Świadczenie postojowe dla zleceniobiorcy / wykonawcy dzieła itp.

29
40735

Tarcza antykryzysowa (pakiet antykryzysowy) obejmuje szereg rozwiązań dla przedsiębiorców, o których przeczytasz tutaj. Jednym z nich jest art. 15zq – art. 15za ustawy COVID-19, który dotyczy dwóch form pomocy.

Pierwsza z nich przeznaczona jest dla przedsiębiorców, opisaliśmy ją tutaj.

Druga z nich przeznaczona jest dla osób, które współpracują z przedsiębiorcami, czyli dla zleceniobiorców, usługodawców, wykonawców dzieł itp. Dotyczy ona wszystkich osób, które nie są przedsiębiorcami i nie mają umowy o pracę tylko umowę cywilnoprawną.

Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, masz umowę cywilnoprawną i odczuwasz negatywne skutki COVID-19, ten artykuł opisuje jak możesz otrzymać wsparcie.

Jak czytać nasze poradniki?

Korzystaj z powyższego spisu treści. Klikając w niego możesz przejść do poszczególnych fragmentów artykułu.
Zmiany wynikające z Tarczy 2.0. opisaliśmy w osobnym akapicie o nazwie “6. Tarcza 2.0. Zmiany od 18.04.2020 r.”. Ponadto skreśliliśmy nieaktualne treści. Na pomarańczowo zaznaczyliśmy definicje, które wyjaśniamy na końcu artykułu.

PRZYKŁAD / WSKAZÓWKA

W artykułach posługujemy się też przykładami i wskazówkami, które wyróżniamy wizualnie.

Nowa ustawa jest bardzo skomplikowana i pełna błędów. Skorzystanie z opisywanych form pomocy może być uzależnione od szybkości złożenia wniosków i ich poprawności. Nie ryzykuj i skorzystaj z naszych porad telefonicznych i wzorów pism. Omawiana ustawa wprowadza również szereg innych form pomocy dla przedsiębiorców. Możemy przygotować ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. W tym celu skontaktuj się z nami.

Co zrobić, żeby skorzystać z art. 15zq ustawy?

Musisz spełnić poniższe przesłanki, a ich spełnienie musi nastąpić łącznie.

Przesłanki:

 1. jesteś osobą fizyczną, która wykonuje umowę zlecenia, umowę o dzieło, umowę o świadczenie usług, umowę agencyjną (art. 15zq ust. 1 pkt 2);
 2. nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż ww. umowa (art. 15zq ust. 1);
 3. umowa została zawarta przed 01.02.2020 r. (art. 15zq ust. 5)
 4. nastąpił tzw. przestój w prowadzeniu działalności przez osobę, z którą zawarliśmy naszą umowę (np. naszemu zleceniodawcy spadł przychód lub zawieszono działalność, a na nas się to odbiło) i doszło do tego w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zq ust. 3).
 5. przychód z naszej umowy był niższy niż kwota około 15.000 zł – 16.000 zł (chodzi o miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o dofinansowanie).

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie postojowe składa się do ZUS, przy czym wniosek składa Twój zleceniodawca / usługobiorca / zamawiający dzieło. Wypełnić należy wniosek RSP-C.

Zgodnie z art. 15zs ust. 6 ustawy wniosek „może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych”.

Logowanie do Platformy Usług Elektronicznych ZUS możliwe jest tutaj: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi.

Jeśli wniosku nie składamy przez PUE ZUS, a mamy wątpliwości co do właściwego dla nas oddziału ZUS, możemy go sprawdzić tutaj. http://wi.lex.pl/govsearch/. Najpierw wpisujemy miasto, następnie ulicę, a po otrzymaniu wyników w menu po lewej wybieramy „Instytucje działalności gospodarczej”.

Wniosek należy złożyć „najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii” (art. 15zs ust. 7). Stan epidemii ogłoszono 20.03.2020 r., więc wniosek można złożyć najpóźniej 20.06.2020 r.

Wymogi wniosku o świadczenie postojowe

Wymogi formalne wniosku określa art. 15zs ust. 3 ustawy. Ich przytaczanie nie jest celowe, ponieważ formularz wniosku zawiera wszystkie niezbędne pozycje.

Wymogi formalne, na które warto zwrócić uwagę to:

 • nazwa skrócona płatnika. Jeśli masz co do niej wątpliwości, skontaktuj się z księgowością. Nazwa skrócona to zazwyczaj nazwa firmy bez znaków innych niż litery i cyfry (do 31 znaków);
 • wypełnienie informacji o przychodzie. Pamiętaj, że ZUS może weryfikować je z danymi z urzędu skarbowego, więc kluczowe są informacje, które księgowość przekazała do urzędu;
 • kopia umowy cywilnoprawnej.

Ponadto nasz zleceniodawca / usługobiorca / zamawiający dzieło, musi oświadczyć, że otrzymał od nas informację o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o wysokości przychodu z innych umów cywilnoprawnych, które zawieraliśmy, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Takie oświadczenie może mieć dowolną treść i być złożone pisemnie lub ustnie.

Jaką kwotę otrzymam?

Jest to jednorazowe świadczenie w kwocie:

 • 2080 zł (80 % pensji minimalnej) lub
 • nie więcej niż 1299,99 zł jeśli suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych (liczba mnoga, czyli chodzi o wszystkie zawierane umowy cywilnoprawne) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek wynosiła nie więcej niż 1299,99 zł. Jeśli np. suma tych przychodów wyniosła 500 zł to otrzymasz 500 zł.

Nie można otrzymać kilku świadczeń postojowych, jeśli nastąpi kilka stanów, które by to uzasadniały.

Zgodnie z Tarczą 2.0. istnieje możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego w oparciu o uproszczone oświadczenie. Nie będzie trzeba składać ponownie pełnego wniosku. Świadczenie przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

Tarcza 2.0. Zmiany od 18.04.2020 r.

BYŁO JEST
Limit przychodu osoby uprawnionej do postojowego, który nie mógł być wyższy niż około 15.000 zł netto (“około” bo czekamy na dane z Głównego Urzędu Statystycznego). Usunięto limit przychodu i konieczność składania oświadczenia o nieprzekroczeniu limitu przychodu.

Sens zmiany: poszerzenie zakresu uprawnionych.

W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną do otrzymania świadczenia postojowego konieczne było zawarcie tej umowy przed 01.02.2020 r. W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną do otrzymania świadczenia postojowego konieczne jest zawarcie tej umowy przed 01.04.2020 r.

Sens zmiany: poszerzenie zakresu uprawnionych.

Przepisy wskazywały, że świadczenie ma charakter jednorazowy. Na mocy nowego przepisu, art. 15zua wprowadzono możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego w oparciu o uproszczone oświadczenie. Świadczenie przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

Pomoc prawna

Naszym celem jest udzielanie specjalistycznej pomocy prawnej przy wykorzystaniu najnowszych technologii i zapewnieniu pomocy każdemu klientowi, niezależnie od budżetu.

Tabela porównawcza

Tabela, w której na podstawie 17 kryteriów porównujemy formy pomocy dla przedsiębiorców przewidziane w tarczy antykryzysowej. Bezpłatnie otrzymasz przyszłe aktualizacje tabeli. Możesz ją kupić tutaj.

Łączenie dofinansowań. Poradnik

Dokładne opracowanie dotyczące łączenia form pomocy z ZUS, PUP i FGŚP. Podajemy przykłady, przepisy i stanowiska urzędów. Wszystko zrozumiałym językiem. Poradnik możesz kupić tutaj.

Porozumienie z pracownikami. Dokumenty

Porozumienie z pracownikami konieczne do skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń z FGŚP. Otrzymasz też instrukcję wypełnienia dokumentu, protokół wyboru przedstawiciela pracowników, pismo do inspektora pracy, pismo informacyjne dla pracownika. Dokumenty możesz kupić tutaj.

Subwencje dla firm z PFR, ARP, BGK. Poradnik

Tarcza Finansowa to kolejna forma wsparcia dla przedsiębiorców. Obejmuje m.in. umarzalne pożyczki. Czym się różnią subwencje z PFR, ARP, BGK i Funduszy Europejskich? Które wybrać? Te i różne praktyczne kwestie omawiamy w naszym nowym poradniku. Poradnik możesz kupić tutaj.

UWAGA. Przedsprzedaż w niższej cenie. Program subwencji jest w trakcie akceptacji przez KE. Poradnik otrzymasz do 2 dni od zatwierdzenia subwencji przez Komisję Europejską.

Porady telefoniczne i mailowe

Nie ryzykuj i skorzystaj z naszych porad telefonicznych. Możemy też przygotować ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. W tym celu skontaktuj się z nami mailowo.

Definicje

ustawa COVID-19 – ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374) ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją, która weszła w życie 01.04.2020 r.

15.000 zł – jest to hipotetyczne przeciętne miesięczne wynagrodzenie za I kwartał 2020 r. ogłaszane przez GUS – ustawa odwołuje się do niego w art. 15zq ust. 4 pkt 1) pkt 2) i ust. 5 pkt 2). Przepisy odnoszą się do „przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku”.

„Poprzednim kwartałem” jest I kwartał 2020 r., jednak nie ma jeszcze aktualnych danych GUS.

Zgodnie z art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” w terminie: 2) do 7 roboczego dnia drugiego miesiąca każdego kwartału kwotę przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale”.

Aktualnie dysponujemy jedynie informacjami o IV kwartale 2019 r. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 r. „ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5198,58 zł.

Przepisy, na podstawie których przygotowano artykuł

Art. 15zq.

1. Osobie:

1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, zwanej dalej „osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą”,

2) wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej „umową cywilnoprawną”

– przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

2. Świadczenie postojowe przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:

1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub

3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

4. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:

1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;

2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

5. Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.;

2) przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

6. Wymogów, o których mowa w ust. 4, nie stosuje się do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

Art. 15zr.

1. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

2. W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

3. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15zq ust. 6, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r.

4. W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe.

Art. 15zs.

1. Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby, o której mowa w art. 15zq ust. 1, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2. W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek, o którym mowa w ust. 1, składany jest za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) dane osoby uprawnionej:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu – w przypadku osób, o których mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 2,

c) numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru, numery PESEL i REGON w przypadku osób, o których mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1,

d) adres do korespondencji w przypadku osób, o których mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 2,

e) nazwę skróconą płatnika składek w przypadku osób, o których mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1;

2) wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego;

3) dane odpowiednio zleceniodawcy albo zamawiającego za pośrednictwem którego składany jest wniosek:

a) imię i nazwisko, nazwę skróconą,

b) numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru – numery PESEL i REGON,

c) adres do korespondencji;

4) oświadczenie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą potwierdzające:

a) uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe przychodu nie wyższego od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,

b) przestój w prowadzeniu działalności, o którym mowa w art. 15zq ust. 3,

c) uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe przychodu o co najmniej 15% niższego od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc, jeżeli nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;

5) inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia postojowego;

6) podpis wnioskodawcy.

4. Odpowiednio zleceniodawca lub zamawiający załącza do wniosku, o którym mowa w ust. 1:

1) oświadczenie potwierdzające:

a) niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności, o którym mowa w art. 15zq ust. 3,

b) datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej,

c) uzyskanie przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, przychodu nie wyższego niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,

d) otrzymanie oświadczenia od osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o wysokości uzyskanych przychodów z innych umów cywilnoprawnych;

2) kopię umów cywilnoprawnych.

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i ust. 4, osoba uprawniona, zleceniodawca lub zamawiający składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

7. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

29 KOMENTARZE

 1. Czy jeśli prowadzę stale jednoosobową działalność a wykonałam też dorywczo umowę zlecenia za którą otrzymałam wynagrodzenie jako osoba (faktura imienna) to należy ten przychód dosumować we wniosku o świadczenie postojowe?

 2. Dzień dobry, mam pytanie odnośnie terminu składania wniosków. W artykule widnieje data 20. 06. 2020, jak w tym przypadku traktowac sformułowanie,, zniesienie ogłoszonego stanu epidemii”, skoro nie został jeszcze zniesiony i czy ,,trzy miesiące od miesiąca, w którym został zniesiony…” nie oznacza, że liczy się pełny miesiąc, czyli do końca czerwca? Nie widnieje tam informacja 3 miesiące od daty zniesienia ogłoszonego stanu epidemii.

 3. Dzień dobry Pracodawca obniżył wymiar czasu pracy (a tym samym wynagrodzenie) zleceniobiorcą o 10%. Zleceniobiorcy otrzymali informację że na ich konto bankowe wpłynie kwota 2080,00 zł z ZUS, natomiast pracodawca wypłaci jedynie kwotę która pozostaje do wypłaty (np. jeżeli ktoś zarabia miesięcznie 3 tys. zł netto to na jego bankowe konto wpłynie kwota 2080,00 zł natomiast pracodawca wypłaci kwotę 620,00 zł gdyż łącznie wartość ta daję kwotę wynagrodzenia pomniejszoną o 10%). Czy jest to zgodne z prawem? Z przepisów wynika że zleceniobiorca powinien dostać kwotę 2080,00 zł jako kwotę ponad swoje wynagrodzenie, gdyż jest to rekompensata za niemożność wykonywania pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. Czy zleceniobiorca powinien dostać 2080,00 plus 2700,00 zł od pracodawcy czy jednak interpretacja pracodawcy jest słuszna?

 4. Pracodawca wymaga ode mnie oswiadczenia o nie podleganie ubezpieczeniu z żadnego innego tytułu, w celu złożenia wniosku o moje postojowe, ale nigdzie nie moge znalezc wzoru takiego oświadczenia. Gdzie moge je znaleźć? Jak to wygląda?

 5. Dziękuję za ten artykuł. To dużo konkretniejsze informacje niż te, które można znaleźć na oficjalnych stronach i na specjalnej infolinii ZUSu [SIC]. Ja nie rozumiem jeszcze jednej rzeczy i będę wdzięczna za wyjaśnienie. „suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe”. Czy składając wniosek w kwietniu powinnam podać: – kwotę wynikającą z wpływów na konto w marcu/ kwotę wynikającą z rachunków wystawionych w marcu?

  • Kwestia definicji przychodu, która może być różna. Proszę bazować na informacjach, które Pani raportuje urzędom. W większości przypadków będzie to to co wynika np. z wystawionych faktur, a nie z wpływów na konto.
   Dziękuję za miłe słowa. 🙂

 6. Dzień dobry,
  co w przypadku osoby współpracującej. Mój mąż ma status osoby współpracującej w mojej firmie i ma odprowadzane wszystkie składki do ZUS, czy postojowe przysługuje?

 7. Czy w przypadku świadczenia postojowego dla zleceniobiorców należy również wykazać spadek przychodów u zleceniodawcy o 15% tak jak w przypadku przedsiębiorców? Czy w tym przypadku „przestój” jest rozumiany inaczej?

 8. Dzień dobry

  Pytanie o cudzoziemców. Czy każdy z legalnym pobytem spełniający warunki wykonywania zlecenia (tj. karta pobytu, zezwolenie na pobyt czasowy, oświadczenie…) czy są jednak różnice ?

  • Nie analizowałem, ale jeśli przepis tego nie rozróżnia to nie powinno być problemu. Musi Pani zerknąć do 15zq ust. 2:

   2. Świadczenie postojowe przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:

   1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub

   2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub

   3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Proszę o przeczytanie artykułu. Cytuję jedne z warunków: „nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż ww. umowa „

 9. Zastanawiam się co w sytuacji jeśli umowa zlecenie zawarta przed 1.02.2020 zakończyła się z końcem marca a kolejna nie została zawarta z wiadomych przyczyn. Czy w takiej sytuacji można ubiegać się o świadczenie postojowe? Czy ta umowa musi nadal obowiązywać żeby było to możliwe?

 10. Zastanawiam się skąd taka informacja: „1299,99 zł jeśli suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych (liczba mnoga, czyli chodzi o wszystkie zawierane umowy cywilnoprawne) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek wynosiła nie więcej niż 1299,99 zł.” bo na stronie rządu i ZUS znalazłam zapis taki: „Jeśli jednak suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.” Czyli jeśli zarobiłam 300 zł w marcu (bo wybuchła epidemia i nie mogłam pracować, a na umowie zlecenie nie mam stałej kwoty zarobku, tylko jest ona zależna od przepracowanych godzin, których było mało) to świadczenie otrzymam 300 zł. Tak to rozumiem. I zastanawiam się czy jestem w błędzie i skąd Państwo mają taką informację.

 11. Formalnie tak, jednak kwota dochodu/przychodu z umowy zlecenia jest bardzo niska (90 % ogólnego dochodu/przychodu pochodzi z umowy o dzieło) Dodatkowo Zleceniodawca i Zamawiający muszą osobno składać wnioski do ZUS (do każdej umowy cywilnoprawnej musi być osobny wniosek!) Problemem podstawowym jest niemożliwość oświadczenia we wniosku składanym przez zamawiającego dzieło, że nie posiadam innego tytułu do ubezpieczenia. We formularzu wniosku na stronie ZUS można zaznaczyć tylko, że „nie posiadam”, lub nic nie wpisać, co z automatu oznaczać będzie odmowę. To błąd (brak, nieścisłość) w przepisie przeniesiony do wniosku. ZUS nie wie jak interpretować taki przypadek. Odpowiedzi (interpretacji) z Ministerstwa Rozwoju jeszcze nie znam.

 12. W przypadku łączenia umowy zlecenia (ozusowanej) i umowy o dzieło, niemożliwe jest oświadczenie o niepodleganiu składkom na ubezpieczenie społeczne we wniosku zamawiającego dzieło, gdyż składki ZUS są odciągane z ozusowanej umowy zlecenia. Jako wykonawca dzieła nie mogę oświadczyć zamawiającemu dzieło, że nie podlegam ubezpieczeniu społecznemu z tytułu innej umowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here