Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza po zmianach z 2015 r.

268
269618

Dnia 18 października 2015 roku wchodzi w życie rewolucyjna zmiana z zakresu dziedziczenia spadków dotycząca m.in. zasad, według których następuje przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Znacząco zostanie ograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe. Na gruncie nowego stanu prawnego brak reakcji spadkobiercy nie spowoduje negatywnych konsekwencji w postaci obciążenia go długami spadkodawcy.

Ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe

Obecnie, w sytuacji nie złożenia przez spadkobiercę oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od dnia kiedy dowiedział się o tytule swojego powołania (niemal zawsze terminem początkowym jest dowiedzenie się o śmierci spadkodawcy), nabywa on spadek z mocy ustawy wprost, beż żadnych ograniczeń tj. następuje tu pełna odpowiedzialność za długi spadkowe, a więc każde „przegapienie” terminu przez spadkobiercę (poza sytuacjami gdy nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub co do którego istnieje podstawa do całkowitego ubezwłasnowolnienia albo gdy jest osobą prawną) powoduje, iż musi on odpowiadać także własnym majątkiem za długi które odziedziczył po spadkodawcy.

Natomiast na gruncie nowego stanu prawnego, niezłożenie przez spadkobiercę oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku będzie skutkowało przyjęciem „z automatu” spadku z dobrodziejstwem inwentarza tzn. spadek zostanie nabyty tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Innymi słowy spadkobierca będzie odpowiadał za długi spadkowe tylko do wysokości aktywów nabytego spadku. Dzięki takiemu rozwiązaniu spadkobierca co do zasady nie będzie musiał się obawiać, iż potencjalny wierzyciel będzie chciał dochodzić zaspokojenia długów spadkowych z jego własnego majątku.

Aktualny stan prawny
art. 1015 k.c.
§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Stan prawny po zmianie
art. 1015 k.c.
§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Prywatny spis inwentarza

 Kolejną nowością związaną z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe, która wejdzie w życia dnia 18 października 2015 roku, jest możliwość sporządzenia przez spadkobiercę wykazu inwentarza majątku spadkowego (potocznie zwany prywatnym spisem inwentarza), który musi zostać przedłożony w sądzie albo przed notariuszem.

Spadkobierca we własnym zakresie spisze co wchodzi w odziedziczony majątek i jaką ma on wartość). Jest to o tyle dogodne rozwiązanie, iż zwalania spadkobiercę z obowiązkowego (poza przypadkami wskazanymi w przepisach) występowania do komornika o sporządzenie spisu inwentarza, który niejednokrotnie jest bardzo kosztowny i który dotychczas był standardową formą ustalania aktywów spadku w przypadku przyjęcia go z dobrodziejstwem inwentarza. Toteż, dla spadkobiercy zaistnieje możliwość zaoszczędzenia znacznych środków pieniężnych.

Jednakże należy mieć na uwadze, iż rzeczony wykaz musi być wykonany starannie- trzeba  w nim szczegółowo ujawnić wszystkie przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych (o ile takowe istnieją) z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich dokładną wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku.

Dzięki wprowadzonym zmianom, spadkobierca będzie miał wybór pomiędzy wykazem inwentarza  sporządzonym prywatnie a spisem inwentarza sporządzonym przez komornika. Będzie mógł zdecydować, czy lepiej samemu określić co i w jakiej wartości wchodzi w skład majątku spadkowego, czy też lepiej skorzystać z pomocy komornika.

Aktualny stan prawny
art. 1031 k.c.
§ 1. W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia.
§ 2. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nieistniejące długi.
Stan prawny po zmianie
art. 1031 k.c.
§ 1. W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia.
§ 2. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie pominął w wykazie inwentarza lub podstępnie nie podał do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględnił w wykazie inwentarza lub podstępnie podał do spisu inwentarza nieistniejące długi. „;

Nowe przepisy dotyczące wykazu inwentarza

Stan prawny po zmianie
art. 1031 (1) k.c.
§ 1. Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu mogą złożyć w sądzie albo przed notariuszem wykaz inwentarza. Wykaz inwentarza składany przed notariuszem zostaje objęty protokołem.
§ 2. Wykaz inwentarza może zostać złożony wspólnie przez więcej niż jednego spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu.
§ 3. W wykazie inwentarza z należytą starannością ujawnia się przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku.
§ 4. W razie ujawnienia po złożeniu wykazu inwentarza przedmiotów należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych pominiętych w wykazie inwentarza składający wykaz uzupełnia go. Do uzupełnienia wykazu stosuje się przepisy dotyczące składania wykazu inwentarza.

art. 1031 (2) k.c.
§ 1. Wykaz inwentarza składany w sądzie sporządza się według ustalonego wzoru.
§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1)wzór wykazu inwentarza obejmujący: a)dane, o których mowa w art. 1031 (1) § 3 k.c., b)imię i nazwisko, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli został nadany, oraz ostatni adres spadkodawcy, c)imię i nazwisko, numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, oraz adres składającego wykaz inwentarza, d)pouczenie składającego wykaz inwentarza co do obowiązku jego uzupełnienia, w przypadkach wskazanych w art. 1031 (1) § 4 k.c.
– mając na uwadze zamieszczenie danych koniecznych do ustalenia stanu czynnego spadku oraz standaryzację danych zawartych w wykazie;
2)sposób udostępnienia druków wzoru wykazu inwentarza mając na uwadze przyspieszenie postępowania spadkowego.

art. 1031 (3) k.c.
§ 1. Spadkobierca, który złożył wykaz inwentarza spłaca długi spadkowe zgodnie ze złożonym wykazem. Nie może jednak zasłaniać się brakiem znajomości wykazu inwentarza złożonego przez innego spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu.
§ 2. Od chwili sporządzenia spisu inwentarza spadkobierca spłaca długi spadkowe zgodnie ze sporządzonym spisem.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zapisobierców windykacyjnych i wykonawców testamentu. „;

art. 1031 (4). k.c. Wierzyciel, który zażądał sporządzenia spisu inwentarza, nie może odmówić przyjęcia należnego mu świadczenia, chociażby dług nie był jeszcze wymagalny.

Równocześnie należy przestrzec potencjalnych spadkobierców, iż opisane powyżej ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe, nie będzie miało miejsca w sytuacji podstępnego pominięcia przez spadkobiercę w wykazie inwentarza lub spisie inwentarza przedmiotów należących do majątku spadkowego lub przedmiotów zapisu windykacyjnego. Spadkobierca nie będzie mógł skorzystać z opisywanych przepisów również, gdy podstępnie zamieści w wykazie inwentarza lub spisie inwentarza nieistniejące długi spadkobiercy w stosunku do podmiotów trzecich, z których wierzyciel mógłby się zaspokoić.

Aktualny stan prawny
Art. 1032 k.c.
§ 1. Jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacił niektóre długi spadkowe nie wiedząc o istnieniu innych długów, ponosi on odpowiedzialność za niespłacone długi tylko do wysokości różnicy między wartością ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów, które spłacił.
§ 2. Jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacając niektóre długi spadkowe wiedział o istnieniu innych długów spadkowych, ponosi on odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe.
Stan prawny po zmianie
art. 1032 k.c.
§ 1. Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza i spłacił niektóre długi spadkowe, a nie wiedział i przy dołożeniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć o istnieniu innych długów spadkowych, ponosi odpowiedzialnoć za niespłacone długi spadkowe tylko do wysokości różnicy między wartością stanu czynnego spadku a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów spadkowych, które spłacił.
§ 2. Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza i spłacając niektóre długi spadkowe, wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o istnieniu innych długów spadkowych, ponosi odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe. Nie dotyczy to spadkobiercy niemającego pełnej zdolności do czynności prawnych oraz spadkobiercy, co do którego istnieje podstawa do jego ubezwłasnowolnienia.

268 KOMENTARZE

 1. Dzień dobry,
  Moja zmarła mama (2019 kwiecień) odziedziczyła w całości spadek z dobrodziejstwem inwentarza, z testamentu po swojej ciotecznej siostrze, postanowienie z dnia 22.04.21 ( sprawa końcowa odbyła się 15.04.21) ciotka zmarła w 2018 w marcu.
  W testamencie było zapisane mieszkanie i wszystko co się w nim znajduje. Problem w tym, że mieszkanie zostało sprzedane bądź podarowane jakiejś obcej osobie.
  Pytanie zasadnicze. Jeśli ja przyjąłem spadek wprost po mamie w kwietniu 2019, to czy spadek z dobrodziejstwem inwentarza który nabyła mama po cioci postanowienie z 22.04.21, wchodzi na mnie z dobrodziejstwem inwentarza jak przyznano mamie, czy wprost?
  W testamencie byłem podstawiony po mamie, ale odrzuciłem spadek z testamentu po cioci w 2019 w październiku tuż przed pierwszą sprawą.
  Byłbym wdzięczny za odpowiedź.
  Z Poważaniem
  J.S

 2. Dzień dobry,
  Przyjęłam spadek z dobrodziejstwem inwentarza w imieniu nieletnich dzieci po ich ojcu i mam pytanie, jakie mam konto założyć? Chodzi mi o to czy mam zakładać konto dla każdego dziecka (bo to 9-cio latki) czy założyć sobie nowe konto czy to ma być konto oszczędnościowe… Bo rozumiem że z tego konta mam spłacać ewentualne długi, kredyty oraz tam mają wpłynąć pięniądze z ubezpieczenia i ten nr konta mam podać w sądzie jako „majątek dzieci”. Proszę o radę.
  Pozdrawiam

 3. Dzień dobry, przyjęliśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza w 2017 roku, został sporządzony spis inwentarza z którego wynika że stan czynny spadku wynosi ok. 12.000,00 zł. Bank wniósł do sądu powództwo o zapłatę całości długu w wysokości 55.000,00 zł +zwrot kosztów zastępstwa procesowego 8.000,00 zł + odsetki do dnia zapłaty. Został wydany wyrok w ramach którego spadkobiercy zostają zobowiązani do solidarnej zapłaty za dług w wysokości 55.000,00 plus zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 8.000,00 plus odsetki liczone do dnia zapłaty przy czym zastrzegł spadkobiercom prawo do powołania się na ograniczenie odpowiedzialności do stanu czynnego spadku. Otrzymaliśmy pismo o wszczęciu egzekucji komorniczej. W ramach egzekucji zajęto nam konto na kwotę ponad 70.000,00 zł. Dostarczyliśmy do komornika dokumenty potwierdzające ograniczenie odpowiedzialności zgodnie ze spisem inwentarza. Otrzymaliśmy postanowienie o umorzeniu postępowania a następnie postanowienie o ustaleniu kosztów egzekucyjnych w ramach których zajęto nam kwotę ponad 20.000,00 zł w tym ok. 2000,00 na pokrycie czynności komorniczych, 8000,00 zł na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego na rzecz powoda oraz ok. 3000,00 zł tytułem odsetek.
  Czy komornik miał prawo pobrać kwotę 20000,00 zł jeżeli stan czynny spadku wynosił 12000,00 ? Czy koszty zastępstwa procesowego, odsetki oraz koszty czynności komorniczych powinny być zapłacone w ramach stanu czynnego spadku, czy spadek nie obejmuje takich kosztów i jest to oddzielne zobowiązanie wobec wierzyciela?

 4. Witam
  W maju 2019 roku zmarł Tata. Oprócz 20 letniego samochodu o wartości 10 tyś nie miał żadnego majątku. Miał za to kredyt konsolidacyjny i drugi kredyt u Stefczyka, w sumie koło 100 tyś złotych. Jesteśmy na etapie przeglądania dokumentów. Czy jeśli kredyty były ubezpieczone na wypadek śmierci to czy zgłoszenie faktu śmierci kredytobiorcy do banku powinno spowodować spłacenie bankowi przez ubezpieczyciela długu Taty ? Jak będzie wtedy wyglądać „masa spadkowa” ?
  Drugie pytanie dotyczy przyjęcia z dobrodziejstwem inwentarza. W dyskusji padło stwierdzenie, że jeśli przyjmie się spadek z dobrodziejstwem inwentarza, to komornik nie musi licytować ze spadku, ale może licytować z majątku spadkobiercy ( spadkobierców jest troje – ja, siostra i mama, ja mam udział w nieruchomości i samochód o wartości 12 tyś, a mama i siostra mają udział w nieruchomości ).

 5. Witam! Czy jeżeli przyjmę spadek tj nieruchomości po ojcu z dobrodziejstwem inwentarza z kredytem niespłaconym hipotecznym to mogę odpowiadać całym swoim majątkiem czy tylko mogą sciągnąć pieniądze z nieruchomości którą przyjąłem w spadku?

 6. Witam serdecznie. Jestesmy 3-ma siostrami i przyjelysmy przed sadem na poczatku wrzesnia tego roku spadek z dobrodziejstwem inwentarza (wszystkie trzy). Niestety nie zostalysmy poinformowane na czym polega roznica miedzy takim przyjeciem a przyjeciem wprost, ktore w naszym przypadku bylo jak najbardziej wskazane, poniewaz mama pozostawila tylko jeden kredyt, ktory zreszta byl ubezpieczony, wiec nie musimy go splacac. Teraz obawiamy sie o konsekwencje, jakie niesie za soba deklaracja przyjecia przez nas takiej formy spadkowej. Czy mozemy zostac zobligowane do sporzadzenia spisu inwentarza nawet jesli zupelnie nie ma takiej potrzeby czy po prostu do tego nie dojdzie poniewaz nie ma zadnych wierzycieli?

 7. Witam, w styczniu 2017 r zmarł mój brat i pozostawił po sobie niespłacone alimenty i pewnie jakieś pożyczki. Rodzice i ja z rodzeństwem odrzuciliśmy spadek. Złożyliśmy do sądu wniosek o odrzucenie spadku przez nasze małoletnie dzieci. Niestety z braku niewiedzy nie odebraliśmy postanowienia w terminie i nie odrzuciliśmy spadku w imieniu naszych małoletnich dzieci. Co możemy teraz zrobić aby spadek nie przeszedł na dzieci?

  • Z tego co powiedzieli mi w urzędzie miasta wiem,że w momencie śmierci dług w funduszu alimentacyjnym zeruje się. Znaczy się że nikt tego nie będzie spłacal.
   Tyle że, podkreślam, chodzi o dług w funduszu alimentacyjnym.

 8. Witam ! Moja Matka z moim ojcem są po rozwodzie. Ojciec zmarł i zostawił po sobie 15 tys. długu. Ojciec był również współwłaścicielem mieszkania razem z byłoł żoną (wartość mieszkania 100 tys czyli 50 tys ojca) . Jestem jedyną córka i jeżeli przyjmę spadek z dobrodziejstwem inwentarza który wyniesie 0 i te pół mieszkania to co stanie się z mieszkaniem. Ile będę musiała spłacić długu.

 9. Witam, Zmarł mój ojciec ( grudzień 2017 r. ) , pozostawił żonę , dwoje dzieci i wnuki. Pozostawił również spore długi. Majątek wspólny rodziców to m.in. mieszkanie (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Moja mama chce przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza , natomiast my- dzieci zmarłego chcemy odrzucić spadek ( w dalszej kolejności odrzucą również wnuki zmarłego ). Mama w tej sytuacji jest świadoma, iż będzie odpowiadała za długi spadkowe tylko do wysokości aktywów nabytego
  spadku. Czy można jej zabrac/ zlicytować mieszkanie, które użytkowała wspólnie z ojcem? Ponieważ moja mama jest bardzo chora i możemy się spodziewać najgorszego… hipotetycznie przyjmując po niej spadek z dobrodziejstwem inwentarza – jak się ma nasza/dzieci sytuacja w kontekście długów mojego zmarłego ojca.? Czy będziemy musieli je spłacać przyjmując kiedyś spadek po mamie ?

 10. Witam,
  Czy ubezpieczenie na zycie zmarlej jest traktowane jako ” inwentarz”.
  Wiem ze dlugi przewyzszaja wartosc majatku wiec jedyna opcja dla mnie jest calkowite odrzucenie spadku, czy w tym wypadku ominie mnie opcja przyjecia po zmarlej ubezpieczenia na zycie jesli/ czy to jest traktowane w Polsce jako inwentarz?
  Drugi problem ma moja siostra z dwojka dzieci mieszkajacych w Szwecji , nawet odrzucenie spadku nie pomoze siostrze skoro ma chodzic po sadach rodzinnych i prosic je w imieniu dzieci o odrzucenie spadku- czyli bardzo duzy czasowy i pieniezny wydatek. Czy w takim razie jest mozliwosc dla doroslej osoby i jej dzieci odrzucenia spadku w jej imieniu i jej dzieci ale za zycia spadkobiercy

 11. Mój tata przyjoł spadek z dobrodziejstwem inwentarza więc mam pytanie bo sytuacja jest naprawdę dziwna
  1.czy nieruchomość postawiona w trakcje małzeństwa tkz wspólnota majątkowa wchodzi do masy spadkowej jezeli właścicielem działki na której stoi dom jest tylko tata bo jeśli dobrze myślę to co stoi na powierzchni gruntu jest własnością właściciela gruntu,dodam jeszcze że działkę dostał tata po swoich rodzicach
  2,co z ruchomościamy w środku jezeli cześć z nich to własność moja a cześć taty
  3,co z rentą rodzinną czy także wchodzi do masy spadkowej
  4.najdziwniejsze jest to że chcemy spłacać kredyt a bank nie wyraza checi współpracy zasłaniając sie procedurą która trzeba przeczekać ,natomiast drógi kredyt jest ubespieczony więc istnieje szansa umorzenia i tu pracownicy banku mimo że nan pomagaja min ze skontaktowaniem się z ubespieczycycielem takze mówia zę trzeba czekac mimo że oferowali juz przelanie kwoty naleznej z ubespieczenia

 12. We wrześniu 2015 roku złożyłam u notariusza w Warszawie przyjęcie spadku wraz z dobrodziejstwem inwentarza. Do tej pory brak jakiejkolwiek informacji z sądu. Czy to normalne?

 13. witam
  mieszkam w USA nie mam stałego meldunku w Polsce.
  Zmarł wujek (brat ojca) zostawił długi. Jeśli dobrze rozumiem to jego dzieci maja 6 miesięcy na odrzucenie spadku bo tak decyzje podjęli. Następnie rodzeństwo na 6 miesięcy w tym mój ojciec. Potem kolej na mnie, potem moje dzieci. Czyli każdy ma 6 miesięcy od chwili kiedy poprzednie pokolenie odrzuci spadek? Czy da się to załatwić bez moich wizyt w Polsce? czy mogę to robić w Polsce za pośrednictwem kogoś czy lepiej robić wszystko przez konsulat? z gory dziękuje za odpowiedz

 14. Witam, w 2016 roku siostra straciła syna w pożarze garażu. Siostra przyjęła spadek po synu z dobrodziejstwem inwentarza. Otrzymała od ubezpieczyciela 600 zł za spalone auto. Ostatnio dowiedziała się od banku, że zmarły syn miał niespłaconą pożyczkę bankową na ponad 15 tysięcy zł. Z artykułu wynika, że siostra ma obowiązek spłaty długu do wartości otrzymanego spadku, czyli 600 zł. Moje pytanie gdzie i w jaki sposób siostra ma załatwić tę sprawę?
  Z góry dziękuję za poświęcony czas i odpowiedź.

 15. Dzien dobry. Ojciec zmarl w 2016. Zostawil okolo 150 000 tys. dlugu. Zona jego nie odrzucila spadku, stwierdzila ze i tak nie bylo by sensu odrzucac spadek, bo dlug byl takze jej. Jest za niego solidarnie odpowiedzialna. Dzieci odrzucily spadek notarialnie. Natomiast wnukom sie nie udalo ( wnuki byly niepelnoletnie w chwili smierci dziadka). Ich rodzice nie odrzucili za nich spadku notarialnie. Zmarly w chwili smierci mial tylko dlugi. Lecz po dwoch latach okazalo sie ze zostawil rowniez auto, o czym rodzina nie wiedziala. Czy mozna uzupelnic spis inwentarza o to auto, ktory wykonal komornik bez konsekwencji prawnych. A co z wnukami. Czy one dziedzicza dlugi.

 16. Zalecam ostrożność jednak z tym przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza bo odpowiadamy za długi owszem do wysokości odziedziczonego spadku ale odpowiadamy swoim majątkiem co skutkuje tym, że egzekucja odbywa się natychmiast z naszego majątku a ewentualna cześć naszego spadku możemy dostać wiele lat później bo różne są sytuacje. Dziedziczymy np. ziemie warta 100 tys. zl ale tej ziemi komornik nie musi zlicytować bo jest trudno zbywalna, może zlicytować np. nasze mieszkanie a my z tą ziemią zostaniemy. Teoretycznie mamy splacoony dług do wysokości spadku ale konsekwencja są katastrofalne.
  Poza tym również trzeba mieć świadomość, że jak jest kilku spadkobierców to wierzyciel może swój dług wyegzekwować u jednego z nich, tzn. u tego, który dysponuje odpowiednim majątkiem a osoba ta już sama musi dochodzić swoich praw i prosić rodzinę o spłacenie swoich udziałów. Tak, ze dużo ostrożności bym jednak zalecała bo jest duże niezrozumienie na czym polega dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza.

 17. Witam,
  Jeżeli w obecnej sytuacji ustawowej spadek (z perspektywy bilansu są zobowiązania dłużnicze) po osobach 1szego stopnia pokrewieństwa wystarczy odrzucić to czy istnieją kroki prawne mające na celu przygotowanie się do owej sytuacji na kilka lat naprzód prognozując zobowiązania wobec banku oscylujące w granicy 2,5 miliona złotych. Jak odpowiednio zabezpieczyć się na ową sytuację w sposób, który umiemożliwi bankowi/osobom, które skupią ten dług od banku. Pozdrawiam

 18. Witam.
  Moja mama zmarla ponad rok temu i przyjelismy z tata i siostra spadek z dobrodziejstwa do wysokosci inwentarza. Czy ktos musi zatwierdzic inwentarz po tym jak go spiszemy? Ososba z firmy windykacyjnej powiedziala, ze bedziemy musieli sie do kogos udac, aby zatwierdzil nasz spis inwentarza. Nie wiem jednak kto to ma byc?
  Z gory serdecznie dziekuje za pomoc.

 19. Witam,

  20 grudnia 2017 zmarl mi ojciec. Z tego co mi wiadomo mial dlugi i w chwili gdy zmarl odbywal wyrok w wiezieniu. Domyslam sie, ze nie posiadal zadnego majatku. Dodam ze nigdy mnie nie wychowywal. Jedynie placil alimenty na mnie przez pierwsze 4 miesiace.
  Czy nadal powinnam zlozyc wniosek o odrzucenie majatku?

 20. Czy zrzeczenie się spadku po moich rodzicach będzie dotyczyło jeszcze nie narodzone wnuki. Chodzi mi o taką sytuację kiedy to wnuki jeszcze nie napoczęte przyjdą na świat a ich rodzice jako prawni opiekunowie wystąpią w ich imieniu o nieprzyjęcie spadku. Jesli dotyczyc to też ma moje nienapoczęte wnuki to pytam się gdzie kończą się granice absurdu.

 21. Witam. W październiku zmarł mi mąż który zaciągnął dość wysoki kredyt. Ja nie mam w nim żadnego udziału. Dom w którym mieszkaliśmy jest zapisany tylko na mnie. On odziedziczył po ojcu część domu a konkretnie 1/3 z połowy domu, ponieważ do części dochodzi jeszcze jego matka i siostra (drugie pół jego matka przepisala wnukowi). Czy przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest obowiazkiem wszystkich spadkobiercow? Na przykład jeżeli jego część jest warta 30.ooo zł to każda osoba spłaca 30.ooo zl? Proszę o pomoc

  • Szanowna Pani

   Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie jest obowiązkiem wszystkich spadkobierców. Kto i w jakiej części będzie musiał spłacać wskazaną przez Panią należność zależy czy i w jakim zakresie odziedziczy spadek. W razie dalszych pytań zachęcam do kontakt poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „porady online, sprawdź”.

   Pozdrawiam

 22. Dzień dobry,
  W 2012 r. zmarł mój ojciec. Wraz z matką i bratem wystąpiliśmy do sądu o przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Sąd wyznaczył komornika do spisu inwentarza, który stwierdził, że majątek po zmarłym ojcu wynosi 0 zł (wspólny majątek z matką). W roku bieżącym zmarła mama.
  Czy posiadając spis inwentarza z 2013 r. muszę ustalić go ponownie ?

  • Dziekuje za ten artykul, mam rozumiec ze w razie czego nie ma co sie bac bo ten spadek z dobrodziejstwem inwentarza jak przejdzie, t nie bedzie dla nas obciazeniem.

  • Szanowny Panie Marcinie

   Jeżeli w składzie majątku zaszły zmiany to należałoby uaktualnić sporządzony spis inwentarza. W razie dalszych pytań zachęcam do kontakt poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „porady online, sprawdź”.

   Pozdrawiam

 23. Dzien Dobry,

  Moja zona odziedziczyla spadek po krewnym, Pojechala na sprawe I odrzucila spadek. Ale spadek przeszedl na najstarszego syna. Zlozyliscmy wniosek do Sadu dla Nieletnich aby wydal zgode abysmy mogli zrzec sie w jego imieniu. Niestety myslelismy ze ta data liczy sie od dostarczenia listu a to data kiedy odbywala sie sprawa I te 160dni minelo , Gdy poszlismy do Notariusz powiedzial ze jest 17 dni po terminie. Napisalismy do Sadu I czekamy na odpowiedz , czy sad ustosunkuje sie pozytywnie do naszej prozby czy pozwoli nam na zrzeczenie sie tego spadku. nawet nie wiemy kim byl ten krewny I czy cokoliwiek mnial. Umarl w Marcu 2010 a syn urodzil sie w Listopadzie 2010 . Czy jak by byly dlugi to bedziemy musieli je splacac? Prosze o odpowiedzm

 24. Dobry wieczor. Jesli ojciec nie zyje juz 10 lat mama miala wtedy z nim sprawe w sadzie w sprawie rozwodu. Skończyłam 18lat i przyszlo mi pismo, zemusze sppacic dlug za ojca, jednak zadnego majatku nie dostalam. Dzwonią i pytaja kiedy splace pierwsza rate. Nie mam pieniędzy na to. Ucze sie i mam 4 miesieczna dzidzie. Czy moge sie jakos obronic?

  • Szanowna Pani

   Co do zasady dziedziczy Pani po ojcu mimo rozwodu rodziców, jednakże najważniejsza kwestia to kiedy ojciec zmarł i kiedy Pani dowiedziała się o śmierci ojca. Inna kwestia to przedawnienie wymagalnych roszczeń. W razie dalszych pytań zachęcam do kontakt poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „porady online, sprawdź”.

   Pozdrawiam

 25. Witam,
  Przyjąłem spadek z dobrodziejstwem inwentarza.Spis inwentarza został dokonany przez komornika. Aktywa to 2 tys.zł a pasywa to ok.20 tys zł. Te 20 tys to jest suma 4 długów. Mam dwa pytania :
  1) Czy do każdej firmy muszę płacić po 2 tys. czyli łącznie 8 tys. ? Bo jak zapłacę tylko jednej wartość aktywa to co mam zrobić z trzema pozostałymi firmami którymi nic nie wpłacę… bo teorytycznie powinienem tylko 2 tys zapłacić i koniec. Gdyby to była jedna firma było by ok a gdy jest kilka firm to jak zapłacić wszystkim tak żeby nie wyszło więcej niż aktywa.. ?

  2) Jedna firmą żąda spłaty długu do wartości aktyw. Domagam się od nich tytułu wykonawczego z kluzulą wykonalności bo tak mi poradził komornik który spisywał inwentarz. Z tym że firma ta mówi że poza wartością aktyw będę musiał jeszcze zapłacić za sprawę sądową i komornika czyli ok. 4 tys… czy mówią prawdę czy jeżeli dojdzie do sprawy to ja będę ponosił te koszty ?

  • Proszę przeczytać o nowelizacji ustawy o prawie spadkowym. Od dnia 18 października 2015 roku jeżeli siostra (w praktyce) nie złożyła oświadczenia o przyjęciu spadku w formie prostej to może odpowiadać jedynie do wysokości wartości spadku. Nie było sporządzonego spisu inwentarza i nie było sprawy spadkowej, ale też nie było po co jej przeprowadzać i sporządzać takiego spisu z braku masy spadkowej po zmarłym. Jest argument dla sądu.

 26. Dzień dobry
  Moja siostra ok 2004 rozstała się z mężem z którym miała 2 dorosłych już dzieci z powodu jego problemów alkoholowych.Od tamtej pory nie utrzymywala z mężem kontaktu.Nie wystąpiła o rozwód nie było też separacji w sensie prawnym.. w 2007 roku wyjechała z dziecmi do Irlandii gdzie mieszka do dzisiaj.Ma tam swoje życie i swój dom Mąż zmarł w maju 2016 roku.Siostra po miesiącu dowiedziała się że nie żyje i że nie zostawił żadnego majątku pod koniec życia był bezdomny.Okazuje sie teraz ze mogl miec długi .Siostra nie poruszała tematu spadku lecz teraz nie chciałaby być ścigana za długi nieżyjącego męża. Co może zrobić w tej sprawie?Nie złożyła oświadczenia o odrzuceniu spadku ale też nie dostawala żadnych pism w tej sprawie Proszę o odpowiedź pozdrawiam

  • Proszę przeczytać o nowelizacji ustawy o prawie spadkowym. Od dnia 18 października 2015 roku jeżeli siostra (w praktyce) nie złożyła oświadczenia o przyjęciu spadku w formie prostej to może odpowiadać jedynie do wysokości wartości spadku. Nie było sporządzonego spisu inwentarza i nie było sprawy spadkowej, ale też nie było po co jej przeprowadzać i sporządzać takiego spisu z braku masy spadkowej po zmarłym. Jest argument dla sądu.

 27. Witam,
  Zamierzam zrobić wykaz inwentarza .Jest nas 2 spadkobierców , ale wykaz chciałbym zrobić samodzielnie.
  Czy w wykazie inwentarza wpisuję tylko odziedziczoną część spadku, czy należy wpisać cały spadek pozostawiony przez spadkodawcę ?

  • Szanowna Pani Małgorzato

   Celem udzielenia szczegółowej porady prawnej muszę uzyskać dodatkowe informacje w Pani sprawie dlatego proszę o kontakt poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „porady online, sprawdź”

   Pozdrawiam

 28. Malgirzata
  Witam , proszę o podpowiedz , ponieważ znalazłam się w bardzo trudnej sytuacji .Po rozwodzie z mężem podpisałam kredyt hipoteczny na zakup mieszkania ( zostałam zmuszona ), którego byłam współkredytobiorcą . Jedynym właścicielem był były mąż i oczywiście bank . We wrześniu ex mąż odebrał sobie życie ,nie posiadał żadnej polisy na życie . Zostało do spłaty 170 tys zł Prowadził również działalność gospodarcza i pozostawił po sobie ogrom długów . Nadmieniam , ze mamy wspólnie 2 synów i przyznam się nie wiem co robić . Proszę o podpowiedz .
  Zrozpaczona

 29. witam. mam pytanie po śmierci mojej mamy dowiedziałam sie ze ma długi więc razem z ojcem a jej męzem chcemy odrzucić spadek. mam 7 letnie dziecko złozyłam juz w sądzie wniosek o to abym w jego imieniu mogła odzucić spadek. moje pytanie jest takie czy w przypadku kiedy ja i ojciec jak również moje dziecko odrzucimy spadek to kto dziedziczy po nas.

  • Szanowna Pani Gosiu

   Nie wiem jak wyglądają u Pani relacje rodzinne (kwestia ewentualnego rodzeństwa mamy itd.) ale co do zasady w sytuacji odrzucenia spadku przez Panią, Pani męża oraz małoletniego to spadek będzie dziedziczyć dalsza rodzina o ile ona też nie odrzuci spadku.

   Pozdrawiam

 30. Witam,
  Mój przypadek wygląda następująco,: mam współwłasność /mieszkanie/ z byłym mężem,który zmarł rok temu.Nasze jedyne dziecko syn, pełnoletni nie dopełnił formalnosci w ciagu 6 mies i zdaje sie ze automatycznie przyjal spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Chcemy sprzedac to mieszkanie, co w takim razie muszę zrobić gdzie się udać i jakie dokumenty złożyć, akt notarialny jest na mnie i na byłego męża ale zdaje się że potrzebny jest wpis aktualizacja o to,ze syn jest współwłaścicielem,co zrobić? Zdaje sie ze dlugi b.męża były spłacone tuż po śmierci i nie ma nieujawnionych, jak zatem zabezpieczyć się na te okoliczność,co mam zrobić po kolei aby szybko zrealizowac formalnosci i moc sprzedac nieruchomosc.Wiem że podatek od spadku syn będzie musiał zapłacić ale chcemy kupić za jego część spadku w 100 proc nową nieruchomość, co zdaje się oznacza że podatku nie zaplaci.Prosze o informacje jak sie do tego zabrac,co po kolei robic.Dziekuje

  • Szanowna Pani

   Celem udzielenia szczegółowej porady prawnej muszę uzyskać dodatkowe informacje w sprawie dlatego proszę o kontakt poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „porady online, sprawdź”

   Pozdrawiam

 31. Szanowny Pnie,
  mam wrażenie, że tego wariantu jeszcze nikt nie poruszył: razem z czworgiem rodzeństwa odrzuciliśmy spadek po naszej mamie w terminie i przed sądem. To samo zrobiły dzieci jednej z sióstr. Druga siostra i jej dzieci przegapili termin do tego kroku. Jednak kiedy my weszliśmy w rolę spadkobierców, obowiązywały jeszcze stare przepisy (mama zmarła w czerwcu 2015), kiedy odrzucaliśmy spadek, zdążyły już wejść w życie nowe przepisy. W jakiej sytuacji są w takim razie dzieci mojej drugiej siostry, te, które spadku w terminie nie odrzuciły? Czy dziedziczą z dobrodziejstwem inwentarza, zgodnie z nowymi przepisami, czy też jednak dziedziczą wprost pod rygorem przepisów sprzed nowelizacji? Z jednej strony wydaje mi się, że powinny dziedziczyć wprost, gdyż po odrzuceniu przez nas spadku dziedziczą tak, jakbyśmy otwarcia spadku nie dożyli, a zatem stają się spadkobiercami z chwilą śmierci naszej mamy, ale z drugiej strony mam nadzieję, że jednak prawodawca uregulował rzecz dla nich korzystnie, choć nie znajduję tego w przepisach (może źle szukam..?). Będę wdzięczna za prędką odpowiedź.
  Z poważaniem
  A.K.

  • Szanowna Pani

   Jeżeli dzieci są małoletnie to zarówno przed nowelizacją jak i po, w sytuacji braku złożenia jakiegokolwiek oświadczenia dziedziczą z dobrodziejstwem inwentarza.

   Pozdrawiam

 32. Mama zmarła w lutym , w kwietniu upłynał termin OC samochodu mamy, w maju notarialnie ustalilismy dziedziczenie z rodzina – ja dziedziczę z dobrodziejstwem inwentarza 100%. Jednak, PZU – wstecznie! – po tym, jak poprosiłem o przepisanie OC na mnie, wypowiedzało mi polisę OC z datą wsteczną, mimo że się już sama odnowiła. Co powoduje lukę w ubezpieczeniu. Nie potrafię się z nimi dogadać, cały czas pada argument „polisa po dacie dziedziczenia nie odnawia się automatycznie” (mimo, iż dziedziczenie było PO odnowieniu się polisy!) bla bla. Czy mogę odrzucić/ zrezygnować z tego samochodu? Odpisać go ze spisu inwentarza?

  • Szanowny Panie Robercie

   Celem udzielenia szczegółowej porady prawnej muszę uzyskać dodatkowe informacje w sprawie dlatego proszę o kontakt poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „porady online, sprawdź”

   Pozdrawiam

 33. witam
  w listopadzie 2012 zmarła babka mojego męża, nie odrzuciliśmy spadku, nie utrzymywaliśmy z nią kontaktu, nie wiedzieliśmy , dziś 12-09-2017 mąż otrzymał wezwanie do komornika w sprawie spadku po babce, czy może być tak,że miała długi i musimy je spłacać?

  • Szanowna Pani Barbaro

   Niestety tak może to wyglądać, ponieważ jeżeli we wskazanym przez Panią okresie (kiedy obowiązywały „stare” przepisy o dziedziczeniu) nie złożyliście żadnego oświadczenia w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku to z automatu dziedziczycie wprost, czyli przejmujecie wszystkie wierzytelności oraz zobowiązania zmarłego. W tej sytuacji proszę np. sprawdzić czy dług nie uległ przedawnieniu.

   Pozdrawiam

 34. Dzień dobry.
  Proszę o wyjaśnienie mojej sytuacji. Zmarł mój partner, byliśmy razem 20 lat. Pozostawił 2 testamenty. 1 – z 2015 roku mieszkanie jeszcze nie wykupione do końca od dewelopera przepiał dla mnie, ja również wpłaciłam 60 000 zł. ze swoich środków. 2 – z 2016 roku (inny majątek) mieszkanie w którym mieszkaliśmy przepisał dla mnie, dla brata gospodarstwo rolne plus część środków pieniężnych, dla taty garaż plus część środków pieniężnych. Mama została pominięta w testamencie. Złożyłam pismo do Sądu o otwarcie testamentów i stwierdzenie nabycia spadku ( jako jedna sprawa ). Mam pytanie: czy 1 testament będzie ważny i dziedziczę ja?. Czy wpłacone przeze mnie pieniądze do dewelopera są długiem?, jeżeli tak to, czy teraz powinnam to dołączyć do sprawy, czy przy dziale spadku? Czy wypłacone pieniądze z konta 5 lat temu dla brata to dług w stosunku do spadkodawców i wykazać do Sądu?
  Dziękuję

  • Szanowna Pani Agato

   Celem udzielenia szczegółowej porady prawnej muszę uzyskać dodatkowe informacje w sprawie dlatego proszę o kontakt poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „porady online, sprawdź”

   Pozdrawiam

 35. Witam co w sytuacji kiedy- zmarły pozostawił tylko długi. Zmarł w 2009 r. Kolejne osoby zrzekaly sie spadku po otrzymaniu zawiadomienia. Moja mama jako ciotka również zrzekla się spadku więc kolejnymi osobami do dziedziczenia byłam ja i mój bracia. Odrzucilismy spadek notarialnie(09.2016) i wystąpiłam do sądu o pozwolenie na odrzucenie spadku przez moje dzieci. Otrzymałam pozwolenie sądu w XI 2016 r. jednak myślałam że muszę czekać na zawiadomienie o ewentualnym dziedziczeniu spadku przez moje dzieci. Jednak chyba popełniłam blad i powinnam obrazu odrzucić ten spadek. Co teraz?

  • Spadek w imieniu małoletnich dzieci nie został przez Panią odrzucony mimo wcześniejszej zgody sądu rodzinnego. Teraz jest już na to zdecydowanie za późno.

 36. Panie Sławomirze,

  czy istnieje sposób, żeby dowiedzieć się o istniejących długach zmarłego przed podjęciem decyzji o przyjęciu/odrzuceniu spadku?

 37. Witam, czy komornik może zająć środki pieniężne osobie wskazanej-uposażonej po zmarłym z PPE?(Pracowniczy Program Emerytalny III Filar)
  I jak przyjąć zobowiązania- długi po zmarłym?
  Niestety nie mamy pewności w ilu miejscach brane były pożyczki chwilówki. Ciężko wtedy zrobić w tym momencie własny spis inwentarzu.
  Czy jest w ogóle sens przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jak zmarły pozostawił tylko wole o przekazaniu środków osobie uposażanej (zus,ofe) – tak nic więcej poza PPE. Za spis inwentarza z pomocą komornika ponoć dużo się płaci.
  A może po prostu odrzucić spadek znanych nam długów i ewentualna strata pieniędzy z PPE?

  Pozdrawiam Serdecznie

  • Witam! Panie Sławomirze mam takie pytanie co do własnego spisu inwentarza. Spis inwentarza robię sama, przyjęłam spadek z dobrodziejstwem inwentarza razem z małoletnim synem. Przy robieniu spisu pojawiają się problematyczne sprawy gdyż:
   1) czy jeśli majątek przewyższa ok. 8 krotnie długi czy składanie tego spisu jest zasadne, ponieważ ja w chwili złożenia spisu ujawniam majątek?.
   2) czy do spisu inwentarza wpisuję długi z mojego punktu widzenia przeterminowane, ,,§ 2. Od chwili sporządzenia spisu inwentarza spadkobierca spłaca długi spadkowe zgodnie ze sporządzonym spisem” czyli jak wpiszę długi przeterminowane to też je spłacam? co z takimi długami robić?
   3) czy do spisu inwentarza wpisuję długi już spłacone po śmierci spadkodawcy i po otrzymaniu postanowienia o nabyciu spadku?, czy nie można już ich wpisać?.
   4) czy jest określony termin na sporządzenie takiego spisu inwentarza?
   5) kwoty długów trudno określić, nigdzie nie można się dowiedzieć, wierzyciele wymagają postanowienia o nabyciu spadku dopiero mogą mi powiedzieć o wysokości długu. Czy mogę takie kwoty długu spisać z nakazu zapłaty nap z 2015 r zaznaczę że otwarcie spadku było w 2016r. Czy mogę później uzupełnić spis inwentarza i poprawić kwotę długu?
   Bardzo proszę o odpowiedź.

 38. Witam, czy plan przyjecia spadku z dobrodziejstwem inwentarza przez małoletnia osobe (còrke zmarłej) z opiekunem prawnym jest prawidłowy?
  1. Wizyta u notariusza – przyjecie spadku z dobrodziejstwem inwentarza przez maloletnią córke zmarłej
  2. Wykonanie wykazu inwentaza, wszystkie aktywa i długi
  3. Oddanie wykazu do notariusza
  4. ? Czekanie na sprawe w sadzie
  5. ? Sąd orzeka jakiemu wierzycielowi ile splacic

  Czy brat i matka zmarłej w tej sytuacji muszą składać jakieś oświadczenia? Dodam tylko że zmarła osoba nie była w związku małżeńskim.

  Pozdrawiam

 39. Witam,
  mam pytanie a mianowicie:
  Przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza – przed notariuszem bądź przed sądem:
  Spadkobierców jest 4 – dzieci zmarłego.
  Zakładając iż stan czynny to 100 000zł i dziedziczymy po 1/4 to Bank jako wierzyciel może domagać się ode mnie tylko tej 1/4 ze 100 000zł czyli 25 tys PLN ? czy odpowiedzialność jest solidarna do czasu zrobienia działu spadku ?

 40. Czy sporządzenie wykazu inwentarza (przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza) jest obligatoryjne? Jak mówi art. 1031 (1) k.c., § 1. , „Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu MOGĄ złożyć w sądzie albo przed notariuszem wykaz inwentarza.” Słowo „mogą” sugeruje, że sporządzenie inwentarza nie jest obligatoryjne. Jaki jest stan faktyczny?

  • Szanowna/y Pani/e

   Użyte w przytoczonym przepisie słowo „mogą” jednoznacznie wskazuje, iż sporządzanie wykazu inwentarza nie jest obligatoryjne, jednakże lepiej taki spis sporządzić co może w przyszłości zaoszczędzić kłopotów z wierzycielami.

   pozdrawiam

 41. Rozprawa sie nie odbyla do tej pory, nawet nie wyznaczono jeszcze jej terminu. Co troche mnie martwi bo wniosek skladalam 21 lutego i od tego momentu poprostu echo. Czy wzory takich dokumentow odnajde w sadzie, czy takie pismo moge napisac samodzielnie, przy pomocy prawnika? Dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam.

  • Szanowna Pani

   1. W takim razie proszę dzwonić do Sądu celem uzyskania informacji kiedy mniej więcej można spodziewać się terminu rozprawy (z doświadczenia wiem, że terminy rozpraw w tożsamych sprawach są co do zasady wyznaczane kilka miesięcy po złożeniu wniosku);

   2. Stosowne wzory powinna Pani znaleźć w Sądzie i oczywiście może też Pani sama takie pismo napisać, jak i z pomocą adwokata.

   Pozdrawiam

 42. Witam,mam pytanie odnosnie dziedziczenia spadku po tacie. Moj tato umarl 22.01.2017. Zostawil po sobie prawo do wlasnosci lokatorskiego mieszkania (w ktorym moge zostac gdy przedstwie spodzielni oswiadczenie o nabyciu spadku po zmarlych rodzicach) oraz dlugi opiewajace na dosc wysokie kwoty ( 70 tys. zl). 2 miesiace temu okolo zlozylam do sadu wniosek o nabcie spadku bedac przekonana ze dziedzicze je na zasadzie dobrodziejstwa inwentarza . Gdy teraz patrze na wniosek pisze tam ze dziedzicze z mocy ustawy. Moje pytanie jest czy w takim wypadku dziedzicze po zmarlym ojcu wszystko czyli dlugi i prawo do mieszkania czy obejmuje mnie zasada „dobrodziejstwa inwentarza”? I jesli nie obejmuje mnie ta zasada, co moge zrobc w obecnej sytuacji. Bardzo prosze o odpowiedz, pozdrawiam.

  • Szanowna Pani

   Jeżeli do tej pory nie odbyła się rozprawa spadkowa, proszę w takim przypadku wnieść o sprecyzowanie swojego żądania tj. proszę wnieść o dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza, wtedy będzie Pani tylko odpowiadała do wysokości nabytego majątku.

   pozdrawiam

 43. Dzień dobry. Może będzie mógł mi Pan podpowiedzieć co zrobić w dalszej kolejności w mojej sprawie. Tata zmarł w 2012 roku. Niestety nie mając wiedzy o jego długach nie odrzuciliśmy spadku ale przyjęliśmy go w całości nie składając żadnych oświadczeń. W 2015 roku odezwał sie bank. Sprawa o ustalenie nabycia spadku prseze mnie i 2 siostry oraz mame trafiła do sądu. Sad przychylił się do naszych tłumaczeń o nieznanych nam długach i przywrócił termin. Przyjelismy ponownie spadek ale już z dobrodziejstwem inwentarza. Ukazało sie własnie postanowienie ze każdy z nas dziedziczy 1/4 spadku. Tata miał tylko prawo do mieszkania lokatorskiego ktore to prawo przyjeła po smierci mama. Czy po uprawomocnieniu postanowienia mamy czekac czy sami wystepowac do sadu o wykonanie spisu inwentarza ? Wiem że kiedyś sad sam kierował taki wniosek do komornika ale nie wiem czy dziś to jeszcze realizuje sie jak w starej ustawie czy już nie ma takiego obowiązku. Nie chce czekać na pismo o egzekucji nie majac tego inwentarza…
  I jeszcze czy podział dokonany przez sąd na 1/4 dla każdego oznacza iż w razie czego muszę spłacić tylko 1/4 długu taty ?
  I moje trzecie pytanie czy jesli wkład nie był nam wypłacony ( przejeła go mama jako lokator ) to wlicz sie on donaszej czesci spqrku z ktorej można egzekwowac dług czy nie wypłacony nie hędzie on liczony jako moje ” aktywa ” ?
  Dziękuję za poświęcony czas.
  Przemyslaw

 44. Witam. 1 kwietnia nagle zmarł ojciec mojej córki. Nie znamy wartości jego majątku ani wielkości zadłużenia. Córka utrzymywała kontakt z ojcem, ale nigdy nie rozmawiali na temat majątku czy spadku. Parę razy wspominał ze przepisze na nią posiadłość, ale również mówił ze posiadłość sprzeda ( do chwili śmierci była w jego posiadaniu). Okol 2 lat temu sprzedał inna swoją posiadłości i podobno pieniądze ze sprzedaży pokryły jego zobowiązania i jeszcze zostało. Miał samochody ciężarowe w leasingu ale za niepłacenie rat zostały mu odebrane. Czy są w firmach leasingowych jakieś zadłużenia nie mam pojęcia. Moja córka jest teraz gorąco namawiana do zżeczenia się spadku po zmarłym przez rodzinę ojca (konkretnie brata ojca) i utwierdzają w przekonaniu ze cała rodzina będzie się zżekać majątku bo nie chcą spłacać długów. Ponadto brat córki (syn zmarłego)oświadczył, że zaraz będzie sprzedawał firmę ojca bo on jej prowadzić nie będzie. Nie bardzo wiem co córka ma zrobić? Proszę o poradę

  • Szanowna Pani

   celem udzielenia jak najprecyzyjniejszej odpowiedzi na postawione przez Panią pytania potrzebuję paru dodatkowych informacji, dlatego proszę się ze mną skontaktować poprzez kliknięcie na formularz kontaktowy widniejący po prawej stronie.

   pozdrawiam

 45. Mam pytanie..
  Jak wyglada najprosciej mowiac przujecie spadku z dobrodziejstwem inwentarza..Moj tata zmarl nic nam nie zostawil tylko dlugi 4kredyty w banku..Myslimy ze najlepiej zeby mama przyjela spadek z dobrodziejstwem inwentarza..
  1.Jesli mama przyjmie spadek to ma okres 6mcy..wiem ale czy inni musza sie zrzec tez jak ona go przyjmnie..?
  2. Jak zrobis spis inwentarza..od czego zaczac..Czy poinformowac sad?
  Jak to po koleji wyglada krok po kroku?
  3.Kto moze zrobic ten wpis do inwentarza..wiem ze komornik ale on pobiera duza pieniazkow za to..
  Wiem tez ze samemu mozna ale nie wiem jak sie zabrac do tego..
  Co ..jakie przedmioty uwzglednic taty..takie gdy on kupil sam czy z mama..?
  Telewizor lodowke..jakie..

  • Szanowna Pani

   w takiej sytuacji proszę spadek odrzucić i niech zrobi to cała rodzina, zaoszczędzą sobie Państwo ewentualnych kłopotów i niejasność, a także nie trzeba będzie sporządzać spisu inwentarza.

   pozdrawiam

   • witam..Dziekuje za odpowiedz..
    Tylko ja mam duzy problem z dziecmi nieletnimi mojimi przy odrzuceniu spadku..sa brytyjkami i maja paszporty brytyjskie wiec nie dostane pozwolenia z sady polskiego na odrzucenie spadku a w brytyjskim sadzie nie wiem gdzie szukac..

 46. witam, miesiac temu zmarla moja mama ,pozostawiajac za soba same dlugi.i tylko dlugi … . pozyczka prawie w kazdym mozliwym banku ..( bedac w Polsce odrzucilam spadek u notariusza ) . mam 3 maloletnich dzieci .niezarejstrowanych w Polsce .bez nr PESEL .. dzieci maja greckie obywatelstwo i nazwiska .. tu na miejscu ( grecja ) w powiedziano mi,ze mam to zostawic jak jest ,czyli nic nie robic… jak to naprawde wyglada ..kazdy mowi mi co innego.rozmawialam rowzniez z polska ambasada w gr , i oni takze rozkladaja rece …

  • Szanowna Pani

   celem udzielenia jak najprecyzyjniejszej odpowiedzi na postawione przez Panią pytania potrzebuję paru dodatkowych informacji, dlatego proszę się ze mną skontaktować poprzez kliknięcie na formularz kontaktowy widniejący po prawej stronie.

   pozdrawiam

 47. Witam przyjalem spadek po ojcu z dobrodziejstwem inwentarza.Tata pozostawil po sobie niespalacony kredyt w wysokosci 20tys zl.Tata nie pozostawil zadnych wlasnosci ani pieniedzy.Przez 40lat mieszkal na dzialce ktorej byl posiadaczem samoistnym(wladajacy) .w urzedzie mi powiedzieli ze kiedys byl tak wpisany bo wlasciciel jest nieznany teraz ja jako spadkobierca mam prawo do zasiedlenia tej nieruchomosci.bank chce zebym wykazal spis inwentarza.czy musze w nim wpisac ta nieruchomosc o ktorej wspomnialem?

  • Szanowny Panie Łukaszu

   co do zasady powinien Pan tą nieruchomość wpisać do spisu inwentarza podając tytuł prawny na jakiej podstawie przysługiwała ona Pana ojcu.

   pozdrawiam

 48. Witam zostalem spadkobierca po ojcu.musze zrobic wykaz inwentarza.tata byl posiadaczem samoistnym(wladajacym) nieruchomosci grubtowej czy musze to wykazac w inwentarzu?