Subwencje PFR. Reklamacja, odwołanie, czy ponowny wniosek?

107
51272

W ramach subwencji PFR istnieje możliwość składania reklamacji, odwołań jak i ponownych wniosków. Czym się różnią i z której formy najlepiej skorzystać?

Pomoc prawna online

Przeanalizowaliśmy setki przypadków subwencji. Przygotowaliśmy poradnik dla przedsiębiorców. Kontakt z nami możliwy jest tutaj. Pomagamy przy:

 • składaniu wniosków;
 • ponownych wnioskach po decyzji negatywnej;
 • odwołaniach przy decyzji częściowo pozytywnej;
 • reklamacjach do PFR (tzw. zapytania wg Regulaminu z 28.05.2020 r.);
 • problemach przy ustalaniu przedsiębiorstw partnerskich lub powiązanych;
 • problemach przy braku prawidłowego umocowania osoby, która składała wniosek o subwencję.

Reklamacja do PFR na podstawie Regulaminu

Od 28.05.2020 r. do Regulaminu PFR wprowadzono zmianę dotyczącą tzw. zapytań kierowanych do PFR, które potocznie nazywane są reklamacjami.

Regulamin PFR

§ 14. 1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących
Odwołań, każdy Beneficjent jest uprawiony do zwrócenia się do PFR za
pośrednictwem Banku, o którym mowa w ust. 2 poniżej, z zapytaniem
dotyczącym (i) otrzymanej przez Beneficjenta odmowy udzielenia
Subwencji Finansowej, w odpowiedzi na Wniosek, pod warunkiem
udokumentowania przez Beneficjenta różnic w treści odmowy, a
rzeczywistym stanem faktycznym lub (ii) błędu Beneficjenta w złożonym
Wniosku, który skutkował przyznaniem Subwencji Finansowej w kwocie
rażąco niższej niż maksymalna kwota, o którą mógł wnioskować
Beneficjent.

2. Wszelkie zapytania, o których mowa w ust. 1 powyżej należy kierować
do PFR za pośrednictwem Banku, w którym Beneficjent złożył Wniosek.

Zapytania (reklamacje) są pierwszym przypadkiem, w którym będzie można próbować ominąć automatyzm PFR i przesłać dokumenty potwierdzające nasze stanowisko. Zapytania będzie obsługiwać człowiek, a nie automat.

Zasadniczy problem z zapytaniami (reklamacjami) polega na tym, że takie zapytanie (reklamacja) nie nakłada na PFR żadnych obowiązków, niezależnie od tego, czy nasze roszczenia będą uzasadnione, czy nie.

Reklamacje dotyczą tylko i wyłącznie dwóch sytuacji: A) odmowy przyznania subwencji; B) przyznania subwencji w kwocie rażąco niższej niż możliwa do wnioskowania.

PRZYKŁAD

1. Przedsiębiorca nie otrzymał subwencji, ponieważ system PFR stwierdził, że nie zatrudniał on żadnego pracownika na 31.12.2019 r. Przedsiębiorca dysponuje raportami ZUS RCA potwierdzającymi zatrudnianie pracownika na 31.12.2019 r. W takim przypadku może wnieść reklamację w trybie § 14 Regulaminu PFR.

B. Przedsiębiorca omyłkowo zawnioskował o 108 zł zamiast o 108.000 zł. W takim przypadku może wnieść reklamację w trybie § 14 Regulaminu PFR.

Niestety według nowej wersji Regulaminu PFR reklamacje do PFR nie dotyczą szeregu innych sytuacji, w szczególności nie dotyczą sytuacji, w której PFR przyznał nam subwencję, ale błędnie ustalił (zaniżył) liczbę pracowników lub wysokość obrotu lub wysokość spadku obrotu, które stanowiły podstawę obliczenia wysokości naszej subwencji.

PRZYKŁAD

Przedsiębiorca dysponuje raportami ZUS RCA potwierdzającymi stan zatrudnienia wyższy niż ten, który obliczył system PFR na potrzeby wysokości subwencji. Przedsiębiorca nie może wnieść reklamacji do PFR.

Reklamacja do PFR na podstawie Kodeksu cywilnego

W związku z brakiem jakichkolwiek obowiązków po stronie PFR związanych z rozpatrywaniem reklamacji (zapytań) na podstawie Regulaminu, rozsądne jest wnoszenie roszczeń (żądań) na podstawie Kodeksu cywilnego.

Do PFR należy kierować na piśmie wezwanie do udzielenia subwencji w sposób zgodny z Regulaminem PFR. Wezwanie może dotyczyć udzielenia subwencji jako takiej lub udzielenia subwencji w wyższej kwocie niż przyznana.

Wezwanie należy podeprzeć postanowieniami Regulaminu PFR, które spełniamy, a które PFR naruszył. Należy również załączyć dokumenty, wezwać do zapłaty konkretnej kwoty i zakreślić termin na jej zapłatę.

Reklamacje warto wnosić m.in. w takich sytuacjach jak:

 • pomyłka przy wnioskowanej kwocie;
 • pomyłka przy przyjętym miesiącu do porównania stanu zatrudnienia;
 • pomyłka przy przyjętym miesiącu do porównania spadku obrotów;
 • pomyłka przy niepotrzebnym zaznaczeniu oświadczenia o statusie rybaka lub rolnika;
 • błędne przyjmowanie stanu zatrudnienia przez PFR;
 • błędne przyjmowanie wysokości obrotów za 2019 r. przez PFR;
 • błędne przyjmowanie wysokości spadku obrotów przez PFR;
 • podanie zbyt niskiego stanu zatrudnienia w okresie, gdy PFR nie pozwalał na wskazywanie pracowników młodocianych jako pracowników liczonych do wysokości subwencji;
 • omyłkowe ustalenie swojego statusu jako mikrofirmy lub MŚP.

Odwołanie od decyzji o udzieleniu subwencji

Odwołanie dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, w której PFR udzielił nam subwencji, ale w kwocie niższej niż wnioskowana. Niektórzy błędnie uważają, że odwołanie dotyczy sytuacji, w której PFR odmówił nam udzielenia subwencji w całości. Błąd ten wynika z faktu, że PFR w swoich poradnikach nieprecyzyjnie posługiwał się terminem „odwołanie” i czasem określał w ten sposób ponowny wniosek o subwencję.

Odwołanie można wnieść nie więcej niż 2 razy. Ich skuteczność okazała się mocno ograniczona, ponieważ w ramach odwołania można modyfikować niewielką liczbę pól w pierwotnym wniosku. Ponadto odwołanie jest w pełni zautomatyzowane i nie ma możliwości załączania do niego żadnych dokumentów.

Ponowny wniosek do PFR

Jeśli otrzymaliśmy decyzję odmowną i nie otrzymaliśmy subwencji z PFR to możemy w tym samym banku wielokrotnie złożyć ponowny wniosek. Możemy wtedy wskazywać inne wartości niż w poprzednim wniosku.

Nie jest możliwe składanie wniosków w kilku bankach równolegle. Szereg problemów związanych z ponownym składaniem wniosku da się wyeliminować. Na przykład można wyjaśnić rozbieżności w danych PFR a systemami ZUS i US.

Niektóre problemy są jednak niemożliwe do rozwiązania, ponieważ wynikają z błędów w oprogramowaniu PFR. Te problemy to między innymi:

 • błędy oprogramowania dotyczące przedsiębiorców, którzy zmieniali swój status płatnika VAT;
 • błędy oprogramowania dotyczące przedsiębiorców, którzy są zwolnieni z VAT, ale z innego powodu w ramach innych przychodów składają deklaracje VAT;
 • odmowy udzielenia subwencji bez podania w decyzji odmownej przyczyny odmowy;
 • nieuwzględnianie jako pracownika osoby współpracującej, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę;
 • twierdzenie przez PFR, że nie istnieją dane pozwalające na stwierdzenie wysokości obrotów, w przypadku podmiotów niebędacych czynnymi podatnikami VAT.

W powyższych przypadkach konieczne jest wnoszenie reklamacji zarówno na podstawie Kodeksu cywilnego jak i na podstawie Regulaminu PFR.

Problemy z otrzymanymi subwencjami

Wśród częstych problemów osób, które otrzymały subwencje należy wyróżnić dwa. Pierwszy dotyczy braku prawidłowego umocowania osoby, która złożyła wniosek o subwencję i która jest wskazana w umowie.

PFR jedynie we wzorze pełnomocnictwa wskazał, że musi mieć ono podpisane podpisem kwalifikowanym lub podpisy muszą być poświadczone notarialnie. Problem ten wymaga szczegółowej analizy w ramach indywidualnego przypadku. Na pewno nie rozwiązuje go podpisanie antydatowanego pełnomocnictwa w zwykłej formie pisemnej.

Drugi często spotykany problem dotyczy przedsiębiorców, którzy nie wzięli pod uwagę faktu, że mogą mieć status tzw. przedsiębiorstw partnerskich lub powiązanych. Sposób określania statusu przedsiębiorstw jest skomplikowany i nieintuicyjny.

W obydwu ww. przypadkach konieczny jest kontakt z prawnikiem. Kontakt z nami możliwy jest tutaj.

107 KOMENTARZE

 1. Kabaretu ciąg dalszy. jak pisałem wcześniej PFR rozpatrzył moja reklamację z lipca pozytywnie i w swojej łaskawości pozwolił złożyć raz jeszcze wniosek o subwencję. Oczywiście na dzień składania wniosku trzeba mieć czyste konto w US i ZUS… Czekałem kilka dni , sprawdzałem i stał się cud. Środki znalazły się na koncie szybciej niż decyzja bo 02.12. W kolejnym dniu czyli 03.12 dostałem na pocztę bankowości internetowej pozytywną decyzję odnośnie tejże subwencji. Oczywiście rozdysponowałem środki i tu nagle 07.12 przychodzi decyzja negatywna. Jakie jest moje zdziwienie??!! Ktoś mi to może wytłumaczyć? Teraz napisali,że odmawiają wypłaty ze względów; „Wystąpił problem formalny w przetworzeniu wniosku przez PFR, skontaktuj się z bankiem w celu
  uzyskania szczegółowych informacji.” To jakiś kabaret… oczywiście w decyzji nie ma słowa o tych problemach formalnych…

 2. Ja znowu mam taki przypadek że system widzi moją starą działalność gdzie byłem płatnikiem VAT a od 3 lat nie jestem.Wysłałem pismo z Urzędu Skarbowego z pieczątką z podpisem i tak czekam od lipca i nic

 3. I cud się stał. po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji i ponownym złożeniu wniosku PFR przelał środki. W bankowości internetowej wniosek jest nadal procesowany… Nie dostałem żadnej umowy do wniosku, ale najważniejsze, że się udało. Cały proces trwał od początku lipca. Życzę innym wytrwałości, cierpliwości i powodzenia. Czasu niewiele bo do 15.12.2020

 4. Pomimo braku zalegania wobec ZUS i US PFR rozpatrzył wniosek decyzją negatywną. Trzykrotnie… Po wyczerpującej reklamacji opisanej za pośrednictwem bankowości internetowej w trybie ekspresowym bo w ciągu 94 dni 🙂 PFR rozpatrzył reklamację pozytywnie pozwalając na ponowne złożenie wniosku… oczywiście znowu nie można zalegać. Ponowny wniosek złożony 25.11.2020 i tu uwaga cisza. Nie dostałem nowego wniosku, umowy,żadnego potwierdzenia. Wniosek przepadł jak kamfora… Po działaniach w banku i o zgrozo!! na infoliniach są doszedłem do sedna i udało się znalazłem, ze przy próbie ponownego złożenia wniosku pojawia się info o procesowaniu tego zaginionego w akcji…dramat. Infolinia PFR powiedziała,że trzeba czekać bo procesowanie to „tydzień może dłużej, oczywiście roboczy… współczuję wszystkim normalnym, prowadzącym interesy w naszym kochanym kraju.

 5. Witam

  Szukam kancelarii która by reprezentowała firmę przed sądem. Chcemy iść na drogę sądowa z Pfr. Jak pisałam wyżej firma popełniła błąd , zamiast 13 pracowników stanem na 31.12.2019 podała 3. Reklamacja rozpatrzona negatywnie.
  Proszę o ewent namiary. Pozdrawiam

 6. Ja na odwołanie dostałam pozytywne rozpatrzenie wniosku. Odrzucili mi, bo miała niby zaległości podatkowe na dzień złożenia wniosku. W odwołaniu załączyłam zaświadczenie o nie zaleganiu. Nie dostane subwencji, tylko muszę ponownie składać wniosek. Tylko, że teraz to już zalegam. Masakra. Na infolinii PFR miesiąc temu powiedzieli, że teraz mogę zalegać to nie ma znaczenia. A w decyzji piszą , że mogę założyć ponownie wniosek po warunkiem nie zalegania :(:(:( No to teraz tylko zwolnić pracowników i ogłosić upadłość. Jak PFR ratuje przedsiębiorców??

  • U mnie taka sama odpowiedź. Niestety. Okazuje się, że reklamacja jest całkowicie bez sensu, bo nie dotyczy dnia złożenia wniosku tylko błędów po stronie PFR.

  • Gabrysiu składaj najlepiej listownie opisz sytuacje,dołącz dokument o niezaleganiu
   i zanieś do banku .Wniosek który teraz złożysz przez strone banku bedzie ci odrzucał bo komputer nie wie że to wniosek ale składamy w wyniku reklamacji.On czyta jako nowy wniosek i bedzie zaczytywał błędne dane bo nie za miesiąc o którym była mowa w pierwszym wniosku tylko teraz bieżacym a jak zalegasz teraz to cały czas bedzie komputer ci odrzucał.

    • Rozmawiałem z PFR i mBankiem. W odpowiedzi, pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, pfr pisze o możliwości złożenia wniosku zgodnie z regulaminem. Ale mBank w emailu napisał, że nowy wniosek mogę złożyć tylko raz. Ktoś z Was miał taką sytuację?

 7. Witam. Popełniliśmy błąd przy wypisywaniu wniosku. Zamiast 13 osób na koniec roku 2019 podaliśmy 3. W związku z tym subwencja o 200 tys mniejsza niż mogliśmy dostać. Reklamacja złożona 19 czerwca. Dziś mija 103 dzień oczekiwania. Czy ktoś miał podobny problem tzn błędna ilość pracowników ? Zaraz po otrzymaniu subwencji zwróciliśmy pieniądze na konto techniczne podane przez bank. I teraz a ni pieniędzy a ni odpowiedzi na reklamacje. Jeżeli odpowiedz na reklamacje będzie negatywna to czy oddadzą nam te pieniądze które przelali zgodnie z pierwszą decyzja ?

  • Dostaliśmy dziś odpowiedź z PFR : negatywna. Motywują to formułką jak u innych : „przedsiębiorca miał możliwość wyboru. Wniosek można składać tylko raz „. A że pomyliliśmy się to ….. nasz problem. Czy ktoś myśli o pozwie sądowym przeciwko PFR?

    • PFR informuje, że po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego dokonał NEGATYWNEJ weryfikacji Państwa Zgłoszenia.
     W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, że opisywana w Zgłoszeniu sytuacja polegała na dokonaniu przez Przedsiębiorcę określonego wyboru podczas wypełniania wniosku o udzielenie subwencji finansowej. W oparciu o złożone przez Przedsiębiorcę oświadczenie o określonej treści, PFR podjął decyzję o przyznaniu subwencji finansowej w kwocie odpowiadającej treści tegoż oświadczenia.
     Zgodnie z § 11 ust. 3 regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” („Regulamin”), „Beneficjent ma prawo do złożenia tylko jednego Wniosku (z zastrzeżeniem możliwości złożenia nowego Wniosku w razie podjęcia przez PFR Decyzji o odmowie przyznania Subwencji Finansowej w całości), zawarcia jednej Umowy Subwencji Finansowej i złożenia maksymalnie dwóch Odwołań od Decyzji”.
     W związku z powyższym PFR informuje, że Umowa zachowuje moc obowiązującą z uwzględnieniem kwoty subwencji finansowej udzielonej i otrzymanej przez Przedsiębiorcę na podstawie Umowy.

  • Nie wiem czy dobrze zrobiłeś ,że zwróciłeś subwencje.Ja zwróciłem dopiero kiedy reklamacja została uznana i napisali ,że mam zwrócić .Wtedy po kilku dniach dostałem odpowiedź że pieniądze do nich wpłynęły i mogę ponownie złożyć nowy wniosek.

 8. A u mnie HIT: 10 czerwca decyzja odmowna: „Obecnie przedsiębiorstwo posiada zaległości w opłaceniu składek ubezpieczenia. społecznego. Na dzień 31 grudnia 2019 przedsiębiorstwo posiadało zaległości podatkowe” – choć ZUS wyczyszczony, złożone odwołanie z zaświadczeniem o niezaleganiu z ZUS. Czekanie ponad 3 miesiące i co – nagle informacja z banku, że usterka systemu została usunięta i można wniosek złożyć raz jeszcze. Więc wczoraj wniosek złożony raz jeszcze i zgadnijcie jaka odpowiedź? Otóż: „Obecnie przedsiębiorstwo posiada zaległości w opłaceniu składek ubezpieczenia. społecznego. Na dzień 31 grudnia 2019 przedsiębiorstwo posiadało zaległości podatkowe”. To jakaś kpina. Chyba do TV się tylko nadaje.

 9. Dzień dobry,
  Czy ktoś z Państwa składał reklamacje do PFR’u ( błędnie zaznaczone pole do porownania rok do roku zamiast miesiac do miesiaca lub odwrotnie).
  I czy reklamacja została rozpatrzona pozytywnie ?

  • Ja składałem przez Mbank i reklamacja rozpatrzona pozytywniea.Aleee musiałem z powrotem wpłacić kwotę do PFR którą Mi w maju przyznali i wypłacili.Teraz czekam bo mają dać znać kiedy będę mógł złożyć nowy prawidłowy wniosek właśnie porównujący ilość zatrudnienia miesiąc do miesiąca a nie rok do roku. Dzisiaj minęło 14 dni od kiedy wpłaciłem i czekam

   • A czy można poprosić na maila wzór reklamacji która Pan składał? Ja złożyłem raz i mam odmowę a mogę złożyć odwołanie po raz ostatni i nie chce zawalić pomijając jakieś istotne szczegóły (gbw@poczta.onet.pl).
    Z poważaniem
    Grzegorz.

    • Najlepiej napisać własnymi słowami ,żadnymi szablonami .Ja pismo zanosiłam bezpośrednio do banku ale niestety mam kopii.Reklamacja pozytywna kase już dostałam

   • Czy ja również mogę poprosić. Ten sam błąd popełniłam i decyzja na reklamacje negatywna. Czy mogę prosić wzór odwołania. Ja już nie mogę złożyć ponownej reklamacji przez bank jedynie odwołanie bezpośrednio do Pfr. Prosiłabym o informacje na maila. ebujnowska@interia.pl

 10. Jeśli ktoś dostał pozytywną odpowiedź na złożoną reklamacje to ok ale co dalej czy ktoś dostał już pieniądze.
  Bo u mnie minęły 2 tygodnie i cisza

 11. Na dzień składania odwołania (po częściowo pozytywnej decyzji) nie może występować zaległość podatkowa? tak samo jak na dzień składania wniosku.

 12. Witam. Dostałam odpowiedź negatywną na reklamację sprawa identyczna jak /komentarz P. Michał z 12.07/ i właśnie zabieram się do pisania odwołania .
  Odp PFR na zgłoszenie reklamacyjne śmiechu warte.
  Doczytałam się ,że mamy prawo do odwołania się w naszej sprawie drogą administracyjną więc piszę na pewno to zrobię. 1 odwołanie zrobiłam za pośrednictwem banku ale nie mogłam wprowadzić poprawnych danych.Zrobiłam reklamację na którą dostałam negatywną odpowiedź/ tytuł pisma z PFR – odpowiedź na zgłoszenie- więc nie wiem czy to jest reklamacja/. Więc teraz chyba powinnam napisać 2 odwołanie.
  Więc zakasuję rękawy i do pisania . Pozdrawiam wszystkich. Nie dajcie się i piszcie odwołania sami

  • Mam odpowiedź!!! Opisywałem historie Mbank z 12.07.Odpowiedź w jakimś stopniu pozytywna tzn. mam wpłacić na konto to co dostałem i będę mógł złożyć nowy wniosek.Tylko teraz tak większą kwotę już wydatkowałem przez te 4 m-ce i co zrobić kredyt wziąć.Jutro będę dzwonił do nich to dam znać co dalej.Pozdrawiam

 13. przed złożeniem wniosku po raz drugi przedsiębiorca uregulował odsetki w kwocie 100 zł za nieterminowe wpłaty podatku za 2019 .
  miał zaległość odsetkową na dzien 31 grudnia 2019,
  na dzien składania wniosku z uwagi na covid również maił zaległosć podatkowa .
  czy jest jakikolwiek sens odwoływać sie od negatywnej decyzji ?

 14. Witam serdecznie od 21 maja czekam na odpowiedź odnośnie reklamacji, którą złożyłem po błędnym wyliczeniu przez księgową.
  Reklamacja złożona przez bank do PFR i teraz moje pytanie ile maksymalnie można czekać na odpowiedź.
  Nie ukrywam że w moim przypadku różnica może być nawet ok 200 tys zł
  Nikt nic nie wie, ani bank ani PFR, tylko każą czekać na odpowiedź na stronie banku…

 15. Zaległość w Zus objęta układem ratalnym z 10.2019 jest traktowana przez PFR jako zadłużenie i powoduje odrzucenie wniosku. Co w takiej sytuacji?

 16. Witam
  W Mbank składałem wniosek o PFR przyznana mniejsze kwota ponieważ we wniosku nie wiem jakim cudem zaznaczone porównanie ilości zatrudnionych osób rok do roku a powinien byc miesiąc do miesiąca. .Złożyłem reklamacje opisałem całą sytuację,że nie jestem firmą sezonową żeby porównywać ilość zatrudnionych osób rok do roku tylko miesiąc do miesiąca. Co dalej robić. Najlepsze że mama też składała wniosek tylko w PEKAO i takiego punktu nie było jedynie odniesienie rok do roku było przy firmach sezonowych.Prosze pilnie o informacje co robić.

 17. Mam pytanie. W jaki sposób PFR planuje osiąnąć dochód, aby móc wykupić wyemitowane za 100 mld zł obligacje? Obligacje mają gwarancję Skarbu Państwa. &32 statutu PFR mówi o likwidacji funduszu w przypadku niewypłacalności.

 18. Dzień dobry, jak Pan myśli czy jest sens skłądać reklamacje kiedy błednie sie zanaczyło sposób obliczania zatrudnienia ? popełniono bład ze msc z tego roku do msc z zeszłego a powinno byc msc z tego roku do końca roku 2019

 19. Skladajac wniosek podałam stan zatrudnienia czerwiec 2019- 4 osoby i czerwiec 2020 tez 4 osoby. Pfr przyznał mi na 3, prawdopodobnie dlatego,że w czerwcu 2019 mialam 3 osoby na umowę o pracę i 1 osobę na umowę zlecenie, która jest zgłoszina do wszystkim ubezpieczeń, ale akurat w tym miesiącu, wykazałam tej osobie zerową podstawę, czy jest możliwe,że Pfr nie uznał tej osoby. Czy mogę się odwoływać, czy osoby zatrudnione na umowę zlecenie, ale w danym miesiacu wykazujace zerową podstaweę się nie liczą?

  • Jest o tym artykuł na stronie ZUS. Ryzyko błędu po stronie PFR niestety istnieje i tak. Wtedy należy składać reklamację. Poniżej cytat z Q&A PFR:

   Odpowiedź: Dane o stanie zatrudnienia ZUS ustala i przekazuje do PFR według imiennych raportów
   ZUS RCA za okres, dla którego upłynął termin składania dokumentów na ostatni dzień miesiąca
   poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o subwencję. Oznacza to np., że dla wniosku o subwencję
   złożonego 29 kwietnia 2020 r. stan zatrudnienia jest ustalany na 31 marca 2020 r. według dokumentów
   za 02/2020, a dla wniosku o subwencję złożonego 5 maja 2020 r. stan zatrudnienia jest ustalany na 30
   kwietnia 2020 r. według dokumentów za 03/2020.

   • A jeśli złożę odwołanie w następnym miesiącu to czy pobiorą dane już aktualne czy znowu z tych samych dokumentów co w momencie składania wniosku?
    konkretnie: wniosek złożyłem 06/2020 więc stan pracowników weryfikują w zus z dokumentów 04/2020. Czy jeśli złożę odwołanie w 07/2020 to dane o zatrudnienia pobiorą z dokumentów 05/2020 czy znowu zweryfikują dokumentu 04/2020 i nic to nie da?

 20. Witam,
  Wniosek złożony 8 czerwca. Deklaracje RCA za pracowników z maja widoczne w systemie ZUS na dzień składania wniosku. PFR ustalił stan zatrudnienia na podstawie danych kwietniowych zaniżając tym samy wnioskowaną przez nas kwotę subwencji. W regulaminie i umowie jest jasno napisane, że stan zatrudnienia podaje się na koniec poprzedniego miesiąca. Co można zrobić w tej sytuacji?

 21. Nie rozumiem tego całego systemu PFR. Jestem małym przedsiębiorcą i złożyłem dwukrotnie wniosek o subwencję ze skutkiem negatywnym ze względu na zaległości w ZUS i US. Udałem się do ZUS i tam stan na 31/12/2019 – nadpłata 1146 zł, wykonałem telefon do US, a tam konto bez zadłużeń, dodatkowo zaświadczenie z 6/5/2020 – brak zaległości. Dodatkowo w ZUS był złożony wniosek RD3 i otrzymałem na piśmie, że mam nadpłatę na dzień 31/12/2019. Nic dodać, nic ująć – cała nasza systemowa Polska.

  • Jeśli w ramach ponownych wniosków nie ma decyzji pozytywnej należy co najmniej wnosić reklamację w trybie § 14 Regulaminu PFR. W razie potrzeby proszę o kontakt na pomocprawna[małpa]mozdzyn.pl.

   • Panie Oskarze,
    Orintuje się Pan jak w czasowo przebiega proces reklamacyjny? Rkealamacja zlozona. Czy bede musiala jeszcze raz skaldc nowy wnisoek? W moim przypadku wnisokowana kwota 108zl zamiast przysługującej 108.000 .
    Błąd pisarski.dziekuje za odpowiedź.

 22. Witam , składam już 4 raz wniosek i jest odrzucany z powodu braku pracowników na koniec 2019r. Informacja z ZUS jest stan 3 osób , taka informacja poszła do PFR, kody ZUS sprawdzone- są dobre. Jak to interpretować?
  PFR czysta stany , ponieważ mimo ,że wniosek jest odrzucony z powodu braku pracowników , poniżej napisał ,że podałam niewłaściwe dane jest 2 nie 3 jak napisałam . Po korecie w ZUS , jest właściwie ale odpowiedz nadal jest taka sama : brak pracowników . Czy jakoś można ten pat rozwiązać?

 23. WITAM,Czy mozna zlozyc reklamacje z zalacznikami RCA w Banku ,uzasadniajac moja slusznosc ,poniewaz pobrano i zanizono mi liczbe pracownikow mimo ze mialam zatrudnionych 2 a policzono jednego ,,poniewaz rca wzieto z marca a nie z kwietnia,,,

  • Jak robiłam korekty zerowe by wyrównać w tak jak powinni być . Potem wysłać zapytanie do ZUS czy korekta przeszła do systemu . Z tego co wiem są 2 odwołania więc , na poczatek poświęcić czas na wyjasnienia z ZUS.

   • Witam, Alicja22, możesz wyjaśnić co dokładnie zrobiłaś z tymi korektami? Uwzględniono Ci stan zatrudnienia po tych korektach według m-ca poprzedzającego m-c złożenia wniosku?

 24. witam,czy system zaciąga dane z ZUS z druku RCA i RZA ?wykazal mi rozbieżność osób,
  nie wiem ?wniosek 28.05,podałem z RCA kwiecień ,a jest niezgodność,
  dzięki za info ,jak ktoś wie

 25. Witam. Czy wiadomo może coś czy będą jakieś zmiany w tarczy finansowej odnośnie firm które powstały w styczniu tego roku ? Czy będę dla nich doplaty za utrzymanie miejsc pracy?

 26. Witam. Czy ktoś orientuje się, którego czerwca mogę złożyc wniosek o subwencję, aby zus przekazał dane pracowników za maj?

 27. Witam
  W naszym przypadku powodem odmownej decyzji banku w spr subwencji było: błędne przyjmowanie wysokości obrotów za 2019 r. przez PFR oraz tym samym błędne przyjmowanie wysokości spadku obrotów przez PFR.
  Niezgodność wynika z różnicy przychodu w złożonym za marzec 2019 r plikiem jpk. Przedsiębiorca wycofał fv którą nie opłacił klient, wycofał z vatu ale nie z dochodowego, e skorzystał więc z ulgi na złe długi.
  Czy w takiej sytuacji można składać reklamację?

 28. Kwestia zaległości w składkach ZUS i podatkach.
  Czy mam możliwość wyboru daty w kwestii niezalegania : 31 grudnia 2019 r. l u b na dzień
  złożenia wniosku ?
  Co zrobić z niezgodnością przychodu wg dokumentów księgowych
  z danymi uzyskanymi przez PFR ( różnica 1 zł ) ?

 29. Mąż prowadzi działalność, ja jestem zatrudniona jako osoba współpracująca od 2017 , jako odmowa podany jest :brak pracownika na koniec 2019. Bank twierdzi, że przy kodzie (0511)jaką ma w ZUSie osoba współpracująca i braku innego pracownika nie otrzymamy dofinansowania!

  • Mamy ten sam problem. Żona prowadzi działalność a ja, mąż jestem osobą współpracującą, dodajmy, że za mnie płacimy większy zus niż za „obcego” pracownika. Pracuje na pełny etat i według PFR nie jestem pracownikiem! Według PFR żona nie jest mikro-przedsiębiorcą a w wszystkich innych projektach tak! Tak się wspiera rodzinne działalności! Ja nie jestem ani pracodawcą ani pracownikiem!

   • U mnie to samo, żona zatrudniona od 5 lat… również nie otrzymaliśmy subwencji bo nie zaliczyli nas do mikroprzedsiębiorstwa. Rząd ma to w dupie

 30. witam, złożyłam wniosek o subwencję, system wyliczył wysokośc subwencji 100 tyś. jednak zamiast 100tyś na koncie miałam 100zł:( nie wiem, być może wina lezy po mojej stronie bo wpisując kwoitę o którą wnioskuję przez pomyłkę wpisałam kwotę w wysokości 100 zł. Sama już nie wiem. Czy można się odwołać, złożyć reklamację? jaka jest procedura?

 31. Jak Pan złożył do 0.5 maja to zus ma dane marcowe. Zus porrzebuje 1 lub 1’5 miesiaca na rejestracje aktualnych danych. Czyli od daty zlozenia wniosku niech Pan odczeka te 1’5 miesiaca i dopiero wtedy prosze jeszcze raz probowac sie odwolac, lub zadzwonic do zus z zapytaniem czy dane za kwiecien juz się uaktualnily i widać je w systemie.

  • Czy ktoś składał odwołanie po odczekaniu min. miesiąca? Czy faktycznie weryfikują już aktualne dokumenty z zusu? Czy biorą jednak dane o stanie zatrudnienia drugi raz z tych samych dokumentów co w momencie składnia wniosku mimo że są już dostępne nowe-aktualne?

 32. Witam złożyłem w wniosek na początku maja i policzono mi pracowników za marzec a nie za kwiecień jak trzeba wskazać na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku i otrzymałem cześć kwoty po odwołaniu dalej policzono mi pracowników z marca czy jak złoże w czerwcu to policzą mi ich wkoncu z kwietnia bo nie wiem co zrobić bo zostało mi jedno odwołanie

 33. Według regulaminu jak prf zanizy mi liczbe pracownikow to nie bedzie odwołania od decyzji, mimo, ze wykaze ze na koniec maja zatrudnialam 4 pracowikow, a zalozmy policzono mi za 3, bo tyle mialam w marcu i takie dane zostaly przesłane?

 34. Dzień dobry, otrzymałem decyzję odmowną o treści:
  „Twój wniosek został zweryfikowany negatywnie. Polski Fundusz Rozwoju SA (PFR) odpowiadający za wypłatę pieniędzy z Tarczy Finansowej, weryfikuje wnioski na podstawie rejestrów publicznych udostępnionych przez organy państwa, dlatego może zdarzyć się sytuacja, w której przedsiębiorca otrzyma z PFR decyzję odmowy przyznania subwencji bez podania przyczyny. Prosimy o sprawdzenie historii działalności i ewentualne złożenie wniosku o subwencję w późniejszym terminie (najwcześniej po 7 dniach).”

  Co z takiej sytuacji robić? Jak mam zweryfikować historię działalności? O co tu chodzi?
  Każdy rozkłada ręce.

  • Witam mam to samo i nikt nic nie wie . Teraz złożyłam do ZUS i U.S. Wniosek o z aktualizowanie danych bo słyszałam że to może być przyczyną .

 35. witam serdecznie zlozylem wniosek o subwencje i przyznano mi czesciowo pzytywnie wyplate subwencji po weryfikacji PFR-u znalazlem przyczyne tej mojej pomylki w rubryce porownanie spadku blednie zaznaczylem pole do porownania rok do roku a powinienem zaznaczyc miesiac do miesiaca probowalem to skorygowac ale juz mi nie wchodzi czy ktos moze mi pomoc w tej kwesti czy jest mozliwosc to zweryfikowac dziekuje i pozdrawiam

 36. W jaki sposób wnosić reklamację przez bank – normalnie jak standardową reklamację?, bo nie widzę opcji przy subwencji.

  • Nie wszystkie banki już uruchomiły tę opcję. Proszę dzwonić na infolinię banku i pytać gdzie będzie ta funkcjonalność i że wynika od dzisiaj z § 14 Regulaminu PFR.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here