Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące – nowe przepisy

562
523382

Policja zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem, które uprawnia do kierowania pojazdem przez 24 godziny od chwili jego zatrzymania, w przypadku przekroczenie przez kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub w sytuacji gdy kierujący pojazdem przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym.

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Art.135

1.      Policjant: (…)
1a) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:

a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub

b) przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) (…)

1a. Przepisu ust. 1 pkt 1a lit. b nie stosuje się, jeżeli liczba przewożonych osób w sposób, o którym mowa w tym przepisie, nie przekracza:

1) 5 – w przypadku przewożenia ich autobusem;

2) 2 – w przypadku przewożenia ich samochodem osobowym, samochodem ciężarowym lub w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny.

3. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania, a w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1a — w okresie 72 godzin.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. i, w zakresie braku dokumentu, o którym mowa w art. 38 pkt 3a lub 4a, starosta wydaje zatrzymane prawo jazdy po przedstawieniu dokumentu.

Jak wynika z powyższym przepisów, podstawą do zatrzymania prawa jazdy jest nie tylko przekroczenie dopuszczalnej prędkości, ale również nadbagaż, przy czym w przypadku samochodów osobowych, podstawą do zatrzymania prawa jazdy będzie dopiero sytuacja, gdy liczba osób w samochodzie przekracza o ponad 2 liczbę miejsc wskazaną w dowodzie rejestracyjnym. Tym samym podróżowanie w 7 osób przy 5 miejscach wskazanych w dowodzie, nie będzie podstawą do zatrzymania prawa jazdy w tym trybie.

Zatrzymanie prawa jazdy co zrobić

Jeśli grozi nam zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące konieczne jest dokładne ustalenie stanu sprawy. Postępowanie zależy od tego, czy policjantom dokonującym kontroli można coś zarzucić (np. sposób pomiaru), czy dokument prawa jazdy został zatrzymany oraz czy mandat został przyjęty lub czy organy administracji publicznej działają zgodnie z przepisami.

Legalna Jazda

Jeśli potrzebujesz porady lub pomocy prawnej w zakresie wskazanym w artykule i nie tylko, odwiedź stronę LegalnaJazda.pl. Dodatkowo na niniejszej stronie znajdują się najnowsze informacje w zakresie zmian dotyczących stanu wyższej konieczności pozwalających organom administracyjnym na odstępowanie od wydawania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, które weszły w życie dnia 22 czerwca 2018 roku.

legalna jazda

Decyzja starosty i skutki niepodporządkowania się

Policja w terminie 7 dni od odebrania niniejszego dokumentu prawa jazdy, przekazuje je właściwemu Staroście, który wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy na okres 3 miesięcy pod rygorem natychmiastowej wykonalności.

W sytuacji gdy mimo wydania przez Starostę decyzji administracyjnej o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy na okres 3 miesięcy, kierowca którego wydana decyzja dotyczy nadal będzie poruszał się po drogach i zostanie zatrzymany do kontroli, wówczas Starosta przedłuża okres zatrzymania dokumentu prawa jazdy do 6 miesięcy i jest to maksymalny okres na jaki Starosta może zatrzymać prawo jazdy. Po upływie wskazanych terminów, kierowca będzie mógł odebrać dokument prawa jazdy w właściwym wydziale komunikacji.

Kierowcy, który mimo przedłużenia przez Starostę okresu zatrzymania dokumentu prawa jazdy do 6 miesięcy, wciąż porusza się samochodem, Starosta cofa uprawnienia do kierowania pojazdem. W związku z czym, tenże kierowca, aby rzeczone uprawnienia odzyskać, będzie musiał ponownie spełnić wszystkie wymagania stawiane osobom, które po raz pierwszy ubiegają się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Ustawy o kierujących pojazdami
Art. 102

1. Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, w przypadku gdy: (…)

4) kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym;

5) kierujący pojazdem silnikowym przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) (…)

1c. Starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lub 5, na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierującego do zwrotu prawa jazdy, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany w trybie art 135 ust 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

1d. Jeżeli osoba kierowała pojazdem pomimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu jej prawa jazdy na podstawie ust. 1 pkt 4 lub 5 albo zatrzymania prawa jazdy na podstawie art 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy, do 6 miesięcy. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1c, nie została jeszcze wydana, starosta wydaje tę decyzję na okres 6 miesięcy.

2. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem upłynął okres przekraczający rok, warunkiem wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.

3. Jeżeli sprawa o naruszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lub 5, została skierowana do rozpoznania przez sąd lub organ orzekający o sprawie w postępowaniu dyscyplinarnym i nie zakończyła się prawomocnym rozstrzygnięciem w okresie 3 miesięcy od dnia zatrzymania dokumentu, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1d – w okresie 6 miesięcy, podlega on zwrotowi.

W sytuacji gdy kierowca nie zgadza się z decyzją Starosty, może się o niej odwołać w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Stosowne pismo należy złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty. Odwołując się od decyzji musimy (podobnie jak przy odwołaniach do Sądu) przede wszystkim podważyć zasadność jej wydania (np. można wskazać, iż przekroczenie prędkości nastąpiło w terenie niezabudowanym, a nie zabudowanym). Samorządowe Kolegium Odwoławczego winno rozpatrzyć niniejsze odwołanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W sytuacji gdy Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyda niekorzystne dla kierowcy rozstrzygnięcie to ma on jeszcze możliwość złożenia na nie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od otrzymania decyzji kolegium.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Dnia 11 października 2016 roku, w sprawie o sygn. akt K 24/15, Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż art. 102 ust. 1 pkt 4 i ust. 1c ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w związku z art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. a ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

a)  w zakresie, w jakim przewiduje stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn, sankcji administracyjnej w postaci zatrzymania prawa jazdy i odpowiedzialności prawnokarnej za wykroczenie, jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego 22 listopada 1984 r. w Strasburgu i art. 14 ust. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku 19 grudnia 1966 r;

b)  w zakresie, w jakim nie przewiduje sytuacji usprawiedliwiających – ze względu na stan wyższej konieczności – kierowanie pojazdem z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym, jest niezgodny z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji.

A więc, niniejszy wyrok stanowi, iż karanie za ten sam czyn grzywną w postaci mandatu karnego, punktami karnymi oraz zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy na okres 3 miesięcy, jest zgodne z konstytucją.

Jednakże, niniejszy wyrok, jednocześnie poszerzył zakres możliwości uchylania się od decyzji o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy, poprzez wykazanie, iż przekroczenie prędkości nastąpiło z uwagi na stan wyższej konieczności, który występuje przede wszystkim wtedy, kiedy poświęcamy dobro w celu ratowania innego dobra zagrożonego bezpośrednim niebezpieczeństwem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.

Jako przykład stanu wyższej konieczności może posłużyć, np. przekroczenie dopuszczalnej prędkości z powodu zawożenia ciężarnej żony, które zaczęła rodzić, do szpitala lub np. przekroczenie dopuszczalnej prędkości, ponieważ śpieszymy się z pomocą do kogoś nam bliskiego, który znajduje się w niebezpieczeństwie etc.

Toteż organy administracyjne, od teraz, już nie będą mogły uchylać się od rozpatrywania okoliczności z przyczyn których doszło do popełnienia czynu przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż o 50 km/h w obszarze zabudowanym. Będą musiały uwzględniać, podnoszone przez kierowców okoliczności dotyczące stany wyższej konieczności.

Dzięki temu orzeczeniu TK, przy użyciu odpowiednich środków, zaistnieją jeszcze większe szansa na to, że zatrzymanie prawa jazdy będzie dla kierowcy jak najmniej uciążliwe, oraz, że decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy będą częściej uchylane.

Dodatkowo, należy zaznaczyć, iż przy zastosowaniu odpowiedniej interpretacji orzeczenia TK, można uznać, iż art. 102 ust. 1 pkt. 4 i ust. 1 c ustawy o kierujących pojazdami w związku z art. 135 ust. 1 pkt. 1a lit. a ustawy prawo o ruchu drogowym (tj. przepisy warunkujące wydawanie decyzji administracyjnych o zatrzymywaniu dokumentu prawa jazdy), utraciły moc z chwilą ogłoszenia wyroku TK. Toteż na pewno można domagać się wznowienia prawomocnie zakończonych postępowań, w których organy administracyjne wydały decyzję o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy na okres 3 miesięcy (jak i później domagać się stosownego odszkodowania od Skarbu Państwa), a także można próbować (przy użyciu odpowiedniej argumentacji) wnosić o umorzenie aktualnie toczących się postępowań z uwagi nie konstytucyjność przepisów na podstawie których wydawane są decyzje o zatrzymywaniu dokumentów prawa jazdy na 3 miesiące.

Ustawa z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Uwaga! Od 1 stycznia 2017 roku, nastąpiły zmiany w procedurze zatrzymywania praw jazdy. Przede wszystkim zmieniła się treść art. 7 pkt. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, który w brzmieniu do 31 grudnia 2016 roku stanowił, iż podstawą do wydania decyzji o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy na 3 miesiące mogła być tylko informacja o jego fizycznym zatrzymanie na miejscu zdarzenia, natomiast w obecnym brzmieniu, przepis ten wskazuje, iż do wydania decyzji o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy na 3 miesiące wystarczy sama informacja o przekroczeniu prędkości czy nadbagażu.

Ustawa z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw – stara wersja

Art. 7. 1. Do dnia 31 grudnia 2016 r.:
… 2) podstawą wydania decyzji, o której mowa w art. 102 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz art. 103 ust. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w art. 5, jest informacja o zatrzymaniu prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy wymienionej w art. 4; …

Ustawa z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw – nowa wersja

Art. 7. 1. Od dnia 31 grudnia 2016 r.:
… 2) podstawą wydania decyzji, o której mowa w art. 102 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1d i art. 103 ust. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w art. 5, jest informacja, o której mowa odpowiednio w pkt 1 lub 3; …

Mimo dokonanej przez ustawodawcę nowelizacji, należy zaznaczyć, iż zmianie nie uległa treść art. 102 ust. 1 e Ustawy o kierujących pojazdami, który mówi, iż okres zatrzymania dokumentu prawa jazdy liczy się od momentu jego fizycznego zwrotu do siedziby organu, chyba, że dokument prawa jazdy został fizycznie zatrzymany przez policję na miejscu zdarzenia, to wtedy okres ten liczy się od momentu jego zatrzymania.

Ustawy o kierujących pojazdami

Art 102 ust. 1 e. Okres, o którym mowa w ust. 1c i 1d, oblicza się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, przy czym dla ustalenia początku okresu jest właściwa data zwrotu dokumentu do organu właściwego w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, a w przypadku zatrzymania prawa jazdy w trybie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – data tej czynności. Jeżeli w chwili wydawania decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lub 5, prawo jazdy było już w posiadaniu starosty z innego tytułu, okres zatrzymania prawa jazdy liczy się od dnia wydania tej decyzji.

 

562 KOMENTARZE

 1. Witam!
  Mój czas od zatrzymania prawa jazdy na czas wyjaśnienia sprawy to około półtorej roku. Rozprawę sądową mam dopiero za 2 miesiące. Czy jeśli sąd mnie skarze na rok bez prawka to ten czas już minął? Czy to jest od momentu decyzji rok?

 2. Witam, czy prawo jazdy zatrzymane na 3 miesiące liczy się jako okres 90dni? Czy w przypadku miesiecy które mają 31 dni mógł bym je odebrać 2 dni wcześniej? Czy 3 miesiące czyli od daty np 11.07.2019 do 12.10.2019 ?

  • Szanowny Panie Przemysławie

   Okres zatrzymania liczy się od konkretnej daty do konkretnej daty, czyli np. od 11 lipca do dnia 11 października włącznie, a więc prawo jazdy będzie mógł Pan odebrać dnia 12 października, natomiast mając na uwadze, iż jest to sobota (urzędy są wtedy zamknięte), termin do odbioru przechodzi na 14 października. Niemniej fakt fizycznego nieodebrania prawa jazdy nie powoduje, iż nie może Pan od 12 października spokojnie jeździć samochodem.

   Pozdrawiam

 3. Witam. Jeżeli kara 3-miesięcznego zabrania prawa jazdy upływa 12.10 (czyli w sobotę), to czy mogę w niedzielę (kolejny dzień po pełnych trzech miesiącach) wyjechać autkiem bez odebrania fizycznego dokumentu z wydziału komunikacji ? Muszę w niedzielę wyjechać na kilka dni i nie mam jak odebrać prawa jazdy. Czy przy kontroli policyjnej będę narażony na jakieś konsekwencje ?

  • Szanowny Panie Marcinie

   Oczywiście, w takiej sytuacji jedynie jest Pan narażony na mandat karny za brak dokumentu prawa jazdy w wysokości do 250 złotych, jednakże, jeżeli powie Pan policjantom, iż nie mógł Pan fizycznie odebrać prawa jazdy, mając na uwadze, iż ostatni dzień zatrzymania prawa jazdy wypadał w sobotę, to może skończyć się tylko na pouczeniu.

   Pozdrawiam

 4. Dzień dobry, zatrzymano mi prawo jazdy 21 sierpnia 2019, 102 na 50.
  Charakter mojej pracy polega na ciągłym przemieszczaniu się od klienta do klienta. Nie mogę pozwolić sobie na zaprzestanie wykonywania mojej pracy, i stało się dzisiaj t.j. 1 października 19r. Policja zatrzymuje mnie zwykła kontrola, alkomat, dokumenty. Alko- 0, prawa jazdy brak.
  I moje pytanie czy policja powinna mi zostawić jakieś pismo, mandat, dokument podczas tej kontroli?, nic nie podpisywałem, nic nie dostałem, policjant tylko powiedział że sprawa idzie dalej, oddał mi kluczyki dowód osobisty i pojechali. Nie wiem co o tym myśleć. Czy dostanę jakieś pismo z urzędu czy mi darowali ?

  • Szanowny Panie Utrata Prawa Jazdy

   Celem udzielenia Panu szczegółowej porady prawnej potrzebuję więcej informacji, dlatego zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”.

   Pozdrawiam

 5. Witam, jestem młodocianym kierowcą (brakuje mi miesiąca do roku) dzisiaj przekroczyłem pułap 20 punktów, jednak policja nie zatrzymała mojego prawa jazdy. Czego mogę się spodziewać?

  • Szanowny Panie Arkadiuszu

   Na pewno może Pan spodziewać się wniosku Komendy Wojewódzkiej Policji skierowanego do wydziału komunikacji o cofnięcie Panu uprawnień do kierowania pojazdami co w konsekwencji spowoduje, iż będzie musiał Pan na nowo przejść wszystkich kursy na prawo jazdy + zdać egzamin. Jednakże trudno powiedzieć kiedy to nastąpi, taki wniosek może przyjść za miesiąc, dwa, za rok lub jeszcze dłużej.

   Pozdrawiam

 6. Zatrzymano mi prawo jazdy na okres 6 miesięcy, okres ten właśnie upływa za dwa dni. Niestety nie zrobiłem odpowiednio szybko badań lekarskich (psychologiczne mam) zachodzi więc pytanie, czy jeżeli zakończył mi się okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, ale nie mam dokumentu w ręce z powodu badań, to czy prowadząc pojazd mechaniczny popełniam przestępstwo?

  • Szanowny Panie Nasidius

   1. W takim razie zalecam Panu wystosować do organu odpowiednie pismo z prośbą o wydłużenie termin na wykonanie badań, ponieważ jeżeli Pan tego nie zrobi, organ najpewniej wyda decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy do momentu ich wykonania, a tak po upływie 6 miesięcy będzie mógł Pan odebrać dokument prawa jazdy, nawet jeżeli tych badań nie wykona Pan w pierwotnie zakreślonym przez organ terminie;

   2. Natomiast jeżeli organ wyda decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy to za jazdę samochodem grozi Panu zarzut z art. 94 kodeksu wykroczeń za co grozi kara grzywny do 5000 złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

   Pozdrawiam

 7. Witam,
  Jakie dokumenty i wnioski trzeba mieć przy sobie aby odebrać prowo jazdy zatrzymane na 3 miesiace? Prawo jazdy odbieramy w starostwie czy w wydziale komunikacji?

  • Szanowny Panie Anonim

   1. Na pewno dokument potwierdzający Pana tożsamość oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty ewidencyjnej w wysokości 50 groszy;

   2. Co do zasady w wydziale komunikacji.

   Pozdrawiam

 8. Witam czy jeżeli zabrano mi prawo jazdy na okres 3 miesięcy w dniu 02.06.2019 O godzinie 17.15 to mogę je odebrać dopiero 02.09.2019 O 17.15 ?

  • Szanowny Panie Anonim

   Prawo jazdy może Pan odebrać dopiero dnia 3.09.2019 roku. Tutaj nie liczy się godzina zatrzymania tylko data.

   Pozdrawiam

 9. WItam,

  Czy jak zostało zabrane prawo jazdy za przekroczenie prędkości 0 53 km/h to tracę wszystkie uprawnienia np A także, czy tylko na kategorię B za która mnie zatrzymali ?

 10. Witam,

  19.07 zostało mi zatrzymane prawo jazdy za jazdę 124km/h na 70 km/h. Do tej pory nie otrzymałem, żadnej decyzji od Starosty czy to normalne, że okres oczekiwania jest tak długi ?? Z tego co wyczytałem to okres zatrzymania liczy się od jego fizycznego zatrzymania, ale martwi mnie brak listu od starosty. Pozdrawiam

  • Szanowny Panie Jakubie

   Jest okres urlopowy, toteż mimowolnie postępowanie może się przedłużać, myślę, że w następnym tygodniu powinien Pan coś otrzymać. Jeżeli nie, to proszę sprawdzić czy adres, jaki widnieje na pokwitowaniu zatrzymania prawa jazdy pokrywa się z Pana aktualnym adresem zamieszkania.

   Pozdrawiam

 11. Witam,
  Zostalem zatrzymany przez policje za przekroczenie prędkości to bylo 4.08. Na suszarce zostala mi pokazana predkosc 101 i odleglosc z jakiej byl robiony pomiar ok 350m. na pytanie o identyfikacje pojazdu otrzymalem odp ze jest przez lunete przez ktora patrzy policjant. Nie zostal mi pokazane ani zdjecie w suszarce, ani filmik z pomiaru. Na wyswietlaczu byla tylko predkosc i odleglosc z pomiaru.urzadzenie ktorym sie poslugiwali bylo to chyba TruCAM LTI 20/20, ktore jest niby lepszym odpowiednikiem ISKRY, ale mozna nim np. zrobic pomiar pojazdu i przypisac wynik do innego. A poza tym znalazlem instrukcje tego urzadzenia i przy mierzeniu z odl 70m urzadzenia ma blad pomiaru +/- 1 m/h, a u mnie bylo ponad 300m.Policjant nie chcial w żaden sposob odstapic od zabrania prawa jazdy. Otrzymalem mandat 400zl plus odebrane prawo jazdy. Przyjalem mandat, ale po przeanalizowaniu przedewszystkim pomiaru moglem go nie przyjmowac gdyz w sumie zadecydowal 1km/h ze zabrali mi prawko, co moglo wynikac z samego bledu pomiaru predkosci. nie jestem zawosowym kierowca, ale mam auto sluzbowe i czesto sie nim poruszam,co teraz bedzie niemozliwe. Prosze o pomoc, czy jest szansa na odzyskaniu prawka lub w jakis sposob skrocenie czasu zatrzymania. Czytalem gdzies, ze dopuki decyzja Starosty jest nie prawomocna, to mozna sie poruszac samochodem ryzykujac tylko mandatem za brak blankietu, ale wydaje mi sie malo prawdopodobne, gdyz decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalnosci i odwolanie nic nie zmienia, bo chyba jest tak ze obowiazuje kara, a tryb odwoławczy toczy sie odrebnym tokiem.
  Bardzo prosze o pomoc. Zalezy mi tylko na odzyskaniu prawa jazdy, a mandat zaplace.

  • Szanowny Panie Irku

   Celem udzielenia Panu szczegółowej porady prawnej potrzebuję więcej informacji, dlatego zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”.

   Pozdrawiam

    • Szanowny Panie Anonim

     To zależy od tego czy informacja o zatrzymaniu prawa jazdy znajduje się w CEKu lub w KSIP, jeżeli tak to jeżeli poruszałby Pan się samochodem przed wydaniem decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy to grozi Panu mandat karny za brak dokumentu prawa jazdy do 250 złotych oraz przedłużenie 3 miesięcznego okresu o kolejne 3 miesiące, jeżeli nie, to nie widzę problemów, aby Pan się poruszał.

     Pozdrawiam

 12. Zatrzymano mi prawo jazdy 5 maja nie mam listu od starosty bo nie ma mnie w Polsce.
  Odebrać mogę już je 5 czy 6 sierpnia?
  I 3 miesiące liczone jest 90dni to dlaczego muszę czekać do tego 5 ? Jak to jest w końcu liczone ?

  • Szanowny Panie Anonimie

   Prawo jazdy może Pan odebrać 6 sierpnia, ponieważ co do zasady okres zatrzymania prawa jazdy wynosi pełne 3 miesiące, a więc w Pana przypadku od 5 maja do 5 sierpnia włącznie.

   Pozdrawiam

 13. Witam 2 tyg temu zostało mi zabrane prawo jazdy ale jestem mieszkańcem Niemiec. A nie mam możliwości dojazdu komunikacja do pracy. Co mam zrobić żeby skrócić może długość kary

  • Szanowny Panie Danielu

   Celem udzielenia Panu szczegółowej porady prawnej potrzebuję więcej informacji, dlatego zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”.

   Pozdrawiam

 14. Witam! Miesiąc temu zostało mi zabrane prawo jazdy na 3 miesiące. W najbliższym czasie będę miał utrudniony dojazd do miejsca pracy (nie duża odległość i poza miastem) i zastanawiam się, czy jest jakaś możliwość abym mógł legalnie przemierzać trasę dom-praca samochodem? Coś na styl upoważnienia do kierowania samochodem przez 24h po tym jak zostanie zatrzymane prawo jazdy?

  • Szanowny Panie Adamie

   Celem udzielenia Panu szczegółowej porady prawnej potrzebuję więcej informacji, dlatego zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”.

   Pozdrawiam

 15. Witam. Dnia 12 lipca w piątek zostało mi zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie o 59 km/h w terenie zabudowanym ale policjant mierzył prędkość ręcznym radarem i z dość duzej odległości. Na drodze dwupasmowej obok mnie pasie były inne auta których mógł dotyczyć pomiar. Rozmowa z policjantem nagrywania i od razu się pytałem czy jest pewny że mnie mierzył ale zarzekal się że tak. Do zatrzymania prawa jazdy powiedział że nie mam odwołania i jest automatyczne a co do mandatu mogę się sądzić więc wolałem przyjąć. Do teraz nie mogę się pogodzić z tym bo wjezdzalem w teren zabudowany z ograniczenia do 70km/h. Nie przyszła mi jeszcze żadna decyzja ale czy mam jakieś szanse na odwołanie lub coś w tym stylu? Jeśli trzeba skontaktuje się z Panem telefonicznie wytłumaczę wszystko i podejmę jakąś współpracę jeśli jest Pan w stanie mi pomóc. Z góry dziękuję za odpowiedź

  • Szanowny Panie Łukaszu

   W takim razie, celem udzielenia Panu szczegółowej porady prawnej zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”.

   Pozdrawiam

 16. Witam odebrano mi prawo jazdy na 3 msc jakie jest ryzyko oprócz przedłużenia na 6 msc ? Jakieś konsekwencje oprócz przedłużenia kary o kolejne 3 msc?

  • Szanowny Gośćniedzielny

   Co do zasady jeżeli zostałby Pan zatrzymany przed wydaniem decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy to grozi Panu mandat karny za brak dokumentu prawa jazdy do 250 złotych oraz przedłużenie 3 miesięcznego okresu zatrzymania prawa jazdy o kolejne 3 miesiące, natomiast jeżeli zostałby Pan zatrzymany po wydaniu decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy to dodatkowo, oprócz wspomnianych wcześniej konsekwencji grozi Panu zarzut jazdy bez uprawnień z art. 94 k.w., za co grozi kara grzywy do 5000 złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

   Pozdrawiam

 17. Witam, zostało mi zatrzymane prawo jazdy wczoraj, 111/60 oddałem je policji od razu, czy termin nie ważności prawa jazdy upłynie automatycznie 27wrzwsnia? Przyjąłem mandat i opłaciłem, wiec czy mam szanse na odwołanie? Dobrze to argumentując , ze nie byłem karany itd mało mandatów, i pytanie kolejne. Jesli mnie zatrzyma policja teraz mam karę przedłużona do 6 miesięcy, a co w wypadku kolizji jakiej kolwiek? Pozdrawiam

  • Szanowny Panie Piotrze

   Celem udzielenia Panu szczegółowej porady prawnej potrzebuję więcej informacji, dlatego zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”.

   Pozdrawiam

 18. Dzień dobry,
  Chciałbym zapytać Państwa na forum czy jest możliwość zatrzymania na 3 miesiące jednej kategorii prawa jazdy . Wczoraj zatrzymała mnie policja jadąc motocyklem za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym 120 na 50 tce. Nie miałem przy sobie dokumentów , mandat niestety przyjąłem i policjant poinformował mnie że prawo jazdy zostanie zatrzymane na okres 3 miesięcy. Przyjdzie decyzja od starosty. Czy można w drodze wyjątku zatrzymać uprawnienia dla kategorii A ,a nie zabierać wszystkich A,B,T? Z góry dziękuję za odpowiedź

  • Szanowny Panie Marcinie

   Niestety, ale w tym przypadku, czyli zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące, nie ma możliwości rozbicia zatrzymania na osobne kategorię prawa jazdy, zatrzymywany jest dokument ze wszystkim kategoriami.

   Pozdrawiam

 19. witam, po upływie 3 miesięcy idę bezpośrednio do wydziału komunikacji po odbiór prawka?? biorę ze sobą decyzji?? czy muszę jeszcze coś robić iść do starostwa np.

  • Szanowny Panie Dawidzie

   Po upływie 3 miesięcy kieruje się Pan bezpośrednio do starostwa po odbiór dokumentu prawa jazdy. Nie musi Pan brać ze sobą decyzji. Jedyne co będzie musiał Pan najpewniej zrobić to uiścić opłatę ewidencyjną w wysokości 50 groszy za wydanie blankietu dokumentu prawa jazdy.

   Pozdrawiam

  • dzień dobry.
   2 godziny temu jadąc z Redy do Gdyni, zostałem zatrzymany w Rumi. wyrwano mnie z ciągu aut i pokazano mi 101km/h.
   powiedzialem, ze to nie ja i mogl być każdy.
   Policjant zmienił ton głosu i zaczął w grubej formie mowić o mandacie 400zl. i czy przyjmuje. Przyjalem, ale okazalo sie, ze zabrano mi prawkona 3 miesiące (ja wyrazilem zgode tylko na mandat), o punktach nie bylo mowy. Co mam robić w danej sytuacji? Czy przełknąć zachowanie polcjanta i czekac 3 miesiace? To jest niesprawiedliwe.

   • Szanowny Panie Sergiuszu

    W Pana sytuacji zawsze można napisać wniosek o uchylenie mandatu karnego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, a także w momencie otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące napisać dobrze umotywowane stanowisko w którym przede wszystkim powoła się Pan na błąd pomiaru, który w Pana sprawie niewątpliwie występuje. Na marginesie dodam, iż mając na uwadze charakter sprawy, niepotrzebnie przyjmował Pan mandat karny.

    Pozdrawiam

    • dziękuję za odpowiedź.
     a gdzie mam złożyć wniosek o uchylenie mandatu oraz zawiadomienie?
     posiadam prawko od 20 lat i jeszcze nigdy mi sie to nie przytrafiło.

     • Szanowny Panie Sergiuszu

      Wniosek o uchylenie mandatu karnego co do zasady wysyła się do sądu właściwego ze względu na miejsce zdarzenia. Natomiast stanowisko w sprawie wysyła Pan na adres wskazany w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego, które najpewniej lada moment powinien Pan otrzymać.

      Pozdrawiam

 20. Witam. W kwietniu 2018 przekroczyłem prędkość o 50 km wykazaną na fotoradarze . W grudniu 2018 odbyła się sprawa sądowa na której zostałem uznany za winnego popełnienia wykroczenia. W dniu 20 maja zostałem zatrzymany przez policję w celu kontroli i okazało się, że 16 maja została wydana decyzja o zatrzymaniu mi prawa jazdy za przekroczenie prędkości tylko, że ja tej decyzji do tamtego dnia nie otrzymałem. Policja zatrzymała mi dokument. Pismo z decyzją odebrałem tego samego dnia na poczcie po południu. 3 czerwca otrzymałem pismo ze starostwa, że prawo jazdy zostaje mi zatrzymane na 6 miesięcy ponieważ prowadziłem samochód mając zakaz. Czy mogę zostać ukarany w ten sposób jeżeli nawet nie miałem pojęcia, że decyzja o zakazie została wydana? O decyzji dowiedziałem się dopiero podczas kontroli od policji.

  • Szanowny Panie Mariusx

   Celem udzielenia Panu szczegółowej porady prawnej potrzebuję więcej informacji, dlatego zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”.

   Pozdrawiam

 21. Witam
  w dniu 24 luty zatrzymano mi prawo jazdy i do 24 maja mam zakaz jazdy
  25 maja juz nie mam zakazu a to jest sobota i prawa jazdy w sobote nie odbiore i chciałbymm wiedzieć czy moge juz w sobote jeździć i w razie kontroli policji to grozi mi mandat 50 zl czy kolejny zakaz czy musze odebrać prawo jazdy zeby jeździć

  • Szanowny Panie Wiking 924

   Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów upływa 24 maja, to 25 maja może Pan spokojnie kierować samochodem, jednakże z ryzykiem otrzymania mandatu karnego za brak dokumentu prawa jazdy w wysokości do 250 złotych. Oczywiście, jeżeli porozmawia Pan z policjantami i wyjaśni, że nie miał Pan możliwości wcześniejszego odbioru prawa jazdy z powodu weekendu to może otrzyma Pan tylko pouczenie.

   Pozdrawiam

 22. Dobry wieczór! Zostało mi odebrane prawo jazdy kat B na 3 miesiące. Jestem w trakcie robienia kursu c+e. Czy mogę jeździ po mieście w ramach kursu, by po tym 3miesięcznym okresie podejść do egzaminu? Z góry dziękuję za odpowiedź!

  • Szanowny Panie Grzegorzu

   Zalecałbym dużą ostrożność ponieważ w sytuacji ewentualnego zatrzymana grozi Panu co najmniej przedłużenie okresu zatrzymania prawa do 6 miesięcy + może Panu zostać unieważniony kurs.

   Pozdrawiam

 23. Witam zatrzymano mi polskie prawo jazdy w Polsce za przekroczenie predkosci na okres 3 miesiecy czy mimo tego zakazu moge jezdzic po Niemczech ? I co mi grozi jesli zatrzyma mnie Niemiecka policja?

    • Szanowny Panie Palma

     Proszę wybaczyć, najpewniej nie doszło. Odpowiadając na Pana pytanie, raczej nie widzę przeszkód, aby poruszał się Pan po Niemczech, ponieważ zasadniczo zanim jakakolwiek informacja o zatrzymaniu prawa jazdy zostanie wprowadzona do europejskiego systemu praw jazdy to raczej 3 miesiące już dawno miną. Niemniej zalecam dużą ostrożność. Natomiast nie jestem Panu wstanie udzielić odpowiedzi na pytanie co Panu grozi za zatrzymanie przez policję Niemiecką, w sytuacji, gdyby hipotetycznie informacja o zatrzymaniu prawa jazdy widniała w ich systemach informacyjnych, ponieważ nie mam informacji co do regulacji prawnych w tym zakresie obowiązujących w Niemczech.

     Pozdrawiam

 24. Zatrzymano mi prawo jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h. Niestety nie posiadałem przy sobie dokumentów, od zdarzenia upłynął już ponad tydzień a dalej nie została dostarczona do mnie decyzja starosty oraz nakaz oddania prawo jazdy. Czy istnieje szansa na skrócenie terminu fizycznego zabrania prawo jazdy – de facto już tydzień widnieję w bazie jako kierowca z zatrzymanym prawo jazdy a fizycznie decyzja i dostarczenie dokumentu może odbyć się przykładowo za miesiąc (w zależności od szybkości działania starosty). W takim wypadku straciłbym prawo jazdy na przykładowo 4 miesiące jeśli starosta opóźni wysyłkę decyzji.

  • Szanowny Panie AP

   Celem udzielenia Panu szczegółowej porady prawnej potrzebuję więcej informacji, dlatego zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”.

   Pozdrawiam

   • Szanowny Panie Sławomirze,

    niestety w przy próbie wysłania do Pana wiadomości, występuję błd tzn. pojawia się kręcące się kółeczko i wiadomość nie zostaje wysłana. Prosiłbym o kontakt mailowy z Pana strony w miarę możliwości.

    Pozdrawiam Serdecznie

    • Szanowny Panie AP

     Faktycznie, występuję błąd nad którego naprawieniem pracujemy, niemniej juz udzieliłem odpowiedzi na Pana pytanie drogą mailową.

     Pozdrawiam

 25. Szanowny Panie Sławomirze

  Proszę o Pana opinie, miałem pechową sytuacje, wylot z miasta już prawie koniec terenu zabudowanego ale zdarzyło się i zostało mi zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące. Czy mogę w tym czasie jeździć motocyklem o pojemności 125 ccm? Przepisy mówią iż posiadanie prawa jazdy kategorii B dłużej niż 3 lata, upoważnia do poruszania się motocyklem o wspomnianej pojemności. Co prawda moje prawo jazdy zostało zatrzymane, jednak nie wyklucza to faktu że posiadam je dłużej niż 3 lata. Jeżeli moja interpretacja jest błędna i nie będę mógł poruszać się tym motocyklem, to czy można wnioskować do starosty o możliwość (wyłączenie z zakazu) poruszania się tą konkretną kategorią podczas trwania 3 miesięcznej kary w celu np. dojazdu do pracy?

  • Szanowny Panie Marku

   Oczywiście, jeżeli posiada Pan prawo jazdy kategorii B to co do zasady uprawnia to Pana do jazdy motocyklem o pojemności 125 cm3, jednakże w sytuacji zatrzymania prawa jazdy, 3 miesięczny okres zatrzymania prawa jazdy dotyczy także poruszania się wspomnianymi motocyklami. Dodatkowo niestety nie ma możliwości wyłączenia spod okresu zatrzymania prawa jazdy jednej konkretnej kategorii, więc najlepiej jak będzie Pan wnosił o umorzenie całego postępowania.

   Pozdrawiam

 26. Witam, Zatrzymano mi prawo jazdy kat. B za przekroczenie prędkości o 51,9 km w terenie zabudowanym. Jestem przedstawicielem handlowym jest to moje jedyne źródło dochodu. Łącznie z zaległym mam ponad 2 miesiące urlopu wypoczynkowego chciałbym ten czas wykorzystać na zrobienie prawa jazdy kat. A czy mogę robić kurs i czy otrzymam prawo jazdy kat A w przypadku pozytywnie zdanego egzaminu? Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam

  • Szanowny Panie Mariuszu

   Jeżeli pozytywnie zda Pan egzamin na prawo jazdy kat. A w okresie kiedy będzie obowiązywał 3 miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów, może być to podstawa do unieważnienia takowego egzaminu, więc zalecałbym jednak wstrzymać się z tym egzaminem do końca 3 miesięcznego okresu zatrzymania prawa jazdy.

   Pozdrawiam

 27. Witam. Zatrzymano mi prawa jazdy na okres 3 miesięcy za przekroczenie predkosci. 8.04.2018. Dostales pismo o wszczęciu postępowania administracyjnego celwm skierowania na sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdem. Tylko nie wiem co mam dalej z tym zrobić. Gdzie sie zgłosić?

  • Szanowny Panie Anonimie

   Najlepiej do organu który wysłał Panu zawiadomienie celem zapoznania się z aktami sprawy i przede wszystkim sprawdzić czy punkty karne zostały Panu prawidłowo naliczone, bo wnioskuję, iż to jest powód otrzymania wspomnianego przez Pana pisma. Jeżeli z czymś nie będzie się Pan zgadzać zawsze może Pan napisać stosowne pismo.

   Pozdrawiam

  • Szanowny Panie Dawidzie

   To zasadniczo zależy od szybkości działania policji oraz starostwa. Co do zasady do około miesiąca czasu decyzja powinna zostać Panu przesłana.

   Pozdrawiam

 28. Witam,
  w dniu 02.04.2019 zostało mi zatrzymane prawo jazdy przez policję za przekroczenie prędkość 50+.
  słyszałem, że do momentu otrzymania pisma ze starostwa teoretycznie posiadam uprawnienia do kierowania pojazdem (policja nie może ich odebrać).
  czy tak to działa? to zawsze dodatkowe 2-3 tygodnie możliwości funkcjonowania
  pozdrawiam

  • Szanowny Panie mg

   To zasadniczo zależy od tego czy informacja o zatrzymaniu prawa jazdy znajduje się w CEKu lub w KSIP, jeżeli widnieje to w sytuacji ewentualnego zatrzymania, przed wydaniem decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, grozi Panu mandat karny za brak dokumentu oraz przedłużenie 3 miesięcznego okresu zatrzymania o kolejne 3 miesiące, natomiast po wydaniu dodatkowo zarzut jazdy bez uprawnień z art. 94 k.w. za co grozi zakaz prowadzenia pojazdów + grzywna.

   Pozdrawiam

  • Szanowny Panie Ja1

   Jeżeli zostanie nałożony mandat karny to co do zasady tak i z reguły jest to 10 pkt. karnych.

   Pozdrawiam

 29. Dzień dobry, miesiąc temu zostało zabrane mi prawo jazdy jednakże niesłusznie dalej jeździłem firmowym autem, doszło do stłuczki w której dogadaliśmy się i zostało spisane oświadczenie. Co w takim przypadku dzieje się dalej?
  dodam że mam zawieszony wyrok sądowy (niezwiązany z kierowaniem pojazdami i ruchem drogowym)

  • Szanowny Panie Anonimie

   Jeżeli nie była wzywana policja na miejsce zdarzenia to raczej dodatkowych konsekwencji prawnych nie powinien Pan otrzymać. Niemniej może być problem z wypłatą odszkodowania z Pana OC.

   Pozdrawiam

   • Auto było zarejestrowane na firmę w której jeździłem. Czy OC nie zostanie ściągnięte z ubezpieczenia pracodawcy, a ja nie będę musiał później tego zapłacić?

    • Szanowny Panie Anonimie

     To zasadniczo zależy od tego w jaki sposób zostały sformułowane ogólne warunki umowy ubezpieczenia, niemniej może być tak jak Pan wskazał.

     Pozdrawiam

 30. Witam. W sobote dnia 30.03.2019 zostalem zatrzymany za przekroczenie predkosci w terenie zabudowanym o 52km/h. Policjant z tzw. Suszarka zatrzymał prawo jazdy na 3 msc. Opis zdarzenia: mała miejscowość na drodze łączącej wschód z zachodem Polski pod Malborkiem. Przez sama miejscowość przejezdzalem przepisowo. Pod jej koniec przyspieszyłem jeszcze przed znakiem koniec obszaru zbudowanego. W tym momencie zatrzymała mnie Policja. Dodam że droga bez chodników, świateł, dobra widoczność, pogoda słoneczna, mały ruch. Jechałem prywatnym sam. Osobowym. Jestem kierowcą zawodowym i prowadzę działalność gospodarczą. Do pracy dojeżdżam 25km (sąsiednie miasto od miejsca zamieszkania) . Prowadzę transport usługowy i tartak. Moje jedyne jedyne źródło dochodu. Bez transportu ciężarowego firma nie ma prawa bytu. Po pracy odbieram swoje dzieci z przedszkola.
  Moje pytanie. Czy jest jakakolwiek możliwość odzyskania prawa jazdy? Jeżeli nie pełnego to chociaż na ciężarowe żebym mógł dalej zarabiać i utrzymać firmę na rynku? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam

  • Szanowny Panie Kamilu

   Celem udzielenia Panu szczegółowej porady prawnej potrzebuję więcej informacji, dlatego zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”.

   Pozdrawiam

  • Szanowny Panie Dawidzie

   Organ administracyjny albo wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, albo decyzję o umorzeniu postępowania albo decyzję o zawieszeniu postępowania na czas trwania sprawy sądowej.

   Pozdrawiam

 31. Dzień dobry,

  Czy mając zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące, jeżdżąc w dalszym ciągu samochodem, w wyniku kontroli okres zatrzymania prawa jazdy przedłuża się do 6 miesięcy. Czy w takiej sytuacji otrzymuję również pokwitowanie uprawniające do poruszania się pojazdem przez 24 h

  • Szanowny Panie Wojtku

   To zasadniczo zależy od tego czy informacja o zatrzymaniu prawa jazdy widnieje w CEK lub w KSIP. Jeżeli widnieje to przed wydaniem decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy grozi Panu mandat karny za brak dokumentu do 250 złotych oraz przedłużenie 3 miesięcznego okresu o kolejne trzy miesiące, po wydaniu decyzji dodatkowo zarzut jazdy bez uprawnień z art. 94 k.w. za co grozi grzywna do 5000 złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 3 miesięcy do 3 lat. W sytuacji ponownego zatrzymania nie otrzymuje Pan pokwitowania uprawniającego do poruszania się pojazdem przez 24 h.

   Pozdrawiam

 32. Witam serdecznie,
  21.03 zatrzymano mi prawo jazdy na 3 m-ce za przekroczenie prędkości o te dopuszczalne 50 km/h.
  Spieszyłem się do żony mojego przyjaciela, która jest w 6 miesiącu ciąży i potrzebowała mojej pomocy.
  Słyszałem że mozna napisać odwołanie do Starosty z mojego okręgu (Warszawa Praga Pd) z wyjaśnieniem oraz z załącznikiem np. w postaci jej książki badań w trakcie ciąży, by potwierdzi że sytuacja miała miejsce. Nie mam pojęcia co mam w takim podaniu napisać, by na samym starcie go nie odżucono z uwagi na źle napisane…..
  Pozdrawiam
  Witold

 33. Mam pytanie
  Czy jeżeli w nocy po godzinie 11 w obszarze zabudowanym jedzie się od 101 do 110 policja może zabrać prawo jazdy na 3 miesiące?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Szanowny Panie Damianie

   To zależy od oznakowania miejsca po którym się Pan porusza. W pierwszej kolejności stosuje się Pan do ograniczeń prędkości wynikających ze znaków drogowych. Jeżeli ograniczenie prędkości będzie przynajmniej do 60 i będzie poruszał się Pan ze wskazaną w komentarzu prędkością to prawo jazdy na 3 miesiące co do zasady nie zostanie Panu zatrzymane. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku jeżeli nie będzie żadnego innego znaku ograniczającego prędkość w miejscu w którym się Pan porusza, ponieważ od godziny 23 do godziny 6 będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 60 km/h.

   Pozdrawiam

 34. Dzień dobry. W dniu 22.12.2018 r. Policja zatrzymała mi prawo jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h na obszarze zabudowanym. Mieszkam na wsi i niestety nie mam połączenia z praca ani autobusem ani pociągiem. Muszę pracować i dojeżdżać samochodem. Czy do momentu wydania decyzji przez starostę mogę nadal jeździć samochodem na pokwitowaniu policyjnym. Czy mogę odwołać się do SKO i decyzja starosty będzie nieprawomocna.

  • Szanowny Panie Jakubie

   To zasadniczo zależy od tego czy widnieje Pan w CEKu lub w KSIP jako osoba, która ma zatrzymane prawo jazdy, dlatego zalecam to sprawdzić. Jeżeli w tych dwóch systemach nie widnieje Pan jako osoba, która ma zatrzymane prawo jazdy to nie widzę przeszkód, aby poruszał się Pan samochodem.

   Pozdrawiam

 35. Witam,
  od 23września do 23grudnia (włącznie) zostało zatrzymane moje prawo jazdy.
  Teoretycznie mogę odebrać prawo jazdy 24grudnia (poniedziałek), niestety starostwo jest zamknięte i prawo jazdy mogę odebrać dopiero 27grudnia (czwartek).
  Pytanie: czy mogę od 24 grudnia prowadzić samochód bez dokumentu fizycznego, który odbiorę dopiero 27grudnia?
  Czy w takim razie dostane tylko mandat za brak fizycznego dokumentu prawa jazdy?

  • Szanowny Panie Tadku

   Spokojnie może Pan jeździć już od 24 grudnia. Ewentualnie, aby nie otrzymać mandatu za brak dokumentu do momentu jego odbioru proszę wozić ze sobą decyzję i ewentualnie tłumaczyć brak odbioru zamknięciem starostwa oraz okresem świątecznym.

   Pozdrawiam

 36. Witam,
  czy jest możliwość przesunięcia w czasie odebrania uprawnień o 2 miesiące z uwagi na fakt, iż jest to jedyne źródło utrzymania 4-osobowej rodziny?

  • Szanowna Pani Beato

   Jak najbardziej, jednakże, aby móc to uczynić prawo jazdy nie mogło zostać zatrzymane na miejscu zdarzenia.

   Pozdrawiam

 37. Witam,

  Czy przekroczenie prędkości autem osobowym zabiera z automatu możliwość prowadzenia innych pojazdów wyszczególnionych w prawie jazdy?
  Dodam, iż mam wszystkie kategorie i zawodowo/zarobkowo jeżdżę na ciężarówkach kat. E/C
  Pozdrawiam

  • Szanowny Panie Piotrze

   Tak, ponieważ zatrzymywany jest cały dokumentu prawa jazdy, bez wyszczególnienia poszczególnych kategorii.

   Pozdrawiam

 38. Szanowna Pani Tiaminka

  Celem udzielenia Pani szczegółowej porady prawnej potrzebuję więcej informacji, dlatego zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”. Natomiast na tym etapie mogę Pani doradzić, iż ze złożeniem stosownego pisma proszę wstrzymać się do momentu otrzymania pisma z urzędu zatytułowanego “zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego” gdzie będzie podana sygnatura sprawy oraz inne niezbędne informacje dotyczące Pani sprawy. Złożenie pisma przed otrzymaniem wzmiankowanego zawiadomienia może skutkować tym, iż Pani pismo zwyczajnie gdzieś “zginie”w urzędzie, ponieważ może okazać się, iż urząd jeszcze nie otrzymał Pani prawa jazdy, a więc Pani sprawa nie będzie jeszcze zarejestrowana.

  Pozdrawiam

 39. Witam,
  Wczoraj tj. 2 listopada zatrzymano mi prawo jazdy na okres trzech miesięcy za przekroczenie prędkości na terenie zabudowanym o 58km. w miejscowości Suchocin. Jechałam z 7 letnia córka i mama. Przekroczenie te było zrobione w trakcie wyprzedzania samochodu na linii przerywanej i dokonany pomiar w trakcie manewru gdzie wiadomo ze dodajemy gazu. Prosiłam policjanta aby nie zabierał mi prawo jazdy na tak długi okres bo jestem przedstawicielem i stracę prace. Poza tym córka ma chorobę lokomocyjna i przestał działać aviomarin i zaczęła bardzo zle się czuć i stad mój pośpiech. Niestety nie udało się. Byłam tak bardzo zdenerwowana ze przyjęłam mandat i oddałam prawo jazdy. Proszę o pomoc.
  Czy w poniedziałek tj 5 listopada mogę pojechać do Starostwa z pismem z prośba o skrócenie czasu zatrzymania prawo jazdy? Czy nie za wcześnie?
  Przyznam ze bardzo mi na tym zależy ponieważ brak pracy wykonywanej w zawodzie pozbawia mnie środków pieniężnych do życia. Mąż jest na działalności gospodarczej ale prawie nic nie zarabia i moja pensja pozwalała nam opłacić wszystkie rachunki.

 40. Szanowny Panie Sławomirze,
  proszę o radę, co zrobić w następujacej sytuacji:
  1. prawo jazdy zatrzymał starosta, który je wydał na okr 3 m-e za prędkość
  2. doszło do stwierdzenia przez policję prowadzenia pojazdu silnikowego przed wydaniem decyzji starosty,ale po zatrzymaniu prawa jazdy przez policję.
  3.otrzymałem zawiadomienie o wszczęciu post.adm. wzw. z prow… z urzędu właściwego miejscu zameldowania, innego niż miejsce wydania dokumentu.
  4. do upływu 3-mce pozostało 23 dni.
  Pozdrawiam

  • Szanowny Panie Andree

   Celem udzielenia Panu szczegółowej porady prawnej potrzebuję więcej informacji, dlatego zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”.

   Pozdrawiam

 41. Witam znajomemu zostało zabrane niemieckie prawo jazdy za przekroczenie prędkości czy jak przekroczy granice będzie mógł w Niemczech dalej jechać by dojechać do domu i przy kontroli niemieckiej policji zostanie ukarany tylko za brak dokumentu

  • Szanowny Panie Andrzeju

   Na wstępie pragnę zaznaczyć, iż zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące co do zasady obowiązuję na terenie Polski, a więc raczej nie widzę przeszkód, aby Pana znajomy mógł jeździć poza jej granicami. Jednakże mimo to niech będzie ostrożny, ponieważ w ramach sieci RESPER (do którego należy CEPIK), inne Państwo członkowskie może mieć dostęp do informacji o zatrzymaniu prawa jazdy. Natomiast trudno mi jednoznacznie odpowiedzieć czy Pana znajomy zostanie ukarany tylko za brak dokumentu prawa jazdy, ponieważ kwestię braku posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy poszczególne kraje europejskie w różny sposób regulują.

   Pozdrawiam

 42. Witam mam pytanko jeżeli przekroczę o 50 km/h więcej samochodem osobowym w obszarze zabudowanym i Policjant zatrzyma prawo jazdy na trzy miesiące i czy uprawnienia Tramwajowe tez zostaną zatrzymane czy mogę prowadzić Tramwaj bo to moja praca zarobkowa a prędkość przekroczyłam tylko samochodem jak to jest z tymi przepisami Tramwajem nie przekroczyłam prędkości proszę o odpowiedz

  • Szanowny Panie

   Aby móc kierować tramwajem musi Pan posiadać pozwolenie na kierowanie tramwajem, natomiast, aby móc kierować np. samochodami musi Pan posiadać prawo jazdy. Z przedstawionych przez Pana informacji wynika, iż zostało Panu zatrzymane prawo jazdy, a nie pozwolenie na kierowanie tramwajem, a więc nie widzę przeszkód, aby mógł Pan prowadzić tramwaj.

   Pozdrawiam

 43. Szanowny Panie Tomaszu

  Od początku wprowadzenia przepisów o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy istnieje przepis który stanowi, iż jeżeli będzie Pan prowadził samochód po fizycznym zatrzymaniu prawa jazdy, a przed wydaniem decyzji o jego zatrzymaniu (niezależnie czy będzie ona prawomocna czy też nie), to starosta może Panu przedłużyć okres zatrzymania prawa jazdy do 6 miesięcy. Dodatkowo jest Pan narażony na otrzymanie mandatu karnego za jazdę bez dokumentu (mandat do 250 złotych) oraz zarzutu jazdy bez uprawnień (art. 94 k.w.).

  Pozdrawiam

  • Witam ponownie Panie Sławomirze, dziekuje za szybką odpowiedz. Wiem, ze w tym momencie jeżdzę na własne ryzyko (dodam, ze nie mam jeszcze prawomocnego wyroku ze Starostwa w sprawie zatrzymania moich uprawnien) i przedluzenie kary do 6 mc bedzie zalezało od policjanta podczas kontrolowali? rozumiem, ze jeden policjant moze ukarac mnie mandatem za brak dokumentu w wysokosci 50 zł, a inny moze zgłosic sprawę do Starostwa i tym samym wydluzyc mi okres zatrzymania prawa jazdy do 6 mc?)
   Pozdrawiam i Z GÓRY DZIEKUJE ZA ODPOWIEDZ

   • Szanowny Panie Tomaszu

    1. Starosta wydaje decyzję w zakresie zatrzymania lub nie prawa jazdy, a nie cofnięcie lub nie Pana uprawnień;

    2. Tak, to czy okres zatrzymania prawa jazdy przedłuży się do 6 miesięcy zależy od tego czy funkcjonariusz policji prześle do starostwa informację o kierowaniu przez Pana pojazdem.

    Pozdrawiam

 44. Witam Panie Sławomirze, 31 lipca 2018r zostalo mi odebrane prawo jazdy za przekroczenie predkosci o 52km/h w obszarze zabudowanym przez nieoznakowany radiowóz (jak i otrzymalem i przyjąłem mandat 400 zł i 10 punktów), oraz pokwitowanie na prowadzenie auta przez 24 h.
  Sprawa swieża i widzę rózne rozbieżne informacje na temat czy mogę w tym okresie tzn po tych 24 h nadal jezdzic autem do okresu prawomocnego wyroku wydanego przez Starostę ???( i czy to prawda, ze ponoszę konsekwencje w wysokosci 50 zl za brak dokumentów) , poniewaz slyszlem , ze przepisy sie zmienily w tym roku i komus w takiej sytuacji przedluzyli do 6 mc po tych “24h”. Jeżeli to nieprawda to na jaki artykuł sie powoływac w razie kontroli policji. Z GÓRY PANU DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDZ I POZDRAWIAM

 45. Witam. W dniu 03.08.2018 ok.godz. 17.30 zostałem zatrzymany przez policję w miejscowości Kozia Góra podczas wyprzedzania nie zauważyłem radaru stałego stojącego po prawej stronie( jechałem z Gdyni do Szczecina), a z lewej strony z za drzewa wybiegło dwóch policjantów znajdujących się po przeciwnej stronie radaru stałego.i kazali mi zjechać tam gdzie stali schowani w podwórku przy opuszczonym sklepie Lewiatan.Pokazali mi prędkość, którą przekroczyłem na policyjnej ,,Suszarce” wskazywała 101km/godz. Zostałem ukarany mandatem 400 zł, 10 pnk karnych i odebrano mi prawo jazdy na 3-miesiące. Byłem zestresowany, mandat opłaciłem policji, przyjąłem pokwitowanie odebrania mi prawa jazdy, otrzymałem zezwolenie na 24-godz poruszania się samochodem. Czy w tej sytuacji powinienem zażądać potwierdzenia z radaru stałego?Bo teraz mam wątpliwości czy pomiar był właściwie wykonany i czy przyrząd był dokładny. Do kogo mam się zwrócić z odwołaniem w tej sprawie.Bardzo dziękuję. Jerzy

 46. Szanowny Panie Kamilu

  W przedstawionej przez Pana sytuacji Pana dokument prawa jazdy najprawdopodobniej (o ile nie posiada Pan miejsca zamieszkania w Polsce) zostanie wysłany do starostwa właściwego ze względu na miejsce zdarzenia, który następnie powinien go przesłać do właściwego organu w niemczech (który go wydał), natomiast jeżeli posiada Pan miejsce zamieszkania w Polsce to policja najpewniej wyśle go do organu właściwego ze względu na adres Pana miejsca zamieszkania, jednakże zalecałbym się upewnić poprzez rozmowę z jednostka policji która dokonała zatrzymania Pana prawa jazdy. Jeżeli posiada Pan miejsce zamieszkania w Polsce to dokument prawa jazdy najpewniej odzyska Pan po upływie okresu 3 miesięcy, natomiast jeżeli nie posiada Pan miejsca zamieszkania w Polsce, to istnieje szansa, że dokument prawa jazdy odzyska Pan szybciej.

 47. Witam.
  Kilka dni temu zostalem zatrzymany przez Policje za przekroczenie predkosci. Mialem 114/50 km/h. Pomiar byl dokonany z 525m miernikiem laserowym. Pomiar dokonany byl z reki bez statywu. Zostalo mi odebrane niemieckie prawo jazdy. Policjant ktory je zatrzymal poinformowal mnie ze odesle je do organu ktory je wydal. Powiedzialem ze nie przyjmuje mandatu a policjant na to ze przychyla sie do mojej posby ( o nic nie prosilem ) i udziela mi pouczenia. Tak wiec nie dostalem mandatu a dostalem pokwitowanie zatrzymania niemieckiego prawa jazdy. I moje pytanie: Gdzie i po jakim czasie moge sie ubiegac o zwrot prawa jazdy. Z gory dziekuje za odpowiedz

 48. Witam,
  w dniu 6 lipca zostało mi zatrzymane przez Policję prawo jazdy za przekroczenie prędkości o 56 km w obszarze zabudowanym. Przyjąłem mandat karny i otrzymałem pokwitowanie o zatrzymaniu prawa jazdy na podstawie art 135 krd. Mineło już 7 dni i do dzisiaj czyli 13 lipca nie otrzymałem decyzji ze starostwa.
  W międzyczasie poprosiłem o wydanie mi przez stosowny wydział komunikacji zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji do kierowania pojazdami kategorii B i takie zaswiadczenie już otrzymałem.
  Moje pytanie brzmi : skoro nie ma jeszcze decyzji ze starostwa i poświadam zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach mogę kierować pojazdem w takich krajach jak Czechy , Austria , Słowenia i Chorwacja ? proszę o poradę i z góry dziękuję za podpowiedz , pozdrawiam Krzysztof

  • Szanowny Panie Krzysztofie

   Przede wszystkim fakt ewentualnego zatrzymania prawa jazdy nie wpływa na kwestię posiadanych przez Pana uprawnień (cały czas je Pan posiada). Dodatkowo zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące co do zasady obowiązuję na terenie Polski, a więc raczej nie widzę przeszkód aby mógł Pan jeździć poza jej granicami. Jednakże mimo to proszę być ostrożny, ponieważ w ramach sieci RESPER (do którego należy CEPIK), inne Państwo członkowskie może mieć dostęp do informacji o zatrzymaniu prawa jazdy. Natomiast trudno mi jednoznacznie odpowiedzieć czy samo zaświadczenie o posiadanych kwalifikacji spowoduje uniknięcie ewentualnej odpowiedzialności za brak fizycznego posiadania dokumentu prawa jazdy, ponieważ tę kwestię poszczególne kraje europejskie w różny sposób regulują.

   Pozdrawiam

 49. Witam,

  Dzisiaj jadac autem zostalem zatrzymany przez policje (nieoznakowany radiowoz z videorejestratorem) za przekroczenie predkosci o dokladnie 51 km (101 na 50).

  Przypadkowo nie posiadalem przy sobie dokumentow (prawa jazdy) , dostalem mandat ktory przyjalem.

  Mam pytanie od kiedy biegnie okres 3 miesiecy?? Od dzisiaj czy od dnia fizycznego zlozenie prawa jazdy w urzedzie po decyzji starosty.

  Kolejne pytanie czy na odwolanie moze miec wplyw moja predkosc czyli dokaldnie 1 km ponad granice od ktorej prawo jazdy jest zatrzymane (blad pomiaru itd).

  Pozdrawiam

  • Szanowny Panie Krzysztofie

   1. Okres zatrzymania prawa jazdy co do zasady biegnie od momentu jego fizycznego zatrzymania lub jego zwrotu do starosty/prezydenta miasta, jednakże proszę mieć na uwadze, iż policja mogła już wprowadzić do Centralnej Ewidencji Kierowców informację o jego zatrzymaniu, co będzie skutkowało tym, iż mimo braku fizycznego zatrzymania/zwrotu dokumentu prawa jazdy będzie widniał Pan we wskazanym systemie jako osoba której prawo jazdy zostało zatrzymane. Może się dla Pana to wydawać co najmniej dziwne, jednakże jest to jeden z absurdów przepisów o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące;

   2. Jak najbardziej, może się Pan powołać na błąd pomiaru, a tym samym spróbować wykazać, iż Pana prędkość wnosiła np. równe 100, a nie 101 km/h.

   Pozdrawiam

 50. po co tyle tej paplaniny proponuje wyrzucić Ustawę prawo o ruchu drogowym do kosza i jeździć zgodnie z powszechnie znanym i lubianym ludowym porzekadłem ” róbta co chceta”

 51. Witam,

  15 lutego 2018 roku zostałem zatrzymany za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 56km/h. Nie miałem przy sobie dokumentu prawa jazdy i nie zabrano mi go, bo go przy sobie nie miałem. Sprawa została wzniesiona do sądu. Miałem wezwanie do komisariatu na przesłuchanie, zostałem przesłuchany ale również nie miałem w tym dniu prawa jazdy przy sobie. Tydzień temu przyszło mi pismo z sądu (nie zostałem poinformowany o sprawie) zostałem winny i otrzymałem 400 zł mandatu + koszty sądowe. Do dziś żadne inne pismo do mnie nie dotarło. Prawo jazdy mam nadal. Czy ja mogę jeździć ? Czy dopiero teraz przyjdzie decyzja ze starostwa? Dzwoniłem dziś do nich, oni nic jeszcze nie wiedzą, nic im jeszcze nie doszło. Co w takim przypadku? Mogę prowadzić już normalnie samochód? Czy dopiero teraz będą prosić o zwrot i wszystko się wydłuży? Wczoraj minęło te 3 miesiące.. Proszę o odpowiedź.

  • Szanowny Panie

   1. Przede wszystkim jeżeli nie zgadza się Pan z pomiarem prędkości to zalecam złożenie sprzeciwu od wyroku nakazowego którego Pan otrzymał bo wtedy sprawa będzie rozpatrywana na zasadach ogólnych;

   2. Najpierw powinien Pan otrzymać zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (choć to co najmniej dziwne, że go jeszcze Pan nie otrzymał) umożliwiające Panu zapoznanie się z aktami sprawy oraz złożenie wyjaśnień/stanowiska i dopiero potem zostanie wydana decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy albo o umorzeniu postępowania. Nadto nie można wykluczyć zawieszenia postępowania administracyjnego na czas rozpatrzenia sprawy przed sądem (jeżeli skutecznie wniesie Pan sprzeciw od wyroku nakazowego);

   3. To czy może Pan “normalnie” jeździć zasadniczo zależy od tego czy widnieje Pan w KSIP lub w CEK, jednakże jeżeli wcześniej nie zwrócił Pan dokumentu prawa jazdy to nie można wykluczyć, iż starosta będzie chciał, aby go Pan teraz oddał i dopiero wtedy zacznie biec okres 3 miesięcy.

   Pozdrawiam

 52. Witam zabrali mi prawo jazdy na 3 miesiące i oddają mi je za równe 3 miesiące od daty zabrania? Czy np od daty zapłaty mandatu?

  • Szanowny Panie Konradzie

   Płatność mandatu nie ma znaczenia dla zwrotu Pana dokumentu prawa jazdy które nastąpił następnego dnia po upływie 3 miesięcy.

   Pozdrawiam

 53. 14.11.2017 zatrzymano mi prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości powyzej 50km/h w zabudowanym (zatrzymanie do 14.02.2018). Niestety w styczniu miałem kontrolę drogową zatem decyzją administracyjną okres zatrzymania powinien być wydłużony o kolejne 3 miesiące czyli do 14.05.2018. Dzisiaj odebrałem prawo jazdy, ale okazało się, że decyzja o przedłużeniu zatrzymania nie została wydana! Na moje pytanie co jeśli starosta np. za tydzień wyda decyzję i czy wtedy te 3 miesiące od lutego zostaną mi zaliczone na poczet kary w wydziale komunikacji usłyszałem, że nie ma takiej mozliwości. Czyli co? Czeka mnie kolejne 3 miesiące bez prawa jazdy? Czy takie działanie jest zgodne z prawem?

  • Szanowny Panie Michale

   Najważniejsza kwestia to czy starosta w ogóle wiedział o tym, że prowadził Pan pojazdem w styczniu, ponieważ nie można wykluczyć, iż nikt go o tej okoliczności nie powiadomił i dlatego nie została wydana o przedłużeniu okresu zatrzymania prawa jazdy. Natomiast jeżeli zdarzyłoby się, aby teraz Pan otrzymał decyzję o przedłużeniu okresu zatrzymania prawa jazdy to ten okres przez który pozostawał Pan bez prawa jazdy powinien zostać zaliczony, dlatego jeżeli otrzymałby Pan wspomnianą decyzję należałoby wystosować stosowne pismo do starostwa.

   Pozdrawiam

 54. Szanowny Panie
  chciałbym zadać prawie identyczne pytanie co Pan Anonim, prawo jazdy zostało zatrzymane 18 lutego 2018 roku o godzinie 11.48 tak więc trzy miesiące mijają w piątek dnia 18 maja 2018 roku o godzinie 11.48 czy w takim razie mogę przytoczyć taką argumentację urzędnikowi w starostwie aby np o godzinie 13.00 wydał mi prawo jazdy. Proszę o szczegółową odpowiedź.

  • Szanowny Panie Konradzie

   Oczywiście może Pan spróbować, jednakże proszę mieć na uwadze, że okres zatrzymania dokumentu prawa jazdy liczy się w dniach, a nie w godzinach, a więc zasadniczo ma Pan zatrzymane prawo jazdy do dnia 18 maja 2018 roku do godziny 24.

   Pozdrawiam

 55. Dziękuję za bardzo szybką odpowiedź, jadę za granicę w tym cały problem. Istnieje jakaś formalna opcja odebrać prawo jazdy dokładnie 15stego? Wg mnie równo po upływie 3 m-cy. Pismo? Prośba? Groźba? Do szanownych urzędników starostwa, czy wręcz samego Pana Starosty.

  • Szanowny Panie

   Może Pan spróbować odebrać prawo jazdy piętnastego uzasadniając to wyjazdem za granicę i w związku z tym potrzebą posiadania dokumentu prawa jazdy (może Pan spróbować porozmawiać z urzędnikiem zajmującym się Pana sprawą lub z naczelnikiem), ewentualnie niech się Pan dowie czy w sobotę urząd jest otwarty.

   Pozdrawiam

 56. Witam,
  Czy decyzja starosty o zatrzymaniu prawa jazdy w okresie od 15 marca do 15 czerwca WŁĄCZNIE! To nie zatrzymanie prawa jazdy na okres 3 m-cy i jedynego dnia extra? Skąd pytanie 15 czerwiec 2018 rok to piątek, a planuje wyjazd na urlop 17..co poradzicie?
  Pozdrawiam
  R.

  • Szanowny Panie

   Okres zatrzymania prawa jazdy w Pana przypadku upływa 15 czerwca, a więc dokument prawa jazdy będzie mógł Pan odebrać dopiero 16 czerwca. Natomiast okoliczność, iż nie odbierze Pan dokumentu prawa jazdy nie ma żadnego wpływu na możliwość kierowania przez Pana pojazdami. Od 16 czerwca będzie mógł Pan nimi spokojnie prowadzić, jednakże będzie Pan narażony na mandat karny za brak dokumentów. Oczywiście w sytuacji ewentualnego zatrzymania przez funkcjonariuszy policji, jeżeli wyjaśni Pan im zaistniałą sytuację tj. że nie mógł Pan odebrać dokumentu zważywszy na okres kiedy kończył się zakaz i planowany urlop, powinien Pan otrzymać wyłącznie pouczenie.

   Pozdrawiam

 57. Witam,
  co grozi w przypadku ponownego zatrzymania za jazdę bez uprawnień, które zostały zatrzymane na okres trzech miesięcy za przekroczenie prędkości o 50km/h w terenie zabudowanym? Czy słuszne jest stwierdzenie policjanta, że znak ograniczający prędkość do 70km/h który złamałem jest znakiem podwyższającym prędkość w obszarze zabudowanym do 70km/h? Czy takie coś w Polsce funkcjonuje? Myślałem, że kodeks jasno definiuje obszar zabudowany z dopuszczalną prędkością 50km/h w godzinach 5:00-23:00, oraz 60km/h w godzinach 23:00-5:00. W takim razie czy miejsce w którym mnie zatrzymano jest faktycznie obszarem zabudowanym?
  Według przepisów obszar zabudowany to obszar wzdłuż drogi, gdzie znajduje się zabudowa miejska, wiejska lub przemysłowa, w związku z czym panować może tam wzmożony ruch pieszych i pojazdów. W terenie gdzie dokonano zatrzymania nie ma zabudowy, chodnika, a ruch pieszych jest zabroniony. Zapytałem policjanta w takim razie gdzie na danym odcinku drogi znajduje się znak D-43, nie udzielił mi odpowiedzi. Ponadto na mandacie który otrzymałem policjant wpisał, że przekroczyłem ograniczenie do 50km/h w terenie zabudowanym, na co zwróciłem mu uwagę, że znak ograniczał prędkość do 70km/h. Odpowiedział mi, że i tak zabraliby mi prawa jazdy i nic to nie zmieni czy jest tam 50km/h czy 70km/h. Jakieś 300-400m za miejscem zatrzymania zaczyna się nowa miejscowość która jest wyraźnie oznaczona znakiem D-42 obszar zabudowany. Czy jest to podstawą do odwołania się od decyzji starosty dotyczącej zatrzymania prawa jazdy na okres trzech miesięcy?

  Może dodam, że zapytałem policjanta czy zatrzymane zostają mi uprawnienia kat. B czy automatycznie na wszystkie pozostałe posiadane przeze mnie kategorie. Odpowiedział: „Wie Pan co to jest dobre pytanie, nie wiem. Ale niech Pan poczeka zapytam kolegi.” Policjant posiadał stopień post. Dalszy komentarz dotyczący kompetencji tej osoby jest chyba zbędny.

  • Szanowny Panie Zbigniewie

   1. Po pierwsze nie ma Pan zatrzymanych uprawnień, tylko zatrzymane prawo jazdy, po drugie grozi Panu przedłużenie okresu zatrzymania prawa jazdy o kolejne 3 miesiące;

   2. Jeżeli w obszarze zabudowanym jest znak określający dopuszczalną prędkość to ten znak ma pierwszeństwo przed przepisami regulującymi ograniczenie prędkości o których Pan wspomniał, natomiast czy miejsce w którym był Pan zatrzymany jest obszarem zabudowanym zasadniczo zależy od tego czy taki obszar jako zabudowany został prawidłowo oznakowany;

   3. Nie wiem z jaką prędkością się Pan poruszał i jak wyglądało miejsce po którym się Pan poruszał, ale jeżeli wykaże Pan, że miejsce w którym nastąpił pomiar prędkości nie jest obszarem zabudowanym to jak najbardziej trzeba próbować odwołać się od decyzji;

   4. Tak jak wspomniałem w pkt. 1, nie ma Pan zatrzymanych uprawnień tylko zatrzymane prawo jazdy, jednakże to wiąże się z tym, że wszystkie Pana kategorie są “zatrzymane”.

   Pozdrawiam

   • Dziękuję za odpowiedź.
    Byłem dziś w Starostwie by odpowiedzieć i ustosunkować się do pisma jakie otrzymałem w wtorek 6 marca o wszczęciu postępowania o zatrzymanie mojego prawa jazdy na okres 3 miesięcy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50km/h w obszarze zabudowanym. Przygotowałem sobie odwołanie się od decyzji w której to zamieściłem mapkę wraz ze zdjęciami, że obszar w którym dokonano mojego zatrzymania nie jest obszarem zabudowanym, bo nie ma znaku D-43. Natomiast 300-400 metrów za miejscem mojego zatrzymania znajduje się dopiero znak D-42 “obszar zabudowany”. Policjant dokonał pomiaru 130km/h.

    Idąc dalej pomiar został wykonany urządzeniem radarowym Ultralyte LTI, które nie spełnia rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007r. (§ 10 ust. 1 pkt 1) w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2007r., poz.225, nr 1663), poprzez m.in. niezapewnienie wymogu identyfikacji pojazdu w trakcie kontroli dla użytego do niej urządzenia pomiarowego.

    Usłyszałem w starostwie, że nie mogę się odwołać od decyzji, bo mogłem to zrobić w terminie do 7 dni od przyjęcia mandatu (info na drugiej stronie mandatu). Starostwo może jedynie rozpatrzyć odwołanie w aspekcie postępowania administracyjnego. Co później trafia SKO i już mi powiedziano, że trwa dłużej niż okres na jaki zatrzymano mi prawa jazdy.

    Poradzono mi bym udał się do radcy prawnego z pytaniem czy można przywrócić okres odwoławczy na podstawie jakiegoś paragrafu by wówczas odwołać się od mandatu który na całą moją niekorzyść przyjąłem. Tak też zrobiłem, radca przyznał mi rację, że policja nie może korzystać z tego radaru, oraz przyznał mi rację, że słusznie się bronię tym, że na obszarze na którym mnie zatrzymano nie ma obszaru zabudowanego.

    Radca powiedział, że można się próbować odwołać na podstawie art. 126 Kodeksu Postępowania Karnego (paragraf 1):
    Art. 126. § 1. Jeżeli niedotrzymanie terminu zawitego nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych, strona w zawitym terminie 7 dni od daty ustania przeszkody może zgłosić wniosek o przywrócenie terminu, dopełniając jednocześnie czynności, która miała być w terminie wykonana; to samo stosuje się do osób nie będących stronami.

    Tylko ciężko jest to udowodnić jako przyczynę niezależną. Ponadto policja zatrzymała mnie 20 lutego, czyli już jest 16 dni od przyjęcia mandatu.

    Radca przyznał mi rację, że mój przypadek jest do wybronienia tylko źle zrobiłem przyjmując mandat. Jednak skąd obywatel ma o wszystkim wiedzieć? Tak wiem, nieznajomość prawa szkodzi.

    Czy może mi Pan jakoś pomóc? Czy jest jeszcze jakaś szansa na odwołanie się od mandatu jeśli w świetle prawa policja nadużyła swoich uprawnień, była niekompetentna i zatrzymała mi prawa jazdy?

    • Szanowny Panie Zbigniewie

     1. Dlatego zamiast odwołania zalecam już teraz (przed otrzymaniem decyzji) napisanie stosownego pisma do starosta w którym przedstawi Pan swoje twierdzenia i wniesie o umorzenie postępowania administracyjnego;

     2. To czy policja mogła z tego radaru korzystać zależy od tego czy to urządzenie posiadało ważne świadectwo legalizacji, jednakże nie zmienia to faktu, że urządzenia (przez Pana opisane) używane przez policję są wadliwe;

     3. Zamiast wniosku o przywrócenie terminu proszę po prostu złożyć wniosek o uchylenie mandatu karnego z wnioskiem o jego rozpatrzenie przez Sąd z urzędu;

     4. W razie dalszych pytań zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienie formularza, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428.

     Pozdrawiam

 58. Szanowna Pani Alicjo

  Oczywiście szansa taka istnieje i jak najbardziej proszę powoływać się na błąd pomiaru.

  Pozdrawiam

 59. Szanowny Panie,
  Czy jeśli prędkość w terenie zabudowanym została przekroczona o 51 km, ale w nocy, a prawo jazdy zostało zabrane to jest szansa zeby sie odwołać?
  Ewentualnie zrzucić to na margines błędu lasera?

 60. Szanowny Michale

  Niewątpliwie przepisy o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące są skonstruowane co najmniej nierzetelne i zawierają wiele niedociągnięć, jednakże starosta będzie mógł przedłużyć okres zatrzymania dokumentu prawa jazdy (o ile otrzyma stosowne pismo z jednostką policji) ponieważ nie liczy się dzień wydania decyzji lecz moment kiedy zostało stwierdzone, że Pan prowadził samochód, proszę spojrzeć na treść art. 102 ust. 1d oraz 1e Ustawy prawo o ruchu drogowym.

  Pozdrawiam

 61. Szanowny Panie,

  Bardzo proszę o pomoc w sprawie zatrzymanego prawa jazdy. Co prawda rozmawiałem w temacie z pracownikiem Wydziału Komunikacji, ale kompetencje tego człowieka wydały mi się tak niskie, że nie mam pewności co do stanu faktycznego rzeczy.
  Mam zatrzymane prawo jazdy od dnia 14 listopada 2017. Teoretycznie 15 lutego 2018 mógłbym odzyskać dokument. Niestety 17 stycznia tego roku zostałem zatrzymany przez policję za co zgodnie z ustawą starosta przedłuża mi zatrzymanie do 6 miesięcy (o kolejne 3 miesiące). Dzwoniłem właśnie do Wydziału Komunikacji i oni w systemie posiadają infromację, że zatrzymanie kończy mi się 14 lutego. Czyli legalnie za dwa dni mogę iść do urzadu i odebrać dokument.

  Zakładam, że do starostwa nie wpłynęła (jeszcze?) informacja o kontroli z dnia 17 stycznia.

  Co w takiej sytuacji? Czy jeśli odbiorę 15 lutego prawo jazdy, a starosta wyda decyzję o przedłużeniu zatrzymania np 20 marca, to okres kolejnych 3 miesięcy zatrzymania będzie się liczył od ponownego zwrotu prawa jazdy do starostwa? Czy jeśli nie odbiorę teraz prawa jazdy, to po wydaniu decyzji o przedłużeniu ten okres będzie liczony płynnie, od dnia 14 lutego?
  z poważaniem
  Michał Ostapowicz

  • Szanowny Panie Michale

   1. Jeżeli odbierze Pan dokumentu prawa jazdy 15 lutego to ewentualnie przedłużony okres zatrzymania prawa jazdy na podstawie wydanej decyzji będzie liczony od momentu zwrotu dokumentu prawa jazdy do starostwa (proszę pamiętać, że przed wydaniem decyzji musi zostać wszczęte postępowanie o przedłużeniu okresu zatrzymania prawa jazdy o którym musi zostać Pan zawiadomiony, tak aby umożliwić Panu ustosunkowanie się do zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego);

   2. Natomiast jeżeli nie odbierze Pan dokumentu prawa jazdy to okres zatrzymania automatycznie zostanie przedłużony do dnia 14 maja 2018 roku.

   Pozdrawiam

   • Panie Sławomirze,

    A czy ustawa w ogóle przewiduje taką możliwość jak w pkt. 1. ??

    Wszak jest mowa o przedłużeniu okresu zatrzymania do 6 miesięcy, a jeśli starosta takiej decyzji nie wydał do tej pory to pierwotny okres zatrzymania wygasa mi za dwa dni. Jak można przedłużyć decyzję która wygasła? Musiałaby to by być nowa decyzja wydana na 3 miesiące, a w ustawie nie ma mowy o takiej opcji.

    Nie chcę mieć problemów, ale jeśli jest tu luka prawna to dlaczego mam się samobiczować i odpowiadać za błędy policji/starosty/urzędnika?

 62. witam,14/01/18r zatrzymano mi prawo jazdy za prdkosc o 56km w terenie zabudowanym,mandatu nie przyjalem ,dodam ze ja mierzyłem predkosc nieoznakowanemu radiowozowi który jechal ponad 120 wcześniej w zabudowanym,terenie,,,,nie mieli zadnego zgłoszenia dowiedziałem się ,,dziś tj,02/02/18r dostałem pismo od starosty ze ,,wszczynam postepowanie administracyjne z urzędu zmierzające do zatrzymania uprawnien do kierowania pojazdami ,w wyniku dalszych czynności zostanie wydana decyzja o zatrzymaniu uprawnien na okres 3 miesięcy,,,co to znaczy i od kiedy jest liczony czas tych 3 miesięcy,przeciez mi zabrali prawo jazdy a pisze ze wszczyna postepowanie

  • Szanowny Panie Piotrze

   To oznacza, iż organ administracyjny wszczął postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy na 3 miesiące (fakt zatrzymania prawa jazdy musi zostać potwierdzony wydaną decyzją) i umożliwia Panu ustosunkowanie się do zebranego w Pana sprawie materiału dowodowego. Okres zatrzymania prawa jazdy co do zasady liczy się do momentu jego fizycznego zatrzymania.

   Pozdrawiam

 63. i czy bez znaczenia jest fakt ze wielokrotne kontrole a nawet pytania skierowane do policji potwierdzały fakt ze do momentu fizycznego oddania prawa jazdy można jeździć a teraz kara stosowana jest jakby wstecz. Wiem że na nowych przepisach działa to inaczej i nawet jeśli nie odda się dokumentu obowiązuje bezwzględny zakaz kierowania pojazdem

  • Szanowna Pani/Szanowny Panie

   Okres zatrzymania dokumentu prawa jazdy co do zasady liczy się od momentu jego fizycznego zatrzymania/zwrotu do starosta (a więc można powiedzieć, iż do momentu zwrotu dokumentu prawa jazdy wydana decyzja była niejako niewykonalna). Ewentualnie można by mieć zastrzeżenia do starostwa gdyby ten bez otrzymania dokumentu prawa jazdy wprowadził do CEK informację o jego zatrzymaniu, jednakże z opisanych przez Panią/Pana okoliczności wnioskuję, iż taka informacja nie została wprowadzona, a więc starosta czekał z wprowadzeniem informacji o zatrzymaniu prawa jazdy do momentu jego zwrotu.

   Pozdrawiam

   • Reasumując czy słusznie została przedłużona kara o 3 miesiące za jazdę w okresie przed fizycznym oddaniem prawa jazdy gdzie decyzja nie była wprowadzona do CEK? Starosta wydał ją na podstawie wydruku z CEK o który sam wystąpił do komendy policji już po fizycznym oddaniu dokumentu (pod sam koniec trwania 3miesiecznej kary)

    • Szanowna Pani/Szanowny Panie

     Trudno powiedzieć czy słusznie, na pewno z przekazanych przez Pana informacji okres zatrzymania prawa jazdy formalnie rozpoczął bieg z momentem zwrotu dokumentu prawa jazdy, a także brak było informacji o jego zatrzymaniu w CEK, więc można by spróbować kwestionować przedłużenie okresu zatrzymania prawa jazdy. Proszę jednak pamiętać, że informacja o zatrzymaniu prawa jazdy może być umieszczona także w KSIP i prawdopodobnie to na podstawie informacji zamieszczonych w niniejszym systemie policja przesłała staroście informacji o prowadzeniu pojazdem. Nadto proszę mieć na uwadze, iż starostwa lubią nadużywać swoich uprawnień związanych z zatrzymaniem prawa jazdy.

     Pozdrawiam

 64. Bardzo proszę o poradę. Policja w grudniu 2016 chciała zabrać prawo jazdy za przekroczenie prędkości natomiast dokument nie został im oddany tak więc według starych przepisów wstrzymanie prawa jazdy nie zostało wrzucone do policyjnego systemu. W styczniu 2017 roku starosta wydał decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy na przepisach nowej ustawy obowiązującej już od stycznia 2017 roku mimo że zatrzymanie było przed wprowadzeniem nowej ustawy. Odwoływanie się od tej decyzji trwało do października 2017 gdzie po ostatecznym wyroku sądu prawo jazdy zostało oddane do starostwa. Czy zatem zakaz poruszania się pojazdami obowiązywał już od czasu decyzji starosty czy od fizycznego oddania dokumentu do starostwa? Nadmienię że kierujący przed prawomocną decyzją sądu natomiast już po wydaniu pierwszej decyzji starosty miał w tym okresie 3 kontrole policji gdzie okazał dokument i nie został on wstrzymany ani nie został poinformowany przez policje o zakazie prowadzenia pojazdów natomiast starostwo chce z tytułu tych kontroli przedłużyc wstrzymanie prawa jazdy o 3 miesiące.

 65. Witam.Prawo jazdy zostało mi zabrane 29pazdziernika 2017r za wykroczenie ,w wydychanym powietrzu bylo 0,17mg/l . 2miesiace pozniej dostaje list z decyzja o zatrzymaniu prawo jazd do momentu rozstrzygniecia sprawy,czy długo to jeszcze bedzie trwalo? i czy czas od ktrorego został mi zatrzymany dokument wlicza sie juz w kare ktora mi wymierzy sąd?Prosze o pomoc.Dziekuje

  • Szanowna Pani

   Trudno powiedzieć ile może to jeszcze potrwać ponieważ nie wiem na jakim etapie jest postępowanie (nie wiem czy Pani się przyznała, czy wnioskowała Pani o nadzwyczajne złagodzenie kary, przy którym Sąd może odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów itd.). Na pewno musi mieć Pani na uwadze, że przy tego typu czynie Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 6 miesięcy. Tak, okres zatrzymania prawa jazdy będzie wliczał się do ewentualnie orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów. W razie dalszych pytań proszę kontaktować się przez prowadzoną przeze mnie stronę legalnajazda która specjalizuje się w opisanej przez Pani sprawach.

   Pozdrawiam

 66. Niestety sie przyznalam na pismach tych ktore sa wysylane standardowo ze zdjeciem z fotoradaru, poniewaz nie chcialam aby znajomy mial problemy. Na pierwszych wnioskach nie bylo informacji o tym ze takie skutki mi groza tylko byla informacja o mandacie I punktach. Wiec myslalam ze ten jeden kilometr mi odpuszcza. Teraz zaluje. Mandat zostal nalozony.

  • Szanowna Pani

   Szkoda, że wcześniej się Pani do nas nie zwróciła bo jeżeli faktycznie auto którym się Pani poruszała nie należało do Pani to istniała spora szansa aby wniosek o zatrzymanie prawa jazdy w ogóle nie został skierowany do starostwa. Aktualnie, oczywiście może Pani spróbować napisać wniosek o uchylenie mandatu karnego i ewentualnie powalczyć przed starostą, aby nie wydawał decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, co ma nawet spore szanse powodzenia zważywszy na nieznaczne przekroczenie prędkości od której takie prawo jazdy jest zatrzymywane, jednakże trzeba użyć odpowiedniej argumentacji.

   PS. Zapłata mandatu to nie jest przyznanie się do winy, Pani przyznała się do winy przyjmując mandat karny.

   Pozdrawiam

 67. Panie Slawomirze
  U mnie sytuacja wyglada nastepujaco otzymalam zdjecie z fotoradaru (zdjecie od tylu nic nie widac)data zdjecia 2017.06.18 .. chwile trwalo ustalenie kto prowadzil bo auto niemoje,przekroczenie 51km. W ostatnich dniach dostalam powiadomienie ze prowadzona jest sprawa w starostwie o odebranie prawo jazdy .czy bedzie mi odebrane prawo jazdy ? Czy w takiej sytuacji mam zaplacic mandat czy lepiej nie bo to przyznanie sie do winy. Ile czasu od popelnienia wykroczenia moga mnie ukarac odepraniem uprawnien.
  Z gory dziekuje za pomoc.

  • Szanowna Pani

   Czy zostało ustalone, że to Pani prowadziła samochód? Jeżeli tak to w jaki sposób zostało to ustalone oraz czy został już nałożony na Panią mandat karny? Czy jednak sprawa została skierowana do Sądu?

   Pozdrawiam

   Sławomir Bystrzejewski

 68. Dziękuje panie Sławomirze.Myślę że czas odpocząć.Kurs szkolny,awaryjnie wykonany MB Sprinter,przekroczono limit o 13 osób .Tak jak pan pisze to inna bajka niż z alkoholem.
  Jest zima ,dam spokój ,odpocznę.Chyba lepiej i łatwiej będzie się dostosować.
  Tak w ogóle chyba przeprowadzę się do Rosji .Tylko tam jest jeszcze demokracja ,snuje taki wniosek po rozmowie z kumplem Ruskim.U nich nie ma 3/4 tych śmiesznych wymogów co u nas .Z dobrego serca zabrałem więcej dzieciaków niż powinienem ponieważ z powodu gołoledzi inny autobus nie jechał a ja nie miałem sumienia aby ich nie zabrać .Jestem bez pracy i prawa jazdy ale coraz bliżej opuszczenia tego czegoś co się nazywa Unia Upadła (Europejska).Dziękuję i polecam pana Sławomira.

 69. Zatrzymano mi prawo jazdy na okres trzech miesięcy za przewożenie zbyt wielkiej liczby pasażerów.Chodzi o jazdę autobusem.Policja wydała pokwitowanie ,przyjąłem mandat.Od kiedy liczą się trzy miesiące bo są różne wersje na różnych blogach?
  Czy mogę w starostwie starać się odzyskać chociażby kategorię B (jest mi bardzo potrzebna-mieszkam na uboczu), złamanie przepisów nastąpiło przy korzystaniu z kategorii D.
  Kolega po utracie kat. D za alkohol odzyskał C motywując koniecznością utrzymania rodziny.
  Czy może w moim przypadku takiej możliwości nie ma?
  Może znajdzie chwilkę pan Sławomir Bystrzejewski. Dziękuje.

  • Szanowny Panie Krzysztofie

   1. Okres zatrzymania prawa jazdy liczy się od dnia jego fizycznego zatrzymania, decyzja tylko ten stan może potwierdzić. Wynika to wprost z przepisów Ustawy o kierujących pojazdami. Na pewno okres ten nie jest liczony od momentu wydania decyzji (co może Pan wyczytać na poniektórych portalach);
   2. Niestety, w trybie administracyjnym zatrzymany zostaje dokument bez możliwości rozdzielenia kategorii, w opisanej przez Pana sprawie jazdy po alkoholu zostaje orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów (a nie zatrzymanie dokumentu) co daje możliwość orzeczenie tego zakazu tylko na jedną konkretną kategorię;
   3. Istnieje szansa na pozytywne załatwienie Pana sprawy jednakże to wszystko zależy czy był to autobus miejski, czy były w nim przewidziane miejsca stojące, ile miejsc i jakiego rodzaju zostało wpisanych w dowodzie rejestracyjnym i o ile dokładnie została przekroczona liczba przewożonych osób itd.;
   4. W razie dalszych pytań zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienie formularza, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”.

   Pozdrawiam

 70. Witam. Straciłem prawko za predkosc jestem kierowca zawodowym więc w momencie utraty prawa jazdy jestem bezrobotny. Co mi grozi jeśli będę jeździł za granicami UE kartę do tachografów mam wszystkie świadectwa też mam. Więc jak to by wyglądało gdyby mnie tam zatrzymali ?

  • Szanowny Panie Rafale

   To wszystko zależy od tego czy informacja o zatrzymaniu prawa jazdy i z jakiego tytułu została wprowadzona do “Europejskiej Bazy Danych Praw Jazdy” oraz czy Państwa spoza UE mają podpisaną umowę o “członkostwie” w tej bazie, jeżeli taka informacja nie zostanie wprowadzona (co jest bardzo prawdopodobne) i jeżeli państwa do których będzie Pan jeździł “członkostwa” w takiej bazie nie mają to zasadniczo jedyną rzeczą którą musi się Pan obawiać to konsekwencje braku przy sobie dokumentu prawa jazdy w sytuacji ewentualnego zatrzymania które zasadniczo każdy kraj ma inne.

   Pozdrawiam

 71. Witam Serdecznie
  Do Pana Sławomir Bystrzejewski
  Jeśli można – jeżeli jest Pan zorientowany w takiej sprawie prosił bym o pomoc :
  Jeżdżę samochodem na co dzień jako kurier i pewnego dnia a dokładnie 5.09.2017 jadąc do klienta po lekko krętej drodze postanowiłem cofnąć do posesji by nie utrudnić ruchu pojazdom na drodze ( zostawiając samochód na krętej drodze było by raczej zagrożeniem że ktoś może nie widzieć nadjeżdżającego pojazdu z przeciwka ) w chwili wykonywania manewru cofania upewniłem się czy mam wolną drogę więc zacząłem cofać jednak w chwili gdy mój samochód zajął prawie całą drogę uderzył we mnie samochód w przednie prawe koło wysiadłem i zobaczyłem seicento .
  Gdy kierujący wysiadł pytam co ty człowieku zrobiłeś on na to odpowiedział „ myślałem że się jeszcze zmieszczę ” – miał około 60 cm. asfaltu więc trochę mało pomimo że samochód mały .
  Pytam co robimy nic nie odpowiedział tylko wyciągnął telefon i zadzwonił po Policję oczywiście zaraz przyjechali pytali co się stało więc ja mówię jak było dodając nie wiem skąd się ten samochód tak nagle zjawił więc Policjant mówi że moja wina bo cofałem ( próbowałem różnych tłumaczeń nic nie skutkowało za każdym razem odpowiadał – ALE PAN COFAŁ WIĘC PANA WINA ) proponuje mi 250zł i 6 punktów karnych ja nie przyjąłem mandatu więc sprawę skierował do sądu .
  Miałem wezwanie na Policję w celu przesłuchania jakieś dwa tygodnie temu teraz dostałem drugie wezwanie lecz co ciekawe – zmieniony zarzut „ wyjeżdżając z posesji nie zachowałem szczególnej ostrożności i uderzyłem w nadjeżdżający prawidłowo samochód ” – już nie cofałem jak to Policjant upierał się że moja wina bo cofałem .
  Czy mam jakieś możliwości wybronić się z tego – podejrzewam jakieś układy .

  • Szanowny Panie Mirosławie

   Opisana przez Pana sytuacja jest nie do końca oczywista, dlatego celem udzielenia Panu szczegółowej porady prawnej potrzebuję więcej informacji, dlatego zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”.

   Pozdrawiam

 72. świetny fachowiec, sprawa nie związana z prawem jazdy lecz z wypadkiem drogowym, ale to dla Pana Sławomira nie ma najmniejszego problemu, polecam!

 73. Taka sytuacja: zostało mi zabrane prawo jazdy na 3 miesiące…w tym czasie jeździłem i miałem kolizję, za którą otrzymałem punkty karne i przedłużenie do 6 miesięcy zatrzymanie prawa jazdy. Punkty karne z kolizji powodują, że przekroczyłem limit 24 pkt. Co w takiej sytuacji? Mogę zdawać egzamin od razu czy muszę czekać pół roku?

  • Szanowny Panie Sebastianie

   Zalecam podejść do egzaminu po upływie okresu zatrzymania prawa jazdy ponieważ i tak przez 6 miesięcy co do zasady nie będzie mógł się Pan poruszać samochodem, a dodatkowo istnieje ryzyko, że jeżeli zdawałby Pan egzamin w okresie 6 miesięcznego zatrzymania prawa jazdy to ten egzamin mógłby zostać podważony.

   Pozdrawiam

 74. Witam, zostało mi zabrane prawo jazdy dnia 04.11.2017 z aprzekroczenie prędkości o 53km/h. Czy mogę jeździć za granicą, co mi grozi?

  • Szanowny Panie Grzegorzu

   Celem udzielenia szczegółowej porady prawnej potrzebuję więcej informacji, dlatego zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”.

   Pozdrawiam

 75. Szanowni Państwo,
  Mi niestety również odebrano prawko za prędkość. Dziś tj. 31.10.2017 mijają właśnie 3 miesiące. Czy w związku z tym moge prowadzić samochód bez prawa jazdy od. 1.11.2017?
  Będę wdzięczny za odpowiedź, bo od 2 różnych policjantów dostałem 2 sprzeczne odpowiedzi.

  • Szanowny Panie

   Tak, jak najbardziej od 1 listopada może Pan spokojnie prowadzić samochód z jedynym ryzykiem otrzymania mandatu za brak dokumentu prawa jazdy.

   Pozdrawiam

 76. Witam, mam pytanie… Uprzejmie proszę o odpowiedź. Jak to po prostu wygląda w praktyce. Po zatrzymaniu prawa jazdy dokument wędruje do Starostwa, wydają decyzję administracyjną … mogę się od niej odwołać. Proszę mi powiedzieć kiedy jest to widoczne w systemie policyjnym ? Czy natychmiast ? Czy w chwili wydania decyzji przez starostę czy może dopiero po jej uprawomocnieniu ?

  • Szanowna Pani Agnieszko

   1. Najpierw Starosta powinien zawiadomić Panią o wszczęciu postępowania celem umożliwienia Pani zajęcie stanowiska w sprawie, dopiero potem może wydać decyzję od której może się Pani odwołać;

   2. To od kiedy jest Pani widoczna w systemie policyjnym zależy od momentu wprowadzenia informacji o zatrzymaniu prawa przez funkcjonariuszy policji co do zasady powinno nastąpić niezwłocznie;

   Pozdrawiam

 77. witam proszę o ustosunkowanie się do poniższego i poradę

  w dniu dzisiejszym zostało mi zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie prędkości,

  1. patrol zauważył mnie około 2,5 kilometra przed domem,
  2. stali w bocznej uliczce, ruszyli za mną i dojechali do skrzyżowania (około 300 m)
  3. ja skręciłem i pojechałem dalej do następnego skrzyżowania , oni za mną (około 300 – 400 m)
  4. skręciłem i zaraz po skręcie zaparowałem obok sklepu, z rozmowy z nimi wiem że pojechali dalej i po jakimś czasie zrobili nawrotkę
  5. ruszyłem z pod sklepu po zrobieniu zakupów i kierowałem się do domu
  6 . około 50 do 100 m od wyjazdu z pod sklepu widziałem ich na przeciwko siebie
  7. gdy tylko mnie zauważyli szybko zawrócili za poboczu i jechali za mną aż do mojego domu (około 1500 m)
  8. na powyższym odcinku dokonali pomiaru mojej prędkości, z tego co pamiętam to prędkość przekroczyłem już po około 300 – 400 m
  9. dojechałem do domu i skręcając w posesję zauważyłem że skręca za mną jakiś samochód
  10. podjechałem pod garaż i w tym momencie zauważyłem jak podjechali za mną
  11. poprzyglądali mi się około 10 15 sekund i włączyli sygnalizację świetlną
  12. dalszy ciąg już jest następstwem całej sytuacji … zatrzymanie dokumentu i mandat 400 zł 10 pkt

  w nawiązaniu do powyższego chciał bym uzyskać od państwa poradę
  – czy zatrzymanie dokumentu i czynności wykonywane przez funkcjonariuszy były zgodne z prawem
  – czy podczas pomiaru nie powinni oni używać sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej (chyba jest taki przepis)
  – jak długo jeszcze mogę poruszać się bez większych konsekwencji (50 zł za brak dokumentu), wiem ze starosta musi wydać decyzję o zatrzymaniu uprawnień (chyba że się mylę)
  – czy istnieje szansa na powstrzymanie decyzji o zatrzymaniu uprawnień i odzyskaniu prawa jazdy
  – czy mogę w ogóle cokolwiek zrobić w tej sytuacji ???

  moja sytuacja życiowa: prawo-jazdy nie jest moim środkiem do zarabiania pieniędzy, mam jednak już drugie małem dziecko które sprawia dużo problemów zdrowotnych i ta sytuacja komplikuję mi dosyć mocno życie.

 78. Szanowny Panie Sławomirze,

  Bardzo proszę o wyjaśnienie kwestii przedłużenia okresu zatrzymania prawa jazdy przez starostę do 6 miesięcy. Załóżmy, że prawo jazdy zostało zatrzymane na 3 miesiące, a kierowca pomimo tego poruszał się autem po drogach i został zatrzymany przez policję. Załóżmy że miało to miejsce 2 miesiące po zatrzymaniu uprawnień i na 1 miesiąc przed ich przywróceniem. Co dla kierowcy oznacza przedłużenie zatrzymania uprawnień “do 6 miesięcy”?
  1. zatrzymanie na kolejne 4 miesiące (czyli 1+3=6 miesięcy liczone od daty pierwszego zatrzymania)?
  2. zatrzymanie na 6 miesięcy (czyli liczone od daty kontroli przez policję i stwierdzenia faktu zatrzymanych uprawnień)??

  • Szanowny Panie Michale

   1. W momencie wydania decyzji o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy na okres 3 miesięcy ma Pan zatrzymane prawo jazdy, a nie uprawnienia, która cały czas Pan posiada;

   2. Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy określa czas na jaki dokument prawa jazdy zostaje zatrzymany (np. od dnia 31 stycznia do dnia 31 marca włącznie), jeżeli w tym okresie (niezależnie kiedy) zostałby Pan zatrzymany przez policję, która następnie wysłałaby do starostwa informację o prowadzeniu przez Pana pojazdem, to starosta może przedłużyć ten okres o kolejne trzy miesiące (tj. do dnia 30 czerwca), czyli okres zatrzymania trwałby łącznie 6 miesięcy od pierwsze zatrzymania.

   Pozdrawiam

 79. Witam, kolejne pytanie- odebrano prawo jazdy 14.02.2017r.- nie wiedziałem co zrobić więc prawo jazdy oddałem – za przekroczenie prędkości o 51km/h. Zgodnie z informacją w UM złożyłem wiosek do UM oraz do Sądu iż nie zgadzam się z pomiarem prędkości i wnoszę o zwrot dokumentu. W dniu 7/03/2017 otrzymałem odpowiedź z Urzędu iż postanawiają zawiesić z urzędu postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy. zgodnie z informacją z Urzędu- jak się okazało MYLNĄ- prowadziłem samochód. W dniu 20.03.2017 prowadziłem samochód i zatrzymała mnie policja, policja przekazała informację do UM iż pomimo zakazu prowadziłem samochód. Pismo dotarło do UM w dniu 28.03.2017r. Sprawa w sądzie odbyła się 27.04.2017. Sprawa jak stwierdził sędzia polega tylko na tym, iż sędzia sprawdza czy policjant dobrze mandat wystawił i dobrze punkty naliczył nie wzięto w ogóle pod uwagę moich uwag odnośnie przeprowadzonej kontroli – pomiar z odległości większej niż 100m, samochód obok. Sprawę więc przegrałem. W dniu 28.06.2017 otrzymałem pismo z UM iz przedłużają termin o pół roku jeżeli decyzja nie została jeszcze wydana [???]. Koniec okresu zatrzymania przypada na dzień 14/08/2017r. I od tego dnia strona może się ubiegać o zwrot prawa jazdy po uiszczeniu opłaty. Lekko się zdziwiłem gdy 29/07/2017 odebrałem kolejne pismo z dnia 19.07.2017 Urzędu Miasta o wszczęciu postępowania w którym wpisano zawiadomienie o wykonaniu środka karnego z wyroku z dnia 31/05/2017r. na środek karny zakazu prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy. I wpisano nowy termin zatrzymania uprawnień którego początek liczy się od dnia 2017-07-01 o dnia 2018-01-01. Podsumowując, od 14.02. 2017 do 1.1.2018 mija prawie rok?? Czy okres pół roku może się wliczać od dnia 14.02.2017 od momentu kiedy faktyczni oddałem dokument Policji? Sam już nie wiem co w tym przypadku robić i gdzie pisać. Będę wdzięczny

  • Szanowny Panie

   Celem udzielenia szczegółowej porady prawnej potrzebuję więcej informacji, dlatego zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”;

   Pozdrawiam

 80. Witam.Kilka dni temu zatrzymano mi prawo jazdy jechałem 104 km/h na obszarze zabudowanym. Z powodu wyjazdu na wakacje jestem zmuszony jechac samochodem bez prawa jazdy zagranice (zona nie ma prawa jazdy). Wiem że w przypadku zatrzymania przez policje grozi mi przedłuzenie tego okresu o kolejne 3 miesiace. Moje pytanie jest natomiast takie co dzieje się w przypadku kolizji , wypadku itp. Jak sie ma do tego ubezpieczenie? Przeciez ja nie straciłęm uprawnień do kierowania jedynie zabrano mi prawo jazdy. Pytałem u znajomych w zakładach ubezpieczeniowych- wszyscy mówia ze będa ściągać ze mnie wszystkie koszty takiego wypadku. Prosze o info jak to jest faktycznie i jak ewentualnie w UE niemcy, włochy itp. Pozdrawiam

  • Szanowny Panie

   Odnośnie kwestii ubezpieczenia OC, to jeżeli w okresie zatrzymania dokumentu prawa jazdy, poruszałby się Pan pojazdem i nastąpiła by stłuczka lub wypadek, to jeżeli będzie Pan poszkodowany i nie zostanie wezwana Policja na miejsce zdarzenia, to co do zasady nie powinno być problemu z wypłatą odszkodowania z polisy sprawcy, natomiast w odwrotnej konfiguracji, jeżeli to Pan będzie sprawcą, to wtedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z Pana polisy i może domagać się, aby to Pan z osobistego majątku pokrył całą kwotę odszkodowania.

   Pozdrawiam

 81. straciłem prawo jazdy za przekroczenie predkosci o 53 km na godzine. Wymagała tego sytuacja, ale nie bede roztrząsał i biore wine na siebie. Chodzi mi jedynie o to ze potrzebuje prawka do pracy, a pracuje na budowie na koparce i wywrotce i musze zaznaczyc ze jest to praca sezonowa w Polsce i zime nie ma mozliwosci pracy, natomiast teraz jest pelnia sezonu…

  … i tu pojawia się moje pytanie… CZY MOGĘ PRZEŁOŻYĆ TERMIN ODBYWANIA KARY (UTRATY PRAWA JAZDY NA 3 MC) NA ZIMĘ ???

  • Szanowny Panie

   Celem udzielenia szczegółowej porady prawnej potrzebuję więcej informacji, dlatego zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”;

   pozdrawiam

 82. Witam , wczoraj mojemu chłopakowi zabrano prawo jazdy, jechal 105 w terenie zabudowanym. Policja była schowana za przystankiem i nie było ich widać, w ostatniej chwili policjant wybiegł na drogę aby nas zatrzymać. Niestety nie mam żadnych dowodów na to że oni byli “w ukryciu” . Czy jest jakaś możliwość odzyskania prawa jazdy ?

  • Szanowna Pani

   Celem udzielenia szczegółowej porady prawnej potrzebuję więcej informacji, dlatego zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”;

   pozdrawiam

 83. Szanowny Panie Dominiku

  Wszystkie podane przeze mnie wiadomości wynikają z przepisów prawa. W decyzji o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy określony jest czas na jaki jest ono zatrzymane i po jego upływie może Pan spokojnie prowadzić samochód nie odbierając dokumentu prawa jazdy ze starostwa, gdyby było inaczej, tzn. że możliwość jazdy samochodem następowałaby dopiero po fizycznym odbiorze dokumentu prawa jazdy to wtedy realny okres zatrzymania dokumentu wynosiłby więcej niż czas określony w decyzji co byłoby sprzeczne z przepisami i stwarzałoby nieuzasadnione dodatkowe dolegliwości.

  Funkcjonariusz Policji nie będzie musiał sprawdzać w CEKu, że nie ma Pan prawa jazdy, ponieważ przy ewentualnym zatrzymaniu, w sytuacji gdy nie odbierze Pan dokument prawa jazdy ze starostwa, zwyczajnie go Pan nie pokaże, i wtedy może Pan otrzymać mandat karny do 250 złotych, innych dodatkowych konsekwencji nie powinno być.

  Podsumowując z dniem dzisiejszym może Pan jeździć samochodem.

  Pozdrawiam

  • Też jestem tego samego zdania, ale chciałem poznać jakieś konkretne stanowisko w tej sprawie. Dla mnie ten przepis o zatrzymywaniu PJ jest trochę za bardzo ogólnikowy i jego zapis nie wyczerpuje w mojej opinii niektórych kwestii. Jest tam mowa o tym, że odbiór PJ jest możliwy po uiszczeniu opłaty i złożeniu wniosku, więc jeśli bardzo dosłownie interpretować słowa, nie dokonałem odbioru, więc PJ jest nadal zatrzymane, a z zatrzymanym PJ zgodnie z tymi przepisami poruszać się nie mogę. A “nieuzasadnione dodatkowe dolegliwości” to policja i ustawodawca ma gdzieś. Pytałem też ze względu na to, że informacja o zatrzymaniu PJ jest na pewno w rejestrze, tylko nie wiem jakie szczegóły Policja tam widzi, na pewno potwierdzają po PESELu czy posiadam uprawnienia, jest tam też na pewno wzmianka o zatrzymaniu, tylko nie wiadomo czy z odpowiednimi datami itp. Nie chciałbym się włóczyć później po komisariatach i tłumaczyć niepotrzebnie.

   Po telefonie na policję usłyszałem: “Teoretycznie może Pan, ale praktycznie to lepiej nie jechać” 😉

   Dziękuję za odpowiedź i miłego dnia życze.

   • Szanowny Panie Dominiku

    Precyzując podane przez Pana wiadomości:

    1. Informacja o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy co do zasady znajduje się w rejestrze;

    2. Dosłownie interpretując przepisy i treść samej decyzji to po upływie okresu zatrzymania prawa jazdy może Pan jeździć samochodem, niezależnie od tego czy dokument prawa jazdy Pan odebrał czy nie. Może Pan go i nawet rok nie odbierać, a i tak będzie mógł Pan jeździć samochodem;

    3. Kwestia zatrzymania prawa jazdy a zatrzymania uprawnień do zupełnie dwie różne kwestie;

    4. Teoretycznie i praktycznie często zdarza się, iż “na policji” nie wiedzą jak działają przepisy.

    Pozdrawiam

 84. Dobry wieczór,

  Mam zatrzymane prawo jazdy do dzisiaj (30 czerwca). Odbior w zwiazku z tym mozliwy dopiero w poniedzialek (3 lipca) w Starostwie.

  Czytalem Pana posty powyzej, ze zacheca Pan do jezdzenia po uplywie okresu zatrzymania, czyli dzisiaj po polnocy (1 lipca) moglbym teoretycznie jechac narazajac sie jedynie na mandat za brak blankietu przy sobie.

  Czy ma Pan jakas podstawe prawna co do tego lub na jakiej innej podstawie uwaza Pan ze tak jest?

  Ja rozumiem, ze na logike i teorytycznie tak jest, ale co w przypadku gdy trafimy na policjanta, ktory po sprawdzeniu w CEK stwierdzi, ze nie odebralem PJ i bedzie generowal problem i np. zechce odholowac pojazd bo nie moge sie poruszac nim jako kierowca? Nie przyjmowac mandatu?

 85. Panie Slawku…. Przytoczę treść wątku z tego forum adekwatnego do mojej sytuacji….

  Mianowicie p.Edek dn 16 lipca 2016 napisał :

  “Mam pytanie zostało mi zatrzymane na 3 miesiące polskie prawo jazdy kat BCE. Mam jeszcze brytyjskie tam zdane AB. Czy mogę teraz jeździć na brytyjskim ? W końcu nie mam sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

  Pana Odpowiedz
  Sławomir Bystrzejewski
  18 lipca 2016 at 09:31
  Szanowny Panie

  jeżeli w prawie jazdy brytyjskim podany adres zamieszkania jest inny od tego który jest wpisany na prawie jazdy polskim to raczej nie widzę przeszkód, aby mógł Pan prowadzić pojazd korzystając z brytyjskiego prawa jazdy. Jednakże i tak zasadniczo jest to uzależnione od tego jaka informacja jest wpisana w CEPIKu, …..

  Więc czy moja sytuacja jest inna skoro posiadam prawo jazdy ukraińskie a nie brytyjskie jak ww wcześniej w opisie na tym forum.? Oczywiście adres w Polskim prawku mam Polski, a w Ukraińskim mam Ukraiński!

  Proszę o odpowiedź, dodam że wykonuje pracę jako taksówkarz i nie wiem co robić:/ czy jeździć czy odpuścić, narazie się udaje….

  • Szanowny Panie Grzegorzu

   Cały czas podtrzymuję swoje stanowisko, iż zasadniczo to wszystko zależy od tego co jest wpisane do CEPIKu, a konkretnie do CEKu. Jednakże, aby rozwiać wszystkie wątpliwości skontaktuję się z Panem w najbliższy poniedziałek.

   Pozdrawiam

 86. Szanowny Panie Grzegorzu

  W Pana sytuacji (zabrane prawo jazdy na 6 miesięcy) co do zasady poruszanie się po Polsce z ukraińskim prawem jazdy może skutkować cofnięciem Panu uprawnień, a także zatrzymaniem prawa jazdy ukraińskiego, ponieważ policja będzie miała w systemie informacje o zatrzymanym prawie jazdy i oni zasadniczo nie będą zastanawiali się które prawo jazdy ma Pan zatrzymane tylko z ostrożności zabiorą ukraińskie które następnie wyślą do starostwa.

  Pozdrawiam

 87. mam zabrane na 6 miesiecy prawo jazdy(1 raz predkosc 50+ drugi raz kontrola ) czy jak jestem w posiadaniu legalnego ukrainskiego prwawa jazdy. CZy mogę na nim jeżdzić? powołujac sie na konwencje wiedeńską?

  • Jednakże oczywiście może Pan próbować się powoływać na konwencję wiedeńską, ponieważ od opisanych przeze mnie sytuacji zdarzają się wyjątki.

   Pozdrawiam

 88. zatrzymano mi prawo jazdy na 3-miesiące w dniu 15 kwietnia 2017r. za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50km/h w terenie zabudowanym. Kiedy mijają 3 miesiące? wg Kodeksu Cywilnego miesiąc to 30 dni. Analogicznie 3 miesiące to 90 dni. 90 dzień przypada 14 lipca 2017r. – piątek czy tego dnia mogę odebrać uprawnienia

  Wyczytałem w powyższych komentarzach na przykładzie gdzie kierowcy zabrano prawo jazdy 26 lutego, wówczas odzyskiwał je 27 maja. Jest to krótszy okres jeśli chodzi o liczbę dni…

  Będę wdzięczny za informację zwrotną.

  • Szanowny Panie Robercie

   W Pana przypadku okres zatrzymania prawa jazdy upłynie dnia 15 lipca 2017 roku w związku z czym następnego dnia będzie mógł je Pan odebrać ze starostwa, mając jednak na uwadze, iż dzień ewentualnego odbioru wypada dnia 16 lipca 2017 (w niedzielę), dokument prawa jazdy będzie mógł Pan odebrać dnia 17 lipca 2017 roku.

   Pozdrawiam

  • Szanowny Panie

   Celem udzielenia Panu szczegółowej prawnej potrzebuję więcej informacji, dlatego zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”;

   pozdrawiam

 89. Dziękuje za odopwiedz. A jeśli w momęcie popełnienia wykroczenia posiadałem dokumęt z kategoriami A1,A2. i czekalem na wyrobienie dokumętu kategori B po zdanym egzaminie.Pozdrawiam.

  • Szanowny Panie

   W takiej sytuacji dokument prawa jazdy z kategorią B pewnie otrzyma Pan po upływie okresu na jaki został zatrzymany Panu dokument kategorii A1 i A2. Jednakże zasadniczo to zależy od sposobu działania starostwa.

   Pozdrawiam

   • Dzięki za odpowiedz byłem w wydziale komunikacji i powiedzieli mi że będzie wszczęte postępowanie.Nie bardzo rozumie o co chodzi. I pytali się co powiedział policjant a ja że odp.policjanta ” że on zabiera mi prawo jazdy z tymi kategoriami co mam na dokumencie “

 90. Witam mam pytanie. własnie dzisiaj policja zabrała mi prawo jazdy za przekroczenie prędkości motorem .Czy będę mógł jezdzic autem?

  • Szanowny Panie

   Szybciej będzie jak wypełni Pan formularz kontaktowy (po prawej stronie), dzięki czemu kontaktując się z Panem już wstępnie będzie wiedział jak Panu pomóc.

   Pozdrawiam

 91. Witam,
  W dn 26.02.17 zatrzymano mi pj do dn. 26.05.17 włacznie, tj piatek wiec pj moge odebrac 29.05.17 w poniedziałek. W dn. 28.05 chcialbym jechac na ważną uroczystość. Moje pytanie brzmi, czy w wypadku kontroli okres zostanie wydłużony do 6 m-cy, czy grozi mi mandat za brak dokumentu? Z góry dziękuje za odpowiedź.
  Pozdrawiam, Marcin

  • Szanowny Panie Marcinie

   Skoro okres zatrzymania prawa jazdy wygasa dnia 26 maja 2017 roku, to od 27 maja 2017 roku może Pan spokojnie jeździć samochodem, a dokument może Pan odebrać w dogodnym dla Pana terminie.

   Pozdrawiam

 92. Przekroczylem predkosc w terenie zabudowanym o 57 km/h. Czy starostwo moze uchylic zatrzymanie prawa jazdy, w przypadku gdybym podal argument, ze nie mam czym dojezdzac do pracy? Czy jest sens pisac jakis wniosek? Pozdrawiam

  • Szanowny Panie

   Oczywiście, zawsze jest sens pisać o wydanie decyzji o umorzeniu postępowania, jednakże podana przez Pana argumentacja musi być naprawdę dobrze skonstruowana.

   pozdrawiam

 93. Witam Panie Sławomirze.

  Widzę, że problem globalny, który mnie również dopadł. 08.04.2017 r. godzina 21:20 (a więc zabrakło 100 minut) teren “zabudowany” powrót z działki. 105/50 pomiar suszarką na łuku w momencie wyprzedzania w miejscu dozwolonym, a zaraz po wyprzedzeniu 80 km/h i w dół. Przyjąłem mandat 400 pln i 10 pkt (to jedyne pkt jakie posiadam). Tłumaczenie i nawet okazanie Panu Policjantowi, że moja Żona źle się czuję i leży z tyłu na kanapie pod kocem (desmoksan: rzuca fajki ) nie wzruszyły smutnego Pana. Oj nie lubią Warszawy w Pułtusku… Dodam tylko, że mam przejechane prawie milion km i prawo jazdy od 24 lat. Samochód służbowy to moje narzędzie pracy. Jeśli stracę robotę to na moje miejsce przyjdzie studencik za połowę tego co ja i trzeba będzie takich dwóch żeby utrzymać tego jednego co tak gorliwie dba o nasze bezpieczeństwo. Trochę się wygłupiam, ale śmieszy mnie już ta jazda z Yanosikiem, czuję się jak Harrison Ford w “Ściganym”. Jeśli mógłby Pan jakoś pomóc to będę wdzięczny.

 94. Witam!
  czy można jeżdzić samochodem w przypadku gdy starosta zawiesił wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zatrzymania prawa jazdy do czasu wyroku sądu? Jakie są ewentualne konsekwencje?

  • Szanowny Panie

   Zasadniczo to czy może Pan jeździć zależy od informacji zawartej w CEKu oraz KSIP. Ewentualne konsekwencje to przedłużenie okresu zatrzymania prawa jazdy do 6 miesięcy.

   pozdrawiam

 95. Luka w przepisach, czy też błędna interpretacja?
  Rozgorzała dyskusja odnośnie decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, a wbitymi kategoriami w PJ.
  Do 2013 r. skuterem i motorowerem do pojemności 50 cm3 można było poruszać się na podstawie dowodu osobistego, uprawnienia te po nowelizacji ustawy w 2013 r. zostały utrzymane dla osób, które do momentu wejścia ich w życie miały ukończone 18 lat. Więc tu jest jasność.
  Natomiast taka sytuacja – na dokumencie wystawionym w 2014 r. były wbite tylko 2 kategorie – czyli A i B, mimo tego, że były tam już wymienione pozostałe kat. tzw. połówkowe i AM.
  Obecnie wyrobiony dokument – to już wbite wszystkie kategorie do B (czyli wszystkie połówkowe i AM).
  Hipotetyczna sytuacja przekroczenia dozwolonej prędkości do 50 km/h w terenie zabudowanym – na “starym prawku” jeśli dobrze rozumiem – nie mogę jeździć pojazdami wyszczególnionymi na PJ na które mam uprawnienia. Ale na “skuter” mam uprawnienia sprzed 2013, czyli jazda na dowód osobisty.
  Ale w “nowym prawku” już mam wyszczególnioną kategorię AM, czyli mam zakaz jazdy na tą kategorię. Ale równocześnie uprawnienia do niej mam z nadania prawa sprzed 2013 r.? Więc mamy sprzeczne interpretacje? 😀

  • Szanowny Panie

   Według mnie to jeżeli przed 2013 rokiem dana osoba nabyła uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B i miała ukończone 18 lat, to obecnie cały czas może ona na skuterach jeździć, nawet jeśli miała kategorie na skutery wymienioną w prawie jazdy i zostało ono zatrzymane.

   pozdrawiam

 96. Dzień dobry,

  wczoraj zatrzymano mi prawo jazdy za przekroczenie prędkości o 56km/h. Wysłałam do Pana obszernego maila z opisem sytuacji. Bardzo liczę na Pana pomoc.
  Pozdrawiam,
  Agnieszka Żółtowska
  eleine@wp.pl

 97. Witam, moja sytuacja wygląda tak. Straciłem prawo jazdy za przekroczenie predkosci 50+ zrozumiałe. przy tej okolicznosci dostałem 10 pkt. a moje saldo wynosiło 18 wiec razem 28. Dostałem ze starostwa dwa pisama z innymi datami o odebraniu mi prawa jazdy i zakazu na 3 msc za predkosc. Kolejne pismo o przekroczeniu liczby pkt. karnych i również odbiorze prawa jazdy i kierowania mnie na egzamin państwowy. Czy ja dobrze kojarzę, że odebrali mi podwójnie prawojazdy i zostałem 3 razy ukarany za ten sam czyn mandat,zakaz 3msc, egzamin panstwowy(pkt). dziekuje z góry za uwagi i jakieś wskazówki

  • Dodam jeszcze, że udałem sie do starostwa żeby zrozumieć tok spraw. Bardzo ładna pani wytłumaczyła to tak: po odbyciu 3 msc zakazu starostwo wystąpi o termin egzaminu czyli zakaz minie i dalej prawka nima.. tylko psychotesty i egzamin państwowy nie ukrywam ze jest to dla mnie niezrozumiałe.dlaczego niby po zakazie… a nie np. w trakcie trwania zakazu.

   • Szanowny Panie

    Niestety, ale “ładna pani” ma rację, co do zasady najpierw zatrzymają Panu prawo jazdy na 3 miesięcy, a po ich upływie, kierują na psychotesty i egzamin państwowy. Oczywiście, niech Pan próbuje dogadać się z urzędem, aby do psychotestów i może nawet do egzaminu państwowego podejść w okresie trwania 3 miesięcznego zatrzymania praw jazdy.

    pozdrawiam

 98. Witam,
  Starosta wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące. Sekwencja zdarzeń była następująca:
  1) przekroczenie prędkości – 9.09.2016
  2) odesłanie oświadczenia do ITD (opcja niepodawania nazwiska kierowcy) – listopad 2016
  3) przesłuchanie w ITD – styczeń 2017, zmiana oświadczenia
  4) przesłanie informacji i wszczęcie postępowania przez starostę – luty 2017
  Odmówiłem zwrotu prawa jazdy ze względu na fakt iż wskazuję w odwołaniu na procedurę zatrzymania prawa jazdy określoną art. 7 pkt. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Przepis ten w brzmieniu do 31 grudnia 2016 roku stanowił, iż podstawą do wydania decyzji o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy na 3 miesiące mogła być tylko informacja o jego fizycznym zatrzymaniu na miejscu zdarzenia. Przypomnę, że zdarzenie, którego byłem uczestnikiem miało miejsce 9.09.2016r., a więc przed datą zmiany przepisów. Natomiast dopiero w obecnym brzmieniu (obowiązującym od 1.01.2017r.), przepis ten wskazuje, iż do wydania decyzji o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy na 3 miesiące wystarczy sama informacja o przekroczeniu prędkości. Mając na uwadze datę wykroczenia oraz datę wprowadzenia nowelizacji art. 7 pkt. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w mojej ocenie zasadnym jest umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na okres trzech miesięcy Pragnę przypomnieć tutaj o zasadzie Lex retro non agit (łac. prawo nie działa wstecz) – obowiązującej w Polsce zasadzie pochodzącej z prawa rzymskiego określającej zakaz retroaktywności prawa.
  Czy prawidłowo kombinuję?

  • Szanowny Panie

   Jak najbardziej prawidłowo Pan kombinuje i w tym kierunku bym szedł. Jak dobrze Pan to uargumentuje może się udać. Ostrzegam jednak, że organ administracyjny może stać na stanowisku, że ok, zdarzenie miało miejsce na starych przepisach, ale postępowanie zostało już wszczęte na nowych i dlatego decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy trzeba wydać.

   Pozdrawiam i powodzenia

 99. Witam,
  W dniu dzisiejszym przez moją nieuwagę wjechałem w teren zabudowany z prędkością ok 110 km/h i z taką prędkością zrobiono mi zdjęcie.
  Samochód jest firmowy, obecnie w leasingu.
  Czy jest jakaś szansa, bym nie stracił prawa jazdy, a tylko zapłacił najwyższy mandat ?

  • Szanowny Panie

   celem udzielenia Panu bardziej szczegółowych informacji zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”;

   pozdrawiam

 100. Witam!

  Dzis zostalo mi zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiace – patrol ktory mnie zatrzymal jechal z naprzeciwka, zawrocil na na sygnale zaczal mnie gonic – zauwazyli ze szybko odjechalem ze swiatel sportowym samochodem. Zauwazylem ze zawrocili i zwolnilem. Patrol zatrzymal mnie i policjant stwierdzil ze jechalem 120 kn/h na ograniczeniu do 50km/h. Zauwazylem ze w radiowozie nie ma radaru i zapytalem sie czy moze mi pokazac pomiar – policjant odmowil zaslaniajac sie ze moze mi pokazac pomiar w miare mozliwosci ktorych obecnie nie ma – na moje pytanie dlaczego odpowiedzial ze nie ma obowiazku mi tlumaczyc. Mam przeczucie ze pomiaru po prostu nie zrobili – nie bardzo mieli jak. Mandat przyjalem niestety bo nie zauwazylem ze jest tam wpisana predkosc i potem policjant mnie poinformowal (jak przyjalem mandat podpisem) ze w zwiazku z moim wykroczeniem musi mi zatrzymac na 3 miesiace prawo jazdy… Mam niestety przeczucie ze mnie “wrobili”. Czy moge cos zrobic w tej sytuacji, odwolac sie, zarzadac przedstawienia pomiaru etc.

  • Szanowny Panie

   celem udzielenia Panu bardziej szczegółowych informacji zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”;

   pozdrawiam

 101. witam.

  ja mam troszke inną historie. 7 października 2016 policja zaytzymała moje prowko za pokwitowaniem. po 3 tygodniach odebrałem z poczty info. iż starosta wszczyna postępowanie o zatrzymaniu prawka. wystosowałem wniosek do starosty o dane z urządzenia pomiarowego i notatke policjanta. po 3 tyg. przyszła odpowiedź znowu wystosowałem wniosek o zawieszenie postepowania gdyż w notatce policjanta jest ze przekroczyłem prędkość o 56 km/h a na kwicie o zatrzymaniu prawka jest 65 km/h 106/50 (policjant bardzo zdolny matematyk, a na mandacie moje imie napisał tak GŻEGORZ). starosta tego nie uwzględnił GDYŻ ZARZUCIŁEM ZE CZŁOWIEK NIE UMIEJĄCY PISAĆ I LICZYĆ NIE POWINIEN DOKONYWAĆ POMIARU TAK POWAŻNYM I SKOMPLIKOWANYM URZĄDZENIEM i dnia 15 grudnia odwołałem sie do SKO od decyzji strosty w której starosta nie przychylił sie do zawieszenia postepowania. dnia 7 stycznia minął termin 3 miesięcy a ja nic nie mam żadnej decyzji o zatrzymaniu. moje pytanie: czy moge bez żadnych konsekwencji prowadzić samochód? czy też musze czekać aż starosta sie ustosunkuje do danej sprawy? (pani w starostwie odpowiedzalna za takie sprawy nic nie wie). dziękuje za odpowiedź.

  • Szanowny Panie

   1. jeżeli 7 stycznia mija okres zatrzymania prawa jazdy to od 8 stycznia może Pan już spokojnie prowadzić samochód, jednakże z ryzykiem, że może Pan otrzymać mandat karny do 250 złotych za brak posiadania dokumentu (chyba, że starosta nie przesłał do SKO dokumentu prawa jazdy, to wtedy może go Pan odebrać i wtedy nie będzie mandatu za brak dokumentu);

   2. proszę dzwonić do SKO i na bieżąco dowiadywać się jaki jest stan sprawy, dzięki czemu istnieje szansa na szybsze rozpoznanie odwołania.

   pozdrawiam

   2.

 102. Witam, mam pytanie 15 września zostało mi zabrane prawo jazdy na 3 miesiące ( 91 km/h na 40 km/h) Kara trwa przepisowo do 15 grudnia. Moje pytania czy 16 grudnia mogę legalnie jechać odebrać sobie prawo jazdy jako kierowca. Co w w razie kontroli tego 16.12 nie mając jeszcze prawa jazdy ,co może mi grozić ?

   • Moim zdaniem grozi ci jedynie mandat “za niemanie”, gdyż tak na prawdę w tym dniu nie masz już zatrzymanego prawka. Weź jednak poprawkę, że możesz trafić na niereformowalnego policjanta wioskowego. Najlepiej, gdyby ktoś inny pojechał jako kierowca.

  • Szanowny Panie

   Może Pan 16 grudnia spokojnie pojechać po odbiór zatrzymanego dokumentu prawa jazdy, jednakże z ostrożności proszę mieć ze sobą decyzję o jego zatrzymaniu, aby przy ewentualnej kontroli Policji pokazać im, że okres zatrzymania prawa jazdy już upłynął.

   pozdrawiam

 103. W 100% POLECAM Pana Sławomira, pełen profesjonalizm!!! 04.09.16r zostałem zatrzymany przez radiowóz nieoznakowany z wideo rejestratorem, 115km/h na 50km/h, prawa jazdy nie oddałem i już nie oddam. Uratował mnie Pan Sławomir, kilka dni temu dostałem decyzję od organu o umorzeniu postepowania.
  Panie Sławku jeszcze raz DZIĘKUJĘ!!!

  Rafał R.

 104. Szanowny Panie!
  Do 7 stycznia 2017 r. mam zatrzymane prawo jazdy. Dni 6, 7 i 8 stycznia są dniami wolnymi czy w związku z tym mogę odebrać prawko 5 stycznia ?
  Pozdrawiam

  • Szanowny Panie

   z podanych przez Pana informacji wynika, iż będzie mógł Pan odebrać dokument prawa jazdy 9 stycznia, jednakże proszę spróbować podejść do urzędu dnia 5 stycznia, może, zważywszy wolne dni, wydadzą go Panu wcześniej.

   pozdrawiam

 105. Po zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy pierwsze co należy zrobić, to złożyć wniosek do starostwa o wymianę dokumentu prawa jazdy na podstawie art. 124 ustawy o kierujących pojazdami. Koszt 100,50 zł. Decyzja o zatrzymaniu dotyczy dokumentu o konkretnym numerze blankietu, a wymieniony dokument ma już inny numer.

  Niestety sposób nie działa na 100%, bo co starostwo to inne cuda i interpretacje przepisów, no ale zawsze jest to jakaś opcja… 😉 Powodzenia!

  • Szanowny Panie

   jak najbardziej można z takiej możliwości korzystać, jednakże nie znajdzie ona zastosowanie w każdym przypadku. Wszystko zależy od okoliczność sprawy i na pewno może przynieść zamierzony rezultat, jednakże tylko wtedy kiedy będziemy umiejętnie i rozważnie działać.

   pozdrawiam

 106. Dostałem decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy (28.11.2016). Oto uzasadnienie, cytuję: “Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy wydawana przez Starostę nie jest decyzja wydawana w ramach uznania administracyjnego. Oznacza to, że w przypadku zaistnienia ww. przesłanek, tj. otrzymania informacji o przekroczeniu prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym, Starosta jest zobowiązany do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy bez badania przyczyn i okoliczności odnośnie odebrania prawa jazdy przez uprawniony organ i nie posiada kompetencji do prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dowodowego w tym zakresie w związku z powyższym, w odniesieniu do pisma z dnia 24.10.2016r. wystosowanego do Starosty Sanockiego w którym wnioskuje Pan o anulowanie decyzji, lub skrócenie czasu zatrzymania prawa jazdy informujemy, iż Starosta zobligowany ustawowym obowiązkiem musi wydać stosowną decyzję o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy. Decyzja ta ma charakter decyzji związanej, dlatego też starosta nie ma możliwości wyboru innego rozstrzygnięcia.”
  Czy w powyższym uzasadnieniu aby wszystko jest ok?

  • Szanowny Panie

   Nie, nie jest, ponieważ organ administracyjny prowadzący sprawę o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy ma obowiązek przeprowadzić ustalenia dotyczące stanu faktycznego sprawy tj. powinien wszechstronnie rozpatrzyć sprawę uwzględniając jej wszystkie okoliczności co potwierdza wyrok TK z dnia 11 października 2016 roku w sprawie o sygn. akt K24/15.

   pozdrawiam

 107. W dniu 4 listopada policja zatrzymała mi prawo jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym.
  Do dnia dzisiejszego 28 listopada nie otrzymałem żadnej decyzji.
  Jak mi wiadomo policja ma 7 dni starosta /prezydent 14 dni wynika z tego ,że decyzję powinieniem otrzymać 25 listopada.
  Czy dobrze liczę co z tym można zrobić.

  • Szanowny Panie

   co do zasady policja ma obowiązek przekazania właściwemu organowi zatrzymany dokument prawa jazdy w terminie 7 dni, jeżeli go przekroczy wtedy można spróbować wytoczyć pismo o stosownej treści, w której będziemy kwestionować czas dostarczenia dokumentu.

   pozdrawiam

 108. Wczoraj tj. 25-11-20016r. Przerkoczyłem prędkość w terenie zab o 53km/h (Taki teren zabudowany że niech mnie… dwu pasmowa drgoa i Dwa warsztaty samochodowe) pomiar był dokonywany z dużej odległości, właściwie to ja nawet nie wiedziałem że gdzieś stoją…. Jakie było moje zdziwienie kiedy mnie zatrzymali gdy już jechałem przepisowo w kolumnie aut. Ns dzień dobry policjant podał powód kontroli “Kontrola dokumentów” poczym dopiero pokazał jakowy wynik mojej prędkości, w szoku dziwnie przyjąłem mandat żyjąc w przekonaniu że było tam 70(nie, nie było) skoro do końca nie byłem informowany o zabraniu prawa jazdy. Nie, nie utrzymuje domu z jazdy autem, chociaż dojeżdzam codziennie wcześnie rano do pracy. Również nie było wyższej potrzeby (poza pilną potrzebą skorzystania z toalety heh). W końcu Panie Sławomirze jak wygląda sprawa odwołań etc, jest sens, powód ?

  • Szanowny Panie

   oczywiście sens jest zawsze, natomiast samo powodzenia sprawy zależy od wielu czynników, dlatego zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”;

   pozdrawiam

 109. Dziękuję za odpowiedź.
  Mandat przyjąłem ale z myślą późniejszego odwołania (mam 7 dni). Czy policja ma prawo uchylić ten mandat? Do kogo złożyć taki wniosek o uchylenie mandatu z uwagi na okoliczności opisane powyżej?

 110. Szanowny Panie

  23.10.2016 zostało mi zatrzymane prawo jazdy na tzw. gorącym uczynku za przekroczenie prędkości powyżej 50km/h w terenie zabudowanym. Pomijając fakt że do wyjazdu z terenu zabudowanego dzieliło mnie około 200-300m oddałem blankiet prawa jazdy (nie wiedziałem wtedy że nie należy tego robić). Na następny dzień złożyłem na ręce starosty niezbyt przekonujące pismo z prośbą o zaniechanie lub skrócenie kary (nawet osobiście z nim rozmawiałem). 31.10.2016 otrzymałem od starosty zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatrzymania dokumentu prawa jazdy. Sprawa skomplikowała się dzisiaj tj. 21.11.2016 kiedy nie z mojej winy miałem pierwszą w swoim życiu stłuczkę. Zdarzenie bez wątpliwości było nie moją winą a sprawca bez oporów przyznał się do tego. Mi natomiast policja nałożyła mandat 500zł z tytułu art. 94 par.1 KW oraz poinformowała mnie że zatrzymanie prawa jazdy będzie przedłużone do 6 miesięcy. Skoro nie mam żadnej decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące a jedynie zawiadomienie o wszczęciu postępowania to dlaczego stosuje się wobec mnie taką karę? Do nałożenia takiej kary musiałbym mieć decyzję sądu której nie mam jeszcze. Za brak dokumentu jest przecież 50zł. Czy mogę odwołać się od tego mandatu? Drugi aspekt tej sprawy to fakt, że odwoziłem ojca ze szpitala do domu po ciężkim zawale i przebytych zabiegach chirurgicznych serca (mam kopię jego wypisu ze szpitala). Czy mogę w tej sytuacji powołać się na stan wyższej konieczności? Jeśli tak to jak mam to zrobić i komu przedłożyć stosowne dokumenty poświadczające? I jakie mam szanse że starosta nie przedłuży mi kary do 6 miesięcy?

  • Szanowny Panie

   1. Okres zatrzymania dokumentu prawa jazdy liczy się od momentu jego fizycznego zatrzymania, a nie od momentu wydania decyzji, dlatego okres zatrzymania może zostać Panu przedłużony do 6 miesięcy;

   2. Za brak dokumentu jest mandat karny do 250 złotych;

   3. Pan otrzymał mandat karny za jazdę bez uprawnień, a nie za brak dokumentu;

   4. Jeżeli mandat karny został przyjęty to może Pan spróbować złożyć wniosek o uchylenie mandatu karnego, powołując się na podane przez Pana okoliczności. Jeżeli taki mandat karny zostałby uchylony to wtedy byłaby szansa nieprzedłużania okresu zatrzymania prawa jazdy do 6 miesięcy.

   pozdrawiam

 111. Witam . Oto mój przypadek z 11 listopada . Zatrzymała mnie policja , a własciwie dogonili mnie po około kilometrze . Zjechalismy do zatoki i normalna procedura . Dokumenty i zaproszenie do radiowozu . Jakie było moje zdziwienie gdy pokazali mi radar z niby moją prędkoscią . 104km w terenie zabudowanym . Oczywiscie prawko zabrane , mandat 500zł. i 10pkt. Przyjąłem mandat i pokwitowanie na zabrane prawko . Wątpię żebym tyle jechał , tym bardiej , że ich mijałem i widziałem , ale nie było dyskusji . Moje pytanie czy można coś zrobić i czy płacic mandat . Pozdrawiam i proszę o pomoc .

  • Szanowny Panie

   zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”;

   pozdrawiam

 112. Do Radny: zapomnij o czymś takim jak zadośćuczynienie finansowe – to by było zbyt łatwe i dziecinne 😉 Zwłaszcza sama deklaracja zapłaty 🙂 . Pisz odwołanie i podważaj ten gniot prawny – tu jedyna szansa 🙂 a bez prawka też można jeździć – tylko super przepisowo i uważnie , koniecznie z kilkoma stówkami w dowodzie rejestracyjnym 🙂 Pzdr

 113. Witam serdecznie!chciałbym zwrócić się o pomoc odnośnie zatrzymania prawa jazdy na okres 3miesięcy za przekroczenie prędkości w Terenie zabudowanym. Czy istnieje możliwość wcześniej odzyskać prawo jazdy ?jest to trudna sytuacja ze względu na moją pracę kierowcy zawodowego .wcześniej nie miałem takiej sytuacji . 22.10.2016r wracając do domu miałem ciężki dzień glowa pełna myśli Nie sądziłem ze jadę z taką prędkością patrol policji podczas kontroli radarowej wskazał moja prędkość 114km/h.nie spodziewałem się ze jadę tak szybko !myślałem ze będzie mandat i pojadę dalej Ale nie stety! W jaki sposób mogę starać się o zwrot prawa jazdy?gdyż moja sytuacja jest nie ciekawa ponieważ straciłem pracę co powoduje brak możliwości zarabiania pieniędzy. Nie mam możliwość podjęcia pracy w miejscowości w której zamieszkuje!sądzę ze formą bardziej korzystną może być w jakiś sposób zadość uczynienie mojego wykroczenia np.deklaracja pomocy finansowej dla domu dziecka w wysokości 1500zl w terminie wpłaty do dnia 24.12..2016 myślę ze taki prezent ucieszy nie jednego wychowanka domu dziecka ,gdyż będzie to Wielka radość dzieci które dostaną więcej dobrego !okres 3miesiecy nie jest moim zdaniem odpowiedni każe której zostałem obarczony !.Z góry dziękuję!

 114. Szanowny Panie

  zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”;

  pozdrawiam

 115. Dzis policja zatrzymała mi prawo jazdy za przekroczenie predkosci w terenie zabudowanym o 51km. Czy jesli podpisałem juz mandat to mam szanse na odzyskanie prawka z racji ze urządzenie mogło sie pomylic o ten 1 km/h.?? Co powinienem zdrobic zrobić?

 116. Serdecznie dziękuję Panu Sławomirowi za pomoc w sprawie odebrania Prawo jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km /h w terenie zabudowanym Świetna robota!!! Polecam wszystkim Pana Sławomira w takich przypadkach

 117. Witam w dniu dzisiejszym zatrzymała mnie policja nie oznakowany i pań policjant powiedział że przekroczyłem prędkość o 54 kilometry i zatrzymuje mi prawa jazdy.nie pokazał mi nagrania i ukarał mnie mandatem 400zl i 10 punktów .czy mogę się od tego odwołać.proszę o poradę

  • Szanowny Panie

   zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”;

   pozdrawiam

 118. Szanowni Państwo

  po dogłębnej analizie wyroku TK z dnia 11 października 2016 roku, sygn. akt K 24/15, stwierdzam, iż jak najbardziej istnieją solidne podstawy do wznawiania prawomocnie zakończonych postępowań w wyniku których zostały wydane decyzje o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy na 3 miesiące, jak i, przy użyciu odpowiedniej argumentacji, można próbować wnosić o umorzenie aktualnie toczących się postępowań administracyjnych w przedmiocie wydania decyzji o zatrzymaniu dokumentu praw jazdy na 3 miesiące, podnosząc niekonstytucyjność przepisów na podstawie których takowe decyzje są wydawane.

  pozdrawiam

  • Dla przykładu… wieziesz córkę, żonę, kochankę, teściową (wybierz sobie) do szpitala, bo ma PMS, który zagraża jej życiu (lub osób w jej otoczeniu)… 😉

   A tak na poważnie, to przykładem takiej sytuacji jest chociażby:
   1. transport do szpitala osoby, której zagrożone jest życie lub zdrowie,
   2. płonie (zalewa, wali się) Twój dom, garaż, stodoła i jedziesz ratować dobytek swego życia,
   3. ścigasz osobę, która popełniła przestępstwo.

  • Szanowny Panie

   Podstawowe przykłady zostały wymienione w moim artykule. Natomiast odnosząc się do stanu wyższej konieczności, w znaczeniu prawa karnego, jest to taki przypadek, w którym pod pewnymi warunkami danej osobie wolno ratować jakieś swoje dobro znajdujące się pod ochroną prawa, przez zniszczenie lub uszkodzenie, wbrew ogólnym zakazom prawa, innego, cudzego dobra (tutaj przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h, a więc naruszenie szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym), jeśli między tymi dobrami zaszła tego rodzaju kolizja, że obu zagraża wspólne niebezpieczeństwo, wobec którego tylko jedno z tych dóbr może być ocalone kosztem drugiego.

   pozdrawiam

 119. ZATRZYMALA CIE POLICJA! ODEBRALA PRAWOJAZDY I JUZ FIGURUJESZ JAKO DOKUMENT ZATRZYMANY!
  NIE LICZ ZE NIE FIGURUJESZ BO DECYZJA ITP
  JUZ FIGURUJESZ WIEC nie licz ze powiesz ze zapombialem prawa jazdy.

  • Szanowna Pani

   wszystko zależy od tego czy została wprowadzona informacja o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy do Centralnej Ewidencji Kierowców lub do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.

   pozdrawiam

 120. Szanowny Panie Sławomirze,

  jeśli w czasie zatrzymania przez policję nie tłumaczymy swojego przekroczenia prędkości stanem wyższej konieczności, to ciężko wyciągać taki argument w zderzeniu ze starostwem czy Prezydentem Miasta.

  Jedyną zaletą z takiego rozstrzygnięcia TK jest to, iż w przypadku nieprzyjęcia mandatu i doprowadzeniu do sprawy sądowej, odkładamy w czasie decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy, aż do prawomocnego wyroku sądowego. Co w przypadku fizycznego zatrzymania naszego dokumentu nic nie daje… no chyba, że “nie mieliśmy” przy sobie dokumentu… albo okazaliśmy policji notarialnie potwierdzoną kserokopię dokumentu prawa jazdy (koszt ok. 14-15. zł.) 😛 w takim przypadku można by dalej jeździć, chociaż biorąc pod uwagę w jakim kraju żyjemy, to śmiem twierdzić, iż prawko i tak nam zabiorą, ponieważ duży odsetek urzędników z wydziałów komunikacji nawet nie potrafi rozszyfrować skrótu TK… 😛

  • Szanowny Panie Arturze

   1. oczywiście ciężej będzie przed organem wykazać stan wyższej konieczności, jeżeli nie powołaliśmy się na niego w bezpośredniej styczności z funkcjonariuszami Policji, jednakże należy mieć też na uwadze, iż zdarzają się “nadgorliwi” funkcjonariusze, którzy mimo ewidentnie zaistniałego stanu wyższej konieczności, zatrzymują dokumenty prawo jazdy, co oczywiście można wskazać organowi;

   2. miejmy nadzieje, że organy będą stosowały się do pozytywnych zaleceń wyroku TK

   pozdrawiam

 121. Decyzja TK jest wysoce kontrowersyjna i upolityczniona. Bubel prawny wprowadzony przez poprzedni rząd musiał zostać obroniony, nawet wbrew zasadom zdrowego rozsądku, zapisom art. 2 Konstytucji RP, art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego 22 listopada 1984 r. w Strasburgu (Dz.U.2003.42.364) i art. 14 ust. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku 19 grudnia 1966 r.

  Co ciekawe… sędziowie PO głosując za konstytucyjnością ustawy nie tylko patrzyli na obronę swoich kolesi, ale i pewnie nie chcieli zrujnować naszego kraju (z tytułu ewentualnych wniosków o odszkodowania 400-500 tys. obywateli, średnio po 10 tys. daje kwotę 5 mld. zł.).

  Mi 3-miesięczne zatrzymanie dokumentu już się skończyło, mimo iż prawo jazdy cały czas mam przy sobie, nie mniej jednak sprawa trafiła już do WSA i nie zamierzam się z niej wycofywać. Konsekwentnie, aż do Trybunału w Strasburgu, jeśli zajdzie taka potrzeba… 😉

  W kwestii kierowania pojazdem z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym ze względu na stan wyższej konieczności to nie przyjmując mandatu każdy sąd nas uniewinni, jeśli udowodnimy taką potrzebę. Podobnie z przyjęciem mandatu i odwołaniem się do sądu o uchylenie go ze względu na stan wyższej konieczności, w takiej sytuacji również mandat zostanie uchylony. W takiej sytuacji automatyczna decyzja Starostwa lub Prezydenta Miasta o zatrzymaniu prawa jazdy będzie sprzeczna z dzisiaj wydanym wyrokiem TK.

  Cóż… obecnie SKO i WSA mogąc się powoływać na wyrok TK będą podtrzymywać decyzje Starostów i Prezydentów Miast… ;(

  • Szanowny Panie

   z tym automatycznym podtrzymywaniem decyzji przez SKO i WSA nie do końca mogę się zgodzić, ponieważ wyrok TK daje szerokie pole manewru jeżeli chodzi o interpretację stanu wyższej konieczności co przy jednoczesnym nakazaniu organom rozpatrywania okoliczności dotyczących zatrzymania prawa jazdy, może skutkować wieloma uchylonymi decyzjami.

   pozdrawiam

 122. Wyrok TK wydany: podwójne karanie zgodne z konstytucją. Niezgodne jest tylko odbieranie prawa jazdy w przypadku wyższej konieczności (szpital itp). Szkoda że trybunał obronił ten bubel prawny. Panie Sławku – co w tej sytuacji? Skoro TK uznał że w pewnych sytuacjach ustawa jest niekonstytucyjna (bo Policja nie wnika z jakiej przyczyny ta prędkość została odebrana) – czy nie podważa to całej ustawy z automatu?

  • Szanowny Panie

   Według mnie obowiązujące przepisy są nadal niekonstytucyjne, ponieważ o tym komu zatrzymać dokument prawo jazdy zasadniczo decyduje funkcjonariusz policji. To tak, jakby ktoś popełnił przestępstwo i został posłany do więzienia zanim jeszcze zapadł wyrok w sprawie. Dlatego będę podejmował starania zmierzające do wystosowania kolejnej skargi to TK, aby nastąpiła zmiana w samej procedurze zatrzymywania dokumentu prawa jazdy.

   In plus należy jednak zaliczyć, potwierdzenie przez TK możliwość powoływania się na stan wyższej konieczność, który to organy administracyjne niejednokrotnie w ogólnie nie uwzględniały.

   pozdrawiam

 123. Do Piotra
  Pytałem się Policjanta jakie jest błąd pomiaru dla tego urządzenia to odpowiedział mi że jego wymiar jest na pewno zaniżony ponieważ zdjęcie z radiowozu było przy około 30 stopniach, będę się odwoływać od tego, Tylko czy muszę czekać na pismo od starosty czy mogę już jakieś pisma pisać i kierować gdzieś sprawę, nie znam się na tym dlatego bardzo by mi zależało na jakiś instrukcjach co mogę zrobić aby miał podstawę do odwołania się o zabrania prawa jazdy, przekroczyłem prędkość i mandat mi się należy, ale czy zabranie prawa jazdy to moim zdaniem już nie, bardzo oczekuje na jutrzejszą decyzję TK odnośnie tej chorej ustawy.
  Chciałbym wiedzieć czy pójście na komisariat i poproszenie o legalizację tego urządzenia, i zdjęcie z tego wykroczenie o ile oni to zapisują coś mi pomoże? Co mogę zrobić w swojej sytuacji? czy muszę czekać na pismo czy od razu mogę zacząć coś działać na swoją korzyść?
  Pozdrawiam

 124. Do Dawida.
  Przy przekroczeniu o 51[km/h] prędkości od dopuszczonej do ruchu, Policjant winien zweryfikować z jakim błędem robi pomiar jego urządzenie pomiarowe. Zapewne jest to więcej niż 1km/h wg specyfikacji tego urządzenia, lub co ważniejsze +/- 3km/h względem Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 17 lutego 2014r, które opisuje cały aspekt wymagań w zakresie przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym – paragraf 21 i ich dopuszczeniu. Na mój wgląd zabrano Tobie prawo jazdy nie słusznie – a Policjant oprócz wiedzy, że po przekroczeniu o 51km/h może zabrać prawko winien wiedzieć ile jego sprzęcik się myli wg specyfikacji.

  przykładowa Iskra: http://www.safetycam.pl/15-LTI_20_20_Ultralyte-Specyfikacja.html

  – czwarty podpunkt specyfikacji opisuje, że dokładność pomiaru prędkości +/- 2 km/h

  Piotr
  ps. mojej siostrze Starosta utrzymał stanowisko o zabraniu prawa jazdy przez Policję pomimo wiedzy, że jest Rozporządzenie i specyfikacja urządzenia. Tłumaczy w uzasadnieniu, że nie w Jego gestii jest oceniać czy Policja prawko zabrała słusznie. On wydaję tylko decyzję i można się odwoływać. Dla mnie to brak podstawowej wiedzy Urzędnika i asekuracja w całej okazałości. Idziemy z odwołaniem do SKO.

 125. Mam nadzieję, ze nigdy nie będę musiał zdawać ponownie prawka lub mieć go zatrzymanego. Trochę czasu poświecięciłem na opanowanie teorii z testynaprawojazdy.eu ale na egzaminie poszło jak z płatka. Z praktyka nieco gorzej, ale i tak się udalo, 😉

 126. Witam, dzisiaj zabrali mi prawo jazdy za przekroczenie prędkości o 51 km/h w terenie zabudowanym pomiar zrobili mi iskrą, zdjęcie nie było zbyt widoczne, mandat niestety przyjąłem bo nie pomyślałem że mogą mi zabrać prawo jazdy pod wpływem emocji nie zdawałem sobie z tego sprawy, moje pytanie jest takie czy mogę gdzieś się odwołać czy mam jakieś szanse? Prawo jazdy jest mi niezbędne do dojazdu do pracy, czy jak wyrok trybunału uzna że bezpodstawnie odbierali prawo jazdy to zostaną mi one zwrócone czy będzie coś na zasadzie prawo nie działa wstecz i będę musiał przemeczyc się te 3 miesiące?

  • Szanowny Panie

   Wszystko zależy od treści orzeczenia i jego uzasadnienia. Może być tak, że wyrok uznający przepisy o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za niezgodne z konstytucją będzie miał moc wsteczną, albo, że będzie obowiązywał dopiero od pewnej daty.

   pozdrawiam

 127. Witam,
  Mam dwa pytania:
  1. Czy jeżeli zostałbym zatrzymany 1 stycznia 2016, nie okazałbym prawa jazdy, nie dostałbym pisma w do 1 marca 2016 to czy istnieje możliwość, że otrzymałbym zawiadomienie od starostwa o postępowaniu i wezwanie do oddania dokumentu nawet po 1 stycznia 2017?
  2. Czy w przypadku tak jak w punkcie 1. okazanie dokumentu przy kolejnych kontrolach (bez otrzymania żadnego pisma z urzędu) nie skończy się jego odebraniem (rutynowa kontrola, żadne przekroczenie prędkości)?
  Pozdrawiam

  • Szanowny Panie

   1. rzadko się zdarza, aby po tak długim okresie postępowania były wszczynane. Więc jeżeli do tej pory Pan nic nie otrzymał, możliwie, że postępowanie zostało umorzone. Jednakże dla pewności zalecam kontakt z organem administracyjnym celem wyjaśniania sytuacji;

   2. to zależy od tego jaka informacja widnieje w Centralnej Ewidencji Kierowców i w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji. Czasami zdarza się, że mimo braku fizycznego zatrzymania prawa jazdy, organy administracji publicznej wprowadzają informację o jego zatrzymaniu (sic!)

   pozdrawiam

 128. Czekam z niecierpliwością na wyrok – ciekawe czy w TV będzie….Trzymam kciuki by wyrok nie pozostawił suchej nitki na tym bublu – pomimo tego że to już za mną . Tak głupiej i niesprawiedliwej ustawy nie pamiętam. I przykre ze prawka tracą zawodowi kierowcy którzy są specjalnie łapani nie tam gdzie faktycznie jest niebezpiecznie tylko na wiaduktach, zjazdach z ekspresówek i lotniskach…

 129. Witam
  Przekroczenie o 52km/h w “terenie zabudowanym” – po 2 pasy jezdni w kazdą stronę,oddzielone pasem zieleni, z jednej strony krzaki,z drugiej lotnisko i ograniczenie do 50km/h.
  Procedura standardowa,zabrane prawo jazdy, mandat karny.
  Jak się skontaktowac z P. Sławomirem? Chciałbym zawalczyć o uchylenie,albo przynajmniej poznać inne możliwości.

  • Szanowny Panie

   zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”;

   pozdrawiam

 130. wydawało mi się, że jestem na straconej pozycji po przeczytaniu tych wszystkich komentarzy i artykułów pojawiających się w internecie. Jednakże zryzykowałem i skorzystałem z pomocy Pana Sławka i decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy została po miesiącu uchylona i teraz mogę spokojnie jeździć. Dziękuję jeszcze raz.

 131. Motosebo – to nie koniec świata. Ja też straciłem prawko na 3 miesiące a pracuję jako przedstawiciel handlowy więc jeździłem codziennie – łącznie ponad 12tys km w ciągu 3 miesięcy i się udało bez żadnej kontroli – po prostu super przepisowo, starałem się jechać za kimś by nie być na pierwszym froncie i jeździłem z Yanosikiem. W najgorszym wypadku by mi przedłużyli zakaz do 6 miesięcy – ale wtedy bym wsiadł w samochód ponownie i kazał się znowu skontrolować aby od razu wysłano pismo do starosty o zabranie prawa jazdy. Wtedy bym dostał skierowanie na ponowny egzamin i w ciągu miesiąca bym odzyskał prawko. To prawo jest chore a policja nie stoi przy szkołach czy osiedlach tylko na wiaduktach i przy zjazdach z ekspresówek. Ja przyjąłeś mandat to musisz go jak najszybciej cofnąć – Pan Sławomir Cię odpowiednio pokieruje. Pzdr

  • Zgadzam się z Tadeuszem aczkolwiek nikogo nie namawiam. Trzeba uważać, przestrzegać przepisów, jeździć z głową i wykorzystać możliwości prawne. Z perspektywy czasu mógłbym nic nie robić w sprawie odzyskania prawa jazdy ale wiedza uzyskana w kontakcie z Panem Sławomirem nie boli. Przynajmniej wiem co mówić innym. Przy okazji jeżdżę teraz trochę wolniej.

 132. Panie Sławomirze, jak się z Panem najszybciej skontaktować?
  Nigdzie nie mogę znaleźć kontaktu.
  Dziś o 5.26 zostałem trafiony jakimś laserem przekraczając dopuszczalną prędkość o 54km/h na 70tce.
  Wymijałem auta zjeżdzając z wiaduktu.
  Radiowóz drogówki stał kompletnie nieoświetlony w żaden sposób.
  Policjant nie sprawdził stanu trzeźwości.
  Nie poinformował mnie o możliwości odmowy mandatu.
  Kazał przygotować dokumenty, a ja pod wpływem emocji, stresu nie pomyślałem że 4km/h może wpłynąć na zabranie mi dokumentu.
  Zabrał dokumenty i kazał mi podejść do radiowozu po upływie dwóch minut.
  Dopiero przy radiowozie mając już wypisane druczki oznajmij że zatrzymuje mi prawo jazdy, każąc mu sie podpisać.
  Cała procedura trwała kilka minut, nie było żadnej rozmowy.
  Jestem przekonany, że nie przekroczyłem prędkości o więcej niż 50km/h, zawsze zwracam na to uwagę poruszając się po Warszawie. Praca za kółkiem, to moje jedyne źródło utrzymania i mam na to jakiś papier/umowa.
  Liczę na pomoc, nie oczekuję cudów.
  Spróbować muszę, to jedyna moja szansa aby nie wyjezdzać za chlebem za granicę..

  Pozdrawiam!

 133. W kwestii przekroczenia prędkości max do 52[km/h] niż jest to dozwolone w warunkach drogowych. Istnieje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17 lutego 2014r, które opisuje cały aspekt wymagań w zakresie przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym. W paragrafie 21 tego Rozporządzenia określono, że przyrządy do pomiaru prędkości mogą być dopuszczone do użytku jeśli błąd graniczny pomiaru podczas badań w laboratorium wynosi +/- 1[km/h] , a w terenie (poza laboratorium) +/-3[km/h]. Jeśli taki przepis stanowi warunek dopuszczenia urządzeń do pomiaru, to można domniemywa że w warunkach pomiaru w terenie prędkość uzyskana np. 102[km/h] zawiera w sobie błąd -3km/h, a to oznaczałoby że nie ma 100% pewności o tym że kierujący przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 50[km/h]. Są w Polce już wyroki SKO , które uchylają decyzję Starosty o zabraniu prawa jazdy gdy przekroczenie wynosi 51, 52km/h od dozwolonej na drodze. Co na to odpowie Pan Sławomir ?

  • Szanowny Panie

   jak najbardziej się z Panem zgadzam, proszę także spojrzeć n treść § 5 5 ust. 1 i 2 przytoczonego przez Pana rozporządzenia.

   pozdrawiam

 134. Witam, bardzo proszę o poradę.
  W dniu dzisiejszym otrzymałem ze starostwa powiatowego w jednej kopercie 3 pisma:
  –Jedno o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu ws zatrzymania prawa jazdy kategorii b z uwagi na przekroczenie 24 pkt za naruszenie przepisów ruchu drogowego
  –Drugie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws skierowania mnie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji z tytułu przekroczenia 24 pkt
  –Trzecie o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu ws skierowania mnie na badania psychologiczne z uwagi na przekroczenie 24 pkt

  W każdym z tych pism jest informacja ze mam prawo do czynnego udziału w każdym stadium postepowania a przed wydaniem decyzji mam możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma.

  Nie wiem co one oznaczają czy będę miał zabrane od razu prawo jazdy czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji

  Ostatnie 5 pkt otrzymałem ok 3 tyg temu za rozmowę przez telefon podczas postoju na czerwonym świetle.
  Nie chciałem za bardzo tego mandatu z obawy przed przekroczeniem limitu 24 pkt ( nie wiedziałem ile miałem pkt). Wtedy policjant po sprawdzeniu powiedział ze nie przekroczyłem dozwolonej liczby pkt i wtedy ja mandat przyjąłem
  Teraz otrzymałem właśnie te pisma ze przekroczyłem 24 pkt.
  Gdybym wiedział to wtedy to mandatu bym nie przyjął
  Policjant wtedy tez mi nie zabrał prawa jazdy wiec byłem pewien ze nie przekroczyłem tych 24 pkt.

  Czy jest możliwość terasz szybko zgłosić się na kurs po którym odejmuje się punkty???

  Wiem że teraz we wrześniu jakieś punkty mi się kasują – może wystarczyłoby przeciągnąć postepowanie i wtedy liczba punktów byłaby mniejsza niż 24??

  Te pisma były dostarczone listem poleconym a mnie całe dnie nie ma w domu i list pokwitowała mama. Może to coś da żeby powiedzieć ze ja tego nie otrzymałem

  W razie potrzeby mogę wysłać zdjęcia tych pism
  Proszę o szybką poradę,
  Pozdrawiam

 135. Teoretycznie można przejeździć samochodem 3 miesiące bez prawa jazdy. Przy przestrzeganiu przepisów i umiejętnym poruszaniu się po drogach publicznych jest to do zrobienia. Nie można do tego nikogo namawiać, ale zapewne czasem życie zmusza. Wykorzystać do tego wszystkie możliwe środki prawne. Faktem jest, że są tacy wśród nas, którzy przykleją się do zderzaka przy 50 km/h lub innej prędkości i próbują wymusić różnymi metodami szybszą jazdę. Mnie to nie rusza, ale czasami warto zwolnić.

  • Szanowny Panie

   Jak najbardziej, przy naszej pomocy, między innymi poprzez zapewnienie odpowiednich środków prawnych, istnieje szansa na w miarę bezpiecznie poruszanie się w okresie zatrzymania dokumentu prawa jazdy.

   pozdrawiam

   • Witam, bardzo proszę o poradę.
    W dniu dzisiejszym otrzymałem ze starostwa powiatowego w jednej kopercie 3 pisma:
    –Jedno o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu ws zatrzymania prawa jazdy kategorii b z uwagi na przekroczenie 24 pkt za naruszenie przepisów ruchu drogowego
    –Drugie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws skierowania mnie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji z tytułu przekroczenia 24 pkt
    –Trzecie o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu ws skierowania mnie na badania psychologiczne z uwagi na przekroczenie 24 pkt

    W każdym z tych pism jest informacja ze mam prawo do czynnego udziału w każdym stadium postepowania a przed wydaniem decyzji mam możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma.

    Nie wiem co one oznaczają czy będę miał zabrane od razu prawo jazdy czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji

    Ostatnie 5 pkt otrzymałem ok 3 tyg temu za rozmowę przez telefon podczas postoju na czerwonym świetle.
    Nie chciałem za bardzo tego mandatu z obawy przed przekroczeniem limitu 24 pkt ( nie wiedziałem ile miałem pkt). Wtedy policjant po sprawdzeniu powiedział ze nie przekroczyłem dozwolonej liczby pkt i wtedy ja mandat przyjąłem
    Teraz otrzymałem właśnie te pisma ze przekroczyłem 24 pkt.
    Gdybym wiedział to wtedy to mandatu bym nie przyjął
    Policjant wtedy tez mi nie zabrał prawa jazdy wiec byłem pewien ze nie przekroczyłem tych 24 pkt.

    Czy jest możliwość terasz szybko zgłosić się na kurs po którym odejmuje się punkty???

    Wiem że teraz we wrześniu jakieś punkty mi się kasują – może wystarczyłoby przeciągnąć postepowanie i wtedy liczba punktów byłaby mniejsza niż 24??

    Te pisma były dostarczone listem poleconym a mnie całe dnie nie ma w domu i list pokwitowała mama. Może to coś da żeby powiedzieć ze ja tego nie otrzymałem

    W razie potrzeby mogę wysłać zdjęcia tych pism
    Proszę o szybką poradę,
    Pozdrawiam,

 136. Nie płaczcie już tak, że przepisy są surowe i kara niewspółmierna do winy! Śmieszy mnie argument o jedynym żywicielu rodziny – piracie drogowym, który może pozbawić inną rodzinę swojego żywiciela albo całą posłać do piachu! Co śmieszne, te narzekania na stan dróg, a śmigać 150km/h po tych dziurach się jednak da jak widać po ilości osób tu piszących!

  P.S. Za przekraczanie w samochodzie na kredyt/leasing powinna być jeszcze większa kara!

  • A mnie śmieszą takie wypowiedzi. Za winę powinna być kara, ale odbieranie prawa jazdy za 123 kmh przy zjeździe z obwodnicy w warszawie lub wiadukcie mostu siekierkowskiego tylko dlatego że jest tam ograniczenie do 70kmh a żadnych pasów, domów, dzieci to już perfidna gra policji. Prawo jest chore bo karze podwójnie i niesprawiedliwe bo karze tak samo kierowce zawodowego dla którego oznacza to utratę pracy jak i normalnych kierowców jak Ty którzy najwyżej pojeżdzą sobie na zakupy autobusem przez 3 miesiące. Ja straciłem prawko właśnie na trzypasmowym wiadukcie mostu – ale nie miałem wyboru – jeździłem bez prawka 3 miesiące i się udało – a jakby mnie złapali 2 razy – nawet lepiej – poszedłbym sobie na egzamin za 150 zł i zdał to szybciej niż te 3 miesiące – w tym jest właśnie chory system tego prawa. Zawodowy kierowca jak ja zapłaci każdą cenę aby jeździć i utrzymać pracę dlatego odbieranie prawka na 3 miesiące jest głupotą naszego systemu – więc walczcie ile się da 🙂

  • Szanowny Panie

   Jak najbardziej, nie pochwalam i nie popieram “piracenia” na drogach.
   Jednakże są sytuacje, kiedy kierowca faktycznie nie dopuścił się przekroczenia wskazanej przez funkcjonariusza policji prędkości, a jednak został mu zatrzymany dokument prawa jazdy, co dla takiego kierowcy jest często jednoznaczne z pozbawieniem go środków do życia. Z takimi nadużyciami ze strony organów należy walczyć i nie może być zgody na często dowolne decydowanie komu zatrzymać dokument prawa jazdy, a komu nie.

   pozdrawiam

 137. Szanowny Panie

  celem znalezienia jak najlepszego dla Pana rozwiązania, muszę poznać więcej szczegółów, dlatego zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”;

  pozdrawiam

 138. Witam. 6 września za predkość w zabudowanym zabrano mi prawo jazdy i dowalono 10pkt. Dziś sprawdziłem na komendzie – mam 17pkt bez tych ostatnich 10ciu – jeszcze nie wprowadzonych. Czy starosta zatrzyma mi prawo jazdy na 3 miesiące czy zabierze za punkty? Ile się czeka na potworny egzamin?

  • Jechałem do umierającej matki. Może mają jakieś ludzkie odruchy. Zależy mi tylko na informacji, czy zasadny jest wpis o niemożności odwołania się.

  • nie prawda, nie odrzucaja je z automatu, korzystałem z pomocy Pana Sławka i sko uchyliło decyzję i umorzyło postępowanie. Jednak nie zatrzymali mi prawa jazdy na miejscu zdarzenia.

  • Szanowny Panie

   Nie mogę się z Panem zgodzić. Przesyłam Panu sygnaturę decyzji SKO w Kaliszu uchylającą decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy i przekazującą sprawę do ponownego rozpoznania z uwagi na brak merytorycznego rozpatrzenia sprawy przez starostę. Jest to jedna z wielu pozytywnych i korzystnych (oraz najświeższa) dla stron decyzji w sprawach którymi się zajmuję.

   Sygn. SKO – 4203/154/16

   pozdrawiam

 139. Witam. Otrzymałem decyzję starosty o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, jednakże z adnotacją, iż nie przysługuje mi żadne odwołanie. Czy jest to zgodne z jakimiś przepisami? Co mogę w obecnej sytuacji zrobić?

  • Szanowny Panie

   celem znalezienia jak najlepszego dla Pana rozwiązania, muszę poznać więcej szczegółów, dlatego zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”;

   pozdrawiam

  • Szanowny Panie

   co do zasady w sprawach o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy przysługuje nam odwołanie. Jeżeli organ nas tego pozbawia jest to istotne naruszenie przepisów prawa.

   pozdrawiam

  • Witam wszystkich. Po 3 miesiącach odebrałem prawo jazdy. Nie ukrywam, że przez ten czas jeździłem i żadna kontrola mi się nie przytrafiła. Trzeba tylko jeździć zgodnie z przepisami, najlepiej w tłumie innych pojazdów i tyle. Tym samym “pozdrawiam” wioskowego pana policjanta z Rypina, który na siłę zrobił na mnie wynik. Proszę pamiętać: karma wraca.

 140. Też mi wczoraj zabrano prawko i czytam forum szukając pomocy ale zgodnie z art 102 – poniżej – nawet jak decyzja od starosty do mnie nie przyszła a zostanę złapany bez prawa jazdy to i tak dowalą mi 6 miesięcy:
  1c. Starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lub 5, na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierującego do zwrotu prawa jazdy, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany w trybie art 135 ust 1ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
  1d. Jeżeli osoba kierowała pojazdem pomimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu jej prawa jazdy na podstawie ust. 1 pkt 4 lub 5 albo zatrzymania prawa jazdy na podstawie art 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy, do 6 miesięcy. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1c, nie została jeszcze wydana, starosta wydaje tę decyzję na okres 6 miesięcy

  Pytanie- czy ktoś miała taką sytuację że w ciągu 3 miesięcy kierował i został złapany bez prawa jazdy? jak się skończyło?

  • Chodzi dokładnie o ten zapis:
   Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1c, nie została jeszcze wydana, starosta wydaje tę decyzję na okres 6 miesięcy
   Myślę że policjant nie wypisze mi mandatu 50 zł tylko 500zł i nie pozwoli kontynuować jazdy.

  • Szanowny Panie

   1. to czy okres zatrzymania dokumentu prawa jazdy zostanie przedłużony do 6 miesięcy, zasadniczo zależy od samych Policjantów którzy Pana zatrzymają oraz od tego czy informacja o zatrzymaniu Pana dokumentu prawa jazdy została wprowadzona do Centralnej Ewidencji Kierowców i Krajowego Systemu Informacyjnego Policji;

   2. niestety w internecie rozpowszechniona jest niebezpieczna plotka o tym, iż do momentu wydania decyzji możemy bezpiecznie jeździć, z jedynym ryzykiem otrzymania mandatu za brak dokumentów do 50 złotych. Aby rzeczywiście tak było, muszą być spełnione pewne przesłanki (między innymi opisane w pkt. 1). Jeżeli nie zostaną one zrealizowane, wtedy okres zatrzymania prawa jazdy może zostać przedłużony do 6 miesięcy.

   pozdrawiam

 141. Jeśli prawko nie zostało odebrane na “gorącym uczynku” to nie ma podstaw prawnych do odebrania go w późniejszym terminie. Sugeruję doczytać końcówkę artykułu oraz poprzednie komentarze.

  • Szanowny Panie

   dokładnie tak, jednakże mimo braku podstaw do wydania decyzji administracyjnej, wielokrotnie dochodzi do sytuacji, że organy administracyjne wszczynają postępowania i wydają decyzje administracyjne o zatrzymaniu dokumentów prawa jazdy. Jednakże jeżeli sporządzi się stosowne pismo z odpowiednią argumentacją, co do zasady sprawa zakończy się pomyślnie.

   pozdrawiam

 142. Witam
  Przyszło mi pismo ze mam 7 dni na oddanie prawa jazdy za przekroczenie prędkośc na terenie zabudowanym które skontrolował fotoradar jechałem 118km/h ograniczenie było do 60km/h a była godzina okol 3 w nocy. Dostałem również mandat 500zł i 10 punktów karnych.
  Moje pytanie czy są jakieś szanse na to żebym nie musiał oddać prawa jazdy? Czy istnieje takie coś jak to że nie można być podwójnie karnym?
  Czy mogę napisać jakieś odwołanie jeśli tak to na jakiej podstawie?
  Proszę o pomoc.

  • Szanowny Panie

   1. proszę pod żadnym pozorem nie oddawać dokumentu prawa jazdy;

   2. proszę napisać pismo w którym wniesie Pan o umorzenie postępowania administracyjnego z uwagi na jego bezprzedmiotowość (brak zatrzymania dokumentu prawa jazdy na miejscu zdarzenia)

   3. jeżeli mimo Pana pisma starosta/prezydent miasta wyda decyzję administracyjną zalecam sporządzenie odwołania.

   pozdrawiam

 143. Witam, zatrzymano mi prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o 54kmh w terenie zabudowanym i zabrali do starosty czy idzie sie jakość dogadać zeby oddał wczesniej ponieważ sa mi potrzebne do zarobienia i dojechania do pracy

  • Szanowny Panie

   celem znalezienia jak najlepszego dla Pana rozwiązania, muszę poznać więcej szczegółów, dlatego zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”;

   pozdrawiam

 144. Witam, w dniu 23.07 mialem kontrole (nieoznakowana vectra z wideorejestratorem – pomiar zaczeli w momencie przekroczenie znaku terren zabudowenego i trwal ok 4-5 sekund) – predkosc 111km/h, przyjalem mandat, oddalem prawo jazdy i dostalem pokwitowanie. dzis tj 17.08 dostalem od prezydenta pismo o wszczeciu postepowania administarcyjnego z informacja ze policja przeslala dokumenty w dniu 02.08 (czyli minelo 7 dni opisywanych w ustawie) – czy jest to powod ktorego warto uzyc do obrony? sa jakies inne argumenty ktorych moge uzyc? czy czekac do 23.10? zgodnie z pismem mam 7 dni na na wypowiedzenie sie co do zebranych materalow zanim starosta podejmie decyzje. rozumiem rowniez ze te 3 miesiace biegna od momentu popelnienia czynu a nie podjecia decyzji przez staroste (to na wszelki wypadek gdyby odwolanie nie zostalo uwzglednione)?.dziekuje

  • Szanowny Panie

   1. celem znalezienia jak najlepszego dla Pana rozwiązania, muszę poznać więcej szczegółów, dlatego zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”;

   2. już teraz mogę Panu powiedzieć, że co do zasady, okres zatrzymania dokumentu prawa jazdy na okres 3 miesięcy biegnie od momentu jego fizycznego zatrzymania.

   pozdrawiam

 145. Witam, po zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiace powinienem otrzymać list od starostwą? Jeżeli tak to w jakim okresie ? Ponieważ minął już równy miesiąc a ja dalej nic nie otrzymałem, moje pytanie odnosi się do tego czy mogę coś z tym zrobić czy jednak już muszę czekać do końca?

  • Szanowny Panie

   zasadniczo starosta/prezydent miasta po otrzymaniu informacja od Policji o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za pokwitowaniem powinien w terminie do dwóch tygodni wszcząć postępowanie. Jeżeli tego jeszcze nie zrobił, proszę tam zadzwonić i zapytać się o stan Pana sprawy i dlaczego to tak długo trwa.

   pozdrawiam

 146. Witam.
  Mam taka sytuacje. Dnia 01.07.2016 złapałem 6 pkt i tym samym przeskoczyłem magiczne 24pkt. Żaden policjant mnie nie poinformował ze przekroczyłem. Malo tego dnia 07.07.2016 przekroczyłem 109/50 i nie dałem prawka do kontroli bo wiedziałem ze bedą mi chcieli zabrać. Po jakimś czasie dostałem te wszystkie pisma ze mam oddać prawko. Wiec oddałem i robię egzaminy od początku już jestem po testach i po psychologicznych teraz tylko został mi praktyczny. Teraz już wiem ze nie powinienem oddać prawka do urzędu czy da się coś zrobić gdy zdam egzamin praktyczny żeby po nim odzyskać prawo jazdy wcześniej niż te 3 mc. Bardzo proszę o kontakt tu lub michall.koziell@wp.pl lub 607063259

 147. Witam, ostatnio zatrzymali moje prawo jazdy , ponieważ przekroczyłem dozwoloną prędkość o 50km/h. Policjant nie sprawdził stanu trzeźwości kierowcy ( czyli mnie ). Czy mogę coś z tym zrobić ?

  • Szanowny Panie

   celem znalezienia jak najlepszego dla Pana rozwiązania, muszę poznać więcej szczegółów, dlatego zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”.

   pozdrawiam

 148. Udało się! Dzięki pomocy Pana Sławomira i Masz Prawo, postępowanie o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy za nim na dobre się zaczęło już się skończyło. Prawo jazdy nie zatrzymane!

 149. Witam, w dniu wczorajszym zatrzymano mi prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o 52kmh (strzelali do mnie z ISkry), mandatu nie przyjąłem, wolę tłumaczyć się przed sądem wszak jestem jedynym żywicielem rodziny i samochodu używam w celach zarobkowych. Co powinienem dalej zrobić i co może mi grozić jeżeli nadal będę poruszał się autem po drogach 😛 z góry dziękuję za odpowiedź Pozdrawiam.

  • Szanowny Panie

   celem znalezienia jak najlepszego rozwiązania, zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na wyświetlony po prawej strony przycisk „kontakt”.

   pozdrawiam

 150. Dzień dobry!

  Od 16 maja do 16 sierpnia mam zatrzymane prowo jazdy. Czy po prawo jazdy mogę się udać już 16 sierpnia? Nie jest nigdzie napisane, że włącznie z 16 sierpnia.

  Pozdrawiam

  • Szanowny Panie

   bieg terminu w przypadku decyzji administracyjnych o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy oblicza się na zasadzie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, które stanowią, iż: “Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesica”. Toteż mając przytoczoną treść przepisu na uwadze, będzie mógł Pan odebrać dokument prawa jazdy 17 sierpnia.

   pozdrawiam

 151. Szanowna Pani

  co do zasady, w sprawach o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy na 3 miesiące, 10 punktów karnych otrzymuje Pani za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h, natomiast, jak to Pani ujęła “za drugim razem” ilość otrzymanych punktów karnych uzależniona jest od wykroczenia które Pani popełni.

  pozdrawiam

 152. Rozumiem ze za pierwszym razem za zatrzymanie prawka na te 3 misiace jest 10 punktów, a jeśli drugi raz w trakcie tych trzech miesięcy zostaję zatrzymana za jazdę be uprawnień to przedłuża się zakaz do 6 miesięcy. teraz moje pytanie. Ile punktów jest za tym drugim razem?

 153. Otrzymałem ostatnio pismo z Sądu Rejonowego z zawiadomieniem o posiedzeniu w sprawie wniosku o uchylenie mandatu karnego. Termin na dwa dni przed odbiorem dokumentu prawa jazdy. Informacja dodatkowa – obecność nieobowiązkowa. Czy ten zapis ma oznaczać, że decyzja już została podjęta i moja obecność i tak niczego nie zmieni tzn. kierowca i tak jest winny.

  • Szanowny Panie

   Co do zasady w sprawach o uchylenie mandatu karnego nie ma obowiązku stawiennictwa ponieważ jest to posiedzenie, a nie rozprawa. Jednakże warto, aby Pan się osobiście stawił i jeszcze raz przedstawił Sądowi swoją argumentację i spróbował go przekonać o swoich racjach.

   pozdrawiam

  • Jak sędzia spyta, czy podtrzymujesz swój wniosek o uchylenie mandatu karnego, odpowiedz, że tak i że chcesz wypowiedzieć się do protokołu i przedstawić wnioski dowodowe, bo jak tego nie zrobisz, to sędzia od razu wyda postanowienie o odrzuceniu Twego wniosku i po sprawie.

 154. Witam dziś przy wyprzedzania auta 117km wjechalem w teren zabudowany następnie zwolniLem drugi pomiar 70km zabrane prawo jazdy 10pkt 400zl pomiar iskra 1 czy mogę się odwołać? Myślę że pomiar 1 jest z 2 aut zależy mi na prawo jazdach dziekuje

  • Szanowny Panie

   zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na wyświetlony po prawej strony przycisk „kontakt”.

   pozdrawiam

  • Szanowny Panie

   jeżeli w prawie jazdy brytyjskim podany adres zamieszkania jest inny od tego który jest wpisany na prawie jazdy polskim to raczej nie widzę przeszkód, aby mógł Pan prowadzić pojazd korzystając z brytyjskiego prawa jazdy. Jednakże i tak zasadniczo jest to uzależnione od tego jaka informacja jest wpisana w CEPIKu, dlatego zalecam jej sprawdzenie.

   pozdrawiam

 155. Mam pytanie zostało mi zatrzymane na 3 miesiące polskie prawo jazdy kat BCE. Mam jeszcze brytyjskie tam zdane AB. Czy mogę teraz jeździć na brytyjskim ? W końcu nie mam sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

 156. Szanowny Panie.
  Jaki jest termin dla Sądu Rejonowego na rozpatrzenie sprawy w związku z odwołaniem się od przyjętego mandatu, dokumenty zostały złożone w odpowiednim terminie. W moim przypadku zdarzenie miało miejsce na początku czerwca, mamy połowę lipca a ja nie otrzymałem zawiadomienia z Sądu. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z Starostwa otrzymałem ( raczej sam odebrałem bo był problem z pocztą ), ale decyzji już nie. W wydziale komunikacji mają ograniczone zasoby ludzkie ( urlopy, zwolnienia ) i nie wiadomo kiedy taka decyzja zostanie wysłana. W tym tempie mam wrażenie, że szybciej odbiorę dokument prawa jazdy niż rozpocznie się moje odwołanie do SKO. Tam termin rozpatrzenia sprawy w SKO to 2-6 miesięcy.

  • Szanowny Panie

   1. jeżeli chodzi Panu o wniosek o uchylenie mandatu karnego to każdy Sąd inaczej wyznacza termin posiedzenia, jedne sąd wyznaczają go szybciej, a drugie później. Jednakże zasadniczo, Sądy wyznaczają termin posiedzenia w przeciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku o uchylenie mandatu karnego. Jeżeli do tej pory termin nie został wyznaczony, proszę zadzwonić do Sądu i ustalić co się w Pana sprawie dzieje.

   2. w przedmiocie sprawy o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy, to organy administracji publicznej powinny działać bez zbędnej zwłoki, jednakże w praktyce wygląda to tak, że każdy organ ma inny czas rozpatrywania sprawy. Mimo to, w większości przypadków, wydanie decyzji i rozpatrzenia odwołania przez sko, mieści się w okresie zatrzymania dokumentu prawa jazdy na 3 miesiące. I tu porada ta sama co w punkcie 1, proszę zadzwonić do starostwa i zapytać co się dzieje w Pana sprawie, celem pospieszenia działania organu.

   pozdrawiam

   • Cóż – termin wyznaczony przez Sąd 31 sierpień, czyli prawie dokładnie 3 miesiące po zatrzymaniu prawa jazdy. Dwa dni później mogę formalnie odebrać dokument z wydziału komunikacji. Zapewne okres wakacyjny wpłynął na tak długi okres. SKO nie zdąży rozpatrzyć mojej sprawy bo jeszcze nie złożyłem odwołania, ponieważ nie mam decyzji starosty.

    • Szanowny Panie

     jednakże w Pana przypadku to i tak zdecydowanie za długo trwa. Proszę dzwonić do starostwa i pytać się o stan sprawy.

     pozdrawiam

  • Ja składałem wniosek o uchylenie mandatu we Wrocławiu 18.05, a sprawa odbyła się 13.07, więc prawie dwa miesiące. Wszystko chyba przez urlopy i wakacje.

 157. W moim przypadku mandatu karnego nie uchylono. Sędzia opierając się na sporządzonych 1 lipca notatkach służbowych policjantów dał im wiarę, mimo ewidentnej sprzeczności co do podawanego przez policjantów przekroczenia prędkości (w pierwszym przypadku o 70km/h, a w drugim o 70,5 km/h). Bez dyskusji i możliwości złożenia jakichkolwiek wniosków dowodowych w sprawie.

  • Szanowny Panie

   niestety w tego typu sprawach jest duża dowolność w orzekaniu i wiele zależy od tego na jakiego sędziego się trafi

   pozdrawiam

   • Dokładnie… jeśli sędzia rozpoczyna sprawę od wydania postanowienia o odrzuceniu wniosku o uchylenie mandatu i widać, że nie czytał akt sprawy, to o czym my tu mówimy.

 158. Witam,
  przekroczyłem dziś prędkość na terenie zabudowanym o 56 km/h i odebrano mi prawo jazdy. Gdzieś na szybko wyczytałem, że pisząc jakieś odwołania do starosty można niby dalej jeździć bez prawka narażając się jedynie na mandat 50 zł za brak dokumentu.
  Czy faktycznie warto próbować i co właściwie w takim odwołaniu miałbym napisać? Nic w sumie na swoją obronę nie mam, zostałem przyłapany i tyle. Dodam tylko, że była to wioska i jechałem nocą, więc niby można się zagalopować, ale to chyba żadne wytłumaczenie.

  Pozdrawiam

   • Szanowny Panie

    1. od 5.00 do 23.00;

    2. od tej ogólnej zasady ważniejsza jest lokalna organizacja ruchu. Jeżeli przy drodze znajduje się znak informujący o ograniczeniu do 50 km/h, prędkość ta będzie obowiązywała również w godzinach 5.00 – 23.00

    pozdrawiam

  • Szanowny Panie

   zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na wyświetlony po prawej strony przycisk „kontakt”, być może uda się znaleźć dobre dla Pana sytuacji rozwiązanie

   pozdrawiam

 159. witam,
  ciagle przeiwja sie to pytanie ale chcialam jeszzce raz sie upewnic, bo na roznych stronach np https://anuluj-mandat.pl/blog/post/jak-sie-bronic-skutecznie-przed-zatrzymaniem-prawa-jazdy-na-3-miesiace
  sa rozne opinie. Ja niestety mialam przy sobie prawo jazdy, oddalam je za pokwitowaniem i teraz jak rozumiem czekam na pismo od starosty. Prosze jeszcze raz wyjasnic dlaczego od momentu zabrania prawa jazdy do momentu prawdopodobnego odrzucenia mojego odwolania nie moge jezdzic, narazajac sie tylko na mandat 50zl?
  A takze w razie rutynowej kontroli, gdy nie bede miala zadnych dokumentow potwierdzajacych moja tozsamosc w jaki sposob policjant sprawdza kim jestem? tylko na podstawie mojego ustnego podania danych (pesel? adres, imiona rodzicow?)
  I jeszcze jedno – jezeli jadac bez prawa jazdy bede uczestniczyc w kolizji jaka jest procedura, czy z automatu grozi mi cos wiecej niz przedluzenie do 6 miesiecy? czy moga byc problemy z ubezpieczeniem?
  Z gory bardzo, bardzo dziekuje

  • Szanowna Pani

   1. stanowi o tym art. 102 ust 1 d Ustawy o kierujących pojazdami ostanie zdanie : Jeżeli osoba kierowała pojazdem pomimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu jej prawa jazdy na podstawie ust. 1 pkt 4 lub 5 albo zatrzymania prawa jazdy na podstawie art 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy, do 6 miesięcy. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1c, nie została jeszcze wydana, starosta wydaje tę decyzję na okres 6 miesięcy.

   2. za prowadzenie pojazdem bez dokumentu prawa jazdy grozi Pani mandat do 250 złotych, a nie 50 złotych (błędnie rozpowszechniana informacja)

   3. oczywiście Policja bez dokumentów będzie miała problem ustalić Pani tożsamość, jednakże po rejestracji mogą np. ustalić kto jest właścicielem pojazdu. Oczywiście, jeżeli będzie miała Pani przygotowaną wiarygodną historię, w której wyjaśni Pani dlaczego nie ma Pani dokumentów i przyjmując, iż poda Pani fałszywe dane, dlaczego porusza się Pani nie swoim samochodem, to Policja może odstąpi od nałożenia mandatu karnego i podejmowania dalszych czynności związanych z zatrzymaniem;

   4. zależy kto jest sprawcą i poszkodowanym i od tego czy zostanie wezwana Policja.

   pozdrawiam

 160. Witam.
  Czy są jakieś ścisłe terminy do wydania decyzji przez starostę? Czytałem, iż policja ma 7 dni na przekazanie prawa jazdy, a potem w ciągu 14 dni musi być wydana decyzja. Ja miałem zabrane prawo jazdy 12 maja, 25 maja przyszło pismo o wszczęciu postępowania, a decyzja jest z datą 10 czerwca. Pozdrawiam.

  • Szanowny Panie

   co do zasady organ powinien działać bez zbędnej zwłoki, jednakże zasadniczo żadnych konsekwencji za niezałatwienie sprawy w terminie nie ponosi. Oczywiście można złożyć skargę na bezczynności organu, jednakże jej złożenie może okazać się bezcelowe, ponieważ zanim zostanie rozpatrzona może już upłynąć okres zatrzymania dokumentu prawa jazdy. Dlatego w niniejszej sytuacji najlepszym rozwiązaniem wydaje się być stałe kontaktowanie z organem celem zapoznania się ze stanem Pana sprawy, co może przyśpieszyć procedurę.

   pozdrawiam

 161. Witam. 10 czerwca przekroczylem prędkość w terenie zabudowanym o 65 km otrzymałem i przyjąłem mandat w wysokości 500 zł i 10 pkt karnych ale nie oddałem prawa jazdy nie mając przy sobie. Proszę o pomoc co mam robić czy odwołać się od mandatu czy czekać na pismo od prezydenta miasta i czy teraz mogę prowadzić. Pozdrawiam

  • Szanowny Panie

   zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na wyświetlony po prawej strony przycisk „kontakt”, być może uda się znaleźć dobre dla Pana sytuacji rozwiązanie

   pozdrawiam

 162. Witam

  31 marca br. Policja zatrzymała moje prawo jazdy, z powodu rzekomego przekroczenia prędkości o 63 km/h. Nie przyjąłem mandatu, a policjant wydał mi pokwitowania. Czekam na rozpatrzenie sprawy przez sąd,

  W międzyczasie Policja przesłała moje prawo jazdy staroście, który wysłał mi list z informacją o wszczęciu postępowania administracyjnego, mogłem przyjść do starostwa, zapoznać się z dokumentami i złożyć ew. wniosek. Złożyłem wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego, który starosta rozpatrzył pozytywnie 10 maja. (do momentu wyroku sądowego starosta wstrzymuje się z decyzją o odebraniu uprawnień).

  Moje pytanie: Czy na początku lipca będę mógł się udać do wydziału komunikacji i odebrać swoje prawo jazdy? Zakładam, że rozprawa i ewentualny wyrok w niej potrwa przynajmniej do końca tego roku. Jako, że za ten czyn grozi maksymalnie 3 miesiące zawieszenia uprawnień liczonego od momentu odebrania prawa jazdy (31 marca) w przypadku wyroku skazującego, to starosta ma obowiązek to prawo jazdy wydać?

  Dosyć niesprawiedliwe byłoby narażanie się na nieprzyjemności podczas kontroli drogowej przez cały okres trwania drogi sądowej.

  Ponadto: czy jeżeli policjant podczas kontroli stwierdzi brak prawa jazdy, a w systemie CEPIK wyświetli mu się niewiadomym cudem, że nie posiadam uprawnień, to ma prawo odholować samochód? Czy w takim wypadku można starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie? Jeżeli tak to od kogo?

  • Szanowny Panie

   1. okres zatrzymania dokumentu prawa jazdy biegnie od momentu jego fizycznego zatrzymania, a więc 1 lipca może Pan udać się po odbiór dokumentu prawa jazdy nie zważając na toczące się postępowania sądowe;

   2. tak, nawet w sytuacji wydania przez sąd wyroku skazującego, organ ma obowiązek wydać zatrzymany dokument prawa jazdy;

   3. to jest powszechnie stosowane nadużycie ze strony Policji w sytuacji zatrzymania dokumentu prawa jazdy, a mianowicie wpisywanie w centralnej ewidencji kierowców informacji o utracie uprawnień w sytuacji, kiedy te uprawnienia posiadamy, jest nam tylko zabierany dokument prawa jazdy. W takiej sytuacji o odholowaniu pojazdu nie będzie mowy, jednakże może Pan zostać ukarany grzywną. Jednakże, aby zapobiec tego typu zdarzeniom, zalecam bieżące sprawdzanie statusu w centralnej ewidencji kierowców;

   4. tematem odszkodowań zająłem się w niniejszym artykule https://maszprawo.org.pl/2016/04/zatrzymanie-prawa-jazdy-odszkodowanie/

   pozdrawiam

 163. Witam wczoraj zatrzymali mi prawko za przekroczenie przędkości ,,niby” o 51 km/h czego nie jestem dokładnie pewny że tyle było bo wjeżdżając do terenu zabudowanego zwalniałem. Policjant wykonywał pomiar stojąc za autem które zaparkowali na terenie przystanku autobusowego gdzie stała jego metalowa wiata. Czy mam szansę na odwołanie się od decyzji o zatrzymaniu z powyrzszych powodów oraz że pracuję jako kurier i jako jedyny utrzymuję dom? Pozdrawiam.

  • Szanowny Panie

   zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na wyświetlony po prawej strony przycisk “kontakt”, być może uda się znaleźć dobre dla Pana sytuacji rozwiązanie

   pozdrawiam

 164. Witam mam pytanie ponieważ zostało mi 11 dni do odebrania prawa jazdy po 3 miesięcznym zakazie i nieszczęśliwie wypada mi w piątek i tu pytanie czy mogę jeździć po upływie 3 miesiecy ale nie odbiore prawka ?

  • Szanowny Panie

   1. jeżeli okres zatrzymania prawa jazdy upływa w piątek, może Pan spokojnie prowadzić samochód od soboty z jedynym narażeniem na mandat za brak wymaganych dokumentów (jeżeli nie zdąży Pan odebrać dokumentu prawa jazdy);
   2. dodatkowo zalecam bieżące sprawdzanie informacji zamieszczonych w CEPIKu.

   pozdrawiam

 165. W dniu dzisiejszym podjąłem walkę i będę odwoływał się do każdej instancji wedle sugestii Pana Sławomira.
  Zobaczymy co życie przyniesie. Prawko zostało zabrane 01.06.2016, prędkość 102 km/h. Laser Ultralyte LTI 20-20 LR

 166. Witam zatrzymano mi prawo jazdy za przekroczenie. O 50km/h czy ktoś odwoływał się już z takim “wynikiem” od decyzji starosty i jaki był tego skutek?

 167. Utrata Brytyjskiego Prawa Jazdyza przekroczenie predkosci o 50 w terenie zabudowanym..codalej

  Koledzy Pomocy w ostatni Piatek tj27.0.2016 w krakowie zostalo mi zabrane uk prawko za przekroczenie predkosci o 51 tzn. ograniczenie 50/101 mandat 400zl punktow 10. Zostalo wstrzymane na 3 mce
  Czy Polska policja ma prawofizycznie odebrac prawko brytyjskie??
  Czy ten zakaz 3mcy obowiazuje teren pl czy tez uk??
  Jaki gdzie i kiedy odzyskam prawko w uk ??
  Czy w systemie w uk bedzie widnial wpis o przewinieniu??
  Dzieki Wielkie

  • Szanowny Panie

   1. co do zasady tak, ponieważ przepisy nie przewidują to rozróżnienia na prawo jazdy polskie czy jak w Pana przypadku brytyjskie;
   2. zakaz ten obowiązuje tylko na terenie polski;
   3. z tego co się orientuję (jednakże nie mam pewności), to zatrzymany dokument prawa jazdy powinien być skierowany do ambasady rp w wielkiej brytanii. Jednakże najlepiej Pan zrobi, jak Pan skontaktuje się z jednostką Policja, która dokonała Pana zatrzymania praw jazdy;
   4. co do zasady, wpis ten nie będzie widniał w systemie w uk

   pozdrawiam

 168. witam pana proszeodpowiedzic na pytanie starosta w decyzji powoluje sie ze zostaloprzkroczona predkosc na podst ar 135 ust 1 pkt 1a.lit a takiego artykulu nie znalaziem w ustawie prawo o ruchu drogowym co powoluje sie dz u.2012 poz1137

  • Dz.U.2012.0.1137 t.j. – Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym:

   “1. Policjant:
   (…)
   1a) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:
   a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub (…)”

 169. A co jeśli policjant nie prześle prawa jazdy do starostwa w ciągu 7 dni? Czy są to dni robocze czy też nie jest to wyróżnione? Prawo jazdy zostało mi zabrane 15 maja czyli do 22 maja powinno trafić do starostwa? A co jeśli tak się nie stanie?

  • Szanowny Panie

   1. przytoczony przez Pana termin, jest to termin instrukcyjny, tzn. jeżeli zostaną przekroczony to nic się nie stanie. Policja nawet po upływie wspomnianych 7 dni, będzie mogła przesłać dokument prawa jazdy do starostwa/prezydenta miasta;
   2. formalnie to jutrzejszego dnia dokument prawa jazdy powinien trafić do organu.

   pozdrawiam

 170. Kilka ważnych informacji z praktyki, a nie teorii!

  Po przekroczeniu prędkości o 70km/h w terenie zabudowanym otrzymałem mandat i 10 pkt. karnych, oraz zostałem poinformowany o wystąpieniu policji z wnioskiem do starosty o zatrzymanie uprawnień na 3 miesiące. Prawa jazdy nie okazałem, więc dodatkowy mandat 50 zł. za brak dokumentu. Policja kazała opróżnić mi portfel i kieszenie, a także sprawdzała w aucie, czy nie mam blankietu, więc BARDZO im zależało, bym dokument miał przy sobie.

  W przypadku przyjęcia mandatu za wykroczenie nagrania są przeglądane przez kierownika referatu ruchu drogowego i w razie braku wątpliwości w ciągu kilku dni kasowane. Dlatego składając do sądu wniosek o uchylenie mandatu należy równocześnie złożyć wniosek o dowód w sprawie, a mianowicie nagranie z ujawnionego wykroczenia, które prawdopodobnie już nie istnieje!

  Najbardziej jednak istotną kwestią dla nas powinno być to co widać w CEP (Centralna Ewidencja Kierowców), gdyż w czasie kontroli drogowej policja może nas w nim sprawdzić. W CEP znajdzie się informacja o ilości naszych punktów karnych (łącznie z tymi 10-cioma dopisanymi za przekroczenie prędkości o 50km/h). Natomiast w rubryce o posiadanie uprawnień do kierowania widnieje cyfra 0 – brak uprawnień, lub 1 – posiadanie uprawnień. W momencie zatrzymania uprawnień przez policję za pokwitowaniem w rubryce pojawi się “0”, w razie braku dokumentu przy sobie w CEP nadal będzie widniało 1, dopóki nie będzie prawomocnej decyzji starosty/prezydenta o zatrzymaniu uprawnień.

  Pozdrawiam!

  • Witam,
   a jak można samodzielnie sprawdzić aktualny status w CEK-u?
   Jaki jest czas od wydania decyzji i przesłania jej do nas a reakcja systemu?

   Zastanawiam się, czy jeśli starosta wyśle list z informacją o decyzji o zatrzymaniu uprawnień to zanim ten list dojdzie w CEK-u będzie cyfra “0”.

   Pozdrawiam

   • Aktualny status w CEP można sprawdzić na komisariacie policji legitymując się dowodem osobistym. NIGDY nie pokazujemy w takiej sytuacji prawa jazdy, gdyż jeśli w CEP okaże się, że mamy za dużo punktów, albo zatrzymane uprawnienia, to policjant ma obowiązek nam prawko zatrzymać za pokwitowaniem.

    Samodzielnie możemy to zrobić składając zapytanie pocztą lub przez Internet. Szczegóły pod adresem: http://www.cepik.gov.pl/dla-obywateli/wniosek-o-dostep-do-cepik#/tabs-1

    Poczta to wiadomo jak, natomiast internetowo… Zakładamy konto na: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta

    Następnie w urzędzie dokonujemy weryfikacji zaufanego profilu i mając już dostęp do epuap składamy wniosek o dostęp do danych pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/motoryzacja-i-transport/ewidencje-pojazdow-i-kierowcow

    Niestety czas realizacji wynosi do 30 dni. A ile w praktyce to jeszcze nie wiem. 🙂

    Decyzję o zatrzymaniu uprawnień wprowadza do systemu starostwo, po uprawomocnieniu się decyzji.

    • Aktualizacja….

     W CEP nie ma informacji na temat posiadanych punktów karnych. Informacje na tym temat policja sprawdza w swojej wewnętrznej bazie danych.

     • Szanowny Panie

      celem sprecyzowania, w CEP faktycznie nie ma informacji na temat posiadanych punktów karnych, ponieważ są w niej gromadzone dane o pojazdach zarejestrowanych w Polsce, takie jak:

      – dane pojazdu (na przykład marka, model);
      – dane techniczne (na przykład pojemność i moc silnika, liczba miejsc);
      – informacje o dokumentach pojazdu;
      – dane o obecnym i poprzednich właścicielach i posiadaczach pojazdu;
      – informacje o takich zdarzeniach jak: kradzież, odnalezienie, wyrejestrowanie czy zbycie pojazdu;
      – informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC;
      – informacje o badaniu technicznym i odnotowanym podczas badania stanie licznika.

      pozdrawiam

     • Kolejna aktualizacja…

      Po wydaniu decyzji o zatrzymaniu uprawnień na 3 miesiące przez Starostę lub Prezydenta z rygorem natychmiastowej wykonalności w tym samym dniu pracownik urzędu wprowadza do systemu CEPIK takową informację. Wygląda to mniej więcej tak (w nawiasach dopiski autora):

      Dane zdarzenia
      Data czynności 2016-06-15 (data wydania decyzji)
      Rodzaj zdarzenia ZATRZYMANIE DOKUMENTU
      Typ sprawy w starostwie NOWA
      Rzeczywista data czynności 2016-06-15 (j.w.)

      Dane dokumentu
      Numer dokumentu xxxxxxxxxx
      Typ dokumentu PRAWO JAZDY
      Numer druku XXXXXXXX
      Lista kategorii B
      Data wydania XXXXXXXX
      Data odbioru XXXXXXX
      Data ważności BEZTERMINOWO
      Organ wydający STAROSTA XXXXXXX
      Status systemowy AKTUALNY
      Status biznesowy ZATRZYMANY
      Źródło zatrzymania KIEROWCA (to wewnętrzny system, którym posługują się urzędy komunikacji)
      Data pisma 2016-05-12 (data, z jaką policja wysyła info do starostwa)
      Data końca zatrzymania 2016-09-30 (data wzięta z kosmosu, czy raczej wg pracownika starostwa data od decyzji starostwa + 3 miesiące + 2 tyg. na zwrot prawa jazdy do urzędu)
      Data faktycznego zatrzymania (brak jakiegokolwiek wpisu)
      Podmiot wystawiający pismo (brak jakiegokolwiek wpisu)

      Pierwsze zapytanie do CEK wysłane jeszcze w maju przez portal ePUAP wróciło mniej więcej po miesiącu. Drugie, już po decyzji starostwa wróciło po ok. tygodniu, więc prawdopodobnie już to szybciej działa.

      Na szczególną uwagę zasługuje ten wpis:
      “Data końca zatrzymania 2016-09-30”
      Urzędnik musi w tej rubryce wpisać jakąkolwiek datę, by system pozwolił na umieszczenie informacji w CEPIK, ponieważ bez wpisania tej daty “nie przepuści” urzędnika dalej. W przypadku zatrzymania dokumentu przez policję podczas kontroli, okres ten liczy się od tego dnia + 3 miesiące. W przypadku zwrotu dokumentu do urzędu od daty zwrotu + 3 miesiące.

      W przypadku, gdy urząd nie ma naszego dokumentu, to wpisanie jakiejkolwiek daty w tej rubryce jest poświadczeniem nieprawdy – a zatem przestępstwem z art. 271 Kodeksu karnego, ściganego z urzędu:
      § 1. „Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

      A zatem oprócz skargi do Starostwa na działania jego pracownika niezgodnego z prawem zamierzam jeszcze złożyć zawiadomienie w prokuraturze w tym temacie.

     • I kurde zaczyna mnie jeszcze coś zastanawiać… a mianowicie…

      Informacja dotyczy:
      Dane dokumentu
      (…)
      Status systemowy AKTUALNY
      Status biznesowy ZATRZYMANY

      a dalej…

      Dane uprawnień
      Dane uprawnienia
      Kategoria uprawnienia B
      Data wydania xxxxxx
      Data pierwszego wydania xxxxxx
      Data ważności BEZTERMINOWO
      Ograniczenia
      Status systemowy AKTUALNY
      Status biznesowy WYDANE

      Biorąc na logikę… uprawnienia do kierowania NIE ZOSTAŁY ZATRZYMANE!! W CEPIK jest tylko informacja o ZATRZYMANYM DOKUMENCIE !! Co jest kompletną bzdurą, bo ja dokument prawa jazdy cały czas posiadam i w każdej chwili mogę go okazać.

      Idąc tym torem myślenia urzędnicy wprowadzają do CEPIK nieprawdziwą informację o zatrzymaniu dokumentu!

      Kabaret? Nie Proszę Państwa… oto Polska właśnie! 😉

     • Decyzję Starosty o zatrzymaniu prawa jazdy przekazuje się z automatu do lokalnej Komendy Policji, która wprowadza ją do własnego systemu, a mianowicie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP), w którym między innymi gromadzone są informacje na temat posiadanych punktów karnych kierowcy. Nie mam zielonego pojęcia, czy system ten powiązany jest z CEPIK, ale znając polskie realia z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzam, że nie.

      A zatem idąc dalej przedstawionym wcześniej tokiem rozumowania, przeprowadźmy dalsze dywagacje w tym temacie…

      A mianowicie… co w przypadku, gdy będę nadal prowadził pojazd i nastąpi kontrola policji? Okazuję wtedy dowód rejestracyjny pojazdu, potwierdzenie zawarcia umowy OC i oryginał prawa jazdy – rzekomo (wg CEPIK i systemu KSIP) – ZATRZYMANEGO przez Starostę.

      Czy to, że posiadam prawo jazdy jest złamaniem jakiegokolwiek prawa?? Wydaje mi się, że nie… ponieważ, pomimo takowej informacji w systemach teleinformatycznych ja je fizycznie mam. Czy to znaczy, że je ukradłem ze starostwa? Podrobiłem dokument? Bzdura…

      A zatem, co wtedy? Który policjant zdecyduje się zatrzymać mój dokument nie mając podstaw prawnych do tego? Jedynie taki, który nie wie, że jest coś takiego jak:

      Art 231 §1: Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

      Panie Sławomirze… poproszę o komentarz. Być może ja głupi jestem i czegoś tutaj nie rozumiem. 🙂

     • Szanowny Panie

      1. zasadniczo te dwa systemy (CEPIK oraz KSIP) na obecną chwilę nie są powiązane, jednakże zamieszczone w nich informacje powinny się pokrywać;

      2. w Pana przypadku, kiedy dokument prawa jazdy nie został fizycznie zatrzymany na miejscu zdarzenia, mimo wydania decyzji (o wątpliwym uzasadnieniu), to do momentu kiedy Pan dokumentu prawa jazdy do organu nie zwróci, informacja do CEPIKu oraz KSIP o zatrzymaniu prawa jazdy nie może być wprowadzona;

      3. w takim przypadki sami funkcjonariusze zapewne nie będą wiedzieli co zrobić, dlatego trzeba im pomóc w podjęciu właściwej decyzji poprzez poinformowanie, że dokument prawa jazdy Pan posiada, że nic Pan nie wie o żadnym jego zatrzymaniu, natomiast gdyby mimo chcieliby Panu zatrzymać dokument prawa jazdy to wtedy trzeba będzie zasygnalizować treść art. 231 k.k.

      pozdrawiam

 171. Julia

  Witam.
  Posiadam auto ,zarejestrowane na mnie i jestem jego włacicielką,nie mam prawa jazdy , nie jeżdżę autem ale z pojazdu korzysta mój mąż
  Ostatnio foto radar poza miastem zrobił fotkę mężowi , prawdopodobnie przekroczył prędkość o jakieś 56 km, żadnych zabudowań jezdnia poza terenem zabudowanym i przejście dla pieszych
  najpierw ograniczenie do 70 km/g a 30m przed przejściem do 50km/g .
  Radar błysnął tzn zrobił fotę i tylko patrzeć jak przyślą i tu moje pytanie.
  Jeśli wezmę winę na siebie a przypomnę nie mam prawka to czy mogę zapłacić mandat?
  co w tej sytuacji z punktami karnymi i ew zatrzymaniem prawka skoro go nie posiadam.
  Czy mogę odmówić podania info kto jechał w tym czasie autem

  • Szanowna Pani

   1. oczywiście może Pani “winę” wziąć na siebie, wtedy istnieje ryzyko, że otrzyma Pani tylko mandat karny do 500 złotych;
   2. ewentualnie jakby zdjęcie było niewyraźnie, niech Pani wskaże, że z auta korzysta kilka osób i nie chce Pani powodować ukaranie osoby niewinnej, dlatego prosi Pani o bardziej szczegółowe zdjęcie, którego raczej na pewno nie posiadają i tym sposobem sprawa może sama “ucichnąć”;
   3. pkt karnych Pani nie naliczą z uwagi na okoliczność, iż nie posiada Pani uprawnień do kierowania pojazdami, jak i z tych samych przyczyn dokument prawa jazdy nie zostanie Pani zatrzymany.

   pozdrawiam

   Sławomir Bystrzejewski

 172. A skoro twierdzi Pan, że starosta nie ma prawa wezwać do zwrotu dokumentu, to skąd zapis w artykule 102, mówiący wprost, że ma?
  “1c. Starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lub 5, na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierującego do zwrotu prawa jazdy, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany w trybie art. 135 zatrzymanie prawa jazdy ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.”

  • Szanowny Panie

   1. w żadnym miejscu nie napisałem, że organ nie ma prawa wzywać nas do zwrotu dokumentu prawa jazdy;
   2. szerszą odpowiedź uzyska Pan w ostatnim akapicie niniejszego artykułu.

   pozdrawiam

 173. Mam pytanie.
  Twierdzi Pan, że w przypadku nie oddania prawa jazdy policjantowi w momencie złapania na gorącym uczynku, nic nam wtedy nie grozi, bo nie można nas wezwać do jego zwrotu.
  A co z tym:
  “4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. i, w zakresie braku dokumentu, o którym mowa w art. 38 dokumenty wymagane od kierującego pojazdem pkt 3a lub 4a, starosta wydaje zatrzymane prawo jazdy po przedstawieniu dokumentu.”
  Czyli gdy zostaniemy wezwani do zwrotu dokumentu, mamy go nie wysyłać i wszystko będzie OK?

  • Szanowny Panie

   1. nic takiego jak “bo nie można nas wezwać do jego zwrotu” nie napisałem. Jeżeli nie zwrócimy dokumentu prawa jazdy Policji na “gorącym uczynku” zdarzenia, to prawdopodobnie postępowanie o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy zostanie wszczęte i starosta/prezydent miasta prawdopodobnie wezwie nas do zwrotu dokumentu prawa jazdy, tylko, że na chwilę obecną, brak podstaw w przepisach prawa, aby starosta/prezydent miasta mógł wydawać decyzję o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy z innej przyczyny niż z otrzymania informacji o zatrzymaniu prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a. Dokumentu zalecam nie zwracać, ponieważ organ i tak nie będzie miał podstaw do wydania decyzji.

 174. Czy ktoś zna przypadek że jakis starosta zmienił decyzje i nie zabrał lub wcześnij oddał komuś prawko? Czy to są tylko jakieś bajki z odwołaniem?

 175. Witam,
  Czy faktycznie Starosta lub SKO może przychylić się do odwołania od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy za prędkość przy uwzględnieniu “czynników merytorycznych”? Mowa o okolicznościach typu jedyny żywiciel, praca jako handlowiec, brak prawa jazdy to automatyczna utrata pracy itp…Czy SKO ma prawną możliwość pozytywnego rozpatrzenia takiego odwołania? Bo jeżeli nie to odwoływanie się nie mam sensu, skoro i tak decyzja zostanie podtrzymana z “urzędu”

  • Szanowny Panie

   Z pewnością, aby odwołanie było skuteczniejsze, oprócz podniesionych przez Pana okoliczności, na pewno należałoby podnieść zarzuty dotyczące naruszenia konkretnych przepisów przez Policję lub organy administracyjne wydające decyzje o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy. Wtedy istnieje szansa, że tak sporządzone odwołanie przyniesie zamierzony rezultat.
   Organ nigdy nie może podtrzymać decyzji ” z urzędu”. Każde odwołanie musi rozpatrzyć, jak i musi się do każdego merytorycznie odnieść.

   pozdrawiam

 176. Witam serdecznie zabrano mi prawko za jazde po spożyciu alkoholu chodź stałem na drodze na awaryjnych światłach auto zgaszone kluczyki wyjęte ze stacyjki lezaly w aucie ja na miejscu kierownicy i gdy wysiadale auto Cornell się delikatnie bo nie był zaciągnięty hamulec rczny? A ja byłem po spożyciu alkoholu i odebrano ni prawko? Czy jest możliwość że nie odbiorą mi wszystkich kategorii? Bo prawko mam zawodowe i stracę pracę pewnie.

  • Szanowny Panie

   celem znalezienia jak najlepszego dla Pana rozwiązania, muszę poznać więcej szczegółów, dlatego zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”.

   pozdrawiam

 177. Proszę o radę w sprawie cofniętych uprawnień do kierowania na wniosek komendanta wystosowany do starosty prawo jazdy wydane w 2014 sierpień , przestępstwo drogowe 2015 09 , sąd zasadził grzywnę 2000 , wniosek policji wystosowany 04 02 2016 na podstawie art 140 pkt 1 ust 3a , przepis rzekomo uchylony ustawa ma 139 art? Do tego zapis iż na mocy art 103 można uzyskać ponownie uprawnienia a art 103 w tym zakresie wchodzi w życie od 01 01 2017 , złożyłam odwołanie do Sko i czekam decyzja nie miała rygoru natychmiastowego wykonania i na dodatek 29 04 2016 roku policja odebrała mi blankiet PJ ze względu na wniosek w systemie . Czy podjęte czynności są słuszne ?

 178. Mam pytanie, kto wydaje decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy, wydanego przez prezydenta m. st. Warszawy ?
  Gdzie można się odwołać, prawo jazdy policja zatrzymała 2 miesiące temu, a decyzji brak.

  • Szanowny Panie

   Decyzję wydaje organ właściwy dla Pana miejsca zameldowania. Niech Pan dzwoni do starostwa/prezydenta miasta celem uzyskania informacji na jakim etapie jest Pańska sprawa.

   pozdrawiam

 179. Witam Pana serdecznie.

  Mam wielką prośbę.Proszę o pomoc.
  Jestem nauczycielem. Pracuję w 3 szkołach, w jednej z nich pełnię funkcję dyrektora. 27 maja 2016r wracałam do domu około godziny 17.30. Zmęczona, śpieszłam się do chorego dziecka, które miałam zawieźć do lekarza. Zamyśliłam się i przekroczyłam dozwoloną szybkość w terenie zabudowanym o 61, miałam na liczniku 111km/h. Zabrano mi prawo jazdy na okres 3 miesięcy + 400zł mandatu i 10 punktów. Nie byłam pod wpływem alkoholu. Nie byłam wcześniej karana.

  Problem mój polega na tym, iż codziennie dojeżdżam do pracy oddalonej o 25 km. Nie mam możliwości wziąć 3-miesięcznego urlopu, ani też nająć kogoś , kto by mnie woził przez cały dzień (z jednej szkoły do drugiej i do trzeciej…).
  Proszę mi powiedzieć, czy jest możliwość szybszego odzyskania prawa jazdy. Podanie, czy wniosek do starosty… Co w nim napisać? Jakich argumentów użyć, aby był rozpatrzony pozytywnie?
  Proszę o pomoc.

 180. Proszę napisać czy ktoś składał odwołanie do sko bo tu tylko suche fakty jak uniknąć zabrania prawa jazdy czy jest jakiś wyrok z sko pozytywny w jakim mieście. Czy jest ktoś komu skrucono karę zabrania prawa jazdy za przekroczenie

 181. Witam.

  Dzisiaj w starostwie uzyskałem informację, że najlepszym sposobem na uniknięcie zabrania prawa jazdy jest … poinformowanie policjanta, że nie ma się przy sobie prawa jazdy. Nawet jeśli policja wystąpi do starosty o zatrzymanie, to ten i tak nie wyda decyzji, ponieważ nie ma do tego podstawy prawnej. Informacja z dnia dzisiejszego. Krótko mówiąc: nie oddasz prawa jazdy dobrowolnie – nie stracisz prawa jazdy na 3 miesiące.

  Pozdrawiam

 182. Zatrzymano mi prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości . Skierowane od razu do Starosty . Nie otrzymałam jeszcze żadnej decyzji . Czy do czasu otrzymania jej moge poruszać sie samochodem . Posiadam tylko obywatelstwo niemieckie . Zameldowanie casowe w Polsce, na terenie Niemiec w tej chwili nie.

  • Szanowna Panie

   a jaki adres ma Pani wpisana na zatrzymanym dokumencie prawa jazdy? tożsamy z Pani aktualnym miejscem zamieszkania czy inny?

   pozdrawiam

   • Jest to niemieckie prawo jazdy. Danych adresowych tam nie ma, ale ze Starostwa wzywali mnie w celu napisania oświadczenia gdzie mieszkam. Musiałam podac Polski, bo jakby sprawdzili to miałabym wieksza kare .

 183. Szanowny Panie Sławomirze,
  a jak to jest z okresem między zatrzymaniem prawa jazdy przez policję a otrzymaniem od Starosty decyzji administracyjnej o zatrzymaniu dokumentu.
  Czy jeżeli będę jeździł w tym okresie (od zatrzymania, do otrzymania listu od Starosty) to narażam się przy kontroli na mandat za brak dokumentu czy już przedłużeniem zatrzymania dokumenty do 6 miesięcy?
  Rygor natychmiastowej wykonalność obowiązuje od daty odbioru listu z decyzją czy od momentu podpisania tegoż dokumentu przez Starostę?
  Pytam się tylko dlatego że prawo jazdy zostało zatrzymane w sobotę 23-go kwietnia i teraz nie wiem czy mam rezygnować z planów majówkowych czy też nie.

  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam,
  Michał

  • Szanowany Panie

   1. Jeżeli w okresie między zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy, a wydaniem decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy zostanie Pan zatrzymany przez policję do kontroli to oprócz mandatu za brak dokumentów (do 250 złotych) istnieje ryzyko, że policja przekaże informacje o prowadzeniu przez Pana samochodu do starosty, który w takim wypadku może wydać decyzję o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy na 6 miesięcy. Proszę pamiętać, iż w sytuacji pierwszego zatrzymania prawa jazdy przez policję, jest wprowadzana do centralnej ewidencji pojazdów i kierowców (do której każdy policjant ma wgląd) wzmianka o tym fakcie;
   2. decyzja uzyskuje rygor natychmiastowej wykonalności z chwilą jej wydania;
   3. w takim razie zalecam ostrożne poruszanie się samochodem.

   pozdrawiam

 184. Witam, czy jeśli prawo jazdy zostało mi zatrzymane na okres 3 miesięcy na skutek przekroczenia predkości, a następnie w okresie tych 3 miesięcy byłem sprawcą stłuczki to mogę dostać punkty karne?

  • tak, może Pan otrzymać 6 pkt karnych, dodatkowo ubezpieczyciel może żądać od Pana osobistego pokrycie wyrządzonej szkody.

   pozdrawiam

 185. Witam . Mam pytanie . Zostało mi zabrane prawo jazdy na okres 3 miesięcy w tym czasie zostałem
  Złapany kolejny raz co dało przedłużenie na okres 6 msc w tym czasie zostałem złapany 3 raz co skutkowało zabraniem prawa jazdy przez staroste . Po otrzymaniu decyzji o cofnięciu uprawnień i uprawomocnieniu sie decyzji mogłem zapisać sie na kurs jako osoba która podchodzi pierwszy raz do kursu . Po upływie 30 dni mogłem zapisać sie na egzamin teoretyczny który zaliczyłem . 4 maja mam egzamin praktyczny . A w dniu dzisiejszym dostałem zawiadomienie o wykonaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 12 miesięcy . Dokoment wystawiony przez starostę do wiadomości mojej i sadu w nidzicy gdzie złapano mnie drugi raz . W żadnym przypadku nie jechałem pijany wiec skąd wyrok sadowy skoro wedle nowych przepisów prawo jazdy zostaje zatrzymane albo zabrane w trybie administracyjnym ? Nie wiem o co w tym wszystkim chodzi może ktoś wie więcej niż ja pozdrawiam

  • Szanowny Panie

   aby Panu pomóc, potrzebuję rzetelniejszych informacji, dlatego, proszę napisać do mnie z niniejszym problemem, na podany w zakładce „autorzy” – Sławomir Bystrzejewski, adres mailowy.

   pozdrawiam

 186. Szanowny Panie Sławomirze czy dobrze rozumiem iż od momentu dostarczenia mi decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy (oczywiście złożyłem odwołanie od decyzji starosty), mogę nadal prowadzić samochód i narażamy się jedynie na mandat 50 zł za brak dokumentów i nie poniosę żadnej innej kary.

  • Szanowny Panie

   1. w żadnym miejscu takiego twierdzenia nie użyłem;
   2. taka możliwość zasadniczo zaistnieje, jeżeli wraz z odwołaniem wniesienie Pan wniosek o wstrzymaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji i tenże wniosek zostanie przez samorządowe kolegium odwoławcze uwzględniony;
   3. precyzując naraża się Pan na mandat do 250 złotych;

   pozdrawiam

   Sławomir Bystrzejewski

   • Ale jeżeli wniosek o wstrzymanie natychmiastowej wykonalności zostanie uwzględniony a odwołanie zostanie odrzucone to nadal prawko zostanie zatrzymane na 3 miesiące (licząc od dnia rozpatrzenia odwołania) a ponadto ryzykuje mandat w czasie rozpatrywania mojego odwołania, czy mam rację?

 187. Mam pytanie dotyczące doręczenia decyzji administracyjnej przez Starostę.
  Załóżmy:
  – jestem bezdomnym – nie posiadającym adresu zameldowania, ani adresu zamieszkania (lub wymeldowanie nastąpiło w przededniu kontroli policji);
  – nie okazałem Policji blankietu prawa jazdy – bo gdzieś go zapomniałem (oczywiście nie w domu, bo nie mam domu);
  W jaki sposób Starosta skutecznie dostarczy decyzję o zatrzymaniu mi uprawnień do kierowania pojazdem?

  • Szanowny Panie

   w takim wypadku postępowanie mogłoby zostać umorzone, z uwagi na fakt, iż prawo jazdy jest wysyłane do urzędu komunikacji właściwego dla Pana miejsca zamieszkania, a skoro nie ma Pan miejsca zamieszkania to mogą być komplikacje przy ustalaniu organu właściwego do wydania decyzji o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy, jak i z doręczaniem pism. Temat jest niezwykle szeroki i przewiduje wiele rozwiązań, dlatego odsyłam przede wszystkim do art. 21 41 oraz 44 kodeksu postępowania administracyjnego.

   pozdrawiam

 188. Szanowny Panie

  do zatrzymania dokumentu prawa jazdy, może dojść w sytuacji stwierdzenia, iż liczba osób które Pan przewozi w ciągniku rolniczym, przekracza o ponad 2 liczbę miejsc wskazaną w dowodzie rejestracyjnym.

  pozdrawiam

  Sławomir Bystrzejewski

  • Szanowny Panie
   do zatrzymania dokumentu prawa jazdy, nawet przy jednej osobie powyżej wskazania w dowodzie rejestracyjnym ciągnika rolniczego lub w pojeździe wolnobieżnym ponieważ te 2 osoby ponad liczbę miejsc dotyczą przyczepy ciągnionej przez owe pojazdy. Niestety. art. 102 ust. 5 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami.
   pozdrawiam
   Lidia Maciąg

 189. Prosiłbym o odpowiedź na temat przewozu większej ilości osób w pojeździe jakim jest ciągnik rolniczy. I czy tu zasady zabierania prawa jazdy dotyczą przewozu powyżej 2 osób niż jest to dozwolone w dowodzie rejestracyjnym.

 190. Witam,

  W dniu dzisiejszym podczas rutynowej kontroli zostałem zatrzymany przez nieoznakowany radiowóz. Nic nie było by na rzeczy gdyby to, że dnia 02-02-2016 zostało mi odebrane prawo jazdy za przekroczenie prędkości o 102/50 km/h.
  Dzisiaj dostałem mandat za brak wymaganych dokumentów na kwotę 50 zł i 0 pkt. Musiałem też pisemnie złożyć deklarację, że od dnia 19-04-2016 przez 3 miesiące nie będę prowadził pojazdów mechanicznych. Najgorsze jest to, że po upływie 13 dni od dnia dzisiejszego miałbym zwrócone wcześniej zatrzymane prawo jazdy które jest mi nie zbędne do pracy. Proszę o poradę czy mam jakąkolwiek możliwość odwołania się i zwrotu prawa jazdy zgodnie z zatrzymaniem po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia 02-04-2016. Pozdrawiam

  • Szanowny Panie

   celem znalezienia jak najlepszego dla Pana rozwiązania, muszę poznać więcej szczegółów, dlatego zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk „kontakt”.

   pozdrawiam

   Sławomir Bystrzejewski

 191. Witam,
  moja a raczej męża sytuacja wygląda tak, że fotoradar ITD wykonał zdjęcie, gdzie prędkość w terenie zabudowanym przekroczona była o 55km/h. Po odesłaniu dokumentów i wskazaniu pola iż nie udziela się informacji nt. kierującego pojazdem oraz zgadza się na 500zł mandatu bez punktów karnych otrzymane zostało pismo wzywające do stawienia się w charakterze świadka w przedmiotowej sprawie o popełnione wykroczenie. Pan w ITD okazał zdjęcie w dobrej rozdzielczości na monitorze po czym identyfikując męża wypisał mandat w wysokości 400zł i 10 pkt. karnych. Kazał też czekać na decyzję starosty o zatrzymaniu prawo jazdy. Od dnia wizyty męża w ITD minęło już 8 dni, nie otrzymał on żadnej decyzji ze starostwa i w związku z powyższym czy możemy być spokojni że na podstawie art. 7 pkt. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw taka decyzja nie zostanie wydana?

  • Szanowna Pani

   Tak, możecie być Państwo spokojni. Ponieważ, zgodnie z przywołanym przez Panią przepisem, podstawą do zatrzymania dokumentu prawa jazdy do końca 2016 roku, jest jego fizyczne zatrzymanie za pokwitowaniem przez policję na miejscu popełnienia czynu. Z pewnością starosta/prezydent miasta wyśle do Państwa stosowne wezwanie do zwrotu dokumentu prawa jazdy. W przypadku otrzymania pisma tej treści, niech Państwo odpiszę staroście/prezydentowi miasta, iż zgodnie z art. 7 pkt 1 ust 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny… brak podstaw do wydania decyzji o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy na 3 miesiące. Niech Państwo dodatkowo zasygnalizują, aby organ umorzył postępowanie, jako bezprzedmiotowe.
   Pozdrawiam

 192. Czy ktoś z Państwa, po odwołaniu do Starosty, uzyskał skrócenie czasu zatrzymania? Pytam, ponieważ nie wiem, czy jest sens takie odwołanie pisać, czy będzie ono wogóle uwzględnione?

  • Szanowny Panie
   z osobistego doświadczenia wiem, iż warto się odwoływać od decyzji o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy, ponieważ (jeżeli okoliczności sprawy na to pozwolą) istnieje szansa, na odzyskanie dokumentu już po upływie 1,5 lub 2 miesięcy od momentu jego zatrzymania (może nawet szybciej).
   Można czekać trzy miesiące w bezczynności, albo podjąć kroki zmierzające do szybszego odzyskania zabranego dokumentu.

   pozdrawiam

   • Witam, potwierdzam przepisy są tak skonstruowane że po przyjęciu mandatu najlepiej poczekać. Konsultowałem z wieloma prawnikami oraz się odwoływałem. Strata czasu. Odpowiedź z SKO w skrócie: zgodnie z prawem podtrzymujemy decyzcje bo mamy do tego prawo:)

 193. Witam.! W piatek w Popowie za policja Grajewo zabrano mi prawo jazdy. Okolicznosci, w Popowie obszar zabudowany po prawej stronie stoi radiowóz, jadę przepisowo, mijam ich i jade dalej po pewnym czasie widdzę w lusterku wstecznym policję na sygnale. Zjeżdzam, pokazują mi radar na którym jest szybkość 101km. Mandat 400 zł który przyjąłem i zabranie pawa jazdy. Nie miałem punktów karnych tylko za wjazd w miejsce zabronione zreszta przedawnione. To był mój 530 kn jazdy w tym dniu. Jechałem do Wilna. Jutro będę wracał i mam zamiar wstąpić na policję w celu wyjaśnienia jak dokonano pomiaru i jakim przyrządem i kto to zrobił. Sam okoliczności nie pamiętam czy miałem taką szybkość policjant twierdził iż po minięciu radiowozu przyśpieszyłem. Mam zamiar szukać szan u starosty, jeżdzę codziennie z racji wykonywanego zawodu i nie przekraczałem przepisów. Proszę o pilną odpowiedż. Pozdrawiam

  • Szanowny Panie

   celem znalezienia jak najlepszego dla Pana rozwiązania, zachęcam do kontaktu ze mną poprzez wypełnienie formularzu, który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie niebieski przycisk “kontakt”.

   pozdrawiam

   Sławomir Bystrzejewski

   • panie slawku mam takie wazne dla mnie pytanie zatrzymala mnie policja za przekroczenie predkosci o 52 km i zatrzymala mi prawo jazdy kat b a jestem w trakcie robienia kategori c czy moge przystapic do egzaminu z gury serdecznie dyiekuje za odpowiedz

    • Szanowny Panie

     a czy zdążył Pan złożyć do starostwa kserokopię dokumentu prawa jazdy lub inny dokument potwierdzający posiadanie przez Pana kategorię B ? Jeżeli tak, to nie widzę przeciwwskazań, aby przystąpił Pan do egzaminu posługując się tylko dowodem osobistym. Nowo uzyskana kategoria prawdopodobnie zostanie wprowadzona po upływie okresu zatrzymania prawa jazdy.

     pozdrawiam

     pozdrawiam

 194. Witam. Wczoraj zatrzymała mnie policja dostałam 10 p , mandat 400 zł , prawo jazdy zabrane na 3 m. W terenie zabudowanym jechałam 104 . To jest moje pierwsze wykroczenie , nigdy nie dostałam mandatu . Prawo jazdy jest mi potrzebne , ponieważ codziennie przed pracą muszę odwieźdź dziecko do szkoły ( mój syn jest chory na autyzm). Sama wychowuję dwoje dzieci więc nie ma kto mnie zastąpić . Proszę o pomoc .

  • Może się Pani odwołać od decyzji starosty przez uargumentowanie, tego tym, że musi pani mieć prawo jazdy, aby dowozić syna do pracy jak i mieć dojazd do pracy, jako, że jest pani samotną matka.
   Pozdrawiam

    • Szanowny Panie

     Badanie będzie Pan musiał zrobić, aby odzyskać dowód rejestracyjny pojazdu i jest to niezależne od okresu zatrzymania dokumentu prawa jazdy. Tego samego dnia kiedy zrobi Pan badania techniczne pojazdu będzie mógł Pan odebrać dokument rejestracyjny.

     pozdrawiam

     • Chodzilo mi o badania psychologiczne, takie jak przy odebraniu prawa jazdy za jazde ppd wplywem alkoholu

    • Szanowny Panie

     na podstawie informacji, które mi Pan przekazał, mogę stwierdzić, iż na żadne badania psychologiczne nie będzie musiał się Pan stawić. Chyba, że dostał Pan skierowanie na takie badania.

     pozdrawiam

     Sławomir Bystrzejewski

  • Szanowna Pani

   celem znalezienia jak najlepszego dla Pani rozwiązania, zachęcam do napisania do mnie z niniejszym problemem na podany w zakładce „autorzy” – Sławomir Bystrzejewski, adres mailowy.

   pozdrawiam

 195. Witam, w dniu wczorajszym odebrano mi prawo jazdy za przekroczenie prędkości o 53km/h w terenie zabudowanym, stało się to ponieważ wyprzedzalem pojazd przede mną i już nie zwalnialem, byłem 3-cim kierowca, w tym samym czasie i miejscu, który popełnił wykroczenie i zostało odebrane prawo jazdy i nałożony mandat. Czy jest jakaś możliwość znalezienia argumentów, że np patrol “obsługiwał” 3 kierowców na raz, a droga była czysta bez ruchu pieszych i malym, wręcz znikomym ruchu pojazdów? Droga ta była bardzo długa prosta mająca długość około 4-5km. Na dodatek został mi odebrany dowód rejestracyjny pojazdu, ponieważ nie miałem pieczątki a przegląd byl ważny, nawet sprawdzili to u siebie, ale dowód zabrali i co teraz? Pozdrawiam

  • Szanowny Panie

   o ile dobrze zrozumiałem, policja dokonała jednoczesnego zatrzymania trzech pojazdów za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym? Jeżeli faktycznie tak było, to zastanawia mnie w jaki sposób policja dokonała pomiaru jednocześnie trzech pojazdów jadących obok siebie, przy użyciu jednego radaru. W takiej sytuacji na pewno należałoby podważyć prawidłowość dokonanego pomiaru. Dodatkowo może Pan sprawdzić, czy obszar w którym Pana zatrzymano był prawidłowo oznakowany, jako teren zabudowany.
   Odnośnie dowodu rejestracyjnego, to czym Policja motywowała dokonanie zatrzymania Pańskiego dowodu rejestracyjnego? otrzymał Pan od nich jakiś kwitek?

   pozdrawiam

   Sławomir Bystrzejewski

   • otrzymałem pokwitowanie, ktore upoważniało mnie do dojazdu domu, powód był taki, że nie miałem tylko pieczątki nic więcej. Źle trochę Pan zrozumiał, każdy z kierowców został przyłapany oddzielnie tzn. po kolei, gdy zostałem zatrzymany, dwóch kierowców czekało już na mandaty i pokwitowania.

    pozdrawiam

    • Szanowny Panie

     Zasadniczo kwitek, który Pan otrzymał w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny, wydawany jest po to, aby móc dojechać do najbliższej stacji kontroli celem wykonania badań technicznych. Po dokonaniu badań technicznych dostanie Pan odpowiednie zaświadczenie, ważne przez 30 dni. Z tym zaświadczeniem + pokwitowanie otrzymanym od policji może Pan jeździć bez dowodu rejestracyjnego. Następnie niech Pan uda się do urzędu właściwego ze względu na miejsce rejestracji, gdzie po pokazaniu zaświadczenia z badania technicznego, dostanie Pan dowód rejestracyjny z powrotem.

     Zasadniczo nie ma ograniczeń, jak to Pan ujął w “obsługiwaniu” przez policję 3 kierowców naraz. Jednakże i tak należy próbować podważyć dokonany pomiar prędkości

     pozdrawiam

     • Chciałbym do pana skierować jedno małe, ale ważne pytanie. Czy będę musiał zrobić badania by odebrać prawo jazdy, czy po prostu w dniu gdy minie 3-ci miesiąc mogę odebrać dokument w wydziale komunikacji i na tym się sprawa kończy?

 196. Jeżeli są państwo w posiadaniu Ukraińskiego prawa jazdy, mogę pomóc w weryfikacji jego ważności. Samego prawa jazdy jak i dokumentów z nim związanych takich jak meldunek, karta pobytu czy certyfikat ukończenia szkoły. W razie potrzeby mogę taki dokument zweryfikować przy jego odbiorze. 00380689059159

 197. Witam. 20 marca zostało mi zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h. Do jakiej instytucji mam wysyłać pismo z prośbą o wcześniejszy zwrot uprawnień? Jestem zawodowym kierowca i w tej chwili moje wykroczenie pozbawiło mnie środków do życia.

  • Szanowny Panie

   Stosowne odwołanie należy wysłać do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem starosty który wydał decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.
   Jednakże celem znalezienia jak najlepszego dla Pana rozwiązania, zachęcam do napisania do mnie z niniejszym problemem na podany w zakładce „autorzy” – Sławomir Bystrzejewski, adres mailowy.

   pozdrawiam

 198. 26 grudnia 2015 zostało mi zabrane prawo jazdy za przekroczenie prędkości +50.26marca br. mija okres 3 miesięcy.Na ten dzień przypada wolne w Urzędzie.odbiór fizyczny prawka to 29 marzec.Mam pytanie czy już w 26 marca mogę kierować samochod? narażając się jedynie na mandat za jazdę bez dokumentów

  • Szanowny Panie

   Niech Pan spróbuje pójść do urzędu dnia jutrzejszego lub w piątek (o ile będzie w Pana miejscu zamieszkania tego dnia czynny) i poprosić o wydanie dokumentu prawa jazdy, może już Panu wydadzą.
   Jeżeli Pan w wspomnianych dniach nie otrzyma dokumentu prawa jazdy to i tak formalnie będzie Pan mógł prowadzić samochód od dnia 27 marca, jednakże z narażaniem na mandat za prowadzenie pojazdu bez dokumentów.

   Pozdrawiam

 199. Witam. Policja zatrzymała pawo jazdy. Gdy list polecony przyjdzie od Starosty a ja go nie odbiorę . Co będzie dalej. Naprzykład odbiorę go na poczcie za 14dni albo później , albo wcale. Co będzie dalej, czy będę mógł się odwołać do SKO. Czy listem poleconym robi się odwołanie do Starosty. Cz mam się powołać na Trybunał Konstrukcji Praw Człowieka to był radar Iskra1 nie zgodny z prawem. Albo co innego mam napisać.?
  Z góry dziękuję!

  • Szanowny Panie

   Jeżeli nie odbierze Pan listu w terminie 14 dni to zostanie on powtórnie awizowany. Jeżeli po powtórnej awizacji także Pan go nie odbierze, to wtedy list wraca do nadawcy. W takiej sytuacji zalecam Panu osobiste pofatygowanie się do właściwego urzędu po odbiór decyzji (o ile chce się Pan odwoływać). Od momentu otrzymania listu poleconego zawierającego decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy rozpoczyna bieg termin na wniesienie odwołania od decyzji.
   Jakby tylko Pan sprecyzował na co Pan chce się powołać to oczywiście potwierdzę czy taka możliwość istnieje. Niech Pan pisze, że prawo jazdy jest Panu niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej, niech Pan szuka uchybień w samej procedurze zatrzymania prawa jazdy czy kontroli pomiaru prędkości (że była przeprowadzona nieprawidłowo lub , że była przeprowadzona przez niesprawne urządzenie, którego pomiary są nieprawidłowe). Polecam Panu wypisanie jak największej ilości argumentów, ponieważ któryś może “chwycić”.

   Pozdrawiam

 200. witam serdecznie zabrano mi prawo jazdy na 3 miesiące bo przekroczyłem o 54km/h moje pytanie czy mogę odzyskać wcześniej prawo jazdy gdyż jestem jedynym zywicielem rodziny i bez prawa jazdy stracę prace. Drugie moje pytanie czy starosta może dać mi jakiś dokument ze mogę jeździć koparko – ładowarka po drodze? Wie ktoś coś może coś podpowiedzieć z góry dziękuję.

  • Szanowny Panie

   celem znalezienia jak najlepszego dla Pana rozwiązania, zachęcam do napisania do mnie z niniejszym problemem na podany w zakładce „autorzy” – Sławomir Bystrzejewski, adres mailowy.

   pozdrawiam

 201. Witam! Przekroczyłem prętkść na małej wiosce na terenie zabudowanym o 56km h. Przed znakiem teren zabudowy przechodzi przez ulicę potężna linia elektryczna wysokiego napięcia.Od znaku teren zabudowy była odległość 550m Policjant sałatka na drodze miernikiem prętości Iskra1. Przyjąłem mandat i zabrał prawo jazdy. Był zakręt prawo powyżej 10stopni. Od znaku w zdłuż drogi po prawej stronie ciągła się linia elektryczna,po lewej stronie barierki ochronne,dom miał dach z blachodachówki. Na odcinku prostym przechodziły przez ulicę druty elektryczne w pięciu miejscach, także nad Policjantem stojącym. Czytałem instrukcje Iskra1 to on tam nie powinien tam stać. Proszę o pomoc! Stało to się 15 marca.

  • Szanowny Panie

   celem znalezienia jak najlepszego dla Pana rozwiązania, zachęcam do napisania do mnie z niniejszym problemem na podany w zakładce „autorzy” – Sławomir Bystrzejewski, adres mailowy.

   pozdrawiam

 202. Moje pytanie brzmi czy jeśli zostało mi zabrane prawo jazdy za przekroczenie prędkości o 50 w terenie zabudowanym na 3msc to czy w tym czasie moge sie poruszac motorowerem i rowerem posiaadajac karte motorowerowa ?

  • Szanowny Panie

   jeżeli posiada Pan ważną kartę motorowerową, to nie widzę przeciwwskazań, aby poruszał się Pan motorowerem, pomimo zatrzymania prawa jazdy.

   pozdrawiam

   • Witam Panie Sławku,
    a jeśli karty motorowerowej nie posiadam, ale chcę poruszać się skuterem o pojemności do 50 cm3 ? Zabrane prawo jazdy mam na kat. B , od 97 roku. Czy za poruszanie się tzw. motorynką grozi przedłużenie zatrzymania do 6 miesięcy ?

    • Szanowny Panie

     1. Na jazdę skuterem (jeżeli nie posiada Pan kategorii B i jeżeli nie ukończył Pan 18 lat przed 2013 rokiem) musi Pan posiadać kategorię AM;
     2. Jeżeli posiada Pan kategorię B to może Pan poruszać się zarówno samochodem, jak i skuterem (wtedy nie jest wymagana kategoria AM);
     3. Zatrzymanie prawa jazdy dotyczy wszystkich kategorii na które mamy uprawnienia;
     4. Toteż jeżeli zostanie Pan zatrzymany podczas jazdy skuterem, starosta/prezydent miasta może Panu przedłużyć okres zatrzymania prawa jazdy do 6 miesięcy.

     pozdrawiam

     • Czy aby na pewno?
      Z tego co wiem, osoby które skończyły 18 lat przed 2013 rokiem, mogą poruszać się skuterem o pojemności do 50ccm nawet w ogóle nie posiadając prawa jazdy.

      Podstawa:
      Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami art. 133 punkt 3.

     • Na skuter nie wymaga się uprawnień jeżeli ma się skończone 18 lat co oznacza, że starosta nie może przedużyć okresu zatrzymania PJ do 6 miesięcy, za jazdę na skuterze czy motorowerze ,ponieważ na ten pojazd nie mieliśmy zatrzymanych uprawnień.Pan Sławomir się myli.

  • Szanowny Panie

   jak najbardziej, osoba która ukończyła 18 lat 2013 rokiem, nie musi posiadać uprawnień pozwalających jej na prowadzeniu motoroweru, a tym samym jeżeli zostanie takowej osobie zatrzymany dokument prawa jazdy kategorii B, to nie ma przeszkód, aby taka osoba poruszała się motorowerem. Jednakże, jeżeli na dokumencie widnieją uprawnienia kategorii B i AM to zatrzymanie dotyczy wszystkich posiadanych uprawnień.

   pozdrawiam

 203. tzn. pewnie starosta wydał takową decyzję, ale ona na piśmie do mnie nie dotarła jeszcze… nie potwierdziłem w żaden sposób odbioru. co w takim przypadku?

 204. Witam.
  Policja zatrzymała mi prawo jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym 14 dni temu.
  Do tej pory nie dotarła do mnie żadna korespondencja ze starostwa. Dzisiaj zostałem zatrzymany do kontroli drogowej, policja nie dała mi żadnego mandatu, ustnie pouczyła o zakazie prowadzenia auta, zebrała dane adresowe i poinformowała żeby czekać na jakieś info od nich.
  Pytanie:
  Czy będę miał przedłużone do 6 miesięcy zatrzymanie prawa jazdy?
  dziękuję

  • Witaj jestem w takiej samej sytuacji, jeśli starosta nie wydał decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy to możesz poruszać się bezpiecznie i narażać się na mandat 50 zł za brak dokumentów.

   • Szanowny Panie

    nie mogę się z Panem zgodzić, ponieważ, jeżeli będzie Pan prowadził w okresie pomiędzy zatrzymaniem prawa jazdy przez policję a wydaniem decyzji przez starosty o zatrzymaniu prawa jazdy, to oprócz mandatu za nieposiadanie dokumentów, naraża się Pan na przedłużenie okresu zatrzymania prawa jazdy do 6 miesięcy. Mimo, iż decyzja nie została jeszcze wydana. Wynika to z faktu, iż bieg okresu zatrzymania prawa jazdy biegnie od dnie jego faktycznego zatrzymania, a decyzja niejako potwierdza tą sytuację.

    pozdrawiam

   • Sugeruję wczytanie się w Art. 102, ust. 1d “Ustawa o kierujących pojazdami”. Starosta może przedłużyć do 6 miesięcy nawet jeśli nie zdążył jeszcze wydać pierwszej decyzji o 3 miesiącach.

  • Szanowny Panie

   trudno powiedzieć, to zależy od tego czy policja przekaże staroście informacje o prowadzeniu przez pana samochodu pomimo zatrzymania prawa jazdy oraz od samego starosty przy wydawaniu decyzji.

   pozdrawiam

  • Szanowny Panie

   trudno powiedzieć, to zależy od tego czy policjanci, którzy dokonali Pana zatrzymania przesłali informacje o tym fakcie do starosty. Jeżeli tak, to istnieje ryzyko, że starosta wyda decyzję o zatrzymaniu Pana dokumentu prawa jazdy na okres do 6 miesięcy.

   pozdrawiam

 205. Witam, w dniu 10 marca zatrzymała mnie policja z powodu przekroczenia prędkości o 57km/h. Prawo jazdy zapomniałem z domu. Policja ma prawo w takim razie zakazać prowadzeniu pojazdów na okres 3 miesięcy?
  Posiadam do tego 23 punkty karne. W dniu 11 marca zatrzymała mnie policja za prędkość 91 km/h w zabudowanym po czym dostałem 8 pkt karnych… Także ogolnie bede posiadał 31 pkt. W jakim czasie bede musiał zdać prawo jazdy? Ponieważ policja przy kontroli nie zabrała mi prawa jazdy.
  Drugie pytanie jeżeli posiadam drugie prawo jazdy niemieckie, czy moge się nim posługiwać ?

  • Policja mi zatrzymała prawojazdy za przekroczenie o 51 mandatu nieprzyjemne miezone miernikiem laserowym z odległości ponad 500 m co z daną tolerancja pomiaru? a co z paragrafu w którym jest napisane że dane urządzenie pomiarowe powinno utożsamiać dana prędkość z pojazdemkierującego? Np.nagranie. A w takim laserowym urządzeniu nie ma takiej możliwości

   • Teraz przyszła mi decyzja od starosty o zatrzymaniu prawka i pouczenie o odwołaniu się od decyzji
    I jeszcze wezwanie z komendy mam się dopiero stawić co z ty dalej zrobić

    • Czy mogę się odwołać do starosty że nie przyjąłem mandatu i że uważam że pomiar był Ne prawidłowo wykonany. Ze według paragrafu radar ultralyte nie utożsamia danej prędkości z pojazdem jadącym czyli jest używane bezprawnie a po za tym wyczytałem że błąd pomiaru może być +/- 2 km do ok 200m a pomiar był robiony ok 500 to błąd może być jeszcze większy a według prawa taka tolerancja jest uznawana na korzyść obwinionego czyli moja proszę o odpowiedź

     • Szanowny Panie

      jak najbardziej może Pan się odwoływać ponieważ dzięki temu istnieje szansa, że będzie Pan mógł poruszać się samochodem przez okres rozpatrywania odwołania od decyzji sko, a w dalszej perspektywie decyzja o zatrzymaniu Pańskiego prawa jazdy może zostać uchylona. Jednakże celem precyzyjniejszej odpowiedzi na Pańskie pytania, proszę o kontakt drogą mailową (adres w zakładce autorzy – Sławomir Bystrzejewski)

   • Szanowny Panie

    oczywiście zawsze w takich urządzeniach jest jakaś granica błędu i z reguły jest to około 1 – 2 km. Dodatkowo, im większa odległość tym pomiar jest mniej precyzyjny.
    A o jaki paragraf, jakiej ustawy Panu chodzi?

    • witam serdecznie. przekroczyłem prędkość o 57 w terenie zabudowanym. no i cała procedura zabrania prawa jazdy poszła. czy starosta na wniosek kierowcy może oddać uprawnienia jeżeli uzna że jest ku temu powód ? np. ciężka choroba kierowcy /nowotwór/ i częste wizyty , kontrole u różnych lekarzy w mieście odległym o 70 km.

  • Szanowny Panie

   Precyzując, policja Panu nie może zakazać prowadzenia pojazdów, decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje starosta. Natomiast w sytuacji, jeżeli Policja na “gorącym uczynku” nie zatrzymała Panu prawa jazdy to zgodnie z tym co już zostało przeze mnie napisane, brak jest podstaw do wydania decyzji w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym.
   A w jakim okresie uzyskał Pan te pkt karne? bo co do zasady można uzyskać maksymalnie 24 pkt w ciągu roku.
   Oczywiście jeżeli posiada Pan ważne prawo jazdy niemieckie to jak najbardziej może się Pan nim posługiwać na terenie całej unii europejskiej w tym Polski.

 206. Witam, zwracam sie z tskim pytanien . 15 stycznia zostslem zatrzymany przez policje za przekroczenie predkosci o 54 km w terenie zabudowanym. Nie mialem dokumentow przy sobie, wiec dokument sam w sobie nie zostal mi zabrany. Oczywiscie od tamtego dnia nie prowadze samochodu i czekam az mina 3 miesiace, tj do 15 kwietnia. 2 dni temu zona odebrala list polecony adresowany do mnie z urzedu miasta – decyzje i zatrzymaniu prawa jazdy, w ktorym m.in jest napisane ze 3 miesiace beda liczone od dnia dostarczenia prawa jazdy do urzedu. Jak to tal naprawde jest? Bo od 15 stycznia nie prowadze auta i minely juz prawie 2 miesiace, a tutaj moze sie okazac ze te 3 miesiace dopiero przede mna.

  • Szanowny Panie

   zasadniczo okres zatrzymania prawa jazdy biegnie od dnia faktycznego zatrzymania dokumentu prawa jazdy, czyli, jeżeli Policja na miejscu zdarzenia zatrzymałaby Panu prawo jazdy to od tego momentu byłby liczony okres zatrzymania dokumentu prawa jazdy. Natomiast w sytuacji o której Pan mówi, to zgodnie z tym co podnosiłem już w moim artykule, do końca tego roku, zgodnie z art. 7 pkt. 1 ust. 2 Ustawa z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, podstawą wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy może być tylko i wyłącznie zatrzymanie tego prawa jazdy na “gorącym uczynku” przez Policję. Toteż starosta nie może żądać od Pana przesłania prawa jazdy. W takim wypadku niech Pan napisze pismo do starosty (przytaczając treść wspomnianego przepisu) w którym zaznaczy Pan, że w niniejszej sprawie, brak jest podstaw do wydania decyzji w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy oraz, że postępowanie stało się bezprzedmiotowe i dlatego należy je umorzyć.

   pozdrawiam

   • Witam.
    Wczoraj mieliśmy taka samą sytuację. Chłopak dostał mandat 500 zl za przekroczenie prędkości < 50km/h w terenie zabudowanym. Mandat przyjął i podpisał ale prawa jazdy przy sobie nie miał. Czy jeśli przyjdzie decyzja od starosty o zatrzymaniu prawa jazdy wystarczy powołać się na ten zapis i prawo jazdy nie będzie wstrzymane na 3 miesiące? Czy jest to potwierdzone?

    • Skoro Ty jesteś tym bardziej zainteresowana jak Twój chłopak, to przychodzą mi do głowy jedynie dwa wnioski…

     a) może powinnaś zmienić chłopaka,
     b) lepiej niech odda prawo jazdy.

     ;P

    • Szanowna Pani

     oczywiście, jak najbardziej proszę się na przytoczoną argumentację powołać, jednakże nie mogę zagwarantować, iż to wystarczy (czy nie trzeba będzie podjąć dodatkowych działań), aby decyzja nie została wydana, ponieważ niektóre organy administracji wydają decyzje o zatrzymywaniu prawa jazdy mimo braku ku temu podstaw.

     pozdrawiam

 207. Witam,
  Również dołączam się do pytania powyżej; licząc na odpowiedź – można kierować do czasu decyzji starosty.
  Mam jeszcze prośbę o doprecyzowanie procedur wydania decyzji administracyjnej oraz w miarę możliwości odpowiedzi na pytania poniżej.
  Dzisiaj zatrzymano mi prawko , przekroczenie o 51km/h – jechała i nagrała mnie nieoznakowana Insignia (czy istnieje coś jak margines błędu gdyż chodzi o 1km/h, dodam iż w radiowozie była to Iskra 1?). Policja kieruje informacje do starosty w terminie do 7dni. Ten niezwłocznie wydaje decyzję o zatrzymaniu (czy ta decyzja musi zostać do mnie wysłana? jeśli nie to jak mam się dowiedzieć kiedy została wydana). Od decyzji mam 14dni na odwołanie do SKO (czy mogę jednocześnie odwołać się do samego starosty z uwagi iż moje dochody uzależnione są od prowadzenie samochodu?) W tym momencie mija już ok 3tygodni, prawomocnej docyzji jeszcze nie mam więc jeśli zatrzyma mnie policja to dostanę tylko mandat 50zł i pojadę dalej? Następnie jak się odwołam do SKO oni mają 30dni na odpowiedź, czyli istnieje szansa że nawet jeśli nie przyjmą odwołań to przez nawet jeszcze ok 2miesiące będę miał prawo jazdy? Czy na koniec kiedy te drogi zawiodą to starosta ma nadal obowiązek poinformowania mnie o zatrzymaniu prawa jazdy? (tak abym wiedział od kiedy rzeczywiście nie mam uprawnień? ).
  Proszę o odpowiedź

  • Szanowny Panie
   1. proszę posiłkować się odpowiedzią na komentarz “Mmm14”
   2. fotoradar Iskra jest powszechnie krytykowany za ogólną wadliwość i nieprecyzyjność, więc tą okoliczność, jak najbardziej można podnieść w ewentualnym odwołaniu od decyzji starosty;
   3. Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy powinna zostać Panu przesłana, tak aby mógł się Pan od niej odwołać;
   4. Zasadniczo to Pan składa odwołanie do starosty, jednakże starosta musi przesłać to odwołanie do sko, które w tym przypadku jest wyłącznie uprawnione do rozpatrzenia wniesionego przez Pana odwołania (później może się Pan odwołać do wojewódzkiego sądu administracyjnego)
   5. Celem precyzyjniejszej odpowiedzi na resztę pytań, zachęcam do napisania do mnie z niniejszym problemem na podany w zakładce „autorzy” – Sławomir Bystrzejewski, adres mailowy.
   pozdrawiam

  • Cześć. Moja podpowiedź być może jest już trochę za późno ale szkoda że dałeś(aś) sobie wogóle odebrać prawko ponieważ można było tak zrobić iż policjant dałby tylko pouczenie, jak to zrobić w przyszłości … już opisuję. Zatrzymuje nas policjant np . z takiej insigni, ale może to być też radiowóz oznakowany i informuje nas że przekroczyliśmy prędkość np o 51 km/h i że zgodnie z tym nakłada n nas mandat 500 zł. i dostajemy 10 punktów karnych, oraz że zgodnie z art. 135 punkt 1a prawa o ruchu drogowym zatrzymuje nam prawo jazdy. My wówczas grzecznie pytamy Pana policjanta czy dobrze za ten przepis (a raczej bubel prawny 🙂 ) i czy rzeczywiście chce nam odebrać prawko, bo jeśli tak to my odmawiamy przyjęcia mandatu. Wóczas policjant powie nam że w takim razie sprawa zostanie skierowana do sądu, my odpowiemy mu wówczas że oczywiście tak, ale musi się liczyć (policjant) że w sądzie udowodnienie że on również przekroczył prędkość o ponad 50 km/h nie będzie stanowiło żadnego problemu ponieważ wideorejestrator pokazuje nie naszą prędkść tylko przędkość radiowozu więc z tym nikt nie będzie dyskutować. A zgodnie z przepisem na który Pan policjant się powoła, o odebraniu prawa jazdy czyli 135 punkt 1a P.O.R.D. mówi Art.135
   1. Policjant: (…)
   1a) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:
   a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym
   Wiec zgodnie z tym przepisem policjant również straci prawko na 3 miesiące. Policjant oczywiście poinformuje nas że on jest na służbie (czyli pewnie święta krowa) i on wykroczenia nie popełnia i … ma rację wykroczenia nie popełnia ale czyn już bez wątpienia tak ( 🙂 ) i to nie podlega dyskusji. A głąby z wiejskiej pisząc ten przepis nie wspomnieli w nim nic o pojazdach uprzywilejowanych, więc dupa zbita policjant też traci prawko i nic z tym nie zrobi, a jak prawko to może i pracę więc jak mądry policjant to nie odbierze nam prawka a w zamian mandatu da pouczenie. Teraz z tego co wiem możesz jeszcze o czasie 7 dni odwołać sie i wówczas sprawa trafi do sądu i spowodować że policjant z insigni też straci prawko tak dla naszej satsfakcji, a co niech wie że nie jest świętą krową w tej insigni. Poza tym w sądzie będzie można powołać biegłego który sporządzi opinię czy rzeczywiśie poruszaliśmy się z taką prędkościa w końcu tu chodzi tylko o 1 km/h a jeżeli jechaliśmy np. 49 km/h szybciej to pewnie mamy szanse na to że prawko oddadzą i może jeszcze będziemy mieli szanse na jakieś odszkodowanie np. za to że odebrano nam prawko dzięki czemu nie mogliśmy zarabiać na życie ale to już zależy od naszego dobrego adwokata. Poza tym jeszcze jedno jeżeli zatrzyma nas kiedyś taka insygnia to można srawdzić na jakich oponach porusza się ów radiowóz i sprawdzić czy dane z opony (rozmiar) zgadza się z tym co jest napisame w homologacji, ponieważ samochód może być homologowany na oponach letnich np 205/50/16 a w okresie zimowym poruszać się na rozmiarze np. 195/60/16 i wówczas prędkościomierz pokaże nam że jedziemy np. 100 km/h a pojedziemy naprawdę 98,34 km/h. i już mamy nasz 1 km/h w kieszeni. Taka niezgodność opon może być podstawą do nieprzyjęcia mandatu, pewnie niewiele osób o tym wie, ale tak jest. Życzę powodzenia

   • Szanowny Panie

    jeżeli prawo jazdy nie zostanie zatrzymane wspomnianemu policjantowi za pokwitowaniem w chwili popełniania przez niego czynu, to brak podstaw do wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy, stanowi o tym art. 7. 1. Do dnia 31 grudnia 2016 r.:
    … 2) podstawą wydania decyzji, o której mowa w art. 102 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz art. 103 ust. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w art. 5, jest informacja o zatrzymaniu prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy wymienionej w art. 4.
    Dlatego, jeżeli już chcemy, aby policjantowi, prowadzącemu pojazd, który zarejestrował przekroczenie przez nas prędkości, zostało zatrzymane prawo jazdy, musimy zwrócić się do policjanta, który siedział na miejscu pasażera we wspomnianym pojeździe, aby ten dokonał zatrzymania za pokwitowaniem dokumenty prawa jazdy policjantowi prowadzącemu wzmiankowany pojazd.
    Jednakże, w przedmiocie rozważań pozostaje okoliczność, czy policjant będący “kolegą” policjanta, który prowadził wspomniany pojazd, dokona zatrzymania jego dokumentu prawa jazdy.

    pozdrawiam

    • Dokładnie tak, oczywiście że musimy zażądać od policjanta siedzącego obok odebrania prawka powinienem oczywiście to dopisać ,ale co do Pańskich wątpliwości czy drugi policjant będący “kolegą” policjanta kierowcy będzie chciał go ukarać to powiem Panu że niedopełnienie obowiązku ukarania przez drugiego polcjanta jest poełnieniem przestępstwa z art. 231 kodeksu karnego cytat”: (§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,
     podlega karze pozbawienia wolności do lat 3) .i my jako obywatele możemy domagać się takiego ukarania w ciągu 3 lat od jego popełnienia, (zdaję sobie sprawę z tego że niewiele osób o tym wie) więc jak taki policjant nie ukara “kolegi” poełni przestępstwo a konsekwencją takiego ukarania bedzie to że jako osoba karana “wyleci” z policji.
     Pozrawiam

     • Szanowny Panie

      Treść przytoczonego przepisu jest mi znany. Tylko pytanie czy postępowanie karne w ogóle zostanie wszczęte. A nawet jeśli zostanie wszczęte to czy nie zostanie umorzone. Może do tego dojść, jeżeli właściwy organ prowadzący postępowanie uzna, iż np. gdy “zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie” (patrz. art. 17 k.p.k.).

      pozdrawiam

 208. Witam.
  Zostało mi zatrzymane prawo jazdy z powodu przekroczenia prędkości o 54km w terenie zabudowanym. Oddałam prawo jazdy Policji, wystosowałam wniosek o uchylenie mandatu do sądu, oraz o zawieszenie postępowania administracyjnego do starosty. Moje pytanie, czy do póki starosta nie wyda decyzji moge kierować pokazdem tylko pod groźbą ukarania mnie 50zl mandatem za brak bankietu, czy automatycznie przedłuża się okres do 6 miesięcy?

  • Szanowna Pani,
   Zasadniczo do momentu wydania decyzji przez starostę, można (w dużym uproszczeniu) powiedzieć, że Pani prawo jazdy nie zostało zatrzymane, a więc teoretycznie może Pani kierować samochodem, jednakże należy zauważyć, iż jeżeli w okresie pomiędzy zatrzymaniem Pani prawa jazdy a decyzją starosty złapie Panią Policja, która poinformuje o tym fakcie starostę, to ma on możliwość wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy od razu na okres 6 miesięcy.
   Na marginesie pragnę wskazać, iż Pani wniosek o zawieszenie postępowania raczej może nic nie dać, z uwagi, iż takie wniosek co do zasady kieruje strona które zainicjowała postępowanie administracyjne, czyli w Pani przypadku podmiot, który zatrzymał Pani prawo jazdy. Oczywiście nie można wykluczyć sytuacji, iż z jakichś powodów, sąd jednak uwzględni Pani wniosek. Na pewno zalecam odwoływanie się od decyzji.
   Pozdrawiam

   • Witam serdecznie,
    Dnia 1 października 2017 r o godz. 21 :20 zatrzymano mi prawo jazdy. Przekroczylem prędkość w terenie zabudowanym o 52km / h. Gdzie i kiedy w myśl prawa mogę odebrać dokument, gdyż podczas zatrzymania prawa jazdy nie zostałem poinformowany.
    Pozdrawiam

    • Szanowny Panie Kamilu

     Co do zasady zatrzymany dokument prawa jazdy może Pan odebrać dnia 2 stycznia 2018 roku w starostwie właściwym dla wydania dokumentu prawa jazdy.

     Pozdrawiam

 209. Witam. W dniu wczorajszym pod wieczor zabrzymana mnie policja zaraz przed wjezdzie do tynelu ( pod spodkiem) za przekroczenie predkosci. Predkosc przekroczylem o 52 km. Skutkiem jest zatrzymanie prawa jazdy i mandat 500 zl. Tunel zmajduje sie pod miastem z ladna 2 pasmowa droga. Dodatkowo pod wieczor maly ruch wiec chwila nieuwagi spowodowalo zbyt duza predkosc. Zgadzam sie z przekroczeniem predkosci. Jednak nie zgadzam sie z tym ze jest to teren zabudowany. Zeby bylo smiesniej “teren zaczyna sie” przy gdy drocga schodzi pod miasto czyli zaraz przed tunelem a konczy po wyjechamiu z tunelu. Tylko gdzie ten teren zabudowany? Gdzie wzmorzony ruch pieszych? Przeciez tam nie powinno byc pieszych. Sila rzeczy brak dojazdow do posesji et cetera. Bo gdzie w tunelu? Czy jest szansa by cos z tym zrobic i odzyskac prawo jazdy.

  • Szanowny Panie,
   oczywiście istnieje możliwość odwołania się od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. Aby było ono skuteczne, można np. sprawdzić oznakowanie przed wjazdem do tunelu, czy jest prawidłowe.
   Natomiast ja mam do Pana dwa pytania:
   1. ile miał Pan na “liczniku”? bo tam jest ograniczenie do 70 km/h;
   2. czy Policjanci dokonali Pana zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem?

  • oczywiście celem znalezienia jak najlepszego dla Pana rozwiązania, zachęcam do napisania do mnie z niniejszym problemem na podany w zakładce „autorzy” – Sławomir Bystrzejewski, adres mailowy.
   pozdrawiam

 210. Witam,

  11 grudnia 2015r. zostało mi zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie prędkości o 56 km/h w terenie zabudowanym. Zgodnie z przepisami powinienem odebrać prawo jazdy po trzech miesiącach (tj.11.03.2016). Niestety 29.01.2016r. kierował pojazdem mój brat cioteczny, który podczas kontroli policyjnej podał moje dane jako jakbym to ja kierował tym pojazdem. Z automatu policja wystosowało wniosek o przedłużenie zatrzymania prawa jazy na 6 miesięcy na mnie, gdzie ja tym pojazdem nie kierowałem. Na policję dostarczyliśmy wszystkie potrzebne oświadczenia (brat się przyznał że to on kierował) i teraz sprawa utknęła w martwym punkcie.

  I tu moje pytanie co mogę zrobić aby odzyskać prawo jazdy w terminie 11 marca ? Dodam że starosta jeszcze nie wystosował wniosku o zatrzymanie prawa jazdy. Czy starosta w jakiś sposób może zawiesić postępowanie i oddać mi prawo jazdy zgodnie z terminem 3 miesięcy ? I co mi grozi za poruszanie się pojazdem pomimo nałożenia niesłusznego zakazu na 6 miesięcy ?

  Pozdrawiam.

  • Szanowny Panie,
   w jednym komentarzu niestety nie będę wstanie odpowiedź na tak rozległy wątek. Z ogromną chęcią Panu pomogę, jednakże muszę poznać więcej szczegółów, aby przeanalizować najlepsze dla Pana rozwiązanie tej sytuacji.
   Dlatego też, celem kontaktu, proszę napisać do mnie na podany w zakładce “autorzy” – Sławomir Bystrzejewski, adres mailowy.
   Pozdrawiam.

 211. Nie zgodze sie ze zbyt respekcyjne prawo szkodzi i nie poprawia bezpieczeństwa prosze spojrzeć na Słowacje czy Polacy łamią tam przepisy aż tak jak u nas. Mało to czy tam jest tak dużo piratów drogowych jak u nas. A jak ktoś pyta dlaczego nie ma to wystarczy zobaczyć jakie kary są za wykroczenia w ruchu drogowym. Przykład przekroczenie predkości o 30 km/h mandat w wysokości 1800 euro, prosze sobie przeliczyć na Polskie Pozdrawiam

  • represyjności prawa jest tematem niezwykle szerokim, który ma wiele wątków. Pewnie zwolenników surowego prawa znajdzie się tyle samo co przeciwników.
   Odnosząc się do podanej przez Pana kwestii wpływania wysokimi mandatami na porządek na drogach, to należy odpowiedzieć sobie na pytanie czy mieszkańcy Słowacji przestrzegają prawa bo go szanują czy może dlatego, że się go boją.
   Ja osobiście jestem zwolennikiem koncepcji karania nie za sam fakt przekroczenia prędkości, jak dla mnie dana osoba może jechać w terenie zabudowanym nawet i 200 km/h, jednakże gdy swoim zachowaniem wyrządzi komuś krzywdę bądź szkodę, to wtedy będzie musiał ona ponieść odpowiednie konsekwencje.

   • Tak zabierają (max 2 lata), a do tego za przekroczenie prędkości ponad 60 km/h w terenie zabudowanym – automatycznie wniosek do sądu i rozprawa. A za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h – do 650 EUR mandatu.

  • Wnioskując, że chodzi Panu o główny temat niniejszego programu, to uważam, że samo zaostrzanie przepisów ruchu drogowego nie poprawia bezpieczeństwa na drogach.
   Przede wszystkim to od nas samych zależy czy na drogach będzie bezpiecznie. Od kultury jazdy, sposobu wyszkolenia itd.
   Zbyt represyjne przepisy szkodzą w relacjach Państwo – społeczeństwo. Powodują, iż Państwo nie jest traktowane przez społeczeństwo jak partner lecz jak przeciwnik.

   • Przekroczenie o 50 km/h w terenie zabudowanym od podanego ograniczenia!
    Jeżeli jest 70km/h – to możemy jechać 119 km/h (w tym momencie, nasze wykroczenie nie podlega już tzw. ” 50 km/h” itd.
    Tak to jest jak ktoś nie ma pojęcia o prowadzeniu auta a jego kierowca śmiga 160 km/h w terenie zabudowanym.
    Pamiętać należy nie prędkość a brak umiejętności, wyobraźni, danego auta – to są wypadkowe…
    Jest całkowitym brakiem odpowiedzialności tworząc przepisy ruchu drogowego jeżeli nie ma się praktycznie pojęcia ( praktyki- wieloletniej).
    Zakładając, że auto nie ma systemów ESP… http://www.opony.com.pl/artykul/fizyka-przyczepnosci-pojazdu/?id=1006
    wczuć się, bawić na placu w zimie przymałych prędkościach – to jest dobre wg. mnie- są szkoły ale to już kosztuje…
    wg mnie auta dla kierowców początkujących bez ręcznęgo i manualnej to porażka.
    Jeżeli ktoś “kocha ” auto – jazdę to powinien zaczynać ( auto starsze 130KM; ESP – aby się nie zabić ( lub kogoś) albo kupić coś strego ale dobrego małego z ABS – tylko a następnie …
    Golf GTI, R, czy Ford Focus RS to auta, które mają wypracowane systemy ale i one nie są gwarancją jeżeli ktoś nie zaczynał od tzw. ” zera”.
    Nie ma kierowców, którzy urodzili się i są mistrzami!!! 🙂 – gdyby tak było to rajdy są rajdami śmierci!!!
    Talent, talentem a praktyka, praktyką.
    Pamiętajcie życie jest tylko …!!!
    Każdy kto kocha ten sport powinien podchodzić z “głową”- łatwo powiedzieć ale…
    wiem… sam zaliczyłem kilka ” dzwonów” i kilka razy już dostałem kredyt od Anioła…
    Kocham auta i fascynują mnie nowości ale je to risk…
    Auto bez ręcznego to jak nie mieć ( …)
    Może w lecie przejadę się nowym Focus RS 350KM po torze w Brnie ze znajomym .

 212. A gdy zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące ma odebrać za miesiąc ale w tym czasie ma się kontrol i policja składa wniosek do Sądu,to po jakim czasie można spodziewać się rozprawy i czy jest szansa,by Sąd nie przedłużył kary o kolejne 3 miesiące?
  A jeśli już Sąd przedłuży to ona jest liczona od dnia zatrzymania,czy dnia kiedy mieliśmy odebrać prawo jazdy?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam.

  • Pozostając w przedmiocie niniejszego artykuły, celem wyjaśnienia, zaznaczam, iż Policja zatrzymane prawo jazdy przekazuje do właściwego Starosty, a nie do Sądu. W tym przypadku nie ma rozprawy tylko jest wydawana decyzja administracyjna, która co do zasady wydawana jest niezwłocznie.
   Odnosząc się do Pana pytań:
   – zawsze może Pan próbować przekonać Policję tudzież Starostę o niezatrzymywaniu prawa jazdy (patrzy artykuł powyżej).
   – okres przedłużenia zatrzymania prawa jazdy liczony od dnia jego pierwszego zatrzymania tj. od dnia wydania decyzji administracyjnej i od zwrotu prawa jazdy jeżeli nie zostało wcześniej zatrzymane przez Policję. Przykład: 2 miesiąc ma Pan zatrzymane prawo jazdy, łapie Pana Policja, stwierdzają, że prowadzi Pan samochód mimo zatrzymanego prawa jazdy, informują właściwego Starostę, Starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu zatrzymania prawa jazdy do 6 miesięcy tj. będzie Pan miał zatrzymane prawo jazdy jeszcze przez 4 miesiące.
   Pozdrawiam

 213. Niestety w obecnej chwili, oprócz przedstawionej w niniejszym artykule możliwości odwołania się od decyzji starosty, nie przysługuje nam żaden inny środek umożliwiający podważenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy czy wnioskowanie o wcześniejszy jego zwrot. Jednakże, zawsze może Pan próbować wystosować wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy do właściwego Starosty, podając w nim np. że potrzebuje Pan zatrzymane prawo jazdy do wykonywania pracy zarobkowej. Może akurat Pański wniosek zostanie przez Starostę uwzględniony.

   • Szanowny Panie

    trudno powiedzieć, ponieważ sam nigdy wniosków z taką motywacją nie sporządzałem i nie wysyłałem, jednakże możliwe, że jakieś starostwo w Polce taki wniosek uznało. Osobiście w pismach w przedmiocie zatrzymania dokumentu prawa jazdy na 3 miesiące, jestem zwolennikiem wskazywania naruszeń przepisów, których dopuściły się policja lub starosta/prezydent miasta.

    pozdrawiam

    • A jeżeli policjant mierzący prędkość nie jest ubrany w kamizelkę odblaskowa i nie widać pojazdu oczywiście tych policjantów to co s można z tym zrobić

    • Witam pana!
     A czy starosta nie złamie prawa jeśli uwzględniając szczególne potrzeby związane z posiadaniem prawa jazdy wyda decyzję pomyslną dla kierowcy i nie zatrzyma prawa jazdy? Chodzi mi o to czy gdyby miał dobra wolę to ma podstawy prawne by nie zatrzymać dokumentu. Będę bardzo wdzięczny za podpowiedź gdzie szukać podstawy prawnej

 214. A czy można w jakis sposób odzyskać wcześniej prawo jazdy po zatrzymaniu ich na okres 3miesiecy za przekroczenie prędkością o 50 km w terenie zabudowanym czy można wystosować pismo o wcześniejsze odzyskanie lub w jaki kolejek zmniejszeniu czasu oczekiwania np ze przez rok czasu nie złamałem przepisy ruchu drogowego nie dostałem mandatu co klowiek co mogło by pozwolić je odzyskać wcześnie

  • Witam. W dniu wczorajszym pod wieczor zabrzymana mnie policja zaraz przed wjezdzie do tynelu ( pod spodkiem) za przekroczenie predkosci. Predkosc przekroczylem o 52 km. Skutkiem jest zatrzymanie prawa jazdy i mandat 500 zl. Tunel zmajduje sie pod miastem z ladna 2 pasmowa droga. Dodatkowo pod wieczor maly ruch wiec chwila nieuwagi spowodowalo zbyt duza predkosc. Zgadzam sie z przekroczeniem predkosci. Jednak nie zgadzam sie z tym ze jest to teren zabudowany. Zeby bylo smiesniej “teren zaczyna sie” przy gdy drocga schodzi pod miasto czyli zaraz przed tunelem a konczy po wyjechamiu z tunelu. Tylko gdzie ten teren zabudowany? Gdzie wzmorzony ruch pieszych? Przeciez tam nie powinno byc pieszych. Sila rzeczy brak dojazdow do posesji et cetera. Bo gdzie w tunelu? Czy jest szansa by cos z tym zrobic i odzyskac prawo jazdy.

   • Masz 7 dni na dwołanie i skierowanie sprawy do sądu tak faktycznie to nie wiem czy coś ugrasz ale przynajmniej jeżeli zatrzymali cię policjanci na wideorejestrator to spowodujesz że policjant który Cię zatrzymał również straci prawo jazdy na 3 miesiące ponieważ także dopuścił się CZYNU przekroczenia prękości o ponad 50 km/h. Jakby ktoś miał wątpliwości policjant na służbie nie popłnia wykroczenia ale czyn już tak, a w przepisie jest mowa o czynie a nie o wykroczeniu, więc prawko musi stracić automatycznie.

    • Szanowny Panie

     Odwołanie od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy wynosi 14 dni, a nie 7 dni. Dodatkowo wspomniany policjant raczej nie straci prawa jazdy, ponieważ zgodnie z art 7. 1. Do dnia 31 grudnia 2016 r.:
     … 2) podstawą wydania decyzji, o której mowa w art. 102 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz art. 103 ust. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w art. 5, jest informacja o zatrzymaniu prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy wymienionej w art. 4, a więc jeżeli prawo jazdy nie zostało zatrzymane policjantowi za pokwitowaniem w chwili popełniania przez niego czynu, to brak podstaw do wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy.

     pozdrawiam

 215. Decyzje o pozbawieniu kogoś jego własności może podjąć sąd. Z tego punktu widzenia niewątpliwie przepisy odbieranie prawa jazdy przez policje nie są zgodne z tzw. wartościami europejskimi czy standardami europejskimi. Jeżeli Polacy nie wycofają się z tego zapisu o konfiskowaniu mienia przez policję, a nie przez sąd, to sprawa skończy się albo w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej albo w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here