Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

0
18571

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to rządowa baza danych gromadząca informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach, które sprawują rzeczywistą kontrolę nad spółką kapitałową lub osobową. Rejestr dostępny jest pod adresem https://www.podatki.gov.pl/crbr/.

Brak wpisu do CRBR lub błędny wpis zagrożony jest karą do 1.000.000 zł, która nakładana jest w drodze decyzji administracyjnej. Do rejestru, bez ryzyka kary, należy dopisać się najpóźniej do północy 13.07.2020 r. Spóźnienie się ze zgłoszeniem skutkuje ryzykiem kary finansowej, która może być tym wyższa im dłuższa będzie zwłoka.

Poradnik

Przygotowaliśmy poradnik, w którym krok po kroku można prześledzić proces zgłaszania beneficjenta do CRBR. Opisujemy również szczegółowo zasady ustalania beneficjenta rzeczywistego i reprezentanta. Po kupnie poradnika otrzymasz również dostęp do 17-minutowego filmu instruktażowego, w którym przygotowujemy zgłoszenie i pokazujemy najbardziej kłopotliwe aspekty uzupełniania formularza. Poradnik można w kupić w naszym sklepie internetowym.

POBIERZ DARMOWY FRAGMENT.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjent rzeczywisty to osoba sprawująca rzeczywistą, bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Definicję beneficjenta rzeczywistego zawiera Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ze względu na skomplikowany charakter definicji, to kto jest beneficjentem rzeczywistym warto skonsultować z prawnikiem.

W większości przypadków będą to wspólnicy lub udziałowcy spółki. Nie brak jednak przypadków, w którym beneficjentem może być np. prokurent lub osoba pełniąca funkcje w innej spółce.

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) beneficjencie rzeczywistym – rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:
a) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:
– osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
– osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568), lub
– osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
b) w przypadku klienta będącego trustem:
– założyciela,
– powiernika,
– nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
– beneficjenta,
– inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
c) w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym;

Kto ma obowiązek wpisu do CRBR?

Obowiązek zgłaszania informacji do CRBR nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych wpisywanych do CEIDG. Nie dotyczy on również spółek partnerskich, spółek cywilnych, ani rolników posiadających tylko REGON. Obowiązek zgłaszania informacji do CRBR dotyczy:

  • spółek jawnych;
  • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółek komandytowych;
  • spółek komandytowo-akcyjnych;
  • spółek akcyjnych, z wyjątkiem tzw. spółek publicznych.

Jaka jest relacja między beneficjentem a reprezentantem?

Zgodnie z art. 58 pkt 2 ustawy, zgłoszeniu do CRBR podlegają zarówno dane beneficjenta rzeczywistego jak i dane osoby uprawnionej do reprezentacji spółki, tj. członka zarządu lub wspólnika. Spółka może mieć więcej niż jednego beneficjenta jak i osobę uprawnioną do reprezentacji. Każda taka osoba podlega zgłoszeniu do CRBR.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że jedna osoba może być w spółce:

  • tylko beneficjentem rzeczywistym;
  • tylko reprezentantem (członkiem organu lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki);
  • równocześnie beneficjentem rzeczywistym oraz reprezentantem (członkiem organu lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki);
  • równocześnie beneficjentem rzeczywistym oraz reprezentantem (członkiem organu lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki);
  • ani beneficjentem rzeczywistym, ani reprezentantem (członkiem organu lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki).

Należy pamiętać, że negatywna weryfikacja osoby w jednym charakterze nie wyklucza pozytywnej weryfikacji w drugim charakterze. Przykładowo prokurent spółki nie jest członkiem organu lub wspólnikiem uprawnionym do jej reprezentacji, ale może zdarzyć się tak, że będzie beneficjentem rzeczywistym spółki.

Jak zgłosić się do CRBR?

Zgłoszenie do CRBR możliwe jest przez Internet pod tym linkiem. Do zgłoszenia przez Internet konieczny jest profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Osoby, które nie korzystały nigdy z Profilu Zaufanego mogą z niego skorzystać, jeśli mają konto w banku z dostępem do bankowości elektronicznej.

Poradnik

Przygotowaliśmy poradnik, w którym krok po kroku można prześledzić proces zgłaszania beneficjenta do CRBR. Opisujemy również szczegółowo zasady ustalania beneficjenta rzeczywistego i reprezentanta. Po kupnie poradnika otrzymasz również dostęp do 17-minutowego filmu instruktażowego, w którym najbardziej kłopotliwe aspekty uzupełniania formularza.

POBIERZ DARMOWY FRAGMENT.

Poradnik można w kupić w naszym sklepie internetowym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here