Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza po zmianach z 2015 r.

266
231834

Dnia 18 października 2015 roku wchodzi w życie rewolucyjna zmiana z zakresu dziedziczenia spadków dotycząca m.in. zasad, według których następuje przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Znacząco zostanie ograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe. Na gruncie nowego stanu prawnego brak reakcji spadkobiercy nie spowoduje negatywnych konsekwencji w postaci obciążenia go długami spadkodawcy.

Ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe

Obecnie, w sytuacji nie złożenia przez spadkobiercę oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od dnia kiedy dowiedział się o tytule swojego powołania (niemal zawsze terminem początkowym jest dowiedzenie się o śmierci spadkodawcy), nabywa on spadek z mocy ustawy wprost, beż żadnych ograniczeń tj. następuje tu pełna odpowiedzialność za długi spadkowe, a więc każde „przegapienie” terminu przez spadkobiercę (poza sytuacjami gdy nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub co do którego istnieje podstawa do całkowitego ubezwłasnowolnienia albo gdy jest osobą prawną) powoduje, iż musi on odpowiadać także własnym majątkiem za długi które odziedziczył po spadkodawcy.

Natomiast na gruncie nowego stanu prawnego, niezłożenie przez spadkobiercę oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku będzie skutkowało przyjęciem „z automatu” spadku z dobrodziejstwem inwentarza tzn. spadek zostanie nabyty tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Innymi słowy spadkobierca będzie odpowiadał za długi spadkowe tylko do wysokości aktywów nabytego spadku. Dzięki takiemu rozwiązaniu spadkobierca co do zasady nie będzie musiał się obawiać, iż potencjalny wierzyciel będzie chciał dochodzić zaspokojenia długów spadkowych z jego własnego majątku.

Aktualny stan prawny
art. 1015 k.c.
§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Stan prawny po zmianie
art. 1015 k.c.
§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Prywatny spis inwentarza

 Kolejną nowością związaną z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe, która wejdzie w życia dnia 18 października 2015 roku, jest możliwość sporządzenia przez spadkobiercę wykazu inwentarza majątku spadkowego (potocznie zwany prywatnym spisem inwentarza), który musi zostać przedłożony w sądzie albo przed notariuszem.

Spadkobierca we własnym zakresie spisze co wchodzi w odziedziczony majątek i jaką ma on wartość). Jest to o tyle dogodne rozwiązanie, iż zwalania spadkobiercę z obowiązkowego (poza przypadkami wskazanymi w przepisach) występowania do komornika o sporządzenie spisu inwentarza, który niejednokrotnie jest bardzo kosztowny i który dotychczas był standardową formą ustalania aktywów spadku w przypadku przyjęcia go z dobrodziejstwem inwentarza. Toteż, dla spadkobiercy zaistnieje możliwość zaoszczędzenia znacznych środków pieniężnych.

Jednakże należy mieć na uwadze, iż rzeczony wykaz musi być wykonany starannie- trzeba  w nim szczegółowo ujawnić wszystkie przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych (o ile takowe istnieją) z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich dokładną wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku.

Dzięki wprowadzonym zmianom, spadkobierca będzie miał wybór pomiędzy wykazem inwentarza  sporządzonym prywatnie a spisem inwentarza sporządzonym przez komornika. Będzie mógł zdecydować, czy lepiej samemu określić co i w jakiej wartości wchodzi w skład majątku spadkowego, czy też lepiej skorzystać z pomocy komornika.

Aktualny stan prawny
art. 1031 k.c.
§ 1. W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia.
§ 2. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nieistniejące długi.
Stan prawny po zmianie
art. 1031 k.c.
§ 1. W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia.
§ 2. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie pominął w wykazie inwentarza lub podstępnie nie podał do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględnił w wykazie inwentarza lub podstępnie podał do spisu inwentarza nieistniejące długi. “;

Nowe przepisy dotyczące wykazu inwentarza

Stan prawny po zmianie
art. 1031 (1) k.c.
§ 1. Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu mogą złożyć w sądzie albo przed notariuszem wykaz inwentarza. Wykaz inwentarza składany przed notariuszem zostaje objęty protokołem.
§ 2. Wykaz inwentarza może zostać złożony wspólnie przez więcej niż jednego spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu.
§ 3. W wykazie inwentarza z należytą starannością ujawnia się przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku.
§ 4. W razie ujawnienia po złożeniu wykazu inwentarza przedmiotów należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych pominiętych w wykazie inwentarza składający wykaz uzupełnia go. Do uzupełnienia wykazu stosuje się przepisy dotyczące składania wykazu inwentarza.

art. 1031 (2) k.c.
§ 1. Wykaz inwentarza składany w sądzie sporządza się według ustalonego wzoru.
§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1)wzór wykazu inwentarza obejmujący: a)dane, o których mowa w art. 1031 (1) § 3 k.c., b)imię i nazwisko, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli został nadany, oraz ostatni adres spadkodawcy, c)imię i nazwisko, numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, oraz adres składającego wykaz inwentarza, d)pouczenie składającego wykaz inwentarza co do obowiązku jego uzupełnienia, w przypadkach wskazanych w art. 1031 (1) § 4 k.c.
– mając na uwadze zamieszczenie danych koniecznych do ustalenia stanu czynnego spadku oraz standaryzację danych zawartych w wykazie;
2)sposób udostępnienia druków wzoru wykazu inwentarza mając na uwadze przyspieszenie postępowania spadkowego.

art. 1031 (3) k.c.
§ 1. Spadkobierca, który złożył wykaz inwentarza spłaca długi spadkowe zgodnie ze złożonym wykazem. Nie może jednak zasłaniać się brakiem znajomości wykazu inwentarza złożonego przez innego spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu.
§ 2. Od chwili sporządzenia spisu inwentarza spadkobierca spłaca długi spadkowe zgodnie ze sporządzonym spisem.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zapisobierców windykacyjnych i wykonawców testamentu. “;

art. 1031 (4). k.c. Wierzyciel, który zażądał sporządzenia spisu inwentarza, nie może odmówić przyjęcia należnego mu świadczenia, chociażby dług nie był jeszcze wymagalny.

Równocześnie należy przestrzec potencjalnych spadkobierców, iż opisane powyżej ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe, nie będzie miało miejsca w sytuacji podstępnego pominięcia przez spadkobiercę w wykazie inwentarza lub spisie inwentarza przedmiotów należących do majątku spadkowego lub przedmiotów zapisu windykacyjnego. Spadkobierca nie będzie mógł skorzystać z opisywanych przepisów również, gdy podstępnie zamieści w wykazie inwentarza lub spisie inwentarza nieistniejące długi spadkobiercy w stosunku do podmiotów trzecich, z których wierzyciel mógłby się zaspokoić.

Aktualny stan prawny
Art. 1032 k.c.
§ 1. Jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacił niektóre długi spadkowe nie wiedząc o istnieniu innych długów, ponosi on odpowiedzialność za niespłacone długi tylko do wysokości różnicy między wartością ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów, które spłacił.
§ 2. Jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacając niektóre długi spadkowe wiedział o istnieniu innych długów spadkowych, ponosi on odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe.
Stan prawny po zmianie
art. 1032 k.c.
§ 1. Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza i spłacił niektóre długi spadkowe, a nie wiedział i przy dołożeniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć o istnieniu innych długów spadkowych, ponosi odpowiedzialnoć za niespłacone długi spadkowe tylko do wysokości różnicy między wartością stanu czynnego spadku a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów spadkowych, które spłacił.
§ 2. Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza i spłacając niektóre długi spadkowe, wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o istnieniu innych długów spadkowych, ponosi odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe. Nie dotyczy to spadkobiercy niemającego pełnej zdolności do czynności prawnych oraz spadkobiercy, co do którego istnieje podstawa do jego ubezwłasnowolnienia.

266 KOMENTARZE

 1. Dzień dobry, przyjęliśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza w 2017 roku, został sporządzony spis inwentarza z którego wynika że stan czynny spadku wynosi ok. 12.000,00 zł. Bank wniósł do sądu powództwo o zapłatę całości długu w wysokości 55.000,00 zł +zwrot kosztów zastępstwa procesowego 8.000,00 zł + odsetki do dnia zapłaty. Został wydany wyrok w ramach którego spadkobiercy zostają zobowiązani do solidarnej zapłaty za dług w wysokości 55.000,00 plus zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 8.000,00 plus odsetki liczone do dnia zapłaty przy czym zastrzegł spadkobiercom prawo do powołania się na ograniczenie odpowiedzialności do stanu czynnego spadku. Otrzymaliśmy pismo o wszczęciu egzekucji komorniczej. W ramach egzekucji zajęto nam konto na kwotę ponad 70.000,00 zł. Dostarczyliśmy do komornika dokumenty potwierdzające ograniczenie odpowiedzialności zgodnie ze spisem inwentarza. Otrzymaliśmy postanowienie o umorzeniu postępowania a następnie postanowienie o ustaleniu kosztów egzekucyjnych w ramach których zajęto nam kwotę ponad 20.000,00 zł w tym ok. 2000,00 na pokrycie czynności komorniczych, 8000,00 zł na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego na rzecz powoda oraz ok. 3000,00 zł tytułem odsetek.
  Czy komornik miał prawo pobrać kwotę 20000,00 zł jeżeli stan czynny spadku wynosił 12000,00 ? Czy koszty zastępstwa procesowego, odsetki oraz koszty czynności komorniczych powinny być zapłacone w ramach stanu czynnego spadku, czy spadek nie obejmuje takich kosztów i jest to oddzielne zobowiązanie wobec wierzyciela?

 2. Witam
  W maju 2019 roku zmarł Tata. Oprócz 20 letniego samochodu o wartości 10 tyś nie miał żadnego majątku. Miał za to kredyt konsolidacyjny i drugi kredyt u Stefczyka, w sumie koło 100 tyś złotych. Jesteśmy na etapie przeglądania dokumentów. Czy jeśli kredyty były ubezpieczone na wypadek śmierci to czy zgłoszenie faktu śmierci kredytobiorcy do banku powinno spowodować spłacenie bankowi przez ubezpieczyciela długu Taty ? Jak będzie wtedy wyglądać “masa spadkowa” ?
  Drugie pytanie dotyczy przyjęcia z dobrodziejstwem inwentarza. W dyskusji padło stwierdzenie, że jeśli przyjmie się spadek z dobrodziejstwem inwentarza, to komornik nie musi licytować ze spadku, ale może licytować z majątku spadkobiercy ( spadkobierców jest troje – ja, siostra i mama, ja mam udział w nieruchomości i samochód o wartości 12 tyś, a mama i siostra mają udział w nieruchomości ).

 3. Witam! Czy jeżeli przyjmę spadek tj nieruchomości po ojcu z dobrodziejstwem inwentarza z kredytem niespłaconym hipotecznym to mogę odpowiadać całym swoim majątkiem czy tylko mogą sciągnąć pieniądze z nieruchomości którą przyjąłem w spadku?

 4. Witam serdecznie. Jestesmy 3-ma siostrami i przyjelysmy przed sadem na poczatku wrzesnia tego roku spadek z dobrodziejstwem inwentarza (wszystkie trzy). Niestety nie zostalysmy poinformowane na czym polega roznica miedzy takim przyjeciem a przyjeciem wprost, ktore w naszym przypadku bylo jak najbardziej wskazane, poniewaz mama pozostawila tylko jeden kredyt, ktory zreszta byl ubezpieczony, wiec nie musimy go splacac. Teraz obawiamy sie o konsekwencje, jakie niesie za soba deklaracja przyjecia przez nas takiej formy spadkowej. Czy mozemy zostac zobligowane do sporzadzenia spisu inwentarza nawet jesli zupelnie nie ma takiej potrzeby czy po prostu do tego nie dojdzie poniewaz nie ma zadnych wierzycieli?

 5. Witam, w styczniu 2017 r zmarł mój brat i pozostawił po sobie niespłacone alimenty i pewnie jakieś pożyczki. Rodzice i ja z rodzeństwem odrzuciliśmy spadek. Złożyliśmy do sądu wniosek o odrzucenie spadku przez nasze małoletnie dzieci. Niestety z braku niewiedzy nie odebraliśmy postanowienia w terminie i nie odrzuciliśmy spadku w imieniu naszych małoletnich dzieci. Co możemy teraz zrobić aby spadek nie przeszedł na dzieci?

  • Z tego co powiedzieli mi w urzędzie miasta wiem,że w momencie śmierci dług w funduszu alimentacyjnym zeruje się. Znaczy się że nikt tego nie będzie spłacal.
   Tyle że, podkreślam, chodzi o dług w funduszu alimentacyjnym.

 6. Witam ! Moja Matka z moim ojcem są po rozwodzie. Ojciec zmarł i zostawił po sobie 15 tys. długu. Ojciec był również współwłaścicielem mieszkania razem z byłoł żoną (wartość mieszkania 100 tys czyli 50 tys ojca) . Jestem jedyną córka i jeżeli przyjmę spadek z dobrodziejstwem inwentarza który wyniesie 0 i te pół mieszkania to co stanie się z mieszkaniem. Ile będę musiała spłacić długu.

 7. Witam, Zmarł mój ojciec ( grudzień 2017 r. ) , pozostawił żonę , dwoje dzieci i wnuki. Pozostawił również spore długi. Majątek wspólny rodziców to m.in. mieszkanie (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Moja mama chce przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza , natomiast my- dzieci zmarłego chcemy odrzucić spadek ( w dalszej kolejności odrzucą również wnuki zmarłego ). Mama w tej sytuacji jest świadoma, iż będzie odpowiadała za długi spadkowe tylko do wysokości aktywów nabytego
  spadku. Czy można jej zabrac/ zlicytować mieszkanie, które użytkowała wspólnie z ojcem? Ponieważ moja mama jest bardzo chora i możemy się spodziewać najgorszego… hipotetycznie przyjmując po niej spadek z dobrodziejstwem inwentarza – jak się ma nasza/dzieci sytuacja w kontekście długów mojego zmarłego ojca.? Czy będziemy musieli je spłacać przyjmując kiedyś spadek po mamie ?

 8. Witam,
  Czy ubezpieczenie na zycie zmarlej jest traktowane jako ” inwentarz”.
  Wiem ze dlugi przewyzszaja wartosc majatku wiec jedyna opcja dla mnie jest calkowite odrzucenie spadku, czy w tym wypadku ominie mnie opcja przyjecia po zmarlej ubezpieczenia na zycie jesli/ czy to jest traktowane w Polsce jako inwentarz?
  Drugi problem ma moja siostra z dwojka dzieci mieszkajacych w Szwecji , nawet odrzucenie spadku nie pomoze siostrze skoro ma chodzic po sadach rodzinnych i prosic je w imieniu dzieci o odrzucenie spadku- czyli bardzo duzy czasowy i pieniezny wydatek. Czy w takim razie jest mozliwosc dla doroslej osoby i jej dzieci odrzucenia spadku w jej imieniu i jej dzieci ale za zycia spadkobiercy

 9. Mój tata przyjoł spadek z dobrodziejstwem inwentarza więc mam pytanie bo sytuacja jest naprawdę dziwna
  1.czy nieruchomość postawiona w trakcje małzeństwa tkz wspólnota majątkowa wchodzi do masy spadkowej jezeli właścicielem działki na której stoi dom jest tylko tata bo jeśli dobrze myślę to co stoi na powierzchni gruntu jest własnością właściciela gruntu,dodam jeszcze że działkę dostał tata po swoich rodzicach
  2,co z ruchomościamy w środku jezeli cześć z nich to własność moja a cześć taty
  3,co z rentą rodzinną czy także wchodzi do masy spadkowej
  4.najdziwniejsze jest to że chcemy spłacać kredyt a bank nie wyraza checi współpracy zasłaniając sie procedurą która trzeba przeczekać ,natomiast drógi kredyt jest ubespieczony więc istnieje szansa umorzenia i tu pracownicy banku mimo że nan pomagaja min ze skontaktowaniem się z ubespieczycycielem takze mówia zę trzeba czekac mimo że oferowali juz przelanie kwoty naleznej z ubespieczenia

 10. We wrześniu 2015 roku złożyłam u notariusza w Warszawie przyjęcie spadku wraz z dobrodziejstwem inwentarza. Do tej pory brak jakiejkolwiek informacji z sądu. Czy to normalne?

 11. witam
  mieszkam w USA nie mam stałego meldunku w Polsce.
  Zmarł wujek (brat ojca) zostawił długi. Jeśli dobrze rozumiem to jego dzieci maja 6 miesięcy na odrzucenie spadku bo tak decyzje podjęli. Następnie rodzeństwo na 6 miesięcy w tym mój ojciec. Potem kolej na mnie, potem moje dzieci. Czyli każdy ma 6 miesięcy od chwili kiedy poprzednie pokolenie odrzuci spadek? Czy da się to załatwić bez moich wizyt w Polsce? czy mogę to robić w Polsce za pośrednictwem kogoś czy lepiej robić wszystko przez konsulat? z gory dziękuje za odpowiedz

 12. Witam, w 2016 roku siostra straciła syna w pożarze garażu. Siostra przyjęła spadek po synu z dobrodziejstwem inwentarza. Otrzymała od ubezpieczyciela 600 zł za spalone auto. Ostatnio dowiedziała się od banku, że zmarły syn miał niespłaconą pożyczkę bankową na ponad 15 tysięcy zł. Z artykułu wynika, że siostra ma obowiązek spłaty długu do wartości otrzymanego spadku, czyli 600 zł. Moje pytanie gdzie i w jaki sposób siostra ma załatwić tę sprawę?
  Z góry dziękuję za poświęcony czas i odpowiedź.

 13. Dzien dobry. Ojciec zmarl w 2016. Zostawil okolo 150 000 tys. dlugu. Zona jego nie odrzucila spadku, stwierdzila ze i tak nie bylo by sensu odrzucac spadek, bo dlug byl takze jej. Jest za niego solidarnie odpowiedzialna. Dzieci odrzucily spadek notarialnie. Natomiast wnukom sie nie udalo ( wnuki byly niepelnoletnie w chwili smierci dziadka). Ich rodzice nie odrzucili za nich spadku notarialnie. Zmarly w chwili smierci mial tylko dlugi. Lecz po dwoch latach okazalo sie ze zostawil rowniez auto, o czym rodzina nie wiedziala. Czy mozna uzupelnic spis inwentarza o to auto, ktory wykonal komornik bez konsekwencji prawnych. A co z wnukami. Czy one dziedzicza dlugi.

 14. Zalecam ostrożność jednak z tym przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza bo odpowiadamy za długi owszem do wysokości odziedziczonego spadku ale odpowiadamy swoim majątkiem co skutkuje tym, że egzekucja odbywa się natychmiast z naszego majątku a ewentualna cześć naszego spadku możemy dostać wiele lat później bo różne są sytuacje. Dziedziczymy np. ziemie warta 100 tys. zl ale tej ziemi komornik nie musi zlicytować bo jest trudno zbywalna, może zlicytować np. nasze mieszkanie a my z tą ziemią zostaniemy. Teoretycznie mamy splacoony dług do wysokości spadku ale konsekwencja są katastrofalne.
  Poza tym również trzeba mieć świadomość, że jak jest kilku spadkobierców to wierzyciel może swój dług wyegzekwować u jednego z nich, tzn. u tego, który dysponuje odpowiednim majątkiem a osoba ta już sama musi dochodzić swoich praw i prosić rodzinę o spłacenie swoich udziałów. Tak, ze dużo ostrożności bym jednak zalecała bo jest duże niezrozumienie na czym polega dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza.

 15. Witam,
  Jeżeli w obecnej sytuacji ustawowej spadek (z perspektywy bilansu są zobowiązania dłużnicze) po osobach 1szego stopnia pokrewieństwa wystarczy odrzucić to czy istnieją kroki prawne mające na celu przygotowanie się do owej sytuacji na kilka lat naprzód prognozując zobowiązania wobec banku oscylujące w granicy 2,5 miliona złotych. Jak odpowiednio zabezpieczyć się na ową sytuację w sposób, który umiemożliwi bankowi/osobom, które skupią ten dług od banku. Pozdrawiam

 16. Witam.
  Moja mama zmarla ponad rok temu i przyjelismy z tata i siostra spadek z dobrodziejstwa do wysokosci inwentarza. Czy ktos musi zatwierdzic inwentarz po tym jak go spiszemy? Ososba z firmy windykacyjnej powiedziala, ze bedziemy musieli sie do kogos udac, aby zatwierdzil nasz spis inwentarza. Nie wiem jednak kto to ma byc?
  Z gory serdecznie dziekuje za pomoc.

 17. Witam,

  20 grudnia 2017 zmarl mi ojciec. Z tego co mi wiadomo mial dlugi i w chwili gdy zmarl odbywal wyrok w wiezieniu. Domyslam sie, ze nie posiadal zadnego majatku. Dodam ze nigdy mnie nie wychowywal. Jedynie placil alimenty na mnie przez pierwsze 4 miesiace.
  Czy nadal powinnam zlozyc wniosek o odrzucenie majatku?

 18. Czy zrzeczenie się spadku po moich rodzicach będzie dotyczyło jeszcze nie narodzone wnuki. Chodzi mi o taką sytuację kiedy to wnuki jeszcze nie napoczęte przyjdą na świat a ich rodzice jako prawni opiekunowie wystąpią w ich imieniu o nieprzyjęcie spadku. Jesli dotyczyc to też ma moje nienapoczęte wnuki to pytam się gdzie kończą się granice absurdu.

 19. Witam. W październiku zmarł mi mąż który zaciągnął dość wysoki kredyt. Ja nie mam w nim żadnego udziału. Dom w którym mieszkaliśmy jest zapisany tylko na mnie. On odziedziczył po ojcu część domu a konkretnie 1/3 z połowy domu, ponieważ do części dochodzi jeszcze jego matka i siostra (drugie pół jego matka przepisala wnukowi). Czy przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest obowiazkiem wszystkich spadkobiercow? Na przykład jeżeli jego część jest warta 30.ooo zł to każda osoba spłaca 30.ooo zl? Proszę o pomoc

  • Szanowna Pani

   Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie jest obowiązkiem wszystkich spadkobierców. Kto i w jakiej części będzie musiał spłacać wskazaną przez Panią należność zależy czy i w jakim zakresie odziedziczy spadek. W razie dalszych pytań zachęcam do kontakt poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „porady online, sprawdź”.

   Pozdrawiam

 20. Dzień dobry,
  W 2012 r. zmarł mój ojciec. Wraz z matką i bratem wystąpiliśmy do sądu o przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Sąd wyznaczył komornika do spisu inwentarza, który stwierdził, że majątek po zmarłym ojcu wynosi 0 zł (wspólny majątek z matką). W roku bieżącym zmarła mama.
  Czy posiadając spis inwentarza z 2013 r. muszę ustalić go ponownie ?

  • Dziekuje za ten artykul, mam rozumiec ze w razie czego nie ma co sie bac bo ten spadek z dobrodziejstwem inwentarza jak przejdzie, t nie bedzie dla nas obciazeniem.

  • Szanowny Panie Marcinie

   Jeżeli w składzie majątku zaszły zmiany to należałoby uaktualnić sporządzony spis inwentarza. W razie dalszych pytań zachęcam do kontakt poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „porady online, sprawdź”.

   Pozdrawiam

 21. Dzien Dobry,

  Moja zona odziedziczyla spadek po krewnym, Pojechala na sprawe I odrzucila spadek. Ale spadek przeszedl na najstarszego syna. Zlozyliscmy wniosek do Sadu dla Nieletnich aby wydal zgode abysmy mogli zrzec sie w jego imieniu. Niestety myslelismy ze ta data liczy sie od dostarczenia listu a to data kiedy odbywala sie sprawa I te 160dni minelo , Gdy poszlismy do Notariusz powiedzial ze jest 17 dni po terminie. Napisalismy do Sadu I czekamy na odpowiedz , czy sad ustosunkuje sie pozytywnie do naszej prozby czy pozwoli nam na zrzeczenie sie tego spadku. nawet nie wiemy kim byl ten krewny I czy cokoliwiek mnial. Umarl w Marcu 2010 a syn urodzil sie w Listopadzie 2010 . Czy jak by byly dlugi to bedziemy musieli je splacac? Prosze o odpowiedzm

 22. Dobry wieczor. Jesli ojciec nie zyje juz 10 lat mama miala wtedy z nim sprawe w sadzie w sprawie rozwodu. Skończyłam 18lat i przyszlo mi pismo, zemusze sppacic dlug za ojca, jednak zadnego majatku nie dostalam. Dzwonią i pytaja kiedy splace pierwsza rate. Nie mam pieniędzy na to. Ucze sie i mam 4 miesieczna dzidzie. Czy moge sie jakos obronic?

  • Szanowna Pani

   Co do zasady dziedziczy Pani po ojcu mimo rozwodu rodziców, jednakże najważniejsza kwestia to kiedy ojciec zmarł i kiedy Pani dowiedziała się o śmierci ojca. Inna kwestia to przedawnienie wymagalnych roszczeń. W razie dalszych pytań zachęcam do kontakt poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „porady online, sprawdź”.

   Pozdrawiam

 23. Witam,
  Przyjąłem spadek z dobrodziejstwem inwentarza.Spis inwentarza został dokonany przez komornika. Aktywa to 2 tys.zł a pasywa to ok.20 tys zł. Te 20 tys to jest suma 4 długów. Mam dwa pytania :
  1) Czy do każdej firmy muszę płacić po 2 tys. czyli łącznie 8 tys. ? Bo jak zapłacę tylko jednej wartość aktywa to co mam zrobić z trzema pozostałymi firmami którymi nic nie wpłacę… bo teorytycznie powinienem tylko 2 tys zapłacić i koniec. Gdyby to była jedna firma było by ok a gdy jest kilka firm to jak zapłacić wszystkim tak żeby nie wyszło więcej niż aktywa.. ?

  2) Jedna firmą żąda spłaty długu do wartości aktyw. Domagam się od nich tytułu wykonawczego z kluzulą wykonalności bo tak mi poradził komornik który spisywał inwentarz. Z tym że firma ta mówi że poza wartością aktyw będę musiał jeszcze zapłacić za sprawę sądową i komornika czyli ok. 4 tys… czy mówią prawdę czy jeżeli dojdzie do sprawy to ja będę ponosił te koszty ?

  • Proszę przeczytać o nowelizacji ustawy o prawie spadkowym. Od dnia 18 października 2015 roku jeżeli siostra (w praktyce) nie złożyła oświadczenia o przyjęciu spadku w formie prostej to może odpowiadać jedynie do wysokości wartości spadku. Nie było sporządzonego spisu inwentarza i nie było sprawy spadkowej, ale też nie było po co jej przeprowadzać i sporządzać takiego spisu z braku masy spadkowej po zmarłym. Jest argument dla sądu.

 24. Dzień dobry
  Moja siostra ok 2004 rozstała się z mężem z którym miała 2 dorosłych już dzieci z powodu jego problemów alkoholowych.Od tamtej pory nie utrzymywala z mężem kontaktu.Nie wystąpiła o rozwód nie było też separacji w sensie prawnym.. w 2007 roku wyjechała z dziecmi do Irlandii gdzie mieszka do dzisiaj.Ma tam swoje życie i swój dom Mąż zmarł w maju 2016 roku.Siostra po miesiącu dowiedziała się że nie żyje i że nie zostawił żadnego majątku pod koniec życia był bezdomny.Okazuje sie teraz ze mogl miec długi .Siostra nie poruszała tematu spadku lecz teraz nie chciałaby być ścigana za długi nieżyjącego męża. Co może zrobić w tej sprawie?Nie złożyła oświadczenia o odrzuceniu spadku ale też nie dostawala żadnych pism w tej sprawie Proszę o odpowiedź pozdrawiam

  • Proszę przeczytać o nowelizacji ustawy o prawie spadkowym. Od dnia 18 października 2015 roku jeżeli siostra (w praktyce) nie złożyła oświadczenia o przyjęciu spadku w formie prostej to może odpowiadać jedynie do wysokości wartości spadku. Nie było sporządzonego spisu inwentarza i nie było sprawy spadkowej, ale też nie było po co jej przeprowadzać i sporządzać takiego spisu z braku masy spadkowej po zmarłym. Jest argument dla sądu.

 25. Witam,
  Zamierzam zrobić wykaz inwentarza .Jest nas 2 spadkobierców , ale wykaz chciałbym zrobić samodzielnie.
  Czy w wykazie inwentarza wpisuję tylko odziedziczoną część spadku, czy należy wpisać cały spadek pozostawiony przez spadkodawcę ?

  • Szanowna Pani Małgorzato

   Celem udzielenia szczegółowej porady prawnej muszę uzyskać dodatkowe informacje w Pani sprawie dlatego proszę o kontakt poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „porady online, sprawdź”

   Pozdrawiam

 26. Malgirzata
  Witam , proszę o podpowiedz , ponieważ znalazłam się w bardzo trudnej sytuacji .Po rozwodzie z mężem podpisałam kredyt hipoteczny na zakup mieszkania ( zostałam zmuszona ), którego byłam współkredytobiorcą . Jedynym właścicielem był były mąż i oczywiście bank . We wrześniu ex mąż odebrał sobie życie ,nie posiadał żadnej polisy na życie . Zostało do spłaty 170 tys zł Prowadził również działalność gospodarcza i pozostawił po sobie ogrom długów . Nadmieniam , ze mamy wspólnie 2 synów i przyznam się nie wiem co robić . Proszę o podpowiedz .
  Zrozpaczona

 27. witam. mam pytanie po śmierci mojej mamy dowiedziałam sie ze ma długi więc razem z ojcem a jej męzem chcemy odrzucić spadek. mam 7 letnie dziecko złozyłam juz w sądzie wniosek o to abym w jego imieniu mogła odzucić spadek. moje pytanie jest takie czy w przypadku kiedy ja i ojciec jak również moje dziecko odrzucimy spadek to kto dziedziczy po nas.

  • Szanowna Pani Gosiu

   Nie wiem jak wyglądają u Pani relacje rodzinne (kwestia ewentualnego rodzeństwa mamy itd.) ale co do zasady w sytuacji odrzucenia spadku przez Panią, Pani męża oraz małoletniego to spadek będzie dziedziczyć dalsza rodzina o ile ona też nie odrzuci spadku.

   Pozdrawiam

 28. Witam,
  Mój przypadek wygląda następująco,: mam współwłasność /mieszkanie/ z byłym mężem,który zmarł rok temu.Nasze jedyne dziecko syn, pełnoletni nie dopełnił formalnosci w ciagu 6 mies i zdaje sie ze automatycznie przyjal spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Chcemy sprzedac to mieszkanie, co w takim razie muszę zrobić gdzie się udać i jakie dokumenty złożyć, akt notarialny jest na mnie i na byłego męża ale zdaje się że potrzebny jest wpis aktualizacja o to,ze syn jest współwłaścicielem,co zrobić? Zdaje sie ze dlugi b.męża były spłacone tuż po śmierci i nie ma nieujawnionych, jak zatem zabezpieczyć się na te okoliczność,co mam zrobić po kolei aby szybko zrealizowac formalnosci i moc sprzedac nieruchomosc.Wiem że podatek od spadku syn będzie musiał zapłacić ale chcemy kupić za jego część spadku w 100 proc nową nieruchomość, co zdaje się oznacza że podatku nie zaplaci.Prosze o informacje jak sie do tego zabrac,co po kolei robic.Dziekuje

  • Szanowna Pani

   Celem udzielenia szczegółowej porady prawnej muszę uzyskać dodatkowe informacje w sprawie dlatego proszę o kontakt poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „porady online, sprawdź”

   Pozdrawiam

 29. Szanowny Pnie,
  mam wrażenie, że tego wariantu jeszcze nikt nie poruszył: razem z czworgiem rodzeństwa odrzuciliśmy spadek po naszej mamie w terminie i przed sądem. To samo zrobiły dzieci jednej z sióstr. Druga siostra i jej dzieci przegapili termin do tego kroku. Jednak kiedy my weszliśmy w rolę spadkobierców, obowiązywały jeszcze stare przepisy (mama zmarła w czerwcu 2015), kiedy odrzucaliśmy spadek, zdążyły już wejść w życie nowe przepisy. W jakiej sytuacji są w takim razie dzieci mojej drugiej siostry, te, które spadku w terminie nie odrzuciły? Czy dziedziczą z dobrodziejstwem inwentarza, zgodnie z nowymi przepisami, czy też jednak dziedziczą wprost pod rygorem przepisów sprzed nowelizacji? Z jednej strony wydaje mi się, że powinny dziedziczyć wprost, gdyż po odrzuceniu przez nas spadku dziedziczą tak, jakbyśmy otwarcia spadku nie dożyli, a zatem stają się spadkobiercami z chwilą śmierci naszej mamy, ale z drugiej strony mam nadzieję, że jednak prawodawca uregulował rzecz dla nich korzystnie, choć nie znajduję tego w przepisach (może źle szukam..?). Będę wdzięczna za prędką odpowiedź.
  Z poważaniem
  A.K.

  • Szanowna Pani

   Jeżeli dzieci są małoletnie to zarówno przed nowelizacją jak i po, w sytuacji braku złożenia jakiegokolwiek oświadczenia dziedziczą z dobrodziejstwem inwentarza.

   Pozdrawiam

 30. Mama zmarła w lutym , w kwietniu upłynał termin OC samochodu mamy, w maju notarialnie ustalilismy dziedziczenie z rodzina – ja dziedziczę z dobrodziejstwem inwentarza 100%. Jednak, PZU – wstecznie! – po tym, jak poprosiłem o przepisanie OC na mnie, wypowiedzało mi polisę OC z datą wsteczną, mimo że się już sama odnowiła. Co powoduje lukę w ubezpieczeniu. Nie potrafię się z nimi dogadać, cały czas pada argument “polisa po dacie dziedziczenia nie odnawia się automatycznie” (mimo, iż dziedziczenie było PO odnowieniu się polisy!) bla bla. Czy mogę odrzucić/ zrezygnować z tego samochodu? Odpisać go ze spisu inwentarza?

  • Szanowny Panie Robercie

   Celem udzielenia szczegółowej porady prawnej muszę uzyskać dodatkowe informacje w sprawie dlatego proszę o kontakt poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk “porady online, sprawdź”

   Pozdrawiam

 31. witam
  w listopadzie 2012 zmarła babka mojego męża, nie odrzuciliśmy spadku, nie utrzymywaliśmy z nią kontaktu, nie wiedzieliśmy , dziś 12-09-2017 mąż otrzymał wezwanie do komornika w sprawie spadku po babce, czy może być tak,że miała długi i musimy je spłacać?

  • Szanowna Pani Barbaro

   Niestety tak może to wyglądać, ponieważ jeżeli we wskazanym przez Panią okresie (kiedy obowiązywały “stare” przepisy o dziedziczeniu) nie złożyliście żadnego oświadczenia w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku to z automatu dziedziczycie wprost, czyli przejmujecie wszystkie wierzytelności oraz zobowiązania zmarłego. W tej sytuacji proszę np. sprawdzić czy dług nie uległ przedawnieniu.

   Pozdrawiam

 32. Dzień dobry.
  Proszę o wyjaśnienie mojej sytuacji. Zmarł mój partner, byliśmy razem 20 lat. Pozostawił 2 testamenty. 1 – z 2015 roku mieszkanie jeszcze nie wykupione do końca od dewelopera przepiał dla mnie, ja również wpłaciłam 60 000 zł. ze swoich środków. 2 – z 2016 roku (inny majątek) mieszkanie w którym mieszkaliśmy przepisał dla mnie, dla brata gospodarstwo rolne plus część środków pieniężnych, dla taty garaż plus część środków pieniężnych. Mama została pominięta w testamencie. Złożyłam pismo do Sądu o otwarcie testamentów i stwierdzenie nabycia spadku ( jako jedna sprawa ). Mam pytanie: czy 1 testament będzie ważny i dziedziczę ja?. Czy wpłacone przeze mnie pieniądze do dewelopera są długiem?, jeżeli tak to, czy teraz powinnam to dołączyć do sprawy, czy przy dziale spadku? Czy wypłacone pieniądze z konta 5 lat temu dla brata to dług w stosunku do spadkodawców i wykazać do Sądu?
  Dziękuję

  • Szanowna Pani Agato

   Celem udzielenia szczegółowej porady prawnej muszę uzyskać dodatkowe informacje w sprawie dlatego proszę o kontakt poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „porady online, sprawdź”

   Pozdrawiam

 33. Witam co w sytuacji kiedy- zmarły pozostawił tylko długi. Zmarł w 2009 r. Kolejne osoby zrzekaly sie spadku po otrzymaniu zawiadomienia. Moja mama jako ciotka również zrzekla się spadku więc kolejnymi osobami do dziedziczenia byłam ja i mój bracia. Odrzucilismy spadek notarialnie(09.2016) i wystąpiłam do sądu o pozwolenie na odrzucenie spadku przez moje dzieci. Otrzymałam pozwolenie sądu w XI 2016 r. jednak myślałam że muszę czekać na zawiadomienie o ewentualnym dziedziczeniu spadku przez moje dzieci. Jednak chyba popełniłam blad i powinnam obrazu odrzucić ten spadek. Co teraz?

  • Spadek w imieniu małoletnich dzieci nie został przez Panią odrzucony mimo wcześniejszej zgody sądu rodzinnego. Teraz jest już na to zdecydowanie za późno.

 34. Panie Sławomirze,

  czy istnieje sposób, żeby dowiedzieć się o istniejących długach zmarłego przed podjęciem decyzji o przyjęciu/odrzuceniu spadku?

 35. Witam, czy komornik może zająć środki pieniężne osobie wskazanej-uposażonej po zmarłym z PPE?(Pracowniczy Program Emerytalny III Filar)
  I jak przyjąć zobowiązania- długi po zmarłym?
  Niestety nie mamy pewności w ilu miejscach brane były pożyczki chwilówki. Ciężko wtedy zrobić w tym momencie własny spis inwentarzu.
  Czy jest w ogóle sens przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jak zmarły pozostawił tylko wole o przekazaniu środków osobie uposażanej (zus,ofe) – tak nic więcej poza PPE. Za spis inwentarza z pomocą komornika ponoć dużo się płaci.
  A może po prostu odrzucić spadek znanych nam długów i ewentualna strata pieniędzy z PPE?

  Pozdrawiam Serdecznie

  • Witam! Panie Sławomirze mam takie pytanie co do własnego spisu inwentarza. Spis inwentarza robię sama, przyjęłam spadek z dobrodziejstwem inwentarza razem z małoletnim synem. Przy robieniu spisu pojawiają się problematyczne sprawy gdyż:
   1) czy jeśli majątek przewyższa ok. 8 krotnie długi czy składanie tego spisu jest zasadne, ponieważ ja w chwili złożenia spisu ujawniam majątek?.
   2) czy do spisu inwentarza wpisuję długi z mojego punktu widzenia przeterminowane, ,,§ 2. Od chwili sporządzenia spisu inwentarza spadkobierca spłaca długi spadkowe zgodnie ze sporządzonym spisem” czyli jak wpiszę długi przeterminowane to też je spłacam? co z takimi długami robić?
   3) czy do spisu inwentarza wpisuję długi już spłacone po śmierci spadkodawcy i po otrzymaniu postanowienia o nabyciu spadku?, czy nie można już ich wpisać?.
   4) czy jest określony termin na sporządzenie takiego spisu inwentarza?
   5) kwoty długów trudno określić, nigdzie nie można się dowiedzieć, wierzyciele wymagają postanowienia o nabyciu spadku dopiero mogą mi powiedzieć o wysokości długu. Czy mogę takie kwoty długu spisać z nakazu zapłaty nap z 2015 r zaznaczę że otwarcie spadku było w 2016r. Czy mogę później uzupełnić spis inwentarza i poprawić kwotę długu?
   Bardzo proszę o odpowiedź.

 36. Witam, czy plan przyjecia spadku z dobrodziejstwem inwentarza przez małoletnia osobe (còrke zmarłej) z opiekunem prawnym jest prawidłowy?
  1. Wizyta u notariusza – przyjecie spadku z dobrodziejstwem inwentarza przez maloletnią córke zmarłej
  2. Wykonanie wykazu inwentaza, wszystkie aktywa i długi
  3. Oddanie wykazu do notariusza
  4. ? Czekanie na sprawe w sadzie
  5. ? Sąd orzeka jakiemu wierzycielowi ile splacic

  Czy brat i matka zmarłej w tej sytuacji muszą składać jakieś oświadczenia? Dodam tylko że zmarła osoba nie była w związku małżeńskim.

  Pozdrawiam

 37. Witam,
  mam pytanie a mianowicie:
  Przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza – przed notariuszem bądź przed sądem:
  Spadkobierców jest 4 – dzieci zmarłego.
  Zakładając iż stan czynny to 100 000zł i dziedziczymy po 1/4 to Bank jako wierzyciel może domagać się ode mnie tylko tej 1/4 ze 100 000zł czyli 25 tys PLN ? czy odpowiedzialność jest solidarna do czasu zrobienia działu spadku ?

 38. Czy sporządzenie wykazu inwentarza (przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza) jest obligatoryjne? Jak mówi art. 1031 (1) k.c., § 1. , “Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu MOGĄ złożyć w sądzie albo przed notariuszem wykaz inwentarza.” Słowo “mogą” sugeruje, że sporządzenie inwentarza nie jest obligatoryjne. Jaki jest stan faktyczny?

  • Szanowna/y Pani/e

   Użyte w przytoczonym przepisie słowo “mogą” jednoznacznie wskazuje, iż sporządzanie wykazu inwentarza nie jest obligatoryjne, jednakże lepiej taki spis sporządzić co może w przyszłości zaoszczędzić kłopotów z wierzycielami.

   pozdrawiam

 39. Rozprawa sie nie odbyla do tej pory, nawet nie wyznaczono jeszcze jej terminu. Co troche mnie martwi bo wniosek skladalam 21 lutego i od tego momentu poprostu echo. Czy wzory takich dokumentow odnajde w sadzie, czy takie pismo moge napisac samodzielnie, przy pomocy prawnika? Dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam.

  • Szanowna Pani

   1. W takim razie proszę dzwonić do Sądu celem uzyskania informacji kiedy mniej więcej można spodziewać się terminu rozprawy (z doświadczenia wiem, że terminy rozpraw w tożsamych sprawach są co do zasady wyznaczane kilka miesięcy po złożeniu wniosku);

   2. Stosowne wzory powinna Pani znaleźć w Sądzie i oczywiście może też Pani sama takie pismo napisać, jak i z pomocą adwokata.

   Pozdrawiam

 40. Witam,mam pytanie odnosnie dziedziczenia spadku po tacie. Moj tato umarl 22.01.2017. Zostawil po sobie prawo do wlasnosci lokatorskiego mieszkania (w ktorym moge zostac gdy przedstwie spodzielni oswiadczenie o nabyciu spadku po zmarlych rodzicach) oraz dlugi opiewajace na dosc wysokie kwoty ( 70 tys. zl). 2 miesiace temu okolo zlozylam do sadu wniosek o nabcie spadku bedac przekonana ze dziedzicze je na zasadzie dobrodziejstwa inwentarza . Gdy teraz patrze na wniosek pisze tam ze dziedzicze z mocy ustawy. Moje pytanie jest czy w takim wypadku dziedzicze po zmarlym ojcu wszystko czyli dlugi i prawo do mieszkania czy obejmuje mnie zasada “dobrodziejstwa inwentarza”? I jesli nie obejmuje mnie ta zasada, co moge zrobc w obecnej sytuacji. Bardzo prosze o odpowiedz, pozdrawiam.

  • Szanowna Pani

   Jeżeli do tej pory nie odbyła się rozprawa spadkowa, proszę w takim przypadku wnieść o sprecyzowanie swojego żądania tj. proszę wnieść o dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza, wtedy będzie Pani tylko odpowiadała do wysokości nabytego majątku.

   pozdrawiam

 41. Dzień dobry. Może będzie mógł mi Pan podpowiedzieć co zrobić w dalszej kolejności w mojej sprawie. Tata zmarł w 2012 roku. Niestety nie mając wiedzy o jego długach nie odrzuciliśmy spadku ale przyjęliśmy go w całości nie składając żadnych oświadczeń. W 2015 roku odezwał sie bank. Sprawa o ustalenie nabycia spadku prseze mnie i 2 siostry oraz mame trafiła do sądu. Sad przychylił się do naszych tłumaczeń o nieznanych nam długach i przywrócił termin. Przyjelismy ponownie spadek ale już z dobrodziejstwem inwentarza. Ukazało sie własnie postanowienie ze każdy z nas dziedziczy 1/4 spadku. Tata miał tylko prawo do mieszkania lokatorskiego ktore to prawo przyjeła po smierci mama. Czy po uprawomocnieniu postanowienia mamy czekac czy sami wystepowac do sadu o wykonanie spisu inwentarza ? Wiem że kiedyś sad sam kierował taki wniosek do komornika ale nie wiem czy dziś to jeszcze realizuje sie jak w starej ustawie czy już nie ma takiego obowiązku. Nie chce czekać na pismo o egzekucji nie majac tego inwentarza…
  I jeszcze czy podział dokonany przez sąd na 1/4 dla każdego oznacza iż w razie czego muszę spłacić tylko 1/4 długu taty ?
  I moje trzecie pytanie czy jesli wkład nie był nam wypłacony ( przejeła go mama jako lokator ) to wlicz sie on donaszej czesci spqrku z ktorej można egzekwowac dług czy nie wypłacony nie hędzie on liczony jako moje ” aktywa ” ?
  Dziękuję za poświęcony czas.
  Przemyslaw

 42. Witam. 1 kwietnia nagle zmarł ojciec mojej córki. Nie znamy wartości jego majątku ani wielkości zadłużenia. Córka utrzymywała kontakt z ojcem, ale nigdy nie rozmawiali na temat majątku czy spadku. Parę razy wspominał ze przepisze na nią posiadłość, ale również mówił ze posiadłość sprzeda ( do chwili śmierci była w jego posiadaniu). Okol 2 lat temu sprzedał inna swoją posiadłości i podobno pieniądze ze sprzedaży pokryły jego zobowiązania i jeszcze zostało. Miał samochody ciężarowe w leasingu ale za niepłacenie rat zostały mu odebrane. Czy są w firmach leasingowych jakieś zadłużenia nie mam pojęcia. Moja córka jest teraz gorąco namawiana do zżeczenia się spadku po zmarłym przez rodzinę ojca (konkretnie brata ojca) i utwierdzają w przekonaniu ze cała rodzina będzie się zżekać majątku bo nie chcą spłacać długów. Ponadto brat córki (syn zmarłego)oświadczył, że zaraz będzie sprzedawał firmę ojca bo on jej prowadzić nie będzie. Nie bardzo wiem co córka ma zrobić? Proszę o poradę

  • Szanowna Pani

   celem udzielenia jak najprecyzyjniejszej odpowiedzi na postawione przez Panią pytania potrzebuję paru dodatkowych informacji, dlatego proszę się ze mną skontaktować poprzez kliknięcie na formularz kontaktowy widniejący po prawej stronie.

   pozdrawiam

 43. Mam pytanie..
  Jak wyglada najprosciej mowiac przujecie spadku z dobrodziejstwem inwentarza..Moj tata zmarl nic nam nie zostawil tylko dlugi 4kredyty w banku..Myslimy ze najlepiej zeby mama przyjela spadek z dobrodziejstwem inwentarza..
  1.Jesli mama przyjmie spadek to ma okres 6mcy..wiem ale czy inni musza sie zrzec tez jak ona go przyjmnie..?
  2. Jak zrobis spis inwentarza..od czego zaczac..Czy poinformowac sad?
  Jak to po koleji wyglada krok po kroku?
  3.Kto moze zrobic ten wpis do inwentarza..wiem ze komornik ale on pobiera duza pieniazkow za to..
  Wiem tez ze samemu mozna ale nie wiem jak sie zabrac do tego..
  Co ..jakie przedmioty uwzglednic taty..takie gdy on kupil sam czy z mama..?
  Telewizor lodowke..jakie..

  • Szanowna Pani

   w takiej sytuacji proszę spadek odrzucić i niech zrobi to cała rodzina, zaoszczędzą sobie Państwo ewentualnych kłopotów i niejasność, a także nie trzeba będzie sporządzać spisu inwentarza.

   pozdrawiam

   • witam..Dziekuje za odpowiedz..
    Tylko ja mam duzy problem z dziecmi nieletnimi mojimi przy odrzuceniu spadku..sa brytyjkami i maja paszporty brytyjskie wiec nie dostane pozwolenia z sady polskiego na odrzucenie spadku a w brytyjskim sadzie nie wiem gdzie szukac..

 44. witam, miesiac temu zmarla moja mama ,pozostawiajac za soba same dlugi.i tylko dlugi … . pozyczka prawie w kazdym mozliwym banku ..( bedac w Polsce odrzucilam spadek u notariusza ) . mam 3 maloletnich dzieci .niezarejstrowanych w Polsce .bez nr PESEL .. dzieci maja greckie obywatelstwo i nazwiska .. tu na miejscu ( grecja ) w powiedziano mi,ze mam to zostawic jak jest ,czyli nic nie robic… jak to naprawde wyglada ..kazdy mowi mi co innego.rozmawialam rowzniez z polska ambasada w gr , i oni takze rozkladaja rece …

  • Szanowna Pani

   celem udzielenia jak najprecyzyjniejszej odpowiedzi na postawione przez Panią pytania potrzebuję paru dodatkowych informacji, dlatego proszę się ze mną skontaktować poprzez kliknięcie na formularz kontaktowy widniejący po prawej stronie.

   pozdrawiam

 45. Witam przyjalem spadek po ojcu z dobrodziejstwem inwentarza.Tata pozostawil po sobie niespalacony kredyt w wysokosci 20tys zl.Tata nie pozostawil zadnych wlasnosci ani pieniedzy.Przez 40lat mieszkal na dzialce ktorej byl posiadaczem samoistnym(wladajacy) .w urzedzie mi powiedzieli ze kiedys byl tak wpisany bo wlasciciel jest nieznany teraz ja jako spadkobierca mam prawo do zasiedlenia tej nieruchomosci.bank chce zebym wykazal spis inwentarza.czy musze w nim wpisac ta nieruchomosc o ktorej wspomnialem?

  • Szanowny Panie Łukaszu

   co do zasady powinien Pan tą nieruchomość wpisać do spisu inwentarza podając tytuł prawny na jakiej podstawie przysługiwała ona Pana ojcu.

   pozdrawiam

 46. Witam zostalem spadkobierca po ojcu.musze zrobic wykaz inwentarza.tata byl posiadaczem samoistnym(wladajacym) nieruchomosci grubtowej czy musze to wykazac w inwentarzu?

 47. Witam zostalem spadkobierca po ojcu.musze zrobic wykaz inwentarza.tata byl posiadaczem samoistnym(wladajacym)czy musze to wykazac w inwentarzu?

 48. Szanowny Panie Sławomirze
  Mój ojciec zmarł w USA w 2016 roku 23 września .Pozostawił trójkę dzieci Ja siostra i brat .
  Kontakt z ojcem był ograniczony w zasadzie zerowy .Nic o nim nie wiemy. Od rodziny wiemy, że żadnego majątku dla nas nie ma. Za to obawiamy się długów z uwagi na to, że pewnie miał na kredyt coś kupione choćby samochód .
  Siostra odrzuciła spadek na wszelki wypadek. Ja z bratem zastanawiamy się bo koszty operacji nie są małe z uwagi na to, że mam trojkę dzieci. Co pan radzi zrobić w świetle nowych przepisów . Mamy kilka dni na decyzję bo dziś jest już 16 ty marzec.Ile mam czasu na wykonanie spisu inwentarza ? Jak to zrobić skoro nie ma żadnego majątku . Ustawodawca twierdzi że jesteśmy z chwila dowiedzenia sie o smierci automatycznie spadkobiercami ale w naszym przypadku czego?Proszę o pomoc w podjęciu decyzji .Notariusz wycenił mi usługę odrzucenia spadku na 180 zł od osoby czyli dla mnie to koszt prawie 800 zł (dużo)

  • Szanowna Pani

   celem udzielenia jak najprecyzyjniejszej odpowiedzi na postawione przez Panią pytania potrzebuję paru dodatkowych informacji, dlatego proszę się ze mną skontaktować poprzez kliknięcie na formularz kontaktowy widniejący po prawej stronie.

   pozdrawiam

 49. Witam. Mam pytanie jak złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w imieniu małoletnich i czy w ogóle muszę takiej czynności dokonać w sytuacji gdy Sąd nie wydał zgody na odrzucenie spadku po zmarłym dalekim wuju ponieważ okazało się że posiadał on mieszkanie własnościowe a wartość długów nie przewyższa jego wartości, i czy w takim wypadku mogę również sama sporządzić w imieniu małoletnich inwentarz aby ominąć wysokich opłat u komornika?? I jeszcze jedno ważne pytanie jest w gronie spadkobierców jeszcze jedna osoba która od ponad 30 lat mieszka poza granicami kraju, niestety nikt nie posiada jej adresu i nie ma z nią żadnego kontaktu jak w tym przypadku przebiegnie postępowanie spadkowe??
  Pozdrawiam

  • Szanowna Pani

   celem udzielenia jak najprecyzyjniejszej odpowiedzi na postawione przez Panią pytania potrzebuję paru dodatkowych informacji, dlatego proszę się ze mną skontaktować poprzez kliknięcie na formularz kontaktowy widniejący po prawej stronie.

   pozdrawiam

 50. Uwaga!!!

  Kredyty są dostępne, aby uruchomić biznes, budownictwo, pożyczki indywidualnej lub zapłacić swoje finansowe wyzwanie?
  Dajemy się pożyczki o 0,4% miesięczna stopa procentowa, począwszy od $20.000 $20.000.000, w razie zainteresowania prosimy wyślij nam swoje imię i nazwisko oraz e-mail bezpośrednie
  adres przez E-mail do truthfinancialservices@gmail.com
  Aby natychmiast rozpocząć procesu kredytowego.

  Greg Tailor
  DYREKTOR GENERALNY
  Usługi finansowe prawdy
  Ontario w Kanadzie

 51. Witam, ojciec zmarl w 08/2016, spadkobiercy to żona, i 2 córki (siostra i ja)
  -majatku nie ma, sa niespalcone kredyty zaciagniete przez tatę
  -postanowilysmy nie odrzucac spadku, zeby nie mieszac dalszej rodziny
  Chcę zlożyć w sądzie wykaz inwentarza wraz z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku z dobr.inw, żeby się zabezpieczyć przed egzekucją długu spadkowego. Jednoczesnie ułatwi to sprawę bankowi, bo bedzie wiedzial kto jest spadkobiercą. Czy bank na podstawie złozonego wykazu inwentarza, w którym wykażę brak majątku będzie chciał wnioskowac o sporządzenie spisu inwentarza przez komornika (kto zapłaci wtedy za spis)
  Jak jest w praktyce z tymi prywatnymi wykazami inwentarza? Ma sens go składac czy lepiej od razu wnioskowac o spis inw. przez komornika?
  dziekuje i pozdrawiam

  • a jak jest w praktyce z internetowymi bezpłatymi poradami? wyczerpują całość tematu czy lepiej iść do fachowca- adwokata, który kompleksowo zajmie się sprawą?

   • Dzień dobry
    Bezpłatne internetowe porady prawne mają na celu na podstawie przedstawionego stanu faktycznego ustalenie kierunków dalszego postępowania w danej sprawie.

    Pozdrawiam

  • Szanowna Pani

   To już zależy od sądu i od potencjalnych wierzycieli. Jeżeli uznają oni, że sporządzony przez Panią spis inwentarza nie wyczerpuje wszystkich składników majątku mogą żądać jego uzupełnienia przez komornika. Co do zasady za spis komornika odpowiada wnioskodawca. Spis sporządzony przez komornika działającego jako profesjonalny podmiot, z założenia powinien być bardziej precyzyjny i szczegółowy niż prywatny spis inwentarza, jednakże to nie jest reguła, więc to jaki spis złożyć zależy od okoliczności danej sprawy.

   pozdrawiam

 52. Witam, moj ojciec zmarł w marcu 2015 roku, bylam w 7 miesiacu ciazy, moja siostra ma syna 12 letniego, my jako corki zrzeklysmy sie spadku, ja niestety(moja wina) nie dowiedzialam sie ze musze zrzec sie spadku na nienaodzone jeszcze dziecko, siostra takze niezrzekla swojego maloletniego syna. Czy dlugi ojca przechodza na nasze dzieci? czy jakos moge jeszcze wybrnac z tej sytuacji aby nasze dzieci nie splacaly dlugow swojego dziadka?

  • Szanowna Pani

   Zgodnie z poprzednim brzemieniem przepisów Kodeksu Cywilnego, gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych (wasze dzieci) brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Toteż, zasadniczo, wasze dzieci będą odpowiadały za długi spadkowe do wysokości odziedziczonego majątku po ojcu.

   pozdrawiam

   • Dziekuje bardzo za odpowiedz, nasuwa mi sie tylko pytanie czy jezeli majątku nie było zadnego, dzieci nie będa odpowiadały tylko za długi?

   • Dziekuje bardzo za odpowiedz, nasuwa mi sie tylko pytanie czy jezeli majątku nie było zadnego, dzieci nie będa odpowiadały tylko za długi?.

    Pozdrawiam.

    • Szanowna Pani

     nie ponieważ jeżeli nie było majątku, to nie ma z czego spłacić długów.

     pozdrawiam

 53. W marcu ubiegłego roku zmarł mój ojciec, zostawiając dług ok 8 tys. Spadek przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza, w skłąd majątku ojca wchodzi tylko auto, dom jest własnością matki. Bank przysłał właśnie pismo, ze mam sie z nim skontaktować. Dowiedziałam się, że dług jest w dziale windykacji. Zadzwoniłam do windykatora i powiedziałam, że dziedziczę dług z dobrodziejstwem inwentarza, a on mi na to, że muszę więc założyć sprawę w sądzie i bank musi się na to zgodzić. Tak jest faktycznie? “Dobrodziejstwo” nie działa automatycznie?
  Dodatkowo – mogę dokonać spisu majątku ojca wpisując tylko samochód?

  • W sytuacji podanej w pytaniu należy skontaktować się z windykatorem, najlepiej w formie pisemnej w celach dowodowych. Trzeba przedstawić wtedy dokument spadkowy. Jeżeli nie dojdzie Pani do porozumienia, wówczas pozostaje droga sądowa tj. wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego wraz z wnioskiem o wstrzymanie dotychczas prowadzonej egzekucji (art. 840 K.p.c.).

  • Szanowna Pani

   1. Co do zasady działa automatycznie, jednakże powinien to stwierdzić sąd albo notariusz, dzięki czemu istnieje szansa na uniknięcie zdarzeń które Pani opisuje;

   2. Jeżeli tylko samochód wchodzi w skład aktywów po zmarłym to tak.

   pozdrawiam

 54. Witam miałam wuja , który zostawił długi zmarł w styczniu 2016 roku. Zrzekłam się tzw. spadku w kwietniu 2016 roku natomiast dziecko małoletnie dopiero Sądownie złożyłam oświadczenie w dniu 18 sierpnia 2016 roku, następnie w listopadzie 9 postanowienie się uprawomocniło jaki mam czas do notariusza? W Sądzie Sędzia wprowadził mnie w błąd mówiąc, że mam pół roku od złożenia oświadczenia. Co mam robić?????

  • Szanowna Pani

   Wystąpiła Pani do Sądu o wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia w imieniu małoletniego dziecka?

   pozdrawiam

 55. Witam mój tata zmarł zostawiając dług ( kredyty w bankach typu chwilówka, skok kwota ponad 50 tyś ) całą gospodarkę przepisał bratu łącznie ze wszystkimi maszynami. Sam miał rentę strukturalną, która skończył pobierać 3 dni przed śmiercią. Mieszkał u brata tak miał zapisane w akcie notarialnym, poza tym nie miał nic (oprócz ubrań). Czy w takiej sytuacji zrobić dodam, że mam 6 rodzeństwa w tym siostrę 32l niepełnosprawna (zespół Downa ) i z tego co się orientuję nie ma opiekuna prawnego, który mógłby za nią dokonywać jakichkolwiek czynności. Każde z rodzeństwa ma już swoje rodziny i nieletnie dzieci. Co w takiej sytuacji zrobić. Czy jedna osoba w imieniu mamy i reszty rodzeństwa może złożyć wniosek do sądu o odrzucenie spadku czy każde z rodzeństwa musi oddzielnie i co zrobić z osobą niepełnosprawną.A może lepiej przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza do wysokości dochodu,skoro i tak ojciec nic nie miał. Proszę o poradę co należy zrobić

  • Szanowna Pani

   celem udzielenia jak najprecyzyjniejszej odpowiedzi na postawione przez Panią pytania potrzebuję paru dodatkowych informacji, dlatego proszę się ze mną skontaktować poprzez kliknięcie na formularz kontaktowy widniejący po prawej stronie.

   pozdrawiam

 56. DZIĘŃ DOBRY PROSZĘ MI POMÓC ROK TEMU ZMARŁ MI MĄŻ PRZYJEŁAM Z DZIEĆMI SPADEK Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA.SPIS INWENTARZA DOKONAŁ KOMORNIK WARTOŚĆ BYŁA 200ZŁ A DŁUGI 50TYŚ. ZGŁOSIŁ SIĘ DO MNIE WIRZYCIEL O KTÓRYM NIE WIEDZIAŁAM O SPŁATĘ D ŁUGU CO MAM W TEJ SYTUACJI ZROBIĆ KOMORNIK Z MOJEJ RENTY BIERZE MI 400ZŁ ZOSTAJE DLA MNIE 1030ZŁ PROSZĘ O POMOC POZDRAWIAM

  • Szanowna Pani

   Jeżeli faktycznie egzekucja dotyczy odziedziczonych z dobrodziejstwem inwentarza długów spadkowych to:

   1. proszę porozmawiać z komornikiem i przekazać mu, że spadek został przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza i, że nie ma podstaw do egzekucji, ponieważ Pani odpowiada tylko do wartości stanu czynnego + proszę porozmawiać z wierzycielem i to samo mu przekazać;

   2. gdyby to nie zadziałało należy rozważyć wniesienie powództwa przeciw egzekucyjnego wraz z wnioskiem o wstrzymanie egzekucji.

   pozdrawiam

 57. Witam
  W styczniu tego roku zmarł mój ojciec. Rodzice byli po rozwodzie. Ja i moja siostra jesteśmy spadkobiercami. Z ojcem od ok 20 lat prawie nie miałyśmy kontaktu. On przed śmiercią pomieszkiwał u swojego brata, z którym też nie mamy kontaktu, ponieważ on tego nie chce. Ma żal do mnie i mojej siostry, że nie zajmowałyśmy się ojcem. Domyślam się, że ojciec nie miał żadnego majątku, bo był alkoholikiem i już dawno wszystko przepił, Domyślam się również że pewnie miał długi, ale nie wiem jakie. Możliwe też że nie był nigdzie zameldowany, bo podobno brat nie chciał go zameldować u siebie. Nie jest możliwe spisanie inwentarza bo jego brat i tak nam na to nie pozwoli, albo powie że wszystko jest jego. Co mamy więc robić. Nadmieniam, że mamy z siostrą dzieci również niepełnoletnie, a z mąż nie zgodzi się pójść do sądu rodzinnego, żeby odrzucić spadek w imieniu nieletnich. Z kolei brat naszego ojca napewno zrobi wszystko żeby nam utrudnić życie. Proszę o odpowiedź co mamy robić???

  • Szanowna Pani

   celem udzielenia jak najprecyzyjniejszej odpowiedzi na postawione przez Panią pytania potrzebuję paru dodatkowych informacji, dlatego proszę się ze mną skontaktować poprzez kliknięcie na formularz kontaktowy widniejący po prawej stronie.

   pozdrawiam

  • Dobry wieczór
   Pisze Pani: ” Nadmieniam, że mamy z siostrą dzieci również niepełnoletnie, a z mąż nie zgodzi się pójść do sądu rodzinnego, żeby odrzucić spadek w imieniu nieletnich”.

   Oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego dziecka musi poprzedzać zgoda wydana przez sąd rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie z art. 101 par. 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na wykonywanie takich czynności przez dziecko.

   W sytuacji podanej w pytaniu należy najpierw złożyć do sądu rodzinnego wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Nie mając takiego zezwolenia notariusz ani sąd nie przyjmie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka małoletniego.

   Pozdrawiam

  • Witam ponownie

   Z pytania wynika, że zmarły ojciec “(…) również że pewnie miał długi, ale nie wiem jakie”. Sugerowałaby odrzucenie spadku w terminie 6 miesięcy od jego śmierci. Powyższy termin wynika z art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego : Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
   Co istotne, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1015 § 2 K.c.).

   W celu zabezpieczenia małoletnich dzieci przed zobowiązaniami osoby zmarłej należy w jej imieniu odrzucić spadek po uzyskaniu na to zgody sądu rodzinnego.

   Pozdrawiam

 58. Witam serdecznie,
  W 2014 roku zmarł mój ojciec , który posiadał długi ( zadłużenie alimentacyjne) , a w skład majątku wchodził jedynie wkład mieszkaniowy ( rodzice byli po rozwodzie-mieszkanie spółdzielcze ). Ja ( a późnej również w imieniu nieletniego dziecka) i moi trzech braci odrzuciliśmy spadek.Ja i bracia dokonaliśmy tego w 2014, a ja za dziecko w lutym 2015r. Jeden z braci także ma dzieci,ale do tej pory z tego co nam wiadomo nie został odrzucony spadek w imieniu nieletnich , jedynie były formalności dokonane odnośnie zgody wydanej przez sąd na odrzucenie spadku bądź przyjecie spadku.( tak jak powiedziałam tak nam się wydaje bo jest problem z ustaleniem tego ) . Teraz pojawił się kłopot, o którym wcześniej nie wiedzieliśmy,ponieważ spółdzielnia oczekuje od mamy oświadczenia ze sądu kto faktycznie ma prawo do części wkładu mieszkaniowego po ojcu. W przeciwnym wypadku grozi mamie eksmisja( przynajmniej takie informacje przekazuje pracownica spółdzielni). I mam pytanie:
  1) Jeśli faktycznie w imieniu dzieci mojego brata( w między czasie jedno dziecko stało się pełnoletnie ) nie został odrzucony spadek,a teraz czasowo jest już na to za późno to znaczy , że przyjęły go z dobrodziejstwem inwentarza. Czy wobec tego mogą go się zrzec / przekazać go na babcie?
  2) Jeśli spadek został odrzucony w imieniu dzieci i część wkładu mieszkaniowego ojca przeszedł na kolejnych w linii spadkobierców , to czy jest jakaś szansa, że sąd mimo wszystko może przyznać prawo do tego lokalu mamie?Bo tak naprawdę -załóżmy , że wszyscy odrzucą spadek ( chociaż jest mało realne) to nigdy tej części ojca nie da się odzyskać. I co wtedy?
  Pozdrawiam

  • Szanowny Panie

   celem udzielenia jak najprecyzyjniejszej odpowiedzi na postawione przez Pana pytania potrzebuję paru dodatkowych informacji, dlatego proszę się ze mną skontaktować poprzez kliknięcie na formularz kontaktowy widniejący po prawej stronie.

   pozdrawiam

 59. witam ,ojciec umarl w grudniu 2016 i wiem ze pozostawil kredyt,umowy nie znalazlem,akt zgonu dostarczylem,i tak nie chca udzielic informacji w banku,jaka kwota mimo ze wyrazalem chec splaty,,matka umarla teraz w styczniu 2017.mam brata,ktory chce sie spisac z domu i dzialki rodzicow,czyli odrzucic spadek,i pytanie mam takie co nalezy zrobic teraz?czy skladac jakies pisma o nabycie spadku? jezeli tak to jakie i gdzie?do jakiej wysokosci odpowiadam za dlug ojca?

  • Szanowny Panie

   celem udzielenia jak najprecyzyjniejszej odpowiedzi na postawione przez Pana pytania potrzebuję więcej informacji, dlatego proszę się ze mną skontaktować poprzez kliknięcie na formularz kontaktowy widniejący po prawej stronie.

   pozdrawiam

 60. Witam mam takie pytanie -rodzice kupili mieszkanie, mieszkanie jest na rodziców, w testamencie jestem ja jako jedyny spadkobierca, wiem o testamencie ponieważ w chwili kupna mieszkania od razu testament był sporządzony i ja przy tym byłem ( dawałem nawet dowód osobisty notariuszowi) I notariusz powiedział mi, że mam 6 miesięcy od daty sporządzenia testamentu na odrzucenie bądź przyjęcia spadku – czyli mam rozumieć, że jeśli nic nie zrobię to będzie z dobrodziejstwem inwentarza? Pozdrawiam

  • Szanowny Panie

   dokładnie, jeżeli nie wykona Pan żadnych ruchów w zakresie przyjęcie odrzucenia spadku, z “automatu” przyjmie Pan spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

   pozdrawiam

 61. Dobry wieczor,

  mam taki problem – tydzień temu umarł mój ojciec (dwukrotnie rozwiedziony) i pozostawił tylko długi z Funduszu alimentacyjnego i Urzędu Skarbowego mi i moim trzem siostrom. Wszystkie z nich zdecydowały się na odrzucenie spadku. Ja mam problem, ponieważ mieszkam w Hiszpanii i mam 5letnia córeczkę, która posiada wyłącznie hiszpańska narodowość. Jeżeli odrzucę spadek to spadnie on na nią. Mam dylemat czy przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza i ponieść koszty notarialne związane ze spisem inwentarza, lub rozpocząć długi proces do sadu przypuszczam w Hiszpanii o udzielenie mi pełnomocnictwa i możliwości odrzucenia spadku w jej imieniu.
  Dziękuje serdecznie z góry za pomoc.

  • Szanowna Pani

   niezależnie który kierunek działania Pani wybierze i tak załatwienie wszystkich czynności zajmie Pani trochę czasu, jednakże uważam, iż powinna Pani w imieniu swoim oraz w imieniu małoletniej córki spadek odrzucić.

   pozdrawiam

 62. Dzień dobry,
  Po przejęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza w 2009 roku, jeden z niespłaconych wierzycieli, który nie widział spisu inwentarza sporządzonego przez komornika, zwrócił się w 2016 roku do Sądu o zwrot długu od spadkobiercy. Sąd nakazał spadkobiercy zapłacić powodowi m.innymi koszty zastępstwa procesowego. W spisie inwentarza wartość ujemna /długi/znacznie przewyższa wartość dodatnią masy spadkowej. Mam pytanie: czy muszę zapłacić koszty zastępstwa procesowego wierzycielowi? Kwota ta ponad 3 tys.zł przewyższa majątek ze spisu inwentarza.
  Pozdrawiam
  Ewa K.

  • Szanowna Pani

   Na podstawie przekazanych przez Panią informacji, mogę stwierdzić, iż koszty zastępstwa wchodzą do spadku, a więc jeżeli nie ma stanu czynnego z którego można by je zapłacić to nie musi ich Pani płacić.

   pozdrawiam

 63. Witam serdecznie,

  napisał Pan w poście z 4 stycznia, że “w momencie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza za długi spadkowe odpowiada się z odziedziczonego majątku i do jego wysokości, a nie z majątku prywatnego”. Skoro tak, to jak rozumieć art. 1030 k.c., zgodnie z którym “Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku.”

  Pozdrawiam,
  Marek Michalski

  • Szanowny Panie

   Opisana przez Pana sytuacja będzie miała zastosowanie zasadniczo do prostego przyjęcie spadku, tj. przyjęcia spadku bez żadnego ograniczenia. Od chwili nabycia spadku wprost, wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia nie tylko z majątku spadkowego, ale także naszego osobistego.

   pozdrawiam

 64. Witam,
  w 2011r. przeprowadziliśmy sprawę o nabycie spadku po zmarłej mamie. Na postanowieniu jest podział 1/4 dla taty po 3/16 dla każdego z czworga rodzeństwa, z tym że najmłodsza siostra była wtedy niepłnoletnia i dodatkowo spadek nabyła z “dobrodziejstwem inwentarza”. Proszę o pomoc w jaki sposób napisać pismo do sądu o dział spadku. Z rodzeństwem jesteśmy zgodni co do podziału. Ja chcę działkę budowlaną, w której dodatkowo tata ma 1/2 udziałów (+te z nabycia spadku). jeden z braci zrzeka się wszystkiego natomiast dom z działką na której stoi ma być dla siostry, która ma juz 18lat oraz brata. nikt nikogo nie bedzie spłacał. co w takiej sytacji z tatą, bo nie chce odpisać całego domu, tylko też mieć w nim własność. a co z dobrodziejstwem inwentarza?

  • Szanowna Pani

   celem udzielenia jak najprecyzyjniejszej odpowiedzi na postawione przez Panią pytania potrzebuję więcej informacji, dlatego proszę się ze mną skontaktować poprzez kliknięcie na formularz kontaktowy widniejący po prawej stronie.

   pozdrawiam

   Sławomir Bystrzejewski

 65. Witam Pana

  Moj partner przejal spadek po zmarlej babci z calym dobrodziejstwem inwentarza w sposob milczacy czy w tej sytuacji bedzie musial splacac dlugi w calosci czy tylko do wartosci majatku . Zaznaczam ze w tej chwili jest juz od 13 lat mieszkancem Anglii a spadek przejal pol roku temu.

  Pozdrawiam

  • Szanowna Pani

   w takiej sytuacji Pani mąż odpowiada tylko do wysokości odziedziczonego majątku spadkowego (aktywów).

   pozdrawiam

 66. Szanowny panie Sławomirze.

  Mam pytanie mimo, że wielokrotnie się wałkuje ten temat.
  Czemu doradzane jest odrzucenie spadku przez całą rodzinę (wiele pokoleń i odgałęzień) niż przyjęcie przez jedną osobę spadku z dobrodziejstwem inwentarza? Wydawało mi się, że przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza (brak majątku – ewentualnie długi) ucina “pępowinę” spadkową.

  Pozdrawiam

  • Szanowny Panie

   przede wszystkim odrzucenie spadku jest lepszym rozwiązaniem ze tego względu, iż co do zasady wystarczy jedno oświadczenie i sprawa spadkowa jest “załatwiona”, natomiast przy dziedziczeniu z dobrodziejstwem inwentarza trzeba sporządzić spis inwentarza, trzeba uregulować kwestie majątkowe spadkodawcy, trzeba uregulować istniejące długi spadkowe itd.

   pozdrawiam

 67. Witam serdecznie. Bardzo proszę o poradę w sytuacji którą opiszę poniżej.
  Kilka dni temu zmarł mój teść. Wspólnie z mężem mamy 6 mies. na podjecie decyzji o odrzuceniu bądź przyjęciu spadku. Teść był rozwodnikiem, był wspówłaścicielem domu, ma pięcioro dzieci pełnoletnich, w tym mojego męża. Z tego co się orientuję, pozostawiony w połowie dom przechodzi ustawowo na wszystkie dzieci, z czego 1/5 połowy domu należy do męża. Za zrzekniecie się spadku chcemy zapłaty od osób które planują tam mieszkać. Niestety nie jest łatwo dojść do porozumienia. W ostateczności planujemy przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, co za tym idzie i długi, bo takie teść posiadał. Moje pytanie dotyczy tego czy za długi pozostawione przez teścia odpowiadamy swoim prywatnym majątkiem? Jeśli nie, bo takiej informacji udzielono mi w sądzie, to w jaki sposób zostaną uregulowane zobowiązania teścia jeśli my jesteśmy właścicielami 1/5 domu. Czy jest prawo które pozwoli na sprzedaż całego domu, na poczet pokrycia długów?

  • Szanowna Pani

   1. w momencie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza za długi spadkowe odpowiada się z odziedziczonego majątku i do jego wysokości, a nie z majątku prywatnego;

   2. jeżeli w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku zostanie ustalone, że Pani mąż dziedziczy 1/5 spadku to za długi spadkowe odpowiada do 1/5 wysokości odziedziczonego spadku tym co odziedziczył.

   pozdrawiam

   • Dziękuję bardzo za odpowiedź. Zastanawia mnie jeszcze fakt że małonek za długi ojca odpowiada 1/5 czesci domu, ale jak ściągnąć z tej części jakieś środki do uregulowania długów?czy jedynym wyjściem jest sprzedanie domu, spłacenie długów, a nadwyżkę podzielić na wszystkich spadkobierców?

    • Szanowna Pani

     posiadam zbyt mało informacji o Pani sprawie, aby jednoznacznie stwierdzić czy jest to jedyne wyjście.

     pozdrawiam

 68. Witam
  Jeżeli mogę prosić o pomoc o radę, mam taki problem. Moja babcia kobieta w podeszłym juz wieku odziedziczyła po zmarłej siostrze spadek, gdy dowiedziała się, że jest jedyną spadkobierczynią nawet prawdopodobnie nie zrozumiała postanowienia sądu, nie powiedziała nikomu z rodzinie o zaistniałej sytuacji, do czasu, kiedy do drzwi zapukał komornik. Babcia zaczęła spłacać dług po zmarłej (obecnie to kwota ok 20 tys zł) ze swojej emerytury i teraz ciężko jej związać konie z końcem. Nie wiemy, co było w spadku oprócz długu, chcemy złożyć wniosek o spis inwentarza, ale obawiamy się, że może nas nie stać na koszty komornika. Zmarła mieszkała na drugim końcu Polski, babcia nie utrzymywała z nią kontaktu więc sami spisu nie jesteśmy w stanie zrobić. Czy jest mozliwość, aby takowy spis już był zrobiony przez sąd, skoro babcia juz spłaca dług, można to jakoś ustalić?
  Będę wdzięczna za pomoc.
  Magda

  • Szanowna Pani

   celem udzielenia odpowiedzi na postawione przez Panią pytania potrzebuję więcej informacji, dlatego proszę się ze mną skontaktować poprzez kliknięcie na formularz kontaktowy widniejący po prawej stronie.

   pozdrawiam

   Sławomir Bystrzejewski

 69. Witam,
  mam następujące pytanie: tata po śmierci pozostawił spore długi, zastanawiamy się nad takim rozwiązaniem: mama przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza, a ja z bratem oraz nasze dzieci, babcia, siostra taty oraz jej dzieci i wnuki odrzucamy spadek. Czy oprócz nas ktoś jeszcze musi odrzucić? Czy ta drabinka kończy się właśnie w tym miejscu?
  Będę bardzo wdzięczna za poradę i ewentualne wskazanie w którym miejscu w ustawie jest to określone.
  Dziękuję!
  Gosia

  • Szanowna Pani

   1. nie wiem jak liczna jest Państwa rodzina, ale raczej powinno to wystarczyć, tylko nie wiem po co mama ma przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza;

   2. kodeks cywilny dziedziczenie ustawowe.

   pozdrawiam

 70. Szanowny Panie,

  z zainteresowaniem przeczytałam Pana artykuł oraz porady udzielone czytelnikom. Uprzejmie proszę o pomoc w prawnej interpretacji następującej sytuacji:

  W grudniu 2016 r. zmarł mój Ojciec. Nie posiadał majątku (wszelką własność przepisał ok. 10 lat wcześniej), ale miał zaciągnięty i poprawnie spłacany do chwili śmierci dług – kredyt konsumencki. Jako spadkobiercy zostali: mama (żona Ojca), czworo dorosłych dzieci, troje wnucząt (dwoje niepełnoletnich), dwie siostry i brat Ojca oraz ich liczne dzieci i wnuki.
  Jeśli dobrze rozumiem, zgodnie z obowiązującym prawem, dziedziczymy z dobrodziejstwem inwentarza. Moje pytanie dotyczy tego, co jeśli Ojciec nie zostawił żadnego majątku, bo go już nie miał, ale został wspomniany dług? Logicznie rzecz biorąc, kredytodawca mógłby rościć od rodziny spłatę długu, ale tylko do wartości aktywów. W naszym przypadku nie ma aktywów, brak majątku do dziedziczenia. Czy to oznacza, że bank nie ma prawa od nas żądać spłaty?
  Odrzucenie spadku solidarnie przez całą rodzinę raczej nie wchodzi w grę z powodu licznej ilości osób dziedziczących po stronie rodziny Ojca. Nie chcemy ich wszystkich niepokoić, ciągając po notariuszach i sądach w sprawie małoletnich.

  Proszę o wyjaśnienie, czy złożenie wniosku o nabycie spadku w sądzie rejonowym i spisanie inwentarza załatwiłoby sprawę pozytywnie dla całej rodziny?
  Czy spis inwentarza może być wnioskowany i sporządzony przez jedną osobę, np. jedno z dzieci Ojca, a następnie udostępniony reszcie rodziny na wypadek, gdyby bank chciał kogoś zmuszać do spłaty?

  Będę wdzięczna za pomoc.
  Pozdrawiam

  • Szanowna Pani

   1. jeżeli jest tak jak Pani napisała to proszę spadek odrzucić i sprawa będzie załatwiona. Proszę również wszystkim członkom rodziny przekazać, aby zrobili to samo;

   2. wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i tak pewnie złoży wierzyciel, aby ustalić spadkobierców, którymi (w sytuacji odrzucenia spadku) Państwo nie będziecie.

   pozdrawiam

 71. Mam pytanie w jaki sposób dokonać uzupełnienia inwentarza. Otóż w 2013 roku nabyłam spadek w 1/4 z dobrodziejstwem inwentarza, w drodze częściowego działu spadku. Długi przekraczały aktywa spadku. Obecnie toczy się postępowanie o uzupełniający dział spadku obejmujący samochody zabezpieczone przewłaszczeniem przez bank. Ostatnio otrzymałam list z banku z informacją o konieczności spłaty kredytu, którego nie ma ujętego w spisie inwentarza. Czy zgłaszać tą okoliczność przed Sądem, czy dopiero po rozprawie uzupełnić inwentarz. Nadmieniam, że wcześniej spis inwentarza sąd przeprowadził z urzędu.

  • Szanowna Pani

   proszę na rozprawie zasygnalizować sądowi, że bank zgłosił się z roszczeniem nieobjętym spisem inwentarza, jednakże to bankowi powinno zależeć, aby jego wierzytelność znalazła się w spisie inwentarza, ponieważ jeżeli nic w tym kierunku nie zrobi to raczej na pewno nie uzyska zaspokojenia swoich roszczeń.

   pozdrawiam

 72. witam
  mam pytanie w zwiazku ze smiercia ojca,ktory zaciagnal najprawdopodobnie kredyt w alior banku.oczywiscie po zgloszeniu zgonu nie chca mi udzielic informacji,jaka bylaby tam kwota i czy jest splacony czy tez ile do splacenia zostalo, jakie sa nastepujace procedury w zwiazku tym ,co mam dalej robic?czy przyjac spadek niewiedzac nic?czy odrzucic?jakie jest najlepsze wyjscie?ojciec posiadal dom jednorodzinny z dzialka.

 73. witam
  mam pytanie w zwiazku ze smiercia ojca,ktory zaciagnal najprawdopodobnie kredyt w alior banku.oczywiscie po zgloszeniu zgonu nie chca mi udzielic informacji,jaka bylaby tam kwota i czy jest splacony czy tez ile do splacenia zostalo, jakie sa nastepujace procedury w zwiazku tym ,co mam dalej robic?czy przyjac spadek niewiedzac nic?czy odrzucic?jakie jest najlepsze wyjscie?

 74. Witam.
  Pol roku temu zmarla ciotka mojego meza. Nie miala majatku ani prawdopodobnie dlugow. Jednak jej dzieci i rodzenstwo z ostroznosci odrzucili spadek. Mieszkamy z mezem za granica, o calej sytuacji dowiedzielismy sie niedawno. Oczywiste jest , ze maz nie zdazy dopelnic terminu 6 miesiecy aby odrzucic spadek. Moje pytanie jest nastepujace: Czy zgodnie z obowiazujacymi przepisami maz automatycznie odziedziczy spadek po ciotce z dobrodziejstwem inwentarza czyli do wysokosci jej aktywow( zaznaczam ze nie bylo zadnych)? Czy maz musi dopelnic ewentualnych formalnosci u notariusza?
  Z gory dziekuje za odpowiedz.
  Pozdrawiam

  • Szanowna Pani

   1. jeżeli mąż nie złoży żadnego oświadczenia to przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza;

   2. natomiast jeżeli jednak chciałby złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku to może znajdzie się w okolicy Państwa miejsca zamieszkania jakiś notariusz przed którym można by złożyć takie oświadczenie i który w Państwa imieniu przesłałby je do sądu.

   3. i tak ostatecznie kto w jakim stopniu dziedziczy rozstrzygnie się w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

   pozdrawiam

 75. Witam.
  Pol roku temu zmarla ciotka mojego meza. Nie miala majatku ani prawdopodobnie dlugow. Jednak jej dzieci i rodzenstwo a ostroznosci odrzucili spadek. Mieszkamy z mezem za granica, o calej sytuacji dowiedzielismy sie niedawno. Oczywiste jest , ze maz nie zdazy dopelnic terminu 6 miesiecy aby odrzucic spadek. Moje pytanie jest nastepujace: Czy zgodnie z obowiazujacymi przepisami maz automatycznie odziedziczy spadek po ciotce z dobrodziejstwem inwentarza czyli do wysokosci jej aktywow( zaznaczam ze nie bylo zadnych)? Czy maz musi dopelnic ewentualnych formalnosci u notariusza?
  Z gory dziekuje za odpowiedz.
  Pozdrawiam

 76. Witam, Proszę o pomoc odziedziczyłam długi po zmarłej babci w dobrodziejstwie inwentarza. Wiem ze muszę sporządzić dany inwentarz czy jest możliwość sporządzenia go samemu oraz zatwierdzeniu przez notariusza czy musi być wykonany przez komornika sądowego? Czy taki wykaz będzie ważny jeżeli wykonam go z notariuszem? Bardzo proszę o szybka odpowiedz.

  • Szanowna Pani

   Oczywiście może Pani sama sporządzić wykaz inwentarza przy pomocy notariusza i taki wykaz będzie ważny.

   pozdrawiam

 77. Witam. Czy mógłby Pan wyjaśnić co w przypadku gdy nie złoży się w sądzie spisu inwentarza ? Mama znajomej zmarła na początku roku pozostawiając po sobie jedynie długi. Nie posiadała żadnego majątku, nic wartościowego . Czy w takim przypadku wierzyciele mogą rządać spłaty długu od rodziny posiłkując się brakiem owego spisu ? Dodam iż czas na odrzucenie bądź przyjęcie spadku minął ale wiedząc, że ustawa zapobiega dziedziczeniu dlugu nie składała żadnych pism w sprawie spadku.

  • Szanowny Panie

   jeżeli spis/wykaz inwentarza nie został wcześniej sporządzony, to wierzyciel może żądać jego sporządzenia i wtedy na podstawie takie spisu/wykazu będzie mógł ewentualnie dochodzić zapłaty wymaganych należności.

   pozdrawiam

 78. Witam. Jestem jedną z dwóch spadkobierców po mamie. Ustawowo dziedziczę1/2. Czy jeśli przyjmę spadek z dobrodziejstwem inwentarza to za długi odpowiadam w 1/2 czy do całości wartości majątku spadkowego?

  • Szanowna Pani

   wtedy odpowiada Pani do wartości odziedziczonego majątku czyli w Pani przypadku odpowiada Pani do połowy jego wartości.

   pozdrawiam

 79. Witam.
  Nie moge się doszukać wprost, czy przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza w którym są zarówno majątek (wierzytelności) i długi, to spadkobierca odpowiada do wysokości długu ale tylko z majątku przyjętego, czy całego wlasnego majątku do wysokości długu?
  Ma to zasadnicze znaczenie przy decyzji o ewentualnym odrzuceniu majątku, gdyż ściągnięcie wierzytelności może potrwać, a nie chcialbym być w tym czasie zlicytowany przez wierzycieli spadkodawcy.

  • Szanowny Panie

   1. w takim przypadku, spadkobierca odpowiada tylko do wysokości odziedziczonego majątku i tylko z tego majątku pokrywa długi;

   2. jeżeli nie wie Pan jaka jest sytuacja majątkowa spadkodawcy, bezpieczniej spadek odrzucić.

   pozdrawiam

 80. Witam, moj ojciec zmarl w 2013 roku, ja i moje rodzenstwo przyjelismy spadek z dobrodziejstwe inwentarza, w tym roku w sierpniu splacilismy jednego wierzyciela. Wczoraj przyszedl list z kolejnego banku ktory chce öd nas potwierdzenia przyjecia spadku, co mamy robic w takiej sytuacji?? Czy gen drugi Bank moze chciec öd nas abysmy splacili zadluzenie??

  • Szanowna Pani

   1. proszę mu go nie przesyłać, niech się bank zwróci o nie do sądu;
   2. jeżeli zostały jeszcze jakieś aktywa spadkowe to jak najbardziej może.

   pozdrawiam

 81. Witam. W sierpniu zmarł mój tata. W testamencie z 1999 roku wskazał mnie jako jedyną osobę do dziedziczenia całego majątku. Mój tata miał jeszcze córkę z pierwszego małżeństwa, która zerwała z nim kontakt zupełnie przed 30 laty… W 2014 roku tata spisał drugi testament wydziedziczający ową osobę z powodu całkowitego braku kontaktu.. Ja nawet tej pani nigdy nie widziałam na oczy. Nie wiem, czy żyje, jak się nazywa, jaką ma datę urodzenia, czy ma rodzinę, etc.. Oba testamenty złożyłam do sądu z prośbą o przyznanie mi spadku.. Było to 16 sierpnia. od tej pory nadal nie mam daty wyznaczonej rozprawy i nie wiem, co dalej. Czy sąd przyzna mi prawo do spadku? Czy każe jakoś szukać tej pani, choć kompletnie nic o niej nie wiem? Bardzo proszę o jakąkolwiek odpowiedź…

  • Szanowna Pani

   1. w postępowaniu spadkowym Sąd na pewno będzie chciał zweryfikować prawdziwość testamentów sporządzonych przez ojca i może być, tak, że będzie również chciał przesłuchać córkę z pierwszego małżeństwa, jednakże, jeżeli jest faktycznie tak jak Pani pisze, to raczej będą to czynności formalne;

   2. proszę zadzwonić do biura obsługi interesanta, albo bezpośrednio do sądu i zapytać się co się w Pani sprawie dzieje, czy jest już wyznaczony termin, itd.

   pozdrawiam

   • Dobrze, pójdę do sądu…
    Nie rozumiem, czemu sąd ma weryfikować prawdziwość testamentów, skoro obydwa mój Tata spisał u tego samego notariusza?
    Mam nadzieję, że nie każą mi szukać tej Pani, bo nie mam z nią absolutnie nic wspólnego…
    Czy może Pan napisać, ile to może potrwać?
    I czy mam przyjąć całość spadku, czy też z dobrodziejstwem inwentarza? (jedyny majątek mój i Taty to mieszkanie własnościowe..)

   • Byłam dziś w sądzie. Dowiedziałam się, że termin rozprawy został ustalony na początek grudnia (jeszcze do mnie nie wysłano powiadomienia) a tą Panią (moją “siostrę”) wydziedziczoną przez Tatę znaleziono po spisie ludności i powiadomiono o sprawie… Proszę o informację, co robić dalej…

    • Szanowna Pani

     1. nie napisała Pani tego, że testamenty zostały sporządzone w formie aktu notarialnego, a jeżeli faktycznie zostały, to wątpliwości nie powinno być żadnych;

     2. sprawa może skończyć się na jednym posiedzeniu, albo może też trwać rok czasu lub dłużej,

     3. a co Pani by jeszcze chciała wiedzieć?

     pozdrawiam

     • Oba testamenty zostały spisane przez notariusza. Ten wydziedziczający tą Panią przed prawie 3 laty.
      Dostałam wezwanie do sądu na rozprawę z informacją, że będę przesłuchiwana. Na jaką okoliczność?
      Dlaczego sprawa może się ciągnąć rok lub dłużej?
      Rozumiem, ze ta Pani musiałąby podważyć wiarygodność notariusza?
      Znalazłam list od niej sprzed lat, w którym wypiera się dalszych kontaktów z ojcem i pisze, że nie chce go więcej widzieć a także dowody wpłat alimentów na jej rzecz, które przez 20 lat płacił mój ojciec. Mam też kilka innych listów…
      Na rozprawę pójdzie ze mną radca prawny w roli pełnomocnika.
      Proszę o informację, czy po prostu nie lepiej przyjąć spadek w całości, skoro Tata nie zostawił żadnych długów ani kredytów?
      Bo rozumiem, że jeśli Ta Pani ewentualnie chciałaby się dochodzić o zachowek dla ewentualnych dzieci, sama musiałaby wystąpić o wycenę majątku, czyli mieszkania i to już byłaby zupełnie inna sprawa z jej powództwa? Czy dobrze rozumiem, że wtedy ewentualnie jej dzieci dostałyby zachowek w wysokości 1/8 wartości majątku do podziału między siebie?
      Będę wdzięczna za odpowiedź
      Pozdrawiam

     • Szanowna Pani

      jeżeli korzysta już Pani z usług fachowego pełnomocnika to niech Pani sugeruje się jego podpowiedziami co do sprawy, ponieważ na pewno lepiej ją zna (ma bezpośrednią styczność z dokumentami), a ja nie chciałbym w jakikolwiek sposób podważać jego (na pewno wysokich) kompetencji.

      pozdrawiam

      pozdrawiam

 82. Witam serdecznie, pod koniec czerwca dowiedziałam się że zmarła moja babcia z którą od kilku lat nie miałam kontaktu. Według mojej wiedzy pozostawiła pi sobie mieszkanie spółdzielcze własnościowe z pewnym zadłużeniem oraz miała zaciągnięty jskiś kredyt gotówkowy. Czy w świetle nowych przepisów jeżeli nie zrobię nic w sprawie spadkowej będę dziedziczyć z dobrodziejstwem inwentarza czy bezpieczniej mimo wsztstko udać się do sądu i złożyć takie oświadczenie? Bardzo proszę o informację. Pozdrawiam.

  • Szanowna Pani

   oczywiście lepiej będzie założyć sprawę spadkową i mięć wszystko uregulowane w stosownym postanowieniu sądu.

   pozdrawiam

   • Dziękuję bardzo za odpowiedź. Bardzo prosiłambym jeszcze o informacje gdzie w pierwszej kolejności powinnam się udać aby tą sprawę założyć i jakie powinnam posiadać dokumenty. Z góry dziękuję i pozdrawiam.

 83. Karolina Ry
  na dniach dowiedziałam się, że zmarł mojej niedoszłej teściowe brat ( niedoszłej bo nie miała z ojcem dziecka ślubu i nie utrzymujemy kontaktów – ojciec jest pozbawiony praw) moje pytanie brzmi czy moje małoletnie dziecko dziedziczy długi po tym człowieku mimo iż nie wiem nawet jak się nazywał i gdzie mieszka napomne jeszcze, że z ojcem biologicznym dziecka nie mam żadnego kontaktu i nie wiem gdzie go szukać

  • Szanowna Pani

   Pani syn jak najbardziej należy do kręgów spadobierców, okoliczność, że nie zawarliście Państwo związku małżeńskiego, a także, że ojciec został pozbawiony praw rodzicielskich nie ma znaczenia.

   pozdrawiam

 84. W 2012r zmarła moja ciotka. Była bezdzietna. Mieszkała w monarze. Nie miała żadnego majątku. Zrzeklam się spadku w terminie ale nie zrobilam tego za wówczas 4letniego syna. Teraz syn ma 8 i przyszło do niego (nieletniego!) wezwanie do zapłaty z jakiejś kancelarii. Boję się że jak syn będzie pełnoletni odziedziczy długi ;( dowiedziałam się że jest jeszcze 2 dorosłych spadkobierców które nie odrzucili spadku i jeszcze 1 dziecko. Kancelarii odpisałam że roszczenie jest bezzasadne. Co mogę zrobić żeby spać spokojnie? Dodam że obawiam się kosztow spisu inwentarza. Jeśli pojawią się jakieś propozycje proszę o podanie szacunkowych kosztów ich realizacj. Z góry dziękuję!

  • Szanowna Pani

   1. Syn nie ma zdolności do czynności prawnej, toteż nie może odpowiadać za długi spadkowego do momentu osiągnięcia 18 roku życia.Jeżeli nie złożyła Pani za niego żadnego oświadczenia w przedmiocie przyjęcia/odrzucenia spadku, to dziedziczy on spadek z dobrodziejstwem inwentarza, a więc na pewno syn nie będzie musiał odpowiadać za długi z majątku osobistego;

   2. Dobrze Pani napisała, niech kancelaria domaga się zapłaty długów od innych spadkobierców których spadku nie odrzucili, a nie od Pani syna.

   3. Jeżeli, jak Pani wspomniała, ciotka nie miała żadnego majątku, to koszty sporządzenia spisu inwentarza nie powinny być duże.

   pozdrawiam

   • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Czy z czystym sumieniem mam “dać sobie spokój” jak to określił jeden z radców z którymi rozmawiałam? Czy sporządzenie inwentarza w 2026r kiedy syn będzie miał 18 lat bedzie konieczne? I czy wtedy nie będzie to bardziej skomplikowane (i kosztowne) niż teraz? Czy mogę inwentarz sporządzić sama? Moge wesprzeć się np. informacjami dyrektora monaru w którym ciotka mieszkała przed śmiercią.

    • Szanowna Pani

     1. to zależy, co do zasady takie spis inwentarza można wykonać w każdym momencie i tak samo można go uzupełnić;

     2. czy będzie bardziej skomplikowane? raczej nie, a czy droższe? trudno powiedzieć;

     3. oczywiście, może Pani sporządzić prywatny spis inwentarza, który będzie później podlegał weryfikacji przez sąd.

     pozdrawiam

 85. Witam,
  Przejąłem spadek wraz z mamą z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłym bracie . Dziedziczę mieszkanie – wartość ok 200 k zł ale w banku dowiedzieliśmy się, że ma kredyt na ok 110k – pożyczki gotówkowe. Moje pytanie brzmi / czy jeżeli sprzedam mieszkanie od razu – aby pokryć zobowiązania banku. Będę musiał płacić podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat za cała wartość nieruchomości. Czy tylko za różnice pomiędzy 200k a 110k ? No i co mam zrobić z bankiem . Bo rozumiem, ze za chwile przyjdzie do mnie bank po 55k. Układać się z nimi itd ?

  Pozdrawiam
  Maciek

  • Szanowny Panie Macieju

   1. co do zasad podatek należy zapłacić całej wartość mieszkania za jakie zostało ono sprzedane;

   2. istnieją inne sposoby na uniknięcie płacenia podatku w przypadku sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat;

   3. Oczywiście, zawsze należy próbować się układać np. w tej kwestii czy chce Pan dalej spłacać pożyczkę w ratach, czy chce Pan od razu całą spłacić.

   pozdrawiam

   • Dzień dobry
    za pozwoleniem, podepnę się pod pytanie.
    Jak w sytuacji przyjęcia spadku z długami i sprzedażą nieruchomości uchronić się od podatku? Bo na razie wygląda to tak: dług powiedzmy 100 tys. mieszkanie 100 tys. niby na zero się wychodzi, a tu jeszcze podatek, czyli nie na zero.
    Pozdrawiam

 86. Witam

  Proszę Pana. W sierpniu 2016 r. zmarł siostrzeniec mojej matki (daleka więc rodzina). Jednakże pozostawił po sobie same długi. Członkowie jego najbliższej rodziny kolejno odrzucili spadek. Teraz w kolejce do dziedziczenia jest moja matka, która oczywiście również spadek ten chce odrzucić. Problem polega na tym, że nas rodzeństwa jest dziewięcioro. Jeśli nasza matka odrzuci spadek to logicznym by było abyśmy my później też ten spadek odrzucili. Problem polega na tym, że posiadamy łącznie 17 małoletnich dzieci w imieniu których też bedziemy w takim wypadku spadek odrzucać,za pośrednictwem sądu opiekuńczego. To bardzo dużo zachodu, część rodzeństwa mieszka za granicą, poza unią.
  Moje pytanie brzmi: Skoro w spadku są same długi, to czy zasadnym nie jest aby moja matka przyjęła ten spadek z dobrodziejstwem inwentarza i zakończyła tą chorą spiralę odrzucania spadku i pielgrzymek do sądu? Składając oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrzodziejstwem inwentarza odpowiada za długi tylko do wysokości aktywów spadkowych,a skoro ich nie ma to nie spłaca długów.

  • Szanowna Pani

   1. Oczywiście, Pani mama może przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, jednakże proszę mieć na uwadze, że w przypadku jej śmierci, odziedziczone przez nią długi (jeżeli nie ulegną przedawnieniu), mogą przejść na jej spadkobierców, toteż prędzej czy później Państwo będziecie musieli podjąć odpowiednie kroki bądź w formie odrzucenia spadku bądź w formie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

   2. Dla bezpieczeństwa i dla świętego spokoju na przyszłość (mimo, iż może zająć to trochę czasu), zalecam odrzucenie spadku przez całe rodzeństwo, jak w imieniu małoletnich.

   pozdrawiam

 87. Witam serdecznie i proszę o poradę.
  mężczyzna niepełnosprawny intelektualnie w st znacznym, całkowicie ubezwłasnowolniony przebywający w Domu Pomocy Społecznej w 2015 roku odziedziczył spadek (20 000 zł) z dobrodziejstwem inwentarza po 1/2 części wraz ze swoja zdrowa siostra po zmarłym ojcu.
  w styczniu 2015r. wpłyneły pieniądze, w tym roku tj.2016 roku wierzyciele dochodzą długu… jedno wezwanie które mówiło o zobowiązaniu solidarnym, spłacił całkowicie w kwocie 1000zł (Siostra mieszkańca twierdzi ze nie ma pieniędzy i ze nie dostała żadnych pieniędzy w co bardzo wątpię, skoro mieszkaniec otrzymał). po kilkukrotnych próbach kontaktu ustaliliśmy ze odda nam 5 tys , lecz zrobi to ratalnie po 200 zł każdego miesiąca- spisaliśmy umowę -ugodę o takiej spłacie.
  Przychodzą do nas wezwania do spłaty już większych sum- kilkakrotnie przewyższają aktywa spadku-dlatego też wystąpiliśmy z wnioskiem do sądu właściwego o spis inwentarza (wciąż czekamy na jego sporządzenie).
  Pytanie do całej sytuacji wygląda następująco: siostra zwróciła się do brata o umorzenie długu tych 4600 zł (400 zł oddała). decyzje takie może podejmować opiekun prawny mieszkańca czy Sąd opiekuńczy?
  czy mieszkaniec może umorzyć ten dług Siostrze?
  Czy jak już będzie ten spis inwentarza to dodatkowo spłacimy te 10 000 zł żeby zakończyc sprawę czy 14 600, jako,że umorzyliśmy siostrze mieszkańca to nie podlega do spłaty długo tylko chęci pomocy siostrze?

  jakie mamy rozwiązania?
  proszę o odpowiedź,
  opiekun prawny osoby niepełnosprawnej

  • Szanowna Pani

   1. Z ostrożności lepiej wystąpić do sądu opiekuńczego o zezwolenie na “umorzenie długu siostry”;

   2. Spis inwentarza nie był wcześniej sporządzony? Co do zasady przy dziedziczeniu z dobrodziejstwem inwentarza taki spis winien być obligatoryjnie sporządzony, dlatego dziwi mnie, że dopiero teraz Państwo się tym zajmujecie;

   3. Odpowiadacie do wysokości odziedziczonego majątku, to, że część pożyczki zostanie siostrze anulowana, nie ma znaczenia.

   pozdrawiam

 88. Witam, mam pytanie. Dwa miesiące temu zmarł mój ojciec, jak przeprowadzić postępowanie spadkowe w sytuacji gdy jest małżonka oraz 4 pełnoletnich dzieci. Chcielibyśmy aby cały spadek przypadł małżonce spadkodawcy( naszej mamie) ale dwoje z rodzeństwa chce odrzucić spadek.
  pozdrawiam.

  • Szanowna Pani

   1. w takiej sytuacji na pewno trzeba złożyć do Sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. W postępowaniu spadkowym zostanie stwierdzone kto spadek nabył, a kto nie.

   2. w razie dalszych pytań zachęcam do kontaktu, poprzez wypełnienie stosownego formularzu w dziale “kontakt”

   pozdrawiam

 89. Sprawa niecierpiaca zwloki blagam o wyjaśnienie
  Witam P. Sławomirze spadkodawca zmarl w styczniu 2015r wyrok zapadl 12 pazdziernik2016( jest jeszcze nieprawomocny ). Testamentowi Spadkobiercy czyli 2 maloletnich ( zlozony wniosek w sądzie) i dwoch doroslych zlozyli oswiadczenie o przyjeciu spadku u notariusza)wszyscy przyjeli spadek z dobrodziejstwem inwentarza , spis inwentarza przedstawia ze dlugi (2 kredyty hipoteczny i gotówkowy, ZUS) przewyźszaja wartosć majątku czynnego (majątkiem czynnym jest dom pod hipoteke) wiec rozumiem ze hipoteczny zostaje do spłaty a co z kredytem gotówkowym ZUS- em co trzeba zrobic czy mozna nie splacic ?? ( okolo1 rok temu bank juz wezwal jednego spadkobierce o podpisanie wstepnych umów restrukturyzacyjnych)co w tej sytuacji ??

  • Jeszcze istotną rzeczą jest ze spadkodawca( mąź) wziął sam na siebie kredyt hipoteczny a potem zrobił mnie ( źonę) wspólwłaścicielem domu , dodam jeszcze źe kredyt gotowkowy który przewyźsza juz spis inwentarza, spadkodawca wziął bez niczyjego poręczenia , tak samo pozostawił dlug w ZUS -ie moje pytanie czy ja mam połowe ďlugu za dom , jako wspówłaściciel domu ?

  • Szanowna Pani

   1. Co do zasady, w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiedzialność za długi spadkowe ograniczona jest do wysokości odziedziczonego majątku. Z przedstawionych przez Panią informacji, na tą chwilę, mogę stwierdzić, iż prawdopodobnie dom zostanie sprzedany i z uzyskanych środków pieniężnych będą spłacani wierzyciele. Jeżeli któryś z wierzycieli nie zostanie spłacony to już nie Pani problem.

   2. Jednakże celem udzielenia bardziej szczegółowej porady, potrzebuję więcej informacji, dlatego proszę o kontakt poprzez wypełnienie stosownego formularza w dziale “kontakt”.

   pozdrawiam

 90. Witam co w takiej sytuacji?

  Żona moja miala kredyt do splaty zostalo 85 tysiecy zlotych. Ja jako mąż podczas gdy moja zona wziela kredyt wyrazilem na papierku zgode na to w banku aczkolwiek nie jest to poreczenie. Zona umarla 2 tygodnie temu i zostawila tylko polowe mieszkania ktory w akcie notarialnym jest wart 86 tysiecy zlotycj. Druga polowa nalezy do mnie. Jak w takim wypadku to sie odbywa ? Czy musze spłacać calosc czy tylko do stanu który odziedziczylem. Czyli pol mieszkania?

  • Szanowny Panie

   a czy żona zostawiła po sobie jakiś spadek? Czy Państwo mieliście wspólność majątkową małżeńską czy rozdzielność majątkową? Rozumiem, że kredyt dotyczył całego mieszkania?

   pozdrawiam

    • Szanowny Panie

     Zasadniczo to zależy od tego czy Pan jest wstanie sam spłacić kredyt żony, jeżeli nie to może Pan spadek odrzucić. Wtedy zachowuje Pan połowę mieszkania, które jednak najprawdopodobniej trzeba będzie sprzedać

     pozdrawiam

 91. Jeśli odrzucę spadek to długi brata przejdą na rodzeństwo mamy,później znowu na kolejne pokolenie i utworzy się taki efekt domina.Alimenty są nie na dzieci bo takowych nie posiadał z żoną,tylko na żonę która nie chciała iść do pracy pomimo że jest zdrową i w pełni sił osobą. A jeśli przyjmę spadek z dobrodziejstwem inwentarza to co grozi mi i mamie? Jakie kroki należy podjąć? Brat nie posiadał nic,czy ja swoimi prywatnymi środkami muszę zapłacić ów dług?Sprawa po śmierci brata została u komornika zawieszona.

 92. Witam serdecznie.W maju tego roku zmarł nagle mój brat.Miał zasądzone alimenty na rzecz byłej żony,których nie płacił.Ona oddała sprawę do komornika ,dług wynosi ok.7000.Brat nie posiadał żadnego majątku ponieważ był osobą niepracującą i nic nie posiadającą. Mam pytanie czy jako jego spadkobierczyni dziedziczę jego dług?Jakie kroki powinnam w tej kwestii podjąć?Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Szanowna Pani

   1. za przyszłe alimenty Pani nie będzie odpowiadała, ponieważ obowiązek alimentacyjny nie przechodzi na spadkobierców zobowiązanego;

   2. natomiast alimenty zaległe/niezapłacone, wchodzą do spadku jako długi spadkowe;

   3. w takiej sytuacji, jeżeli ma Pani pewność, że brat nie posiadał żadnego majątku, najlepiej spadek
   odrzucić.

   pozdrawiam

   • Jeśli odrzucę spadek to długi brata przejdą na rodzeństwo mamy,później znowu na kolejne pokolenie i utworzy się taki efekt domina.Alimenty są nie na dzieci bo takowych nie posiadał z żoną,tylko na żonę która nie chciała iść do pracy pomimo że jest zdrową i w pełni sił osobą. A jeśli przyjmę spadek z dobrodziejstwem inwentarza to co grozi mi i mamie? Jakie kroki należy podjąć? Brat nie posiadał nic,czy ja swoimi prywatnymi środkami muszę zapłacić ów dług?Sprawa po śmierci brata została u komornika zawieszona.
    Odpowiedz

    • Szanowny Panie

     1. Jeżeli wszyscy Pana najbliżsi odrzucą spadek to nie musi się Pan o nic martwić;

     2. jeżeli przyjmie Pan spadek z dobrodziejstwem inwentarza to odpowiada Pan tylko do wysokości odziedziczonego majątku, z którego spłaca Pan długi spadkowe. Jeżeli w skład spadku nie wchodzi żaden majątek, to nie ma z czego spłacać długów spadkowych, jednakże Pan osobiście z tego tytułu nie ponosi żadnych konsekwencji, niech wierzyciele się martwią;

     3. jeżeli przyjmie Pan spadek z dobrodziejstwem inwentarza, to jeżeli Pan nie będzie chciał, to nikt Pana nie przymusi do spłaty długów.

     pozdrawiam

 93. Witam serdecznie.Dwa lata temu 2014r zmarł mój tata.Ja zrzekłam się spadku.Niestety spoźnilam się tego zrobić w imieniu moich małoletnich dzieci.Za długi został zlicytowany dom ale wiem ze tata zastawił jeszcze jakieś inne długi w bankach.Co mogę teraz zrobić zeby moje dzieci nie placiły za długi mojego ojca? Bardzo proszę o pomoc.

  • Szanowna Pani

   Jeżeli nie złożyła Pani żadnego owiadczenia to Pani dzieci dziedziczą z dobrodziejstwem inwentarza. Toteż jeżeli ojciec pozostawił same długi, to dzieci po dojściu do pełnoletniości nie będą za nic odpowiadały. Dobrze by było jednak zrobić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, aby było orzeczenie sądu, że małoletni nabyli spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

   pozdrawiam

 94. Witam, ja mam takie pytanko co się dzieje z resztą długu po przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza? czy bank może dalej dochodzić spłaty długu? pozdrawiam

  • Szanowna Pani

   Pani spłaca długi tylko do wysokości odziedziczonego majątku. Tutaj decyduje zasada kto pierwszy ten lepszy. Jeżeli jakiś wierzyciel zgłosi swoje roszczenie w sytuacji, gdy z odziedziczonego majątku nic już nie zostało (tzn. zrobi to zbyt późno), to Pani się tym nie przejmuje, ponieważ Pani za te długi już nie odpowiada.

   pozdrawiam

 95. Szanowny Panie Mecenasie,
  Zmarł mój ojciec, z którym nie utrzymywałem stosunków od ponad 10 lat, potencjalnym majątkiem zarządza druga żona, ja nie mam wiedzy o tym co wchodzi w skład, zarówno o aktywach (sądzę że są niewielkie). jak i długach. Nie mogę otrzymać informacji o składnikach majątku, żona mojego ojca wniosła do sądu o nabycie spadku w ustawowych proporcjach, testament pozostawiony daje zapis windykacyjny na jedną nieruchomość o raczej niewielkiej wartości (działka rekreacyjna). Nie chce odrzucać spadku, bo przejdzie na mojego syna. Czy mam jakąś możliwość wyegzekwowania informacji o składnikach majątku znanych żonie mojego ojca
  Pzd
  Paweł

  • Szanowny Panie

   proszę w takim wypadku wystąpić do sądu spadku o sporządzenie spisu inwentarza. W sytuacji gdy po jego sporządzaniu, miałby Pan wątpliwości czy cały majątek został w nim uwzględniony, może Pan wystąpić o nakazanie wyjawienia przedmiotów spadkowych.

   pozdrawiam

 96. Mam pytanie odnośnie właśnie nowych przepisów czy po upływie 6 miesięcy automatycznie przyjmuje się spadek z dobrodziejstwem inwentarza ? Czyli Majątek = się zadłużeniu spadkobiercy?

  • Szanowna/y Pani/e

   jeżeli nie zostanie złożone żadne oświadczenie w przedmiocie przyjęcia/odrzucenia spadku, to po upływie okresu 6 miesięcy spadek nabywany jest automatycznie z dobrodziejstwem inwentarza. Majątek = nie zawsze zadłuża spadkobiercę.

   pozdrawiam

 97. Ewa
  Dzień dobry – proszę o poradę – we IX 2016r sąd wydał postanowienie o nabyciu spadku po zmarłej w 1980r babci. Czy zgodnie z nowymi przepisami z 2015 r dziedziczymy ” jakby z automatu ” spadek z dobrodziejstwem inwentarza czyli za długi odpowiadamy do wysokości majątku po zmarłej i czy w takim przypadku musimy sami sporządzić prywatny spis inwentarza – czy taki spis należy dostarczyć do sądu?, czy musimy jednak sami złożyć oświadczenie do sądu o dziedziczeniu z dobrodziejstwem inwentarza i czy w takim przypadku musimy sami sporządzić prywatny spis inwentarza – czy taki spis należy dostarczyć do sądu w tym samym czasie co oświadczenie czy można później? Jeżeli przedmiotem spadku jest dom to w jaki sposób go wycenić / rzeczoznawca /? Mamy pełnoletnią córkę – czy ona również dla bezpieczeństwa powinna złożyć takie oświadczenie i prywatny spis inwentarza i w jakim terminie? Serdecznie dziękuję za pomoc.

  • Szanowny Panie

   1. w przedstawionym przez Pana stanie faktycznym, będzie następowało dziedziczenie wprost, bez ograniczenia (chyba, że Państwo dowiedzieliście się o śmierci babci w tym roku);

   2. córka została ujęta w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku?

   3. jaka jest w ogóle treść postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku?

   pozdrawiam

  • Szanowna Pani

   1. najlepiej do sądów gdzie aktualnie toczą się postępowania spadkowe, tj. do “Romana oraz Piotra”;

   2. co do zasady, jeżeli protokół z działek zawiera wykaz całego majątku zmarłego, to nie widzę przeszkód, aby traktować jako prywatny spis inwentarza, tylko oczywiście proszę zmienić formę.

   pozdrawiam

 98. Witam. W 2013 r. Zmarł brat mojego ojca Roman. Zostawił dług w Urzędzie Skarbowym. Ojciec przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza po 2 latach ponieważ wcześniej był w błędzie co do stanu majątku Romana ( miał nie mieć majątku ani długów ).Na kilka dni od wykluczenia ojca z grona spadkobierców wprost ( 03.2015), zmarł drugi brat Piotr ( był bezdomny , mieszkał na działkach, mam protokół z Zarządu działek o spaleniu jego ubrań i rzeczy, które nie przedstawiały źadnej wartosci).Sprawa z powodztwa US zostala zawieszona (moze do czasu ustalenia spadkobiercow Piotra-tak myślę ).Ojciec złożył wniosek w Sądzie o przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza po Piotrze.Reszta rodziny odrzuciła spadek ,sprawa jest w toku bo jeszcze małoletni mają czas. Proszę mi powiedzieć gdzie mam złoźyć protokół z Zarządu działek.Do Sądu Romana, Piotra, notariusza, komornika, czy może jeszcze gdzieś indziej. Tak żeby ojcu w przyszłości komornik nie zajął emerytury nawet przez pomyłkę. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam .Anna

 99. Witam
  Proszę o pomoc.
  W 2007 zmarł mój ojciec wraz z rodzeństwem odrzucilismy spadek ponieważ jedyne co było do odziedziczenia to długi. W tym roku otrzymałem pismo o niespłaconym kredycie. Bank do którego złożyliśmy odrzucenie spadku po tylu latach sprzedał dług do firmy windykacyjnej (w umowie była klauzula do 2020). Co w tym przypadku z naszymi dziećmi czy odziedziczyly one ten dług.Były wtedy nieletnie . Co teraz możemy zrobić.

  • Szanowny Panie

   1. proszę sprawdzić czy dług ojca nie uległ przedawnieniu;

   2. jeżeli faktycznie Państwo odrzuciliście spadek, proszę o tym pisemnie poinformować firmę windykacyjną;

   3. jeżeli Państwo nie odrzuciliście spadku w imieniu dzieci, to mogą one odpowiadać za długi spadkowe po osiągnięciu pełnoletniości;

   4. w razie dalszych pytań proszę się ze mną kontaktować przez formularz

   pozdrawiam

   • Ad1 Wg podpisanej klauzuli wykonalności egzekucyjnej wygasa ona w 2020 roku.
    Ad.2 czy mam przesłać dokument notarialny o odrzucieniu spadku (taki dostarczylem do banku- czy to nie bank powinien poinformować o osobach które odrzuciły spadek), czy wystarczy oświadczenie.
    Ad.3 dzieci stały się pełnoletnie co najmniej dwa lata po odrzuceniu spadku przez nas. Dopiero teraz dowiedzieliśmy się że o dług ubiega się firma windykacyjna. Co mamy zrobic w tym przypadku?
    Dziękuję i pozdrawiam

    • Szanowny Panie

     1. dla bezpieczeństwa proszę złożyć odpis notarialnego dokumentu o odrzuceniu spadku do firmy windykacyjnej. Zasadniczo powinien, ale jak Pan widzi, chyba o tym zapomniał;

     2. dzieci co do zasady będą dziedziczyły z dobrodziejstwem inwentarza

     pozdrawiam

 100. Witam,
  Prosze o pomoc.
  W 2015r w maju odbyła sie sprawa spadkowa w której przyjelismy spadek z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłej matce. Ja i dwie siostry z ojczymem. Jedna siostra 17 letnia. Pozniej zaniechalismy wszelkich czynnosci. Nie mielismy pojęcia, że musimy brnąc dalej. 2 dni temu otrzymałyśmy pismo od komornika sądowego o rozpoczęciu egzekucji. Jesteśmy załamane. Co w z wiązku z tym?
  Musimy opłacić dłu 4000zł + odsetki ponad 14tys?

  • Szanowna Pani

   Zważywszy na obszerność tematu, nie jest Pani wstanie udzielić wszystkich niezbędnych informacji w jednym komentarzu. Dlatego też proszę wypełnić formularz kontaktowy.

   pozdrawiam

 101. Witam przyjelam spadek z dobrodziejstwem inwentarza po ojcu 3lata temu. Byl robiony spis inwentarza i z czynnego spadku jest dom ( o ktorym dopiero wtedy sie dowiedzialam i ktorego nie chce) i dlugi typu kredyty i zus ( łącznie prawie milon złotych) . dostalam pismo z Zusu wktorym informują mnie ze wszczeli postepowanie przeciwko mnie(domagają sie pieniedzy 20tys.) i co ja mam zrobic ? Czy oni mogą sami zlicytowac dom i zabrać pieniadze? Ja nie mam jak spłacić tego. Prosze o pomoc.

  • Szanowna Pani

   1. zanim dojdzie do jakiejkolwiek licytacji najpierw musi zostać wszczęte postępowania egzekucyjne i musi nastąpić wiele innych czynności;

   2. skoro Pani nie chce tego domu, to niech Pani go sprzeda i z uzyskanej kwoty proszę spłacać wierzycieli, którzy po kolei będą się zgłaszać, aż do wyczerpania środków pieniężnych ze sprzedanego domu.

   pozdrawiam

   • Tylko jest problem ze ojciec ponownie sie ożenił i jego żona nie chce sprzedac domu,( ma połowę) ani nie chce mnie spłacić. Nie mieszka tam, za nic nie placi robi sie dług za grunt . i nie wiem co mam zrobic. Z tą kobietą sie nie dogadam tymbardziej nie wiadomo co sie z nią dzieje bo podaje adres tego domu a od kilku lat tam jej nie bylo nawet. Bral tez ojciec kredyt pod hipoteke domu. I nie wiem dlaczego do tej pory ten bank sobie nie zrobił licytacji. Przyslali mi dzisiaj z jakiegos banku pismo ze kolejny jedt kredyt do splaty. Boje sie ze mi zabiorą pieniadze z kojego konta ktore otrzymuje na córeczkę. Nie wiem co robic.prosze o pomoc.

 102. Witam mam takie pytanie. Przyjęłam spadek po tacie 3lata temu z dobrodziejstwem inwentarza. W spisie inwentarza wyszło ze czynny sklad majątku to dom (którego nie chce) i same dlugi w bankach w zusie. Zus teraz domaga sie spłaty zadluzenia 20tys. Co mam zrobic ? Czy zus sam moze zlicytowac dom ? Ja nie mam jak spłacić zadłużenia inaczej

 103. Witam.
  Borykam się z sytuacją w której moje dzieci małoletnie przyjęły spadek wprost z dobrodziejstwem inwentarza (postanowienie sądu z grudnia 2014r) kontaktu ze zmarłym nie utrzymywaliśmy dlatego mąż odrzucił spadek ale nie uczyniliśmy tego w imieniu dzieci.Okazało się że zmarły pozostawił po sobie długi z tego co nam wiadomo nie pozostawił żadnych aktywów. Z urzędu zostało wszczęte postępowanie o spis z inwentarza ale nie otrzymaliśmy o tym żadnej informacji. Dzwoniąc do sądu zapytałam czy zostało wydane jakieś postanowienie i usłyszałam odpowiedź że sprawa zamknięta z powodu braku oświadczenia o przyjęciu spadku. (???) I co teraz, czy mogę po prawie 2 latach od sprawy złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem i prosić o “ponowne otworzenie: sprawy i dokonanie spisu z inwentarza?? Czy powinnam założyć nową sprawę , chcę mieć ten inwentarz spisany bo boję się roszczeń w kierunku moich dzieci.
  Dziękuję za odpowiedź

  • Szanowna Pani

   po takim okresie będzie to niezwykle trudne. Może byłaby szansa jakoś niniejszą sprawę rozwiązać, jednakże musiałby mieć wgląd do Pani dokumentów.

   pozdrawiam

 104. Prawie 3 lata temu zmarła moja mama ,która była winna Urzędowi gminy prawie 50 tyś. W ustawowym terminie 6 miesięcy przyjęłam spadek z dobrodziejstwem inwentarza . Póżniej był sporządzony przez komornika przy Urzędzie Skarbowym spis po zmarłej. Spis był ,,0″ zerowy. Zmarła nie posiadała żadnego majątku. No i teraz parę dni temu dostałam od komornika pismo ,ze dług przeszedł na mnie . Do pisma był dołączony dokument , z którego wynikało ze odbyła się sprawa z powództwa Urzędu Gminy i zapadł wyrok ,który nakazał że mam spłacić zobowiązania długu po zmarłej. Sprawa odbyła się na posiedzeniu niejawnym i nawet nie byłam poinformowana o wyroku. Poszłam do komornika , ale go nie zastałam. Przedstawiłam pracownicy że mam spadek z dobrodziejstwem inwentarza i przyniosę im w najbliższych dniach spis inwentarza,. Pracownica powiedziała ze pierwszy raz spotyka się z takim czymś i nie wie jak odnieść się do tego. Czy powinnam z tym wystąpić do sadu?. Pozdrawiam

  • Szanowna Pani

   1. z tego co Pani przedstawiła to prawdopodobnie został wydany wyrok nakazowy od którego może Pani złożyć zarzut lub sprzeciw (zależy od trybu w którym został wydany), jeżeli do tej pory nie otrzymała Pani wyroku proszę zadzwonić do Sądu który go wydał i poprosić, aby go Pani dostarczyli, co umożliwi Pani sporządzenie i wniesienie wspomnianego zarzutu lub sprzeciwu;

   2. dodatkowo proszę skontaktować się z komornikiem oraz z Urzędem Gminy (najlepiej na osobistą rozmowę) i proszę im przedstawić dokumenty wskazujące, iż nabyła Pani spadek z dobrodziejstwem inwentarza i dlatego wnosi Pani o wstrzymanie egzekucji.

   pozdrawiam

 105. Szanowna Panie

  1. dokładnie tak, w takiej sytuacji, córka dziedziczy tylko to co zostało po odliczeniu długów;

  2. co do zasady nie można przepisać wyłącznie długów. Jeżeli cały majątek zostałby przepisany na matkę, wtedy córce przysługuje prawo do zachowku, chyba, że została wydziedziczona i takiego prawa do zachowku pozbawiona.

  3. z ostrożności zalecam już teraz złożenie oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i w późniejszym okresie w postępowaniu spadkowym powinno wyjaśnić się czy mąż zostawił jakiś spadek, czy Pani córka będzie dziedziczyła z ustawy.

  pozdrawiam

 106. Szanowny Panie Sławomirze, tydzień temu dowiedziałam się, że 2 tygodnie temu zmarł mój były mąż. Córka mająca 17 lat jest spadkobiercą po śmierci swojego ojca. Nie wiem czy były mąż posiadał jakiś majątek i czy miał długi. Z Pana artykułu zrozumiałam,że jeśli w ciągu pół roku nigdzie nie złożę oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, to automatycznie spadek zostanie przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza . W tej sytuacji, córka nie będzie nigdy odpowiadać za długi swojego ojca a jeśli jego majątek przewyższa jego długi ,to córka dziedziczy wyłącznie majątek jaki zostanie po odliczeniu długów?
  I bardzo proszę jeszcze o informację,jak to jest jeśli mój były mąż zostawił jakiś testament a ja nic o tym nie wiem. Czy jeśli w testamencie byłaby informacja,że majątek jest przepisany na jego matkę a długi na moją córkę, to mam czekać na treść testamentu czy powinnam w ciągu 6 miesięcy zrzec się tych długów ?

 107. Mam pytanie przyjąłem spadek po ojcu z dobrodziejstwem inwentarza. W spadku jest tylko wkład mieszkaniowy w kwocie 6 tyś zł a długi na kwotę prawie 30tyś to oznacza że bankom mam zapłacić tylko te 6 tyś zł, są to dwa banki, to po 3 tyś?

  • Szanowny Panie

   zasadniczo to zależy od tego, jak zostanie to uregulowane w spisie/wykazie inwentarza i ile wynoszą wierzytelności wobec banku. Jednakże jeżeli w skład masy spadkowej wchodzi tylko wkład mieszkaniowy w kwocie 6 tysiecy złotych, to płaci Pan bankom tylko te 6 tysięcy złotych.

   pozdrawiam

  • Szanowny Panie

   dodatkowo, pragnę wskazać, iż pierwszeństwo w zaspokajaniu wierzytelności będzie miał bank, który pierwszy zgłosi się z roszczeniem

   pozdrawiam

 108. Witam, mam pytanie dotyczące dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza przez małoletnie dzieci. Sytuacja wygląda w ten sposób,że ojciec dzieci odrzucił spadek jednak nie zostały wykonane żadne czynności wobec dzieci. Teraz po 3 latach po śmierci spadkodawcy okazuje się,że jest dług w postaci niesplaconego kredytu. Czy obowiązujące przepisy po zmianach 2015 obowiązują do sprawy i jakie czynności trzeba wykonać aby wyjaśnić sprawę? Po śmierci dzieciom w udziale nie przypadł żaden spadek – mieszkanie przypisane na inną osobę już dawno na inną osobe,samochodu brak. W mieszkaniu mieszka współmałżonka zmarłego. Pozdrawiam

  • Szanowna Pani

   1. do przedstawionego prze Panią stanu faktycznego, będzie miał zastosowanie poprzedni stan prawny.

   2. jeżeli w imieniu małoletnich dzieci do 13 roku życia nie zostało złożone żadne oświadczenie (o przyjęciu spadku/o jego odrzuceniu), to co do zasady dziedziczą one z dobrodziejstwem inwentarza.

   pozdrawiam

 109. Szanowny Panie,
  Zwracam się z prośbą o pomoc. 03.10.2015 r. zmarł mój teść, który przed śmiercią zaciągnął kredyty. Mąż w styczniu 2016 r. odrzucił Notarialnie spadek. Mamy 6 letniego syna. Praktycznie od razu złożyliśmy do Sądu wniosek o odrzucenie spadku przez małoletnie dziecko. Na rozprawie upewnialiśmy się, czy to wszystkie formalności, których musimy dopełnić. Otrzymaliśmy potwierdzenie. W dniu dzisiejszym odebrałam Postanowienie Sądu, okazało się, że jest to tylko upoważnienie do odrzucenia spadku przez małoletnie dziecko. Teraz już wiem, że nieznajomość prawa szkodzi. Upłynęło 6 miesięcy, które mieliśmy na prawidłowe odrzucenie spadku. Czy jest jeszcze szansa, że nie będziemy musieli spłacać długów teścia. Z tego, co wiemy w skład spadku miało wchodzić auto, koszt zadłużenia znacząco przewyższał wartość spadku, z tej przyczyny oczywiście chcieliśmy uniknąć płacenia długów.
  Pozdrawiam,
  zrezygnowana mama

  • Szanowna Pani

   1. zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie o sygn. akt I CSK 329/13 : “termin do odrzucenia spadku w imieniu małoletniego ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym w przedmiocie wyrażenia zgody na odrzucenie spadku”;

   2. dla upływu terminu na złożenie w imieniu małoletniego oświadczenia o odrzuceniu spadku, należy zsumować czas, jaki minął od daty odrzucenia spadku przez Pani męża do chwili wystąpienie z wnioskiem do sądu opiekuńczego, i czas, po jej ustąpieniu, liczony od daty uprawomocnienia się postanowienia uzyskaniu zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego;

   3. proszę zweryfikować okoliczności Pani sprawy przez pryzmat przedstawionych przeze mnie informacji i ustalić czy ma Pani jeszcze termin na złożenie w imieniu małoletniego oświadczenia o odrzucenia spadku.

   pozdrawiam

  • Miałam dokładnie taką samą sytuację – zostałam wprowadzona w błąd przez Sąd, a teraz wierzyciel domaga się spłaty długu który spadł na moją 7-letnią córkę… Jak rozwiązała Pani problem? Ja złożyłam do sądu prośbę o przywrócenie terminu ale wniosek oddalono…

 110. Szanowna Pani

  Po głębszym przemyśleniu sprawy, proszę nie wnosić o uzupełnienie spisu inwentarza. Było prowadzone stosowne postępowanie, gdzie wierzyciel mógł zgłosić swoją wierzytelność. Jeżeli tego nie zrobił, to Pani nie może teraz ponosić negatywnych konsekwencji jego zaniedbania. W sytuacji, gdyby wysnuwał w stosunku do Pani jakiekolwiek roszczenia, to proszę mu odpowiedzieć, że ze stanu czynnego majątku nic nie zostało, a więc nie ma Pani z czego mu zapłacić i na pewno nie zrobi tego Pani ze swoich pieniędzy, ponieważ przyjęła Pani spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

  pozdrawiam

  • Rozumiem. Czy mam w odpowiedzi na ich pismo wysłać im kopie spisu inwentarza której się domagali ? Niewiem właśnie jak wybrnąć z tej sytuacji, obawiam się konsekwencji finansowych… od wrześni ide do nowej pracy boje się że zajmą mi wypłatę czy coś w tym stylu… Poradzono mi skierować sprawę do sądu żeby wyjaśnić całą tą sytuację ponieważ ewentualna wina leży po stronie komornika który nie dopełnił obowiązków podczas tworzenia spisu… Nie wiem jak to rozwiązać ale bardzo dziękuje za rady na pewno się nimi pokieruje. Pozdrawiam.

   • Szanowna Pani

    1. może Pani dołączyć do pisma kopię spisu inwentarza.

    2. jak najbardziej jest to po części wina komornika, który nie dochował należytej staranności w sporządzaniu spisu inwentarza.

    3. w odpowiedzi na ich pismo, proszę dodatkowo podnieść, iż oczywiście mogłaby Pani umieścić ich wierzytelność w spisie inwentarza, jednakże zważywszy na okoliczność, iż nic nie zostało ze stanu czynnego majątku, to i tak nie bdzie Pani wstanie ich spłacić.

    4. Proszę dodatkowo sprawdzić, czy przypadkiem ich wierzytelność się nie przedawniła.

  • witam
   widzę po datach że odgrzewam kotleta ale może komuś się to przyda,
   miałem analogiczną sytuację, i sąd w pewnym małopolskim mieście przyznał racje bankowi niestety, do tego przywalił odsetki lombardowe od nieprzedawnionej części długu (czyli o rat które stały się wymagalne w okresie nie przekraczającym 3 lat od daty złożenia wniosku do sądu przez bant o zapłatę).
   analogicznie do sytuacji powyżej, komornik skarbowy (i wcale się nie pomyliłem tak skarbowy dla wtajemniczonych z wiadomych przyczyn) przeprowadził spis inwentarza, wierzyciel nie odzywał się od śmierci do chwili spisu czyli ok 12msc, i jeszcze przez kolejne 2 lata. w związku z tym że nie wypowiedział umowy kredytu. W orzeczeniu sądu pan sędzia przychylił się do stanowiska banku że zgodnie z KC spadkobierca “przejął umowę i obowiązki z niej wynikające” i powinien płacić. nie istotne było to że nikt nic nie wiedział przez 3 lata. Termin przedawnienie niestety zaczyna się od stwierdzenia wymagalności a że umowa nie była wypowiedziana do dla każdej raty termin był inny.
   do tego jak wspomniałem doliczył odsetki lombardowe od zadłużenia które wynosiły mniej więcej równowartość samego zadłużenia.
   W związku z wyrokiem wykonano aktualizacje spisu inw. ale jak sie okazało odsetki są zadłużeniem spadkobiercy a nie “zmarłego” i nie można ich wciągnąć do spisu inw.
   hmmm późno sie zrobiło wiec muszę lecieć ale kiedyś dopiszę co było dalej, sprawa jest ciągle w toku od 2010 roku……

  • Szanowny Panie

   1. Przede wszystkim spółdzielczego mieszkania się nie dziedziczy. Aby nadal Pan w nim mieszkał, musi Pan wystąpić do spółdzielni o przyjęcie do grona członków spółdzielni i zawrzeć nową umowę o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu;

   2. Dziedziczeniu za to podlega uiszczony za prawo lokatorskie wkład mieszkaniowy;

   3. Jeżeli jest Pan pewien, że po rodzicach zostały same długi, to proszę złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Jednakże, z ostrożności, proszę sprawdzić w spółdzielni, jak wygląd sytuacja uiszczonego wkładu mieszkaniowego, tzn. przede wszystkim jaka jest jego wysokość.

   pozdrawiam

   • spółdzielcze własnosciowe prawo do lokalu jest dziedziczne i zbywalne. Pan pisze o spółdzielczym lokatorskim prawie do lokalu, niedziedzicznym i niezbywalnym.
    Prawa lokatorskie już nie istnieją.

    • Bzdura – prawa lokatorskie istnieja i beda istniec, jak dlugo nie bedzie obowiazku pozisadnia nieruchomosci, w ktorej sie mieszka 🙂

 111. Witam a co w sytuacji gdy jest 4 dzieci troje z nich ma rodziny a jeden została ma mieszkaniu po rodzicach i żeby je zatrzymał ,mieszkanie nie jest własnościowe co zrobić w tej sytuacji

  • Szanowny Panie

   z tak przedstawionego stanu faktycznego trudno jest mi udzielić szczegółowej odpowiedzi, przede wszystkim nie napisał Pan jaki tytuł prawny do lokalu mieszkalnego posiadali rodzice i czy został przez rodziców sporządzony testament.

   pozdrawiam

 112. Szanowny Panie.
  Jak wyglada sytuacja kiedy zmarly w chwili smierci nie posiadal zadnego majatku (kilka lat wczesniej zostal on przepisany na dzieci), a od chwili smierci uplywaja juz np. 2 lata i okazuje sie, ze zmarly pozostawil dlug. Przez caly okres od smierci az do otrzymania informacji o dlugu dzieci nie byly swiadome istnienia pozostalych dlugow i w okresie 6 mcy po smierci nie odrzucily spadku. Czy musza pokryc calosc dlugow?

  • Szanowny Panie

   jeżeli dzieci dowiedziały się o śmierci spadkodawcy przed datą 18 października 2015 roku i nie odrzuciły spadku w okresie 6 miesięcy, to będą dziedziczył wprost, tzn. będą odpowiadały za długi spadkodawcy bez ograniczenia, ze swojego majątku.

   pozdrawiam

   • Witam. Co w sytuacji kiedy nabyłam spadek z dobrodziejstwem inwentarza to było w 2013 roku w spisie który wykonał komornik widnieje ze wierzytelności brak no i wartość spadku a teraz okazuje się ze jest jakiś niespłacony kredyt po zmarłym ojcu… ?

    • Szanowna Pani

     w takiej sytuacji zalecam uzupełnienie spisu inwentarza o odkryte, niespłacone kredyty.

     pozdrawiam

     • Panie Sławku ale jak mam to zrobić ? I czy w takiej sytuacji będę musiała spłacić ten kredyt ? Spadek nabyłam już dawno temu i nie mam żadnych pieniędzy…

    • Szanowna Pani

     1. wniosek o uzupełnienie spisu inwentarza musi Pani złożyć do Sądu do którego składała Pani wniosek o spis inwentarza;

     2. jeżeli “niespłacone kredyty” zostaną wciągnięte do spisu inwentarza, wtedy będzie Pani za nie odpowiadać tylko do wartość nabytego majątku;

     3. Jeżeli przyjęła Pani spadek z dobrodziejstwem inwentarza i – spłacając długi ujawnione w spisie inwentarza oraz zobowiązania znane Pani z innych źródeł – wyczerpała Pani limit odpowiadający wartości stanu czynnego spadku, to w pozostałym zakresie nie ponosi Pani odpowiedzialności względem wierzycieli, o których Pani nie wiedziała i nie mogła się dowiedzieć przy dołożeniu należytej staranności

     pozdrawiam

     • Bardzo dziękuje za odpowiedź. Mam jeszcze jedno kluczowe pytanie co w sytuacji jeśli po spłacie długów o których wiedziałam został mi majątek który już wydałam – na remont? Czy w tej sytuacji teraz kiedy ujawnił się jakiś dług będę musiała płacić z własnej kieszeni ? I jeśli tak to w jakiej kwocie – wartości majątku który widnieje na spisie tak ?

  • Szanowna Panie

   1. jeżeli wartość długów, jest wyższa niż wartość aktywów – spadkobierca nie ponosi odpowiedzialności za długi;
   2. jeżeli wie Pani, że spadkodawca zostawił po sobie same długi, to najlepiej spadek odrzucić (6 miesięcy od dnia w którym dowiedzieliśmy się o tytule swojego powołania)
   3. rozumiem, że przez inwentarz chodzi Pani o majątek spadkodawcy? jeżeli tak to patrz pkt. 1 i pkt. 1 powyżej, jeżeli nie, to zaznaczam, iż spis inwentarza sporządza się dopiero po śmierci spadkodawcy, celem wykazania co wchodzi w skład jego majątku.

   pozdrawiam

   • Szanowny Panie Sławku, nie odpowiedział Pan, co się stanie, gdy spadkodawca zostawił tylko długi, bez żadnego majątku. Co czeka małoletniego , gdy jego rodzice nie odrzucili w jego imieniu spadku.

    • Wartość stanu czynnego spadku stanowi matematyczną granicę odpowiedzialności, wyłączającą dalej idącą odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe. Toteż, jeżeli spadkodawca nie pozostawił po sobie żadnego majątku, tylko długi, to i tak spadkobierca nie odpowiada ze swojego majątku.

     Jednakże, aby nie było w tej materii żadnych wątpliwości, najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest odrzucenie spadku w okresie 6 miesięcy od chwili dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy.

     pozdrawiam

     • Czy jeśli minol mi termin odrzucenia spadku przez maloletniego ponieważ musiałam czekać na zgodę sądu to czy coś w tej sprawie mogę jeszcze zrobic.?

   • Wi tam,mam pytanie ,Czy przyjecie spadku z dobrodziejstem inwentarza obcaza mnie do placenta dlugow po zmarlym?bo pozistawil same dlugi

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here