Zasady świadczenia usług

§ 1. [Postanowienia wstępne]

Zasady świadczenia usług określają:
a) rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.maszprawo.org.pl przez Usługodawcę;
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
d) tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2. [Definicje]

1. Usługodawca: Oskar Możdżyń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Oskar Możdżyń Firma Prawnicza „Masz Prawo”, ul. Gospodarcza 11, 41 – 214 Sosnowiec, NIP: 6443403272, REGON: 243696714.
2. Usługobiorca: osoba lub podmiot, na rzecz którego Usługodawca świadczy usługi prawne.
3. Usługi prawne: usługi świadczone przez Usługodawcę z zakresu działalności prawniczej, w szczególności doradztwo prawne, przygotowywanie projektów pism (dalej również: „usługa” lub „usługi”).
4. Oferta: przesłana w formie wiadomości e-mail, bezpłatna wstępna analiza sprawy, w ramach której Usługodawca:
a) informuje Usługobiorcę o proponowanej mu usłudze prawnej i wycenia ją;
b) w przypadku Usługobiorcy będącego konsumentem, udziela informacji w zakresie wskazanym w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
5. Umowa o świadczenie usług prawnych: umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, w trybie wskazanym w § 3 ust. 6 Zasad świadczenia usług (dalej również: „umowa”).

§ 3. [Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę]

1. Usługodawca oświadcza, że nie wykonuje zawodu radcy prawnego lub adwokata. W przypadku chęci świadczenia usługi przez radcę prawnego lub adwokata, Usługobiorca otrzyma dane kontaktowe odpowiedniego organu zawodowego właściwego miejscowo dla miejsca zamieszkania lub siedziby Usługobiorcy.
2. Usługobiorca chcący skorzystać z usługi może skontaktować się z Usługodawcą:
a) telefonicznie pod nr telefonu 666 984 255,
b) mailowo pod adresem poczta@mozdzyn.pl.
3. Usługodawca na podstawie informacji przekazanych przez Usługobiorcę sporządza Ofertę.
4. Usługodawca w celu sporządzenia Oferty może poprosić Usługobiorcę o przekazanie dalszych informacji w tym m.in. o wypełnienie formularza mającego na celu uzyskanie informacji o stanie sprawy.
5. Usługobiorca przed zleceniem wykonania usługi może skierować do Usługodawcy dalsze pytania mające na celu sprecyzowanie możliwych środków prawnych w ramach usługi.
6. Usługobiorca chcący zlecić Usługodawcy wykonanie usługi na warunkach określonych w Ofercie, zleca wykonanie usługi za pośrednictwem strony internetowej, do której link otrzyma wraz z Ofertą. W ten sposób Usługobiorca może zawrzeć z Usługodawcą umowę o świadczenie usług prawnych.
7. Usługodawca może powierzyć wykonanie usługi podmiotowi trzeciemu, w szczególności osobom wskazanym jako autorzy strony www.maszprawo.org.pl.
8. Każda ze stron ma prawo wcześniejszego rozwiązania umowy, w przypadkach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących.

§ 4. [Postępowanie reklamacyjne i zakres odpowiedzialności Usługodawcy]

1. Niezależnie od uprawnień wynikających w szczególności z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, każdy Usługobiorca może złożyć na adres e-mail Usługodawcy reklamację dotyczącą usług lub innych okoliczności.
2. Usługodawca rozpatruje reklamację nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania informując Usługobiorcę, w formie wiadomości e-mail, o sposobie jej rozpatrzenia.
3. Niezależnie od sposobu rozpatrzenia reklamacji, każdy Usługobiorca może wnieść sprawę do sądu powszechnego.
4. W stosunku do Usługobiorców niebędących konsumentami, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy wyłącznie z winy umyślnej.

§ 5. [Przetwarzanie danych osobowych]

1. Zawarcie umowy wymaga podania przez Usługobiorcę danych obejmujących imię, nazwisko i adres usługobiorcy, a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, numeru KRS lub NIP.
2. Usługodawca przetwarza dane osobowe podane przez Usługobiorcę wyłącznie w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji umowy oraz w celu zgodnego z prawem ewidencjonowania przychodów Usługodawcy.
3. Usługobiorca ma prawo dostępu do podanych przez niego danych osobowych, ich poprawiania  a także żądania ich usunięcia.

§ 6. [Postanowienia obowiązkowe wynikające z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną]

1. Określa się następujące, minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) dostęp do internetu,
b) przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie,
c) poprawnie skonfigurowane konto e-mail.
2. Zakazuje się dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

Niniejsze Zasady świadczenia usług wchodzą w życie z dniem 01.11.2014 r.