14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji konsumenta

53
360715

Ustawodawca w art. 561(5) k.c. w relacji pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem ustalił wiążący dla przedsiębiorcy 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji. Częste wątpliwości budzi jak termin odpowiedzi na reklamację ma być obliczony i czy czas rozpatrzenia reklamacji może być modyfikowany. Mało znanym zagadnieniem jest również to jakie skutki rodzi nierozpatrzenie reklamacji w terminie.

Stan prawny w artykule aktualny na 2020 r.

Termin rozpatrzenia reklamacji

Czas rozpatrzenia reklamacji został określony w art. 561(5) k.c. będącym jednym z przepisów określającym zasady odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi. Dotyczy on jedynie relacji pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem.

Kodeks cywilny
art. 561(5) Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Wyraźnego podkreślenia wymaga fakt, że 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji nie dotyczy każdego pisma wysłanego przez konsumenta, a jedynie pisma zawierającego jedno z żądań wskazanych w art. 561(5) k.c. tj. żądanie wymiany rzeczy, żądanie usunięcia wady, żądanie obniżenia ceny. Ponadto powyższy przepis nie przewiduje identycznego skutku jeśli konsument w reklamacji zawrze oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Reklamacja może być również nieskuteczna jeśli umieścimy w niej kilka alternatywnych żądań. Ponadto pierwsze pismo do sprzedawcy nie musi od razu zawierać jednego z żądań. Możliwe jest najpierw wysłanie zawiadomienia o wadzie nabytej rzeczy, a dopiero później wysłać pismo z konkretnym żądaniem.

Jeśli więc zależy nam na skutecznym skorzystaniu z art. 561(5) k.c. musimy pamiętać o następujących kwestiach:

 • reklamacja powinna zawierać powołanie się na przepisy dotyczące rękojmi;
 • w piśmie należy umieścić wyraźnie oświadczenie w przedmiocie żądania naprawy rzeczy, żądania wymiany rzeczy lub żądania obniżenia ceny (ze wskazaniem kwoty);
 • nie należy łączyć żądań pisząc np. „żądam wymiany rzeczy lub obniżenia ceny o kwotę 100 zł”;
 • możliwe jest rozdzielenie pisma z zawiadomieniem o wadzie od pisma z roszczeniem;
 • zgłoszenie roszczenia może nastąpić w piśmie, w mailu, smsem, a nawet telefonicznie.

Nierozpatrzenie reklamacji w terminie

Nierozpatrzenie reklamacji w terminie rodzi dla sprzedawcy bardzo poważny skutek w postaci niewzruszalnego domniemania, że uznał on roszczenie kupującego. Wskazywał na to m.in. Sąd Najwyższy stwierdzając, że reklamacja nierozpatrzona w terminie uniemożliwia sprzedawcy skuteczne kwestionowanie swojej odpowiedzialności na etapie sądowym. Rozstrzygnięcie podjęto na gruncie nieobowiązujących już przepisów, niemniej jednak znajduje ono w pełni zastosowanie do aktualnego stanu prawnego.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5.07.2012 r, (IV CSK 75/12)
Sprzedający, który nie udzielił w ustawowym terminie określonym w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176) odpowiedzi na żądanie naprawy albo wymiany towaru, nie może uchylać się od odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową.

Jak obliczyć termin na odpowiedź sprzedawcy

Termin 14. dni powinien być liczony od momentu, w którym sprzedawca zapoznał się lub mógł się zapoznać z naszym żądaniem (art. 61 k.c.). Najpóźniej w 14. dniu powinniśmy otrzymać od sprzedawcy informację, czy uznaje on nasze roszczenie. Dla zachowania terminu przez sprzedawcę nie wystarczy więc nadanie listu na poczcie w 14. dniu od otrzymania naszego żądania. Kluczowe jest czy kupujący w tym terminie zapoznał się lub mógł zapoznać się z odpowiedzią sprzedawcy.

Istotny jest również fakt, że odpowiedź sprzedawcy musi mieć konkretny charakter. Jeśli sprzedawca odpowie na nasze pismo, ale nie ustosunkuje się jednoznacznie do naszego roszczenia, to należy uznać, że termin rozpatrzenia reklamacji nie został zachowany.

Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz (red. dr Berenika Kaczmarek-Templin, red. prof. UO dr hab. Piotr Stec, red. prof. UO dr hab. Dariusz Szostek)
Oświadczenie sprzedawcy winno stanowić merytoryczne ustosunkowanie się do żądania kupującego, tj. powinno określać, czy sprzedawca uznaje żądanie kupującego wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo przyznaje okoliczność wadliwości rzeczy, czy też nie, a jeśli nie – to winno wskazywać przyczyny odmowy. Nie jest zatem wystarczające wskazanie kupującemu, iż towar został przekazany rzeczoznawcy celem oceny, czy rzecz ma wadę, ze wskazaniem przewidywanego terminu, w jakim sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji. Takie oświadczenia uznać należy za brak ustosunkowania się do żądania lub oświadczenia kupującego [tak A. Kołodziej, w: Ustawa (red. J. Jezioro), teza XI.5 do art. 8; odmiennie J. Pisuliński, w: System PrPryw, t. 7, 2004, s. 194)]. Nie jest również wystarczające do uznania, iż sprzedawca ustosunkował się do żądania lub oświadczenia kupującego, samo poinformowanie kupującego, iż jego reklamacja została rozpatrzona bez wskazania sposobu jej rozpatrzenia [por. A. Kołodziej, w: Ustawa (red. J. Jezioro), teza XI.5 do art. 8].

Podsumowanie

Najczęstszym błędem po stronie konsumenta jest nieokreślanie lub niepoprawne określanie żądania, przez co termin rozpatrzenia reklamacji w ogóle nie rozpoczyna biegu. Warto również dokładnie rozważyć roszczenie biorąc pod uwagę, że domniemanie uznania wady nie obejmuje odstąpienia od umowy. Z kolei najczęstszym błędem sprzedawcy jest uznanie, że sam fakt nadania pisma na poczcie powoduje zachowanie terminu rozpatrzenia reklamacji, co – jak wyżej wskazano – jest nieprawdą.

Należy również pamiętać, że opisany powyżej przepis jest czymś zupełnie innym niż uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny, które opisano szerzej w artykule: Zwrot towaru w ciągu 14 dni. Zbieg różnych uprawnień kupującego wynikających z kilku nakładających się na siebie podstaw prawnych opisano w artykule: Uprawnienia kupującego przy zawarciu umowy przez Internet.

Jeśli interesują Cię ogólne informacje na temat uprawnień kupującego przy stwierdzeniu wadliwości towaru (rękojmia) znajdziesz je tutaj. Różnice pomiędzy rękojmią a gwarancją znajdziesz w tym artykule. Wzory pism wykorzystywanych przy realizowaniu roszczeń z tytułu rękojmi są dostępne tutaj. Mogą być przydatne np. wtedy, gdy będziesz chciał wnieść reklamację, nie mając paragonu. Tak, jest to możliwe.

Ogólne omówienie wszystkich uprawnień kupującego przy zawieraniu umowy przez Internet (nie tylko z tytułu rękojmi) znajdziesz w tym artykule. Może również zainteresować Cię artykuł o 30-dniowym terminie odpowiedzi na reklamację w przypadkach innych niż opisany w tym artykule. Bardzo popularnym zagadnieniem jest również prawo konsumenta do zwrotu towaru kupionego przez Internet, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni.

Pomoc prawna

Potrzebujesz porady prawnej lub innego rodzaju pomocy prawnej? Skorzystaj z formularza kontaktowego. W ciągu kilku godzin skontaktuje się z Tobą jeden z naszych prawników. Zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i bezpłatne, wstępne informacje o możliwościach pomocy w Twojej sprawie.

Źródło obrazu: Wikipedia. Autor: Merrilee. Licencja: CC BY 3.0.

53 KOMENTARZE

 1. Czy taka odpowiedź sprzedawcy jest odpowiedzią na reklamacje z rękojmi?
  Mam na imię Ewelina i w imieniu Sprzedawcy prowadzę zgłoszoną reklamację numer
  Xxxxxxxxcccc. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby zgłoszenie zostało zrealizowane w trybie
  priorytetowym.
     Towar został przekazany do profesjonalnego serwisu producenta, w celu przeprowadzenia
  ekspertyzy technicznej.
     Jeśli zgłaszana wada zostanie potwierdzona i nie wynika z nieprawidłowej eksploatacji, na
  podstawie art. 560 Kodeksu Cywilnego proponuję bezpłatną naprawę urządzenia

 2. Artykuł pomocny, gdybym mogła przyznać gwiazdki, dałabym maksimum.
  21 jeden dni temu dostałam zmówioną przeze mnie lodówkę do domu. DTS, kurier się nie spisał, bo choć dwóch młodych zgodnie z dopłatą wniosło ją na 1sze piętro, ale nikt nie zaproponował mi jej rozpakowanie. Stwierdziłam więc, zgodnie z opisem procedury sklepu internetowego (to doczytałam wcześniej na stronie sklepu), że zapakowana lodówka nie wygląda na uszkodzoną i (nie róbcie tego) w ciemno, nie czytając, podpisałam odbiór, nieświadoma, jak się później okazało, że dwóch młodzieńców z DTS zataszczyło w formularzu, iż ponoć odmówiłam otwarcia sprzętu i sprawdzenia jego stanu !!!
  Czytajcie co podpisujecie, choćby po raz 100 i nie sugerując się opisem sklepu w którym kupujecie. Zawsze czytajcie.
  Po otwarciu/rozpakowaniu lodówki okazało się, że nie dość, ze jest ona obita, to już była naprawiana. Widoczne były liczne otarcia i uszkodzenia naprawiona za pomocą taśmy izolacyjnej? Nie znam się. W każdym razie lodówka przedstawiała sobą dość opłakany stan. Nie budzący zaufania co do jej dalszej bezawaryjnej pracy. Nie licząc wizualnych uchybień. Zgłosiłam reklamacje/rękojmie, bo kupowałam sprzęt nowy, nie po naprawie. I tu choć w pierwszym mejlu nie użyłam słowa „rękojmia” , bo nie byłam świadoma różnicy, to opisując sytuacje, podałam definicje rękojmi, a mianowicie, ze sprzęt dostarczony, nie był zgodny z tym, co kupiłam. Kupiłam nowy, a dostałam sprzęt po naprawie i to dość nieudolnej. Taki był opis wady. Wypisz, wymaluj definicja rękojmi. Dodatkowo, nie widząc co czynię z punktu prawnego, bo nie zając się na prawie, jak większość kupujących, ale zgodnie z tym czego oczekiwałam już w tym mailu zażądałam wymiany lodówki na fabrycznie nową, bez wad i bez napraw. Tu zaczęła się dość trudna wymiana korespondencji z sklepem, gdzie ten żądał wielokrotnie zdjęć uszkodzeń, jakby poprzednich nie dostał, jakby raz wysłane nie wystarczyły, protokołu uszkodzeń i td. Dużo zachodu i nerw.
  Po spełnieniu tych żądań zległa cisza. Wtedy, wrzuciłam w google, ile może trwać reklamacja. Wszak lodówka to nie sprzęt na który można czekać w nieskończoność, szczególnie jak oddaje się w rozliczeniu stary. I tu wyświetlił się ten artykuł. Przeczytałam go dziś rano. Przejrzałam chwil;ę później mojego pierwszego maila do sklepu i spełniał on wszelkie wymogi prawne -powołanie się na rękojmie, choć nie z nazwy ale z definicji, czyli wprost nasalam, ze nie dostałam sprzętu zgodnego z opisem, kupowałam nowy, dostałam po naprawie, ale słowo rękojmia nie padło, a jednocześnie zażądałam konkretnej naprawy sytuacji poprzez wymiany naprawianej lodówki, którą mi wysłano, na fabrycznie nową. To wszystko było w mailu sprzed 21 dni. To też sprawdziłam dziś, konkretne sformułowania z maila wysłanego do sklepu 21 dni temu.
  Dziś wiec zadzwoniłam do sklepu na infolinie i powołując się na przepisy z tego artykułu stwierdziłam, ze skoro nie dotrzymali 14 dniowego terminu, znaczy, ze moja reklamacja została uznana. Bo od początku powoływałam się na niezgodność tworu z opisem. Też zarządzam jednoznacznego naprawienie szkody, tu przesłania lodówki zgodnej z opisem. Czyli nowej nie po naprawie. Pan z infolinii coś bąkną, ze musi to skonsultować z kierownikiem, zapytał o to czy zgodziłabym się na obniżenie ceny. Palnęłam coś zaporowego w kwestii obniżki ceny (dokładnie 50% ceny zapłaconej), jednocześnie zaznaczając, ze roszczenie skoro z mocy prawa jest uznane, to jest tez uznane w kwestii zaproponowanym przeze mnie sposobie naprawienie szkody (pierwszy mail), czyli tu wymiany lodówki na nową fabrycznie. Z mocy prawa. Przegapili wszak termin. A wszak prosiłam w wcześniejszej korespondencji o jednak nie przeciąganie procedur. Co oczywiście mieli w… Tylko tym razem zadziałało to na moją korzyść. Usłyszałam, ze jeszcze dziś dostanę odpowiedz. I rzeczywiście w związku z niedotrzymaniem terminu ustawowego dostałam jeszcze dziś maila gdzie moja reklama jest uznana pozytywnie. Mail jest na mojej poczcie, jest wiec wiążący. Co i w jakim trybie dostanę to już inna sprawa. Się jeszcze okaże. Mam maila który uznaje moją reklamancie związku z niedotrzymaniem terminy 14 dni i to bez użycia słowa rękojmia. Reszta już z górki, muszą mi wymienić lodówkę na nową, bez napraw. Mimo, ze dopiero dziś rano przeczytałam ten artykuł i dowiedziałam się o przepisach prawa. Trochę zablefowałam mówiąc, ze reklamacja jest już uznana bo opłynęło 21 dni, a nie 14. Inaczej pewnie bym jeszcze czekała. Jak długo i na co nie wiem. Dziś mam maila z uznaniem rękojmi. Co i jak dalej nie wiem, ale liczę, ze to już z górki, skoro sami wysłali mi potwierdzenie uznania rękojmi w mailu z dnia dzisiejszego, czarno na białym ))
  Dziękuję twórcy tego artykułu, zawsze to o krok milowy do przodu, i twórcom podobnym stronom w necie.
  Mam nadzieje ze wkrótce i ja dostanę moja lodówkę, a nie sprzęt po jakiś traumatycznych przejściach w sposób dość wątpliwy naprawiany. W każdym razie mam maila gdzie sklep zobowiązuje się do naprawienia szkody powstałej z jego winy!!! Yupi!!! Nie czekam na łaskę pańską, ale już to mam. Oby było już z górki. dziękuje !!
  Reszcie polecam to co ja dziś zrobiłam, żądajcie swoich praw a nie o nie proście )))
  Powodzenia )))

 3. Mam pytanie zakupiłam tablet przez internet z media expert okazało się że nie działa dałam w sklepie na gwarancji minęło wczoraj 14 dni i co teraz

 4. Zakupiłem w sklepie przez internet nową część do samochodu. Część okazała się niesprawna, nienadająca się do użytku. Złożyłem reklamację z tytuły rękojmi powołując się na wadę istotną z żądaniem odstąpienia od umowy.
  Jaki czas ma na odpowiedź sprzedawca?
  Czy Jest jakiś termin, po którym mogę uznać brak odpowiedzi za automatyczne uznanie roszczenia?
  Wszelkie przepisy mówią, że 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji dotyczy pisma zawierającego żądanie wymiany rzeczy, żądanie usunięcia wady, żądanie obniżenia ceny. Nie jestem w stanie odszukać regulacji dotyczących odstąpienia od umowy.

 5. Zakupione zostały opony do DAF przy montażu okazało się że jedna jest wadliwa została oddana do sklepu ale już sklep był zamknięty to była sobota a w poniedziałek została oddana czekaliśmy na uznanie gwarancji aż miesiądz i nie została uwzględniona Co można jeszcze z tym zrobić

 6. Witam, zepsuł mi się telefon, który oddałem na gwarancje do producenta, telefon został naprawiony a za jakiś czas znów się zepsuł i chcę go oddać tym razem do sprzedawcy z tytułu rękojmi z tym, że nie chce aby telefon tym razem był naprawiany lecz został wymieniony na nowy. Czy w tym wypadku będzie się to liczyło jako druga rękojmia?

  • niestety, za pierwszym razem było oddane z gwarancji a dopiero za drugim z rękojmi więc jest to pierwsza rękojmia . sprzedawce nie interesuje w tym przypadku poprzednia naprawa. mało z tego sprzedawca za pierwszym razem ma prawo naprawić sprzęt

  • Kupilem kurtke w sklepie Oddałem ją poniewaz nie bylo puchu na lewym barku, niestety kurtki nie mogłem oddac poniewaz bylem miesiac czasy za granicą ,kierownik sklepu nie chcial zwrócic pieniedzy. zaznaczylem w zgłoszeniu reklamacji od odstąpieniu od umowy czekalem 14dni i Niestety nic nie przeszło ,jezeli zglosze sprawe do praw konsumenta mam szanse na zwrot calej kwoty ? Powiedzieli mi telefonicznie ze do tygodnia czasu moge dostac 20-40% znizke lub nowa kurtke lub inną , nie chcialbym miec juz z nimi nic do czynienia poniewaz kierownik sklepu probowal mi na samym poczatku wmowic ze to z mojej winy ,podalem mu argumenty ze kurta nawet nie byla prana to dalej mi wmawiał ze na pewno cos z nią zrobilem .

 7. Witam,

  Oddałam 14 dni pierścionek w firmie yes do reklamacji, ponieważ został zakupiony pierścionek z białego złota z diamentami . Pierścionek został pokryty rodem ( o czym ja wcześniej nie wiedziałam ) i się odbarwił oraz wygiął . Poprosiłam o naprawę . Minęło 14 dni a ja dalej nie otrzymałam informacji co z pierścionkiem czy w takiej sytuacji mogę zacząć zwrot pieniędzy lub nowego pierścionka ?!

  Z góry Dziękuję za informację

  • pytanie czy oddała pani z gwarancji czy z rękojmi. jeśli pisała pani pismo z rękojmi to brak odpowiedzi w ciągu 14 dni skutkuje uznaniem żądań, w tym wypadku naprawy. jeśli pismo było z gwarancji nie muszą na nie odpowiadać

   • Proszę nie wprowadzać ludzi w błąd. Gwarant jest zobligowany do udzielenia odpowiedzi w terminie określonym w oświadczeniu gwarancyjnym, a gdy go nie podano, to w terminie 14 dni ma nie tylko odpowiedzieć, ale też wykonać swoje obowiązki, czyli rzecz naprawić, wymienić lub zwrócić pieniądze

 8. Witam.
  złożyłem reklamację z tytułu rękojmi na telefon wzięty w orange wraz z przedłużeniem umowy (telefon, a raczej pudełko miało dwie plomby).
  zażądałem wymiany na nowy egzemplarz a jeśli to niemożliwe odstąpienie od umowy.
  Odstąpić od umowy nie mogę bo była podpisana w punkcie Orange więc czy w takiej sytuacji obowiązuje mnie te 14 dni (dzisiaj, tj. 20.04. mija właśnie 14 dzień).
  będę wdzięczny za szybką odpowiedź.
  Pozdrawiam
  PS: telefon i umowa na firmę.

 9. Zakupiłem Farbę wg wzornika i była mieszana mieszalnikiem – kolor znacznie się różni od tego w wzorniku – złożyłem pismo że kolor znacznie odbiega od koloru ze wzornika – czy tu też obowiązuje 14 dniowy czas na rozpatrzenie reklamacji??

 10. Witam, jeżeli chodzi o 14 dni na poinformowanie przez sprzedawce, to liczone jest 14 dni kalendarzowych, czy 14 dni roboczych ?
  Z góry dziękuję za pomoc

 11. Witam.
  Zamówiłam okna wraz z montażem. Niestety jedno z okien ciężko pracuje przy normalnym otwieraniu a także nie chce się uchylić do góry. Napisałam maila z reklamacją 30-go czerwca, Pan oznajmił, że jest teraz na urlopie… minęły już prawie dwa miesiące i w dalszym ciągu cisza.Prosze o pomoc

 12. W komentarzach powtarzało się pytanie, na które brak było odpowiedzi a wydaje mi się ono istotne. Mam dokładnie taka sama sytuacje. Sklep internetowy poinformował mnie mailowo, że nie uznał reklamacji w 14-tym dniu. Niby wszystko ok, ale ile sklep ma czasu na zwrot reklamowanego towaru oraz opinii ich eksperta? W moim przypadku to już prawie 4 tygodnie?

 13. witam w dniu 18 czerwca złożyłem reklamacje wynajmu-sprzedaży telewizora otrzymanego przez firmę Multimedia-telewizor przyszedł przez DHL uszkodzony. żądałem wymiany lub naprawy ,do dnia9 lipca nie otrzymałem odpowiedzi jaki jest termin odpowiedzi w tym przypadku

 14. Witam

  Napisane jest, że

  „Termin 14. dni powinien być liczony od momentu, w którym sprzedawca zapoznał się lub mógł się zapoznać z naszym żądaniem (art. 61 k.c.). ”

  I tu mam pytanie jak to interpretować – mianowicie załóżmy że sprzęt chcę oddać z tytułu rękojmi,
  dn. 01.01 (o godz 20:00) zgłaszam elektronicznie moje rozczenie,
  dn 02.01 (10:00) przekazuję sprzęt do punktu przyjęć sprzedawcy.

  Który z powyższych terminów jest początkiem zgłoszenia reklamacji i jak do tego ma się Art 111 (w szczególności § 2. )

  Art. 111.
  § 1. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego
  dnia.
  § 2. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie
  uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

  Załóżmy, że sprzedawca odpowiedział dn 16.01 o godz 15:00 – czy zachował termin na odpowiedź czy ma tu zastosowanie art. 561 §5 ([…]uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.)

  Z góry dziękuję za odpowiedź i rozwianie moich wątpliwości 🙂

 15. Witam a ja mam taki problem kupiliśmy w Biedronce radio samochodowe które przy włączeniu pendrive radio się blokowało reklamacja zostala przyjęta 25.02.18 i do tej pory nie mamy żadnych informacji mąż raz był się zapytać co z naszą reklamacja to kierownik zbył go i powiedział że ma czekać na telefon za pare dni będzie miesiąc a tu ani radia ani kasy co możemy zrobić w takiej sytuacji

  • Wszystko zależy od treści reklamacji tj. czy zawierała konkretne roszczenie. Być może reklamacja była wniesiona w ramach gwarancji, co też wiele zmienia. Jeśli ma Pani kopię reklamacji, proszę o jej przesłanie ma maila.

   • Mam pytanie zakupiłam tablet przez internet z media expert okazało się że nie działa dałam w sklepie na gwarancji minęło wczoraj 14 dni i co teraz

 16. Zakupiłam kurtkę i jest problem z błyskawicznym zapięciem zamka. Trzykrotnie zostawiałam ją na reklamację i za każdym razem została ona odrzucona. Informację o odrzuceniu reklamacji dostałam smsem w 14 dniu ostatniej reklamacji. Napisali, że reklamacja została odrzucona, a kurtka będzie do odbioru dnia następnego. Niewydanie kurtki w 14 dniu czymś skutkuje?

 17. Zakupiłam kurtkę i jest problem z błyskawicznym zapięciem zamka. Trzykrotnie zostawiłam ją na reklamację i za każdym razem została ona odrzucona. Informację o odrzuceniu reklamacji dostałam smsem w 14 dniu ostatniej reklamacji. Napisali, że reklamacja została odrzucona, a kurtka będzie do odbioru dnia następnego. Najwyraźniej kurtki w 14 dniu czymś skutkuje?

 18. Witam.proszę o odpowiedź.oddałam kurtek do reklamacji i prosiłam o zwrot gotówki albo wymianę na nowy towar.sklep uznał moją reklamację ale na ich warunkach oddaja mi uszkodzoną kurtkę i 30% kosztów kurtki 75zł czy mogą tak zrobić skoro prosiłam o co innego?

 19. Witam.proszę o odpowiedź.oddałam kurtek do reklamacji i prosiłam o zwrot gotówki albo wymianę na nowy towar.sklep uznał moją reklamację ale na ich warunkach oddaja mi uszkodzoną kurtkę i 30% kosztów kurtki 75zł czy mogą tak zrobić skoro prosiłam o co innego?

 20. REKLAMACJA na montaż paneli.
  Witam.W firmie X kupiłam panele (na parter panele firmy Balterio, na piętrze panele firmy Bery Aloc) wraz ich montażem. Przed planowanym montażem firma X dokonała u mnie pomiaru wilgotności posadzki i wg miernika wilgotność dla paneli firmy Bery Aloc była przekroczona powyżej 2,1% CM (pomiar wilgotności posadzki był 2,2 -2,4%). Na parterze parametry wilgotności były zachowane wg zaleceń producenta. W celach rozpoczęcia montazu firma X zaproponowała podpisanie protokołu odstąpienia o gwarancji i rękojmi na wyłącznie panele położone na piętrze domu (panele Bery Aloc). Porozumienie zostało przez męża podpisane w 1 egzemplarzu. Po podpisaniu oznajmiono nam, że egzemplarza dla nas zostanie wysłany, bądź dostarczony po zakończeniu usługi montażowej. Mąż zrobił zdjęcia podpisanego dokumentu. Niestety dokumentu z firmy X do tej pory nie otrzymaliśmy, pomimo pisemnych z naszej strony wezwań. Po upływie 6 m-cy od montażu podłoga na parterze domu (panele Balterio) niemiłosiernie skrzypi (podczas chodzenia), ugina się w krótkich łączeniach, a w środkowej części pomieszczenia ponosi. Złożyłam reklamację osobiście w sklepie, dołączając filmy, fv zakupu itp. Sklep nie rozpatrzyła mojej reklamacji powołując się w otrzymanym 13.04 piśmie (pismo otrzymałam z Kancelarii Adwokackiej rep. firmę X), na podpisane porozumienie. Po otrzymaniu niniejszego pisma skontaktowaam się z pracownikami Kancelarii w celu poinformowania, że nie zrzekliśmy się żadnych praw do reklamacji i gwarancji i co nie powinno zostać w rozważone oparciu o wspominanie porozumienia, gdyż składałam reklamację na montaż na parterze, a porozumienie dotyczy piętra domu. Niestety pracownik Kancelaii nie przyjął tej informacji (rozmowa telefoniczna), wiec wystosowałam pismo, iż otrzymaną odpowiedz traktuje jako niebyłą, gdyż pismo nie dotyczy przedmiotu reklamowego. W wyniku tego otrzymałam kolejne pismo datowane 20.04 otrzymane 25.04 w którym Kancelaria napisała,ze podtrzymuje swoje stanowisko z pisma poprzedniego, jednak wychodząc na przeciw oczekiwaniom zwróci się do producenta o dokonanie oględzin zgłoszonej wady w zakresie wad produktu. Nikt z firmy X od zgłoszenia reklamacji nie był u mnie i nie oglądał podłogi. W maju zostały zorganizowane oględziny w dwóch domach (sąsiad też korzystał z ich usług, również panel Balterio i również złożył reklamację). Na oględzinach byli obecni dwóch pracowników firmy X, przedstawiciel producenta firmy Balterio. U sąsiada dokonali oględzin podczas których przedstawiciel wytknął wadę montażu, zabrano tez dechy paneli do ekspertyz. U mnie pracownicy firmy X odmówili dokonania odkrywki (demontaż listew w tym kliku sztuk desek paneli – które następnie miały zostać zabrane przez przedstawiciela producenta i oddane przez dalszej ekspertyzy). W tej sytuacji przedstawiciel producenta odnotował brak dokonania odkrywki i pobrania materiału do dalszych badań. Obecnie firma X uważa, że dokonała swojego obowiązku odpowiadając mi na złożoną reklamację 04.04, że nie przysługują mi prawa rękojmi i gwarancji powołując się na porozumienie. Czy to prawda, że według firmy X odpowiedz na złożoną reklamację została dokonana poprawnie, czy zachowali na udzielnie odpowiedzi terminy ustawowe ?

 21. złozyłam reklamację o usuniecie usterek powykonawczych przy montazu domku letniskowego wykonawca nie odpowiedziałmi 14m-c ,gdy zazdwonilam ze ide do rzecznika powiedzial ze naprawi ,a obecnie wyłgal sie wszystkiego i nic mi nie che uznać wystapilam o obnizenie ceny – kreci ze ktos cos robil przyslal pismo że wlasciwie nic mi sie nie nalezy ,ale moze ewentualnie cos zrobic/ czy ma jakes prawo w tym zakresie
  czytałam ze w przypadku braku odpowiedzi na złozona reklamacje musi uznac roszczenia klient

 22. Witam
  Mam problem wysłałem pismo reklamacyjne do firmy gdyż z powodu złego montażu, drzwi oraz rama sie uszkodziły w reklamacji niestety zawarłem informacje o wymianie lub zwrocie poniesionych kosztów. Nie dostałem odpowiedzi w terminie 14 dni firma twierdzi ze wysłała listownie i, że liczy sie data na stępla pocztowym i mam czekać na list. Już widze ze nie ma możliwości dogadania sie w żaden sposob ze sprzedającym. Czy w takim przypadku istnieje realne uzasadnienie aby wejśc na drgę sądową?

  • Można telefonicznie, ale ciężej to później wykazać. Więc dla celów dowodowych warto nagrać rozmowę, w której padnie też data.

 23. Mam taką sytuację:
  Zakupiłem okna z montażem, już przy montażu okazało się, że uszczelki odstają, zgłosiłem ekipie montażowej, zrobili zdjęcia, nakręcili filmik, zero odzewu od firmy przez miesiąc. Pozostało mi do zapłaty część faktury, której postanowiłem nie płacić dopóki się nie dogadamy.
  Po miesiącu bez kontaktu, wysłałem pisemne żądanie obniżenia ceny z tytułu rękojmi, podałem kwotę oraz artykuł KC, z którego korzystam.
  Sprzedawca odpisał z informacją, że może zgłosić wadę do producenta na podstawie gwarancji, ale po zapłacie reszty należności.
  Odpisałem, że chyba nie do końca mnie zrozumieli, bo nie zgłaszam reklamacji do producenta, tylko z tytułu rękojmi, do nich jak do sprzedawcy, ponownie zażądałem obniżenia ceny, ponownie powołując się na na art 560 K.C., podając konkretną kwotę jakiej żądam (20% wartości okien), oraz poinformowałem, że mogą skompensować tę kwotę z moją należnością i o tyle mniej mi przesłać na konto.
  na drugie pismo nie doczekałem się odpowiedzi w ciągu 14 dni
  Na czym, waszym zdaniem w tej chwili stoję?

  • Będę zobowiązany za przesłanie przez Pana treści reklamacji na adres poczta [at] mozdzyn.pl. Oczywiście można udowadniać w pańskim przypadku, że doszło do tzw. niewzruszalnego domniemania uznania roszczenia, natomiast dobrze byłoby to podeprzeć jakąś wyceną. Te 20 % nie powinno być „na oko”, a mieć podstawę np. w wycenie naprawy.

 24. Dostałam w ciągu 14 dni informacje od sklepu internetowego, że producent nie uznał mojej reklamacji ale wiecej informacji nie mają . Od tego meila mineło ponad tydzień. Nie dostalam obuwia . No i w sumie wada powinna być uznana bo to wada przy produkcji. No ale cóż trudno ale ile oni teraz mają czasu żeby mi te obuwie odesłać. Bo oddam do szewca oli on pewnie naprawi. To obuwie letnie. Minie lato a ja nie będę miala butów?

 25. Witam
  31.10 br. odesałam do naprawy telefon, 02.11 paczka została odebrana. Do dnia dzisiejszego nie mam odpowiedzi kiedy otrzymam telefon, Sprzedawca nie odbiera tel ani nie odp na maile.
  Co w przypadku, gdy telefon do 02.12 włącznie do mnie nie dojdzie a nadal nie będę miała żadnego kontaktu ze Sprzedawcą ? Jakie przysługują mi prawa ?

 26. proszę o komentarz czy informacje tu przedstawione są informacjami prawdziwymi? przede wszystkim chodzi mi o fragment dotyczący nieskuteczności złożonej reklamacji i braku biegu terminu 14dniowego w przypadku gdy reklamacja zawierała kilka alternatywnych żądań? z jakiego przepisu prawnego to wynika, jakiś komentarz lub orzecznictwo? nigdzie nie mogę znaleźć informacji z tym związanych a rzecznik konsumenta wyżej opisaną sytuację traktuje jako nieprawdziwą i spełniającą przesłanki nieuczciwej praktyki rynkowej. będę wdzięczny za odpowiedź, pozdrawiam.

  • Właśnie miałam te same wątpliwości dlaczego reklamacja jest nieskuteczna jeśli przedstawi się kilka alternatywnych żądań. Na logikę jeśli reklamuję uszkodzone buty i żądam wymiany lub zwrotu pieniędzy, to daję przedsiębiorcy możliwość dwojakiego rozwiązania kwestii albo wymienia towar, a jeśli nie ma takiej możliwości, bo np. w międzyczasie zaprzestał jego produkcji to zwrotu zapłaconej przez konsumenta kwoty

 27. nie bardzo wiem co z tym zrobić. oddałam w ramach reklamacji urządzenie głośnomówiące do naprawy. Wróciło z naprawy uszkodzone – złamane. Paczka, w której sprzęt odesano nie była uszkodzona. Oczywiście firma twierdzi, że z reklamacji zostało odesłane w stanie nienaruszonym.

 28. Witam, złożyłem reklamację kombiwaru 25.09, w terminie 14 dni otrzymałem listownie informację (z datą 25.09), że towar zostanie odesłany do ekspertyzy w autoryzowanym serwisie i o dalszych krokach zostanę „…niezwłocznie poinformowany…”. 15 dnia udałem się do sprzedawcy, od którego usłyszałem, że kontaktował się z serwisem i nic jeszcze nie wiadomo bo serwis ma 21 dni roboczych i policzono mi, że upłynęło ich dopiero 11. Występowałem z tytułu rękojmi z żądaniem wymiany. Czy nieudzielenie w terminie 14 dni wiążącej odpowiedzi co do wymiany może być dla mnie podstawą do skutecznego żądania natychmiastowego uznania mojego roszczenia?

 29. Złożyłem reklamację niedziałającej lodówki z żądaniem wymiany towaru na nowy (art. 561 par. 1 KC) i żądaniem udzielenia odpowiedzi na wskazany adres email. Następnego dnia dostałem automatycznie wygenerowaną odpowiedź z informacją o zarejestrowaniu reklamacji oraz zapowiadającą kontakt telefoniczny autoryzowanego serwisu producenta. Serwis pojawił się po 6 dniach od złożenia reklamacji w celu ustalenia rodzaju awarii, a z częściami przyjechał 14-go dnia od złożenia reklamacji. Poza automatycznie wygenerowanym emailem, od sprzedawcy nie otrzymałem żadnej odpowiedzi odrzucającej moje żądanie wymiany. Nie dostałem też żadnych dokumentów naprawy, a mam podejrzenie, że została ona wykonana przez firmę niebędącą autoryzowanym serwisantem producenta, co skutkuje utratą praw gwarancyjnych. Jest to bardzo prawdopodobne, bo serwisant ie wiedział nawet gdzie w lodówce znajduje się numer seryjny urządzenia. Czy nieudzielenie w terminie 14 dni przez sprzedawcę odpowiedzi odrzucającej moje żądanie wymiany towaru na nowy nie wypełnia zapisu art. 561(5)? Czy naprawa wykonana na zlecenie sprzedawcy przez nieautoryzowany serwis może być podstawą do skutecznego żądania niezwłocznej wymiany towaru?

 30. Witam, oddałam pierścionek 09.08.2016 do reklamacji a dopiero dzisiaj zadzwonili (10.09.2016) ze mogę go odebrać. Moje pytanie brzmi czy mogę żądać zwrotu pieniędzy?? Szczerze mówiąc dość mam tego salonu i za dużo rzeczy złych naczytałam się o nim. Wolałabym teraz kupić pierścionek gdzieś indziej. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

 31. Ciekawe na jaki przepis by sie Pan powolał gdyby nowa torba kupiona w sklepie firmy Wojas zamiast wrócic po reklamacji z naprawionymi uchwytami od zamka wróciła zamieniona na starą zużyta torbę.

 32. Zwięzły, ale przede wszystkim rzeczowy i dobrze wyjaśniony artykuł. Ja akurat jestem przedsiębiorcom, aczkolwiek klienci czasem próbują posiłkować się wymyślanymi na poczekaniu przepisami. Można zwariować, teraz powinno być trochę prościej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here