Zwrot towaru w ciągu 14 dni

26
82799

Powszechnie znanym uprawnieniem kupującego jest możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni. Po stronie kupujących istnieją jednak liczne niedopowiedzenia odnośnie tego kiedy ten termin można zastosować, od jakiego momentu go liczyć i jakie skutki on wywiera.

Ustawa o prawach konsumenta

Po pierwsze podkreślić należy, iż uprawnienie to wynika z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, przez co dotyczy wyłącznie relacji, w której sprzedającym jest przedsiębiorca, a kupującym konsument. Kupujący będący co prawda przedsiębiorcą, ale nabywającym towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą, również posiada status konsumenta (np. stolarz kupujący na dvd nowy film Johna Carpentera).

Brak przyczyny odstąpienia

Opisywane uprawnienie jest możliwe do zrealizowania bez wskazywania na jakiekolwiek wady nabytego towaru. Możemy odstąpić od umowy nie podając jakiejkolwiek przyczyny. Odróżnia to opisywane uprawnienie od realizowania roszczeń w trybie rękojmi, w przypadku których należy wskazać na wady towaru. Szerzej rękojmia została omówiona w tym artykule.

Umowa zawarta na odległość

Uprawnienie do odstąpienia bez podania przyczyny ma zastosowanie do umów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość (np. przez telefon). Ustawodawca stwierdził, że skoro nie mamy możliwości zapoznania się z właściwościami przedmiotu sprzedaży tak jak w normalnym sklepie (możliwość obejrzenia towaru, dotknięcia go, czasem wypróbowania), to konieczne jest ustanowienie terminu, w którym będziemy mogli zapoznać się z towarem w sposób analogiczny jak w sklepie. W razie stwierdzenia, że towar nam nie odpowiada, mamy możliwość jego zwrotu. To właśnie dlatego, nie jest konieczne wykazywanie jakichkolwiek wad towaru, które miałyby uzasadniać zwrot.

Podkreślenia wymaga fakt, iż wbrew powtarzającym się opiniom, nie istnieje żaden przepis, który umożliwiałby oddanie towaru sprzedawcy kupionego w sklepie stacjonarnym w terminie 14 dni bez podania powodu. Przyjęcie przez sprzedawcę zwrotu niewadliwego towaru kupionego w sklepie stacjonarnym jest tylko i wyłącznie przejawem jego dobrej woli.

Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa

Prawo do odstąpienia przysługuje również, gdy umowa zawierana jest co prawda przy bezpośrednim kontakcie ze sprzedawcą (np. osobiste spotkanie), ale poza lokalem przedsiębiorstwa. Pojęcie zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane w ustawie i jest rozumiane dosyć szeroko. Wskazane pod lit. a) – d) definicje mają oczywiście charakter alternatywny i nie muszą być spełniane łącznie. Wystarczy, że nasza sytuacja wypełnia jedną z opisanych definicji.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Art.  2. Określenia użyte w ustawie oznaczają: (…)

2) umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – umowę z konsumentem zawartą:
a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,
c) w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,
d) podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami;

3) lokal przedsiębiorstwa:
a) miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe,
b) miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe;

Istnienie wad towaru

Skorzystanie z opisywanego uprawnienia jest możliwe również w sytuacji, gdy otrzymana przez nas rzecz ma wady (jest uszkodzona, nie odpowiada opisowi sprzedawcy itp.). Wtedy jednak warto zastanowić się nad skorzystaniem z przepisów dotyczących rękojmi, ponieważ pozwolą nam one na odzyskanie wszelkich poniesionych przez nas kosztów. Natomiast przy korzystaniu z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, koszty związane z transakcją są w części ponoszone przez kupującego (art. 33 i art 34 ust. 2 ustawy). Jeśli Twój przypadek dotyczy rzeczy wadliwej przeczytaj wpis o uprawnieniach kupującego przy zawarciu umowy przez internet.

Termin na odstąpienie

Termin na odstąpienie liczony jest od momentu otrzymania przesyłki (art. 28 ustawy), przy czym nic nie stoi na przeszkodzie wysłaniu odstąpienia jeszcze przed otrzymaniem przesyłki. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej formie, przy czym najrozsądniejsza jest pisemna. Bardzo istotne jest, aby zostało złożone w taki sposób, żeby sprzedawca się z nim zapoznał lub miał realną możliwość zapoznania się z nim. Jeśli pomyliliśmy adres mailowy sprzedawcy robiąc w nim literówką obciąża to nas, a nie sprzedawcę.Termin na odstąpienie w pewnych przypadkach ulega wydłużeniu (art. 29 ustawy)

Natomiast odesłanie towaru sprzedawcy jest rzeczą zupełnie niezależną od złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (art. 30 ust. 2 ustawy). W szczególności należy podkreślić, że nie jest konieczne równoczesne odesłanie rzeczy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu. Najlepiej jednak zrobić to jak najszybciej np. razem z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu.

Uszkodzenie towaru a prawo do odstąpienia

Ewentualne uszkodzenie lub nadmierne zużycie rzeczy (np. kupujący może przymierzyć buty, ale nie powinien ich normalnie użytkować), nie uniemożliwia odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy, ale powoduje zmniejszenie kwoty, którą sprzedawca jest zobowiązany zwrócić kupującemu. W praktyce jej wyliczenie może być trudne, niemniej jednak po stronie sprzedawcy istnieje w tym zakresie roszczenie odszkodowawcze (art. 34 ust. 4 ustawy). W związku z ewentualnymi zarzutami sprzedawcy, który może być niezadowolony z faktu odstąpienia od umowy, warto przed odesłaniem towaru udokumentować jego stan np. poprzez zrobienie zdjęć. W szczególności dotyczy to sprzętu elektronicznego o znacznej wartości, co dodatkowo zabezpiecza nas w razie kradzieży przesyłki (dzięki temu łatwiej udowodnić co było w nadanej paczce).

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Art. 28. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, (…)

Art. 29. 1. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27.
2. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

Art. 30. 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. (…)
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
(…)

Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Art. 34. 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy (…) nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
(…)
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy (…).

Powyższe uwagi nie będą miały pełnego zastosowania m.in. do treści cyfrowych i usług. Zawieranie umów tego typu wymaga odrębnego omówienia.

Podsumowanie

Podsumowując, uprawnienia konsumenta przy kupowaniu towarów przez internet są bardzo szerokie. Niezależnie od tego zawsze warto zadbać o odpowiedni materiał dowodowy w przypadku potencjalnego sporu ze sprzedawcą (otwarcie przesyłki przy przewoźniku, zrobienie zdjęć otwartej przesyłki, zrobienie zdjęć odsyłanego towaru).

Źródło obrazu: Flickr. Autor: Beck Gusler. Licencja: CC BY-SA 2.0.

26 KOMENTARZE

 1. Generalnie ma Pan rację, że na zwrot jest 14 dni, natomiast jest pewien „trik”, dzięki któremu możemy mieć 2 dni więcej na odstąpienie od umowy, czyli 16 dni. Jak przeczytałem na jednym z blogów, nawet sam UOKiK przedstawił takie stanowisko. Cytuję: „Jeżeli termin na odstąpienie od umowy upływa w sobotę, niedzielę lub w święto ustawowe wolne od pracy, to konsument ma możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w następny dzień roboczy (np. w poniedziałek w przypadku terminu upływającego w weekend).” Nie mówię oczywiście, żeby od razu stosować to na siłę, ale warto to wiedzieć jako ciekawostka. Więcej przeczytacie na blogu, z którego się o tym dowiedziałem prokonsumencki.pl/blog/odbierz-zakupy-w-sobote-i-miej-16-zamiast-14-dni-na-odstapienie-od-umowy/

 2. Wychodzi na to, że nawet więcej niż 16 dni w niektórych przypadkach. Dobrym przykładem są właśnie zakończone święta Bożego Narodzenia. Gdzie 1 dzień świat wypadł w piątek co daje 17dni. Gdyby wypadł w czwartek to byłoby nawet 18dni.

 3. Witam zakupiłem na dokumenciki.pl karte kolekcjonerską czy mogę ją zwrócić? napisałam do nich to dostałam nastepująca odp Jeżeli karta, którą Pani zamówi będzie odbiegała od wzoru ze strony- przyjmiemy zwrot i zwrócimy pieniądze.maja też na swojej stronie regulamin zwrotów i moim zdaniem jest tam zupełnie co innego napisane.Bardzo prosze o pomoc

 4. Dlaczego ten przepis nie obejmuje operatorów sieci komórkowych? Znajomy wziął na umowę router przenośny do internetu.Internet nie działa jak powinien. Zrywa połączenia, wolno chodzi. Na dodatek router się wyłącza i trzeba go włączać co chwilę. Już jest powód do rozwiązania umowy-operator nie wywiązuje się z umowy w której zapewnia o działaniu internetu.Poszedł do salonu i jedyne co to zaproponowali to naprawę gwarancyjną. Przy tym routerze wziął córce smartfona – który sam wysyłał drogie sms-y i muszą zapłacić w ciągu 2dni sporą kwote.Oczywiście operator stwierdził ,że to oni wysłali te sms-y .Dziwne dlaczego pózniej sam zablokował te usługę? Dlaczego w Posce można naciągać ludzi na koszta jka tylko się chce? Siostra w Austrii wzięła router przenośny i mogła go zwórcić do 30dni bez żadnych ceregieli. To tylko w naszym kochanym kraju szarak jest skubany z kasy i na dodatek prawo jest po stornie oszusta,naciągacza itp .A nie po stronie poszkodowanego.

    • Dzień dobry

     Towar zamówiony w sklepie internetowym, może Pan odebrać osobiście w sklepie stacjonarnym przedsiębiorcy. Ma Pan wtedy prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od daty odbioru towaru (art. 27 – 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Dz.U z 2014 r., poz. 827).

     Decyzją nr RBG – 32/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Prezes UOKiK Delegatura w Bydgoszczy zakwestionował w regulaminie księgarni MATRAS postanowienie abuzywne : „W przypadku odbioru PRODUKTÓW w księgarni Matras, zwrotu PRODUKTÓW można dokonać w ksiegarni, w której dokonano odbioru PRODUKTÓW wyłacznie w momencie odbioru (ksiegarnie nie przyjmuja zwrotów po dokonaniu odbioru)”.

     W uzasadnieniu niniejszej decyzji czytamy: „(…) przedsiębiorca błędnie informuje o możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość w sytuacji, gdy odbiór towaru będzie miał miejsce w stacjonarnym sklepie przedsiębiorcy. W związku z powyższym, w wyniku wprowadzenia konsument w błąd może on nawet nie podjąć próby odstąpienia od umowy w przypadku, jeśli dojdzie do wyżej wspomnianego sposobu odbioru towaru. (…)”.

     W przypadku, gdyby sklep nie chciał przyjąć zwrotu towaru z tytułu odstąpienia od umowy można powołać się na klauzulę niedozwoloną o numerze wpisu: 6362 z dnia 4 kwietnia 2016 r. „Możliwość zwrotu towaru dotyczy jedynie sprzedaży wysyłkowej, nie dotyczy zakupów odbieranych osobiście…” – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 11 lutego 2016 r., sygn. akt XVII AmC 31013/1.

     Pozdrawiam

     • SPROSTOWANIE:
      Ma Pan wtedy prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od daty odbioru towaru (art. 27 – 28 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Dz.U z 2014 r., poz. 827).

     • Toż to jakiś przepisowy absurd. Zamawiam sobie książkę przez internet, a w zasadzie rezerwuję w księgarni. Idę oglądam, odbieram, czytam pierwszy rozdział… i co? Mam prawo oddać po 14 dniach jak już przeczytałem tak? Osoba stojąca w kolejce obok nie dokonująca rezerwacji przez internet już zwrócić nie może. Najlepszy przykład że przepisy takie niszczą przedsiębiorców. Klient ma 14 dni na zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy i 14 dni na zwrot. Więc miesiąc sobie czyta książkę za rarmo, lepiej niż w bibliotece. Potem zwraca. Przy takich produktach w ogóle nie powinno być możliwości zwrotu, kto to wymyślał? Tak samo ludzie robią z grami na konsole czy PC…

 5. Czy mogę odstąpić od umowy jeśli zamówiony i opłacony towar nie dotarł do mnie? Sprzedawca odsyła mnie do operatora(Inpost).

  • Tak, odstąpienie w takim przypadku jest możliwe. Podstawy, wyrażonej wprost, w polskiej Ustawie o prawach konsumenta nie ma, ale przyjmuje się takie rozwiązanie za zgodne z celem art. 28 u.p.k.

 6. Dzień dobry!
  Po rozmowie z kosultantem sieci komórkowych przedłużyłem umowę na kolejne 2 lata na firmę( wcale nie mały abonament) z zakupem telefonu.Kilka razy upewniałem się ile ten telefon będzie kosztował.Przypominałem również ,że jestem długoletnim i lojalnym użytkownikiem tej sieci.Pan konsultant był łaskaw ze 100 zł do nawet 20,46 zł zaproponować mi taką cenę i że tą kwotę będe musiał zapłacić kurierowi przy dostarczeniu przesyłki z telefonem i nową umową .Tak też sie stało( 2 dni temu).
  Rozpakowałem i używałem telefon 1 dzień.Dopiero po 1 dniu zorietowałem się ,że na ten telefon są rozpisane 24 raty i faktycznie trzeba za niego zapłacić 1644 . Nadmieniam że w trakcie rozmowy z konsultantem ani razu nie padło stwierdzenie że trzeba będzie płacić raty.
  Czy migę odtstąpić od umowy i odesłać ten telefon do operatora?
  Z poważaniem

  • Dodaj rate do abonamentu i zobacz co ci wyjdzie… dzięki takiemu rozwiązaniu masz możliwość rozliczenia całej wartości telefonu od razu, tym bardziej że jest na firmę. Przecież za telefon ktoś musi zapłacić, jest wliczony w abonament i w dokumentach widzisz jaka kwota składa się na usługę, a jaka na sprzęt. Po zsumowaniu wychodzi łączny abonament który zaakceptowałeś. To standard u operatorów.

 7. Witam. Kupiłem 4 nowe opony w sklepie internetowym zamówiłem je przez telefon dałem je do zamontowania wulkanizatorowi i okazło sie ze opony muszą mieć inny wymiar czyli zamiast 165/65 musze mieć 155/50. Pytanie jest takie czy mam prawo do wymiany i ewentualnej dopłaty jezeli takowa bedzie potrzebna ?

  • bez problemu masz prawo w ciągu 14 dni zwrócić towar, co nie zmienia faktu że sprzedawca nie musi ci go wymienić (a właściwie sprzedać ci inny komplet), jeśli się uprze nie musi w ogóle już z tobą handlować. Choć to mało prawdopodobne, każdy chce zarobic 🙂

 8. witam,
  klient ma 14 dni na odesłanie towaru, liczy sie data stempla pocztowego-co jeżeli odeśle rzecz dnia 15 czy kolejnego? Czy nadal muszę przyjąć zwrot? pzdr

   • czy w przypadku czasu na odesłanie towaru, ma również zastosowanie zasada, że jeśli ostatni dzień jest dniem wolnym od pracy, to mogę towar odesłać w poniedziałek?

    • Dzień dobry

     Zgodnie z art. 115 Kodeksu cywilnego ( tekst jedn.: Dz.U. 2017. 459) jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

     W sytuacji podanej w pytaniu towar można odesłać do siedziby przedsiębiorcy w poniedziałek, jeżeli jest on dniem roboczym.

     Pozdrawiam
     W.K.

 9. Witam,
  Czy złożenie u sprzedawcy reklamacji na zakupiony przez internet towar, wydłuża o czas trwania rozpatrywania reklamacji, ten 14-dniowy termin na zwrot tego towaru? Czyli przykładowo – przesyłkę
  otrzymuję 1.02, w dniu 2.02 składam reklamację, której rozpatrywanie trwa do 10.02 i zostaje rozpatrzona negatywnie. Czy w takim wypadku 14-dniowy termin zwrotu towaru liczy mi się od 1.02 czy od 10.02 (kiedy to już wiem, że sprzedawca próbuje się wymigać ze zgłoszenia reklamacyjnego)?
  Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam!

  • nie, nie wydłuża, reklamacja jest niezależna od zwrotu konsumenckiego. Jednak jak zgłosisz zwrot konsumencki w ostatnim 14 dni, choćby mailowo, masz kolejne 14 dnia na odesłanie produktu. Tak więc czasu jest sporo.

 10. Witam.
  Kupiłem kamerkę szpiegowską i chciałbym ją zwrócić , a w regulaminie sprzedawcy jest napisane że sprzęt szpiegowski nie podlega zwrotowi. Jeżeli odeślę im w ciągu 14 dni towar to powinni zwrócić mi pieniądze?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ