Zwrot towaru w ciągu 14 dni

147
426887

Powszechnie znanym uprawnieniem kupującego jest możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni. Po stronie kupujących istnieją jednak liczne niedopowiedzenia odnośnie tego kiedy ten termin można zastosować, od jakiego momentu go liczyć i jakie skutki on wywiera.

Ustawa o prawach konsumenta

Po pierwsze podkreślić należy, iż uprawnienie to wynika z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, przez co dotyczy wyłącznie relacji, w której sprzedającym jest przedsiębiorca, a kupującym konsument. Kupujący będący co prawda przedsiębiorcą, ale nabywającym towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą, również posiada status konsumenta (np. stolarz kupujący na dvd nowy film Johna Carpentera).

Brak przyczyny odstąpienia

Opisywane uprawnienie jest możliwe do zrealizowania bez wskazywania na jakiekolwiek wady nabytego towaru. Możemy odstąpić od umowy nie podając jakiejkolwiek przyczyny. Odróżnia to opisywane uprawnienie od realizowania roszczeń w trybie rękojmi, w przypadku których należy wskazać na wady towaru. Szerzej rękojmia została omówiona w tym artykule.

Umowa zawarta na odległość

Uprawnienie do odstąpienia bez podania przyczyny ma zastosowanie do umów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość (np. przez telefon). Ustawodawca stwierdził, że skoro nie mamy możliwości zapoznania się z właściwościami przedmiotu sprzedaży tak jak w normalnym sklepie (możliwoć obejrzenia towaru, dotknięcia go, czasem wypróbowania), to konieczne jest ustanowienie terminu, w którym będziemy mogli zapoznać się z towarem w sposób analogiczny jak w sklepie. W razie stwierdzenia, że towar nam nie odpowiada, mamy możliwość jego zwrotu. To właśnie dlatego, nie jest konieczne wykazywanie jakichkolwiek wad towaru, które miałyby uzasadniać zwrot.

Podkreślenia wymaga fakt, iż wbrew powtarzającym się opiniom, nie istnieje żaden przepis, który umożliwiałby oddanie towaru sprzedawcy kupionego w sklepie stacjonarnym w terminie 14 dni bez podania powodu. Przyjęcie przez sprzedawcę zwrotu niewadliwego towaru kupionego w sklepie stacjonarnym jest tylko i wyłącznie przejawem jego dobrej woli.

Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa

Prawo do odstąpienia przysługuje również, gdy umowa zawierana jest co prawda przy bezpośrednim kontakcie ze sprzedawcą (np. osobiste spotkanie), ale poza lokalem przedsiębiorstwa. Pojęcie zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane w ustawie i jest rozumiane dosyć szeroko. Wskazane pod lit. a) – d) definicje mają oczywiście charakter alternatywny i nie muszą być spełniane łącznie. Wystarczy, że nasza sytuacja wypełnia jedną z opisanych definicji.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Art.  2. Określenia użyte w ustawie oznaczają: (…)

2) umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – umowę z konsumentem zawartą:
a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,
c) w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,
d) podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami;

3) lokal przedsiębiorstwa:
a) miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe,
b) miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe;

Istnienie wad towaru

Skorzystanie z opisywanego uprawnienia jest możliwe również w sytuacji, gdy otrzymana przez nas rzecz ma wady (jest uszkodzona, nie odpowiada opisowi sprzedawcy itp.). Wtedy jednak warto zastanowić się nad skorzystaniem z przepisów dotyczących rękojmi, ponieważ pozwolą nam one na odzyskanie wszelkich poniesionych przez nas kosztów. Natomiast przy korzystaniu z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, koszty związane z transakcją są w części ponoszone przez kupującego (art. 33 i art 34 ust. 2 ustawy). Jeśli Twój przypadek dotyczy rzeczy wadliwej przeczytaj wpis o uprawnieniach kupującego przy zawarciu umowy przez internet.

Termin na odstąpienie

Termin na odstąpienie liczony jest od momentu otrzymania przesyłki (art. 28 ustawy), przy czym nic nie stoi na przeszkodzie wysłaniu odstąpienia jeszcze przed otrzymaniem przesyłki. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej formie, przy czym najrozsądniejsza jest pisemna. Bardzo istotne jest, aby zostało złożone w taki sposób, żeby sprzedawca się z nim zapoznał lub miał realną możliwość zapoznania się z nim. Jeśli pomyliliśmy adres mailowy sprzedawcy robiąc w nim literówką obciąża to nas, a nie sprzedawcę.Termin na odstąpienie w pewnych przypadkach ulega wydłużeniu (art. 29 ustawy)

Natomiast odesłanie towaru sprzedawcy jest rzeczą zupełnie niezależną od złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (art. 30 ust. 2 ustawy). W szczególności należy podkreślić, że nie jest konieczne równoczesne odesłanie rzeczy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu. Najlepiej jednak zrobić to jak najszybciej np. razem z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu.

Uszkodzenie towaru a prawo do odstąpienia

Ewentualne uszkodzenie lub nadmierne zużycie rzeczy (np. kupujący może przymierzyć buty, ale nie powinien ich normalnie użytkować), nie uniemożliwia odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy, ale powoduje zmniejszenie kwoty, którą sprzedawca jest zobowiązany zwrócić kupującemu. W praktyce jej wyliczenie może być trudne, niemniej jednak po stronie sprzedawcy istnieje w tym zakresie roszczenie odszkodowawcze (art. 34 ust. 4 ustawy). W związku z ewentualnymi zarzutami sprzedawcy, który może być niezadowolony z faktu odstąpienia od umowy, warto przed odesłaniem towaru udokumentować jego stan np. poprzez zrobienie zdjęć. W szczególności dotyczy to sprzętu elektronicznego o znacznej wartości, co dodatkowo zabezpiecza nas w razie kradzieży przesyłki (dzięki temu łatwiej udowodnić co było w nadanej paczce).

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Art. 28. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, (…)

Art. 29. 1. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27.
2. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

Art. 30. 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. (…)
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
(…)

Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Art. 34. 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy (…) nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
(…)
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy (…).

Powyższe uwagi nie będą miały pełnego zastosowania m.in. do treści cyfrowych i usług. Zawieranie umów tego typu wymaga odrębnego omówienia.

Podsumowanie

Podsumowując, uprawnienia konsumenta przy kupowaniu towarów przez internet są bardzo szerokie. Niezależnie od tego zawsze warto zadbać o odpowiedni materiał dowodowy w przypadku potencjalnego sporu ze sprzedawcą (otwarcie przesyłki przy przewoźniku, zrobienie zdjęć otwartej przesyłki, zrobienie zdjęć odsyłanego towaru).

W artykule opisano wyłącznie wycinek zagadnień dotyczących uprawnień konsumenta przy zawieraniu umowy sprzedaży. Jeśli interesują Cię ogólne informacje na temat uprawnień kupującego przy stwierdzeniu wadliwości towaru (rękojmia) znajdziesz je tutaj. Różnice pomiędzy rękojmią a gwarancją znajdziesz w tym artykule. Wzory pism wykorzystywanych przy realizowaniu roszczeń z tytułu rękojmi są dostępne tutaj. Mogą być przydatne np. wtedy, gdy będziesz chciał wnieść reklamację, nie mając paragonu. Tak, jest to możliwe.

Ogólne omówienie wszystkich uprawnień kupującego przy zawieraniu umowy przez Internet (nie tylko z tytułu rękojmi) znajdziesz w tym artykule. Może również zainteresować Cię artykuł o terminach odpowiedzi na reklamację obowiązujących sprzedawcę: 14-dniowym terminie przy rękojmi oraz 30-dniowym terminie w pozostałych przypadkach.

Pomoc prawna

Potrzebujesz porady prawnej lub innego rodzaju pomocy prawnej? Skorzystaj z formularza kontaktowego. W ciągu kilku godzin skontaktuje się z Tobą jeden z naszych prawników. Zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i bezpłatne, wstępne informacje o możliwościach pomocy w Twojej sprawie.

Źródło obrazu: Flickr. Autor: Beck Gusler. Licencja: CC BY-SA 2.0.

147 KOMENTARZE

  • Odmowa przyjęcia zwrotu z w/w powodów. Klient ma prawo wyłącznie zapoznać się z produktem. Jest też możliwy zwrot częściowej wartości, kwota jest uznaniowa przez sprzedającego, a klient może lub nie musi tego zaakceptować. Jak konsument uparty to i o UOKIK i o sąd może się oprzeć, ale jak się to zakończy trudno powiedzieć. (Paragon do zwrotu nie jest wymagany, choć uważam że to kolejny błąd tych przepisów).

 1. Dzień dobry. Zwróciłam towar u sprzedawcy na allegro. Otrzymałam e-mail, że towar został odebrany u sprzedawcy i pieniądze zostaną zwrócone w przeciągu 14 dni. Dziś mija 14 dzień od otrzymania zwrotu, a pieniędzy wciąż nie mam na koncie. Co zrobić w takiej sytuacji?

 2. Dzień dobry. Zakupiłam rzecz na allegro i kilka dni po odebraniu postanowiłam ją zwrócić (nie minęło 14 dni). Zwrot zrobiłam przez Smart, więc sprzedawca dostał odnośnie tego e-mail. W odpowiedzi zwrotnej otrzymałam wiadomość, że niestety z powodu dużej ilości zwrotów może być opóźnienie ze zwrotem pieniędzy. Czy sprzedawca może tak zrobić?

  • Sprzedawca ma 14dni na zwrot kasy po otrzymaniu towaru.
   Może chodziło sprzedawcy ze nie odda w ciągu 2-3dni – są klienci, którzy zakładają “dyskusję” czy wystawiają negatyw bo sprzedawca nie oddał ekspresowo kasy (a przecież ma na to 2 tygodnie)

  • Mam pytanie kupiłam w aptece inhalator który okazał się wadliwy. Pojechałam go zwrócić a pani z aptekipokazuje mi kartę gwarancyjną i informacje gdzie mam zadzwonić. Po wymianie zdań ona zadzwoniła i przyszła mnie poinformować że mam zamówić kuriera na swój koszt i odesłać. Na co ja mówię że mam paragon oni mi to sprzedali jako apteka i niech oni się tym zajama ona nadal że Pr, ed kupnem powinnam przeczytać kartę gwarancyjną. A ja nadal że aragon jest z apteki i to ich obowiązek a nie mój skoro oni mi sprzedali. Kto mial racje

   • Witam. Mam pytanie kupiłam w aptece inhalator który okazał się wadliwy. Pojechałam go zwrócić a pani z aptekipokazuje mi kartę gwarancyjną i informacje gdzie mam zadzwonić. Po wymianie zdań ona zadzwoniła i przyszła mnie poinformować że mam zamówić kuriera na swój koszt i odesłać. Na co ja mówię że mam paragon oni mi to sprzedali jako apteka i niech oni się tym zajama ona nadal że Pr, ed kupnem powinnam przeczytać kartę gwarancyjną. A ja nadal że aragon jest z apteki i to ich obowiązek a nie mój skoro oni mi sprzedali. Kto mial rację. Minęło 2 tyg od daty zakupu. Nie było to tego samego dnia

    • Jeśli produkt kupiony stacjonarnie a nie przez internet to nie podlega prawu do zwrotu. Jest możliwość złożenia pisemnej rękojmi do sklepu lub skorzystać z gwarancji producenta. Generalnie ja uważam że najpierw powinno się korzystać z gwarancji producenta gdyż to on odpowiada za produkcję sprzętu, w zasadzie po uznaniu gwarancji można domagać się zwrotu kosztów lub poprosić o podesłanie kuriera. Najlepiej osobiście napisać do producenta maila, wejść na jego stronę www lub zadzwonić. Ale przesłać zwykle trzeba na własny koszt. Rękojmia w ostateczności, choć według przepisów można stosować zamiennie.

     • Czyli apteka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzedany produkt tylko ja mam na własną rękę i koszt organizować sobie wymianę naprawę bądź zwrot kosztów?

    • Tak jak napisał XXX : nie ma w stacjonarnych sklepach prawa do zwrotu i nie ważne czy produkt kupiony 2 tyg. temu czy przed chwilą.
     Można dać na gwarancję i wtedy jest jak mówili w aptece (na swój koszt się przeważnie wysyła-zależy jak jest napisane w gwarancji) albo reklamować z rękojmi do sklepu (wtedy trzeba samemu taki druk przygotować). Wtedy to oni przesyłają do producenta i czeka się do 14 dni na odpowiedź – pozytywną (np. naprawa czy wymiana) albo negatywną.
     Najlepszą wiedzę i pomoc można uzyskać u rzecznika praw konsumenta albo w UOKiK.
     P.S. Piszę tutaj gdyż nie było przycisku “odpowiedz” pod wpisem z 16:24

 3. Witam, zakupiłem lodówke w sklepie media expert w Rybniku. Niestety okazało sie ze lodowka jest za duza i nie można jej wnieść na 1 pietro mojego mieszkania. W sklepie chcialem wymienic lodowke na mniejsza lub uzyskac zwrot pieniedzy ale okazalo sie ze nie ma zwrotów lodówek!! Odpowiedz sprzedawcy brzmiała:”co pan kupil to pan ma, trzeba bylo przewidziec ze zabraknie panu 1cm do wniesienia lodowki. Problem w tym ze lodowki w tej cenie są praktycznie tej samej wielkości. Wiec kupilem troche mniejsza ale czy z nia wejde tego nie wiem. Za roznice w cenie musial kupic towar albo wykupic ubezpieczenie i cieszyć sie ze wogole moglem wymienic lodówkę. Moje pytanie brzmi: czy faktycznie nie moge oddac lodowki?? i żądac zwrotu pieniedzy?? dodam ze lodowka jest oryginalnie zapakowana!!!!

  • Jeśli lodówka została zamówiona przez internet, nawet z odbiorem w sklepie to przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Sklep, zwłaszcza tak duży nie powinien odmówić zwrotu, dziwne praktyki. Jeśli godzi się pan na wymianę produktu to powinna być pełna opcja, to znaczy wymiana na droższą z dopłatą lub na tańszą ze zwrotem czy dodatkowym produktem. Dowód zakupu i tak musi być wystawiany od nowa. Tak naprawdę idzie im pan na rękę bo i tak coś zarabiają. Natomiast jeśli zamówienie było w sklepie stacjonarnym a sklep nie gwarantuje przyjęcia takiego zwrotu to niestety nie ma pan takiego prawa, jeśli zgadzają się na wymianę to ich dobra wola i faktycznie mogą zażyczyć sobie aby produkty wybierane po wymianie były tej samej lub wyższej wartości.
   A może po rozpakowaniu lodówka jednak wejdzie? Opakowania zwykle zajmują sporo miejsca.

   • Dziękuję bardzo za odpowiedź. Wymieniłem lodówkę na mniejszą. Muszę teraz zamówić kogoś kto mi ją wniesie bo miałem wykupiony pakiet z wniesieniem lodowki ale pracownicy firmy która miała mi wnieść lodówkę powiedzieli że oni nie mogą wnosić rozpakowanej lodowki ponieważ jak się uszkodzi to będzie ich wina. Mogę z nimi podpisać umowę że jak ją uszkodza to nie będę miał do nich pretensji. Ale potem i tak stwierdzili że nie mają czasu pisać takiej umowy więc im podziękowałem.

 4. Dzień Dobry, Prowadzę sklep na allegro na którym jasno staram się informować klientów o możliwości zwrotu ale ostatnio trafił mi się szczególny przypadek i za bardzo nie wiem co robić. Klient odesłał mi wcześniej zakupiony towar kilka dni po upływie 14 dni w którym ma prawo do odstąpienia od umowy ale nie poinformował mnie wcześniej o odstąpieniu od umowy w żaden sposób tak samo w przesyłce nie załączył żadnej informacji. Próbowałam się z nim kontaktować mailowo ale nie odpowiada na wiadomości. Jak zachować się w takiej sytuacji ? Czy muszę przyjmować zwrot? nawet jakbym nie przyjęła to co zrobić z tą jego przesyłką?

  • Pamiętaj, że termin 14 dni liczony jest od daty odbioru paczki, a nie wysyłki czy zamówienia (liczy się odstąpienie, także mailowe, a nie termin zwrotu produktu. Na to też jest 14 dni). Sprawdź dobrze czy termin na pewno jest przekroczony. Jeśli jest, to powiadom klienta możliwymi drogami (mail, telefon, sms) o tym, iż zwrócił produkt po terminie i że w takim wypadku zwrot nie jest możliwy. Powiadom że produkt jest do odbioru w siedzibie firmy, w ustalonym wcześniej terminie lub jest możliwość wysyłki na koszt kupującego. Możesz, ale nie musisz, zaznaczyć że niepozostawanie przesyłki powyżej jakiegoś terminu może wiązać się z opłatą za magazynowanie. Jeśli klient się nie odezwie, jego strata. Niestety takie sytuacje też się zdarzają. Oczywiście zwrot możesz przyjąć dobrowolnie po terminie.

 5. Mam pytanie o możliwość zwrotu zakupionego sprzętu używanego z serwisu allegro.pl … czy po sprawdzeniu sprzętu u siebie w domu mogę to zwrócić z powodu niespełnionych oczekiwań…np chciałbym kupić glebogryzarke ale okazuje się że za słaba i za mała i chciałbym ja zwrócić

  • Za mało informacji – zakup od firmy czy os. prywatnej, zakup na uzytek firmy czy do osoby prywatnej?
   Jak np. od firmy na os. prywatną to w większości przypadków jest prawo zwrotu jednak jeśli towar nosi ślady użytkowania to sprzedawca ma prawo do pomniejszenia wartości zwrotu (przelanie tylko części zapłaconej kwoty)-prawo nie określa ile więc można dostać tylko np. 10% wartości.
   Żeby odzyskać całą wpłacona kwotę (bez kosztu odsyłki) przedmiot nie można normalnie używać tzn. można włączyć “na sucho” a nie kosić itp. Jeżeli się użyło trzeba dokładnie wyczyścić (żeby nie było śladów używania).
   “Po otrzymaniu produktu konsument może sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym.”
   Trzeba też zobaczyć regulamin sprzedającego.

 6. Zakupiłem telefon przez internet. Telefon był sprawny, zacząłem aktualizację systemu. Od tego momentu telefon nie jest w stanie się zrestartować. Czy mogę skorzystać z ustawowych 14 dni (domyślam się, że tak) i czy sprzedawca ma prawo dochodzić ode jakiegoś odszkodowania?

 7. Witam. Mam pytanie. Wziąłem sprzęt na raty w sklepie stacjonarnym. Towaru jeszcze nie rozpakowalem, jest oryginalnie zapakowany. Czy będę mógł oddać dany sprzęt w ciągu tych 14 dni do sklepu bez podania przyczyny i czy w ogóle przyjmą ode mnie taki sprzęt? Jak to będzie wyglądać? Pozdrawiam

 8. Witam.
  Jak liczyć termin na fizyczny zwrot towaru do sprzedawcy gdy ostatni dzień zwrotu wypada w niedzielę?
  Na przykładzie:

  1. towar zamówiony w sklepie internetowym został odebrany w 2 terminach (zamówienie zostało podzielone na 2 części): 1 część w terminie 19 marca, 2 część w terminie 29 marca.
  2. oświadczenie o odstąpieniu od umowy na część towaru wysłane 30 marca, sprzedawca potwierdził i przesłał w dniu 1 kwietnia informacje o procedurze zwrotu.

  Kiedy mija termin zwrotu towarów do sklepu? Czy 14 kwietnia?
  Jeśli 14 kwietnia to dzień wolny (niedziela), to czy termin zwrotu towarów wydłuża się do pierwszego dnia pracującego, tj. poniedziałku 15.04?

  Będę wdzięczny za komentarz.

  • Nie ma to znaczenia. Możesz nawet spóźnić się o tydzień. Sprzedawca i tak ma obowiązek zwrócić Ci pieniądze. Mówię to z perspektywy sprzedawcy. Są wakacje, było kilka takich przypadków spóźnień nawet o tydzień. Jedyne co mogliśmy zrobić to zwlekać 14 dni ze zwrotem środków. 🙂

 9. Witam.
  W piątek zamówiłam tło fotograficzne z allegro. Dziś po rozpakowaniu towaru tło okazało się być zniszczone, jest zabrudzone oraz pogniecone. Na zdjęciu wady tła są bardzo widoczne.
  Zrobiłam zdjęcie tła i wysłałam Panu sprzedającemu. Pan powiedział że to wina kuriera natomiast ja twierdzę że to nie jest wina kuriera gdyż jak kurier mógł pobudzić tło które było zapakowane w file i w karton który był szczelnie zamknięty?
  Czy należy mi się zwrot pieniędzy?

 10. Witam,
  W zeszłym tyg kupiłam telefon przez allegro. Okazało się że przez to że telefon jest amerykanski nie działa internet (wersja Verizon) . Oprogramowania nie da się przeinstalowac- byłam zapytać w serwisie. Czy mogę zwrócić ten tel skoro nie działa podstawowa funkcja?

  • Jeśli znajdzie Pani sprzeczności stanu faktycznego z opisem aukcji to tak, na podstawie rękojmi. Jeśli sprzeczności z opisem nie ma, proszę sprawdzić, czy kupowała Pani od przedsiębiorcy. Być może jest Pani jeszcze w terminie na zwrot w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

 11. Kupiłam suszarke marki huuver
  Tego samego dnia kiedy mi ja dostarczyli
  Stwierdziłam że jej nie będę używała bo jest zbyt skomplikowana w obsłudze
  Kupowałam w sklepie ale towar był sprowadzany nie było go na sklepie więc nie mogłam go obejrzec
  Czy mogę oddać suszarke bez podania przyczyny
  Złożyłam w sklepie tego samego dnia pismo że zwracam towar z tytułu rękojmi bo jest zbyt skomplikowany w obsludze
  Czy dobrze zrobiłam i czy mam odesłać towar w ciągu 14 dni?

  • W przypadku towaru odbieranego osobiście, uważam że nie ma możliwości zwrotu bez podania przyczyny, aczkolwiek spotykane były też odmienne stanowiska. Zwracam jednak uwagę, że w kontekście poniższych stanowisk, Pani zamawiała towar w sklepie, a nie zdalnie. Fakt, że musiał być sprowadzony w mojej ocenie nie jest istotny.

   Decyzja nr RBG – 32/2012 z dnia 11.12.2012 r. Prezes UOKiK Delegatura w Bydgoszczy. Klauzula abuzywna: „W przypadku odbioru PRODUKTÓW w księgarni Matras, zwrotu PRODUKTÓW można dokonać w księgarni, w której dokonano odbioru PRODUKTÓW wyłącznie w momencie odbioru (księgarnie nie przyjmują zwrotów po dokonaniu odbioru)”.

   Uzasadnienie ww. decyzji: „(…) przedsiębiorca błędnie informuje o możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość w sytuacji, gdy odbiór towaru będzie miał miejsce w stacjonarnym sklepie przedsiębiorcy. W związku z powyższym, w wyniku wprowadzenia konsument w błąd może on nawet nie podjąć próby odstąpienia od umowy w przypadku, jeśli dojdzie do wyżej wspomnianego sposobu odbioru towaru. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż przedmiotowa klauzula może spełniać przesłanki nieuczciwej praktyki rynkowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 4 u.p.n.p.r”.

   Jest też klauzula abuzywna o numerze wpisu: 6362 z dnia 4.04.2016 r. (MSiG 2016/94/11957): „Możliwość zwrotu towaru dotyczy jedynie sprzedaży wysyłkowej, nie dotyczy zakupów odbieranych osobiście…” – wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 11.02.2016 r., sygn. akt XVII Amc 31013/13.

 12. Dzień dobry,
  19 listopada telefonicznie przedłużyłem umowę z dostawcą internetu. Od przedłużenia umowy ostąpiłem w terminie 14 dni i 29. listopada otrzymałem mailowe potwierdzenie przyjęcia odstąpienia i informację, że poprzednie usługi zostaną przywrócone. Na dzień dzisiejszy po zalogowaniu do panelu klienta nadal widzę, że dostawca świadczy usługi, od których odstąpiłem, mało tego – grudniowy rachunek zawiera opłaty za nie. Wygląda na to, że dostawca nic nie zrobił w sprawie mojego odsąpienia.
  Z biuletyny UOKiK dowiedziałem się, że dostawca powinien wykonać kroki związane z odstąpieniem “niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia”. Czy są jakieś konsekwencje, które powinien ponieść dostawca w ziwązku z niepodjęciem tych kroków?

  • W pierwszej kolejności sugeruję kontakt z infolinią operatora i nagranie rozmowy dla celów dowodowych. Niech wyjaśnią, czy nie kwestionują faktu otrzymania odstąpienia.

 13. Witam
  Zakupiłem buty Nike przez internet w oryginalnym sklepie. Wziąłem rozmiar jak każde inne Nike. Okazały się za duże. Nie minął jeszcze tydzień. Czy mogę je zwrócić mimo, że byłem 2-3 razy w nich na mieście

 14. Witam, posiadam mały kłopot. Zakupiłem skrypt strony internetowej i niestety ciągle jakieś nowe błędy wyskakują oraz nie mogłem mimo oferty przeprowadzić instalacji osobiście.
  W końcu dzisiaj postanowiłem napisać e-mail o zwrot pieniędzy ze wględu na wady które wymieniłem w e-mail. zostały mi trzy dni i chciał bym wiedzieć czy dobrze zrobiłem czy powinienem zrobić coś jeszcze.

 15. witam

  Może ktoś byłby tak uprzejmy i mi doradził.
  Czy mogę odstąpić od umowy/ oddać telefon zakupiony w mediamarkt, ponieważ bardzo mi w nim przeszkadza głośność słuchawki podczas rozmów, nawet na najcichszych ustawieniach, telefon kupiłem wczoraj w stacjonarnym salonie?

  Pozdrawiam

  • Jeśli jest to normalna właściwość tego modelu (można porównać z innym telefonem) to, w mojej ocenie, nie jest to podstawa do reklamacji.

 16. Witam ,zakupiłem deskę elektr na Allegro i przyszła niesprawna ,wadliwa czy mogę ją zwrócic bez podania przyczyny do sprzedawcy jeżeli nie minęło 14 dni?

 17. Dzien dobry,
  Chcialbym zwrocic towar, ktory zamowilem prawie miesiac temu (jako konsument). Towar jeszcze nie przyszedl, sprzedawca (sklep) nie odpowiedzial – na razie – na dwa moje e-maile z pytaniem o stan dostawy. Ile czasu ma sprzedawca na zwrot pieniedzy – I od kiedy ten czas sie liczy? Czy od momentu, gdy zwrocona przeze mnie przesylka, oznaczona zostanie jako odebrana przez sprzedawce? Drugie, zwiazane z tym pytanie, czy sprzedawca zobowiazany jest do dokonania zwrotu w dokladnie ten sam sposob, w jaki zostal dokonany zakup (towar zostal zakupiony karta debetowa – wydana w innym kraju UE niz Polska).
  Mam jeszcze pytanie ogolne, zauwazylem, ze jednym ze sposobow unikniecia przez sprzedawcow koniecznosci dokonania zwrotu srodkow klientowi jest twierdzenie, ze zwrocony towar “nosi slady uzywania”. W jaki sposob moge zabezpieczyc sie przed takim wykretem. Przeciez nawet jesli wykonam zdjecie towaru w postaci nierozpakowanej (zafoliowanej), sprzedawca moze twierdzic, ze otrzymal go w postaci otwartej. Nie ma przeciez mozliwosci weryfikacji, z wyjatkiem, powiedzmy, nagrywania kamera tego, jak przy okienku na poczcie osobiscie pakuje zafoliowany towar do koperty i przekazuje koperte pracownikowi poczty (z drugiej strony, rozumiem, ze takie ryzyko dotyka rowniez sprzedawcy, gdy nieuczciwy konsument moze twierdzic, ze przedmiot odeslal nierozpakowany, podczas gdy w rzeczywistosci korzystal z niego po rozpakowaniu). W jaki sposob rozstrzygane sa zwykle takie wypadki? Przypuszczam, ze “polubownie”, bo zadnej ze stron nie oplaca sie spedzac lat w salach rozpraw?

 18. Mam inne pytanie – jako przedsiębiorca muszę w ciągu 14 dni zwrócić pieniądze, ale data ta liczy się od kiedy? Kiedy de facto może ten czas się wydłużyć? Firmę prowadzę z innej części europy, nie w PL – muszę otrzymać wpierw zwrot klienta, by zobaczyć, czy wysyła mi produkt czy gąbkę – czy w tym wypadku mogę poinformować w regulaminie, że 14 dni liczone jest od daty otrzymania jej u mnie w firmie (tutaj UK)?
  Czy klient informuje mnie poprzez maila, a ja wtedy niezależnie od daty jej otrzymania muszę zwrócić kwotę wraz z przesyłką? Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o tym?

 19. Witam zakupiłem laptop 07. maja 2018 lecz jednak stwierdziłem jednak że nie jest dla mnie .
  Czy mogę go zwrócić ?

 20. Mam pytanie odnosnie zwrotu towaru w firmie zalando. Jest tam 100 dniowe prawo zwrotu. Po otrzymaniu przez nich przesylki maja 14 dni na zwrot pieniedzy. Mija wlasnie 25 dzien a pieniedzy dalej nie oddali ( na infolini mowiac ze przesylka dotarla ale jeszcze czegos nie sprawdzili). Czy maja prawo przetrzymywac pieniadze. ( w tej chwili nie mam ani towarow ani pieniedzy (chodzi o kilka tys zl.).
  Na podatawie jakiego paragrafu moge im zalozyc sprawe?
  Pozdrawiam i z gory dziekuje za cenne rady.

 21. Witam .
  Proszę o poradę , klient zakupiło w moim sklepie specjalistyczne oświetlenie do mebli , jest to sprzęt elektroniczny , który został otwarty z fabrycznego zamknięcia . Klient chce zwrócić oświetlenie z tyłu możliwości zwrotu towaru bez podania przyczyny . Jest to oświetlenie meblowe i dalsza odsprzedaż tego oświetlenia nie będzie możliwa z pełną jego wartością ponieważ opakowanie jest otwarte . Proszę o poradę czy mam obowiązek przyjąć od klienta to oświetlenie , ewentualnie o ile mogę obniżyć zwrot klientowi . Pozdrawiam

  • Panie Macieju, jeśli klient jest konsumentem to rzeczywiście ma prawo do zwrotu towaru. Przepisy nie precyzują, o ile może Pan obniżyć cenę. Powinno się to odbywać w ramach negocjacji z klientem. Może Pan też próbnie wystawić towar na licytację i wtedy określenie ubytku wartości handlowej będzie prostsze.

   Aby nie generować niepotrzebnego napięcia na linii sprzedawca-klient, warto już na etapie sprzedaży informować o tym, że w ramach sprawdzenia towaru klient może zrobić X (np. otwarcie kartonu, ale nierozrywanie opakowań foliowych), a po zrobieniu innych czynności, mogą Państwo od niego żądać jakiejś kwoty z tytułu obniżenia wartości towaru. Przygotowywałem tego typu dokumenty dla przedsiębiorców w związku z czym, gdyby uznał Pan za przydatne na przyszłość wdrożenie tego typu procedur, jestem do Pana dyspozycji. Może się Pan ze mną bezpośrednio skontaktować pod tym linkiem http://www.biznesprawo.com/kontakt/

 22. Witam

  Proszę o poradę. Kupiłem laptop na allegro (opcja “kup teraz”, nowy, gwarancja 24 miesiące i 14 dni na zwrot). Od początku był z nim problem ponieważ aktualizował się długo zaraz po włączeniu oraz w czasie wyłączania komputera. Po 6 dniach przestał się uruchamiać. I tutaj moje pytanie: czy mogę zwrócić towar do sprzedawcy na zasadzie odstąpienia od umowy czy konieczne jest już wysłanie go na reklamację do serwisu?

 23. Co w przypadku zakupu jakiegoś produktu od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności (odsprzedawanie rzeczy na Allegro, OLX i innych tego typu tworach)?
  Czy jeśli sprzedawca nie jest firmą to też musi przyjąć zwrot? Czy też musi o tym poinformować w aukcji/ogłoszeniu?

  • Prawo do zwrotu w terminie 14 dni bez podania przyczyny obowiązuje tylko w relacji przedsiębiorca – konsument. W przypadku sprzedawcy, który nie prowadzi działalności, zwrot może mieć miejsce np. ze względu na wady rzeczy, w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi. Opisuję je w tym artykule http://www.biznesprawo.com/rekojmia/

 24. Witam,

  Jestem klientem Forum Media Polska, przysłali do mnie płyty które nie zamówiłem (inny temat, inna specjalizacja), Po przesłaniu do nich maila że proszę o przysłanie wzoru rezygnacji z dalszej prenumeraty, odpowiedzieli “żałuję, że nie zapoznał się Pan z warunkami kursu oraz tak istotnym pismem, załączonym do ostatniej płyty. Rezygnacja z przedłużenia kursu możliwa była przez cały ostatni rok. Wystarczająca jest wiadomość mailowa, prosimy o zachowanie jedynie 30 dni od momentu otrzymania ostatniej części danego cyklu. Rezygnacja nie przerywa okresu obowiązywania kursu.

  Na stronie klienta – regulamin mówi co innego
  Zamawiający, może dokonać rezygnacji z zestawów aktualizujących z zachowaniem
  2-tygodniowego terminu wypowiedzenia. Podstawą do wprowadzenia rezygnacji
  jest pisemne oświadczenie przesłane na adres FORUM lub na nr faks: 061 66 55 888
  lub e-mail: rezygnacje@e-forum.com.pl. Informacja o rezygnacji powinna zawierać
  dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.

  Czy to jest zgodne z prawem ?, mam płacić za cały rok ok 1000zł za coś co nie podpisałem ? nie zgadzałem się telefonicznie.
  Czy coś z tym można zrobić ?

  • Witam, chodziło mi o sprzedaż internetową gdyż sam sprzedaję dużo niepotrzebnych żeczy które szkoda wyrzucić i z góry napiszę że nie przyjmuję zwrotów. Pozdrawiam

    • Panie Rafale,

     jeśli robi Pan to w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, musi Pan przyjmować zwroty w trybie opisanym w napisanym przeze mnie artykule. Jeśli nie prowadzi Pan działalności gospodarczej, to roszczenia kupującego mogą wynikać z rękojmi, która również dotyczy rzeczy używanych. Opisuję ją tutaj http://www.biznesprawo.com/rekojmia/
     Przy rękojmi musi być natomiast jakiś powód zwrotu rzeczy tj. niezgodność towaru z umową.

 25. Witam
  zakupiłem wczoraj w neonet listwe przeciwprzepięciową 1,5m ale okazało się że jest za krótka do miejsca gdzie są kable. Pytanie jest takie: Czy mogę następnęgo dnia zwrócić lub zamienić towar na dłuższy???

  • Sprzedawca w sklepie stacjonarnym może, ale nie musi przyjmować zwrotu pełnowartościowego towaru. Jest to jedynie jego dobra wola, a nie obowiązek wynikający z ustawy o prawach konsumenta.

 26. Witam
  zakupiłem wczoraj listwe przeciwprzepięciową 1,5m ale okazało się że jest za krótka do miejsca gdzie są kable. Pytanie jest takie: Czy mogę następnęgo dnia zwrócić lub zamienić towar na dłuższy???

 27. Mam pytanie-jak wygląda zwrot towaru osobie fizycznej.
  Kupilam od osoby prywatnej ubranie, gdy go otrzymalam i przymierzylam okazalo sie za male. Odeslalam go ,na co otrzymalam informacje ze sprzedajacy nie odbierze paczki z poczty i nie zwroci mi pieniędzy bo nie umawial sie ze mna, ze moge zwrocic jak nie bedzie ubranie pasowalo.
  To wszystko mialo miejsce na allegro.
  Prosze o pomoc. Skąd mialam wczesniej wiedziec ze nie bedzie pasowalo,przeciez musialam przymierzyc.

  • prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni dotyczy firm, a nie osób prywatnych, to nie sprzedającego problem, że pani kupiła za małe/za duże ubranie.

 28. Witam,Zakupiłam maszynkę elektryczną do golenia na allegro.Po otrzymaniu i ogoleniu,maszynka w ogóle nie goli mojego zarostu.Odesłałem ją w ciągu 3 dni,jednak otrzymałem odpowiedż,że pudełko jest otwarte i maszynka była używana bo były w niej włoski .Stwierdzono,że fest to rzecz do higieny osobistej i nie mogą uznać zwrotu.Jak to miałem wypróbować bez otwierania pudełka?Czy rzeczywiście takich rzeczy nie mozna zwracać?Maszynka kosztowała 200 zł,co mogę zrobić?

 29. Czy mam prawo zwrócić towar a są to materiały edukacyjne. Zostałam oszukana przez konsultanta który zapewniał mnie że są tam materiały również dla dzieci sześcioletnich, a okazało się że tylko trzy -pięcioletnich. Poza tym obiecał że fakturę będę mogła opłacić dopiero w lutym a została wystawiona na koniec grudnia. Dodam że była to umowa zawarta przez telefon, z firmą forum media. Proszę o informacje bo na ich stronie nie znalazłam nic na temat zwrotów. Napisałam do nich i czekam na odpowiedź.

  • Jeżeli w nowej ustawie konsumenckiej termin został podany w dniach np. 14 dni , to zawsze są to dni kalendarzowe. „ (…) Wszystkie terminy (…) należy (…) rozumieć jako wyrażone w dniach kalendarzowych. W przypadku gdy termin wyrażony w dniach ma być liczony od chwili zaistnienia zdarzenia lub wykonania czynności, do danego okresu nie powinno się wliczać dnia, w którym miało miejsce to zdarzenie lub czynność” – motyw 41 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 pażdziernika 2011 roku w sprawie konsumentów …. (Dz.U. UE, L 304/64 z dnia 22. 11. 2011 r.).
   Podobny temat:
   https://maszprawo.org.pl/2017/02/odpowiedz-reklamacje-konsumenta-nowe-terminy/

 30. Witam;
  Jestem Właścicielem Salonu Firmowego jednego z producentów materacy i mebli.
  Klient zamówił u mnie łóżko i materac robione pod niego – miał do wyboru pokrowiec, materiał i typ łóżka i materaca. Wszystko to wybierał bezpośrednio w sklepie – taki sam towar tylko w innych obiciach jest na sklepie.
  Domówił transport, i montaż bezpośrednio w domu. Po wykonaniu dostawy/ zamówienia, podpisaniu przez niego znajdującej się na zamówieniu klauzuli „Potwierdzam odbiór towaru i/lub prawidłowe wykonanie usług” i odjechaniu monterów, zaczęły się „schody”. Od za wysokiego łóżka, monterzy podjechali i na życzenie klienta odkręcili nóżki, po pokrowiec z taśmą o której nie wiedział (wszystkie te informacje były podane, znajdują się również w katalogach i na stronie producenta), plus kilka innych wg klienta niedociągnięć – jednym słowem klient szuka powodu aby zwrócić towar.
  Czy muszę przyjąć ten towar? Nie ukrywam, że przez ładnych kilka lat prowadzenia firmy nie miałem takiej sytuacji dlatego proszę o pomoc.

 31. Witam! Mam pytanie jako sprzedawca mebli na Allegro. Klient zakupił towar ponad miesiąc temu. Dziś otrzymałem paczkę poczta z zakupionym towarem i z pisemnym odstapieniem od umowy. Co teraz zrobić? Niby 14 dni już minęło i firma może odmówić przyjecia zwrotu, ale co zrobić z towarem w takiej sytuacji? Odesłać? Na czyj koszt?

  • Wysłałbym list do klienta informując, że proszę o przelanie należności na potrzeby wysyłki i że umowa nadal uważana jest za zawartą. Dodatkowo poinformowałbym o możliwości przechowania rzeczy na koszt klienta za każdy dzień nieodebrania towaru. Mogę przygotować takie pismo, więc zachęcam do kontaktu https://maszprawo.org.pl/porady-prawne/

 32. Dzień dobry. Jeżeli kupię w sklepie spodnie i na paragonie z tyłu jest informacja, że mogę je zwrócić w ciągu załóżmy 7 dni to od którego momentu liczymy te 7 dni? Od momentu otrzymania paragonu i wtedy dzień pierwszy to dzień zakupu? Czy od następnego dnia? Czy istnieje jakaś podstawa prawna regulująca to?

  • Witam

   Przyjęcie zwrotu towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym przedsiębiorcy jest dobrą wolą sklepu. W omawianym przypadku termin 7 dni liczymy od dnia następnego po dokonaniu zakupu.

   Podstawę prawną stanowi art. 111 Kodeksu cywilnego: § 1. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.
   § 2. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

 33. Witam, piszę w sprawie Reklamacja towaru przez konsumenta przed i po 25 grudnia 2014 roku, czyli co zmienia nowa ustawa o prawach konsumenta ale jako Przedsiębiorca.
  Mój problem polega na tym , iż zakupiłam na allegro nadajnik gsm dla lepszego zasięgu sieci.
  W aukcji było napisane, że dosłownie: URZĄDZENIE DZIAŁA Z NADAJNIKAMI GSM 900MHz WSZYSTKICH OPERATORÓW NA RYNKU POLSKIM W PAŚMIE GSM.
  Każdy człowiek czytając taką informację stwierdzi jak każdą sieć to każda czy to Plus czy Play itd. po zakupie po zamontowaniu okazało sie że niestety nie ma zasięgu i w ogóle gorzej odbiera sieć.
  Zadzwoniła do firmy sprzedawcy po telefonicznej informacji dział serwisu firmy poinformował mnie, że źle kupiłam powinnam kupić nadajnik egsm, że nie mogę zwrócić gdyż jestem przedsiębiorcą i kupiłam na fakturę owe urządzenie, ale wymienić też nie chcą ponieważ nie mają takiego nadajnika w sklepie. Nie chcą mi pomóc. Ale gdyby mieli napisane , że nie obsługuje sieci Play to bym nie kupiła to jasne. Pozatym, Pan z firmy poinformował mnie, że powinnam dzwonić do nich i się dowiedzieć przed zakupem. Dziękuję za pomoc!!

 34. Witam, zamówiliśmy na firmę laptop przez internet do odbioru w jednym ze sklepów. Dzisiaj go odebraliśmy, wszystko super tylko okazało się, że nie posiada systemu operacyjnego i teraz pytanie czy jako firma przysługuje nam jakieś prawo o odstąpieniu od umowy czy też zwrot towaru w zaistniałej sytuacji?

  • W żadnym wypadku, niby dlaczego? Zakładam że w specyfikacji było że bez systemu, zwykle jest możliwość takiego zakupu odpowiednio taniej.

 35. Witam
  Sprzedaję produkty grzewcze/hydrauliczne. Jak widzę kupujący może oddać używany produkt. Tylko, że u mnie zalany wodą grzejnik – jest już niepełnowartościowy i zagrożony rdzawieniem (jak w miarę szybko nie będzie zamontowany i zostawiony z powietrzem w środku a nie wodą). Zamontowany kluczem zawór po demontażu będzie miał ślady klucza, pakuł, czy pasty. Takie produkty są niepełnowartościowe. Swoją drogą: kto potem taki zawór kupi? Ja bym nie chciał, nawet taniej. Czy na pewno muszę przyjmować zwroty używanych produktów? W moim przypadku to nie jest kwestia przymiarki butów – nie pasują, to się odsyła i ok. U mnie produkt używany, to produkt zamontowany. Jak wspomniałem po demontażu już nie w pełni wartości.

 36. Acha rozumiem więc jak towar był zakupiony na działalność jednoosobowa to rodzi się jakiś problem? Tyle że sprzedający twierdzi że towar został uszkodzony podczas montażu, proszę mi napisać czy mogę żądać wysłania jakiejś ekspertyzy jak zostało to sprawdzone i stwierdzone że to podczas montażu zostało uszkodzone? żeby mi coś takiego wysłali?

 37. witam mam zapytanie chodzi o towar który zakupiłem w sklepie stacjonarnym tj. cześć samochodowa. Po tym jak mechanik wsadził okazało się że jest uszkodzona. po zareklamowaniu dostałem po 4dniach odpowiedz negatywna ze wina lezy po stronie mechanika. Następnie napisałem odwołanie i na odpis czekałem ponad 3 tygodnie do dnia zareagowania telefonicznie , gdzie po kilku dniach od rozmowy dostałem mms-a z podtrzymaniem negatywnej opinii. I teraz tu jest finał bo sprzedawdca nie odpowiedział mi w ciągu 14dni i co moge teraz zrobić napisałem listownie polecony że żądam nowej części bądz zwrotu pieniędzy do 7dni jezeli nie otrzymam sprawe kieruje do sądu . Proszę napisac czy dobrze napisalem . dodam ze cześć to sprzęgło do auta i zostało zamontowane nowe inne i jest sprawne a koszt tej czesci reklamowanej to 305zł, nie są to pieniądze ale dlaczego lecą z klientem w jajo.
  W dniu dzisiejszym dopiero otrzymałem pismo ze sklepu że przerpaszają za zwlokę ale cześc była wyslana do producenta ale chyba mnie to nie powinno obchodzić co zrobili z ową częscią. Co teraz ?

  • To temat odnośnie zwrotu konsumenckiego. Natomiast w skrócie: Odpowiedź na reklamacje udzielili po 4 dniach jak pan pisze. Więc w porządku, potem już odpowiedzi mogą być w wydłużonym czasie z tego co wiem. Ale o terminy niema co się sądzić. Na pewno jest 30 dni. Jeśli sprzęt jest zgodny z zamówieniem i opisem produktu to nie muszą przyjąć zwrotu. Jeśli jest uszkodzony bądź to nie ten produkt obowiązuje rękojmia. Muszą przyjąć zwrot bądź wymienić, w tym przypadku może pan naciskać na zwrot bo musiał pan kupić inną cześć. Tak więc chodzi obecnie tylko o to czy faktycznie produkt który chciał pan kupić czy nie. I pytanie dlaczego nie pasuje, może jest uszkodzony. Jeśli wszystko jest poprawnie to nie wygra pan w sądzie.

   • Czyli jak towar był wadliwy po zamontowaniu to muszą mi zwrócić kwotę za tę część?. Jak kupiłem inne i od razu pasowało tym bardziej że musiałem ponieść koszty ponownego demontażu i montażu części.

    • Jeśli towar jest wadliwy to musi przyjąć zwrot, z tytułu rękojmi, gorzej jeśli zakup był na firmę. Jeśli na osobę prywatną to najlepiej od razu odesłać produkt wraz z pisemkiem odnośnie rękojmi w którym są wymienione wady, są dane do zwrotu, termin na zwrot 14 dni.

 38. Dzień dobry,
  co zrobić, kiedy po okresie 14 dni od odebrania przez sprzedawce sprzętu, sprzedawca nadal nie zwrócił pieniędzy i po tym już okresie odzywa się po raz pierwszy (wcześniej tylko potwierdził odebranie sprzętu) i oznajmia, że ze względu na “ślady użytkowania” (gdzie też mam zdjęcie zrobione zaraz przed wysyłką, gdzie tych śladów u mnie nie ma) może przyjąć towar, ale odesłać około 70% ceny?
  Czy w takiej sytuacji, kiedy sprzedawca nie dostosował się do prawa i nie zwrócił pieniędzy przez 2 tygodnie mogę się domagać zwrotu pełnej kwoty?
  Pozdrawiam

  • Wydaje mi się że powinien zgłosić takie uwagi przed upływem tego terminu, ale w tym momencie jest to sprawa sporna i może ciągnąć się dłużej, włącznie z rozprawą sądową. Jeśli masz dowody to je przedstaw sprzedawcy zażądaj zwrotu. Jeśli nie, skieruj sprawę do sądu bądź przystań na jego warunki jeśli nie masz dowodów.

 39. Co zrobić, gdy zakupiona w sklepie wyciskarka do warzyw i owoców robi mało soku – jest slabo wydajna, przecież nie mogłam tego wiedzieć w sklepie, przekonalam się po pierwszym użyciu.

  • jeśli jest sprawna to niewiele poradzisz, jeśli jest wadliwa możesz żądać wymiany, naprawy bądź zwrotu. Wyciskarka kupiona w sklepie stacjonarnym czy wysyłkowo? Tak czy inaczej, z wyciskarki nie leci jakoś strasznie dużo soku, miąższ (odpad) powinien być w miarę suchy, jeśli jest to znaczy że to nie wina wyciskarki.

 40. Witam
  Mama taki problem. Zamówiłem przez sklepy internetowy część do samochodu,jedna część pasuje ,a druga nie,sprzedający wysyłając do mnie części sprawdził wszystko po numerze vin,i doradził co mam kupić. I tak zrobiłem przyszły części ,ale jedna nie pasuje . Dzwoniąc do sprzedającego przyznał się,że popełnił błąd ,ale nie może przyjąć części ,ponieważ minął termin 14 dni . Auto na warsztacie mechanik musiał ponownie zamówić dobrą część ,a ja zostałem z częścią którą, się pomylił sprzedawca. Czy mogę coś zrobić w tej sprawie? Jakieś odstąpienie od umowy czy itp.

  • Piszesz pisemko, produkt niezgody z ofertą, tzw rękojmia, albo ten sprzedawca wymieni ci część na taką zgodną z umową albo zwróci pieniądze, innego wyjścia niema. W ogóle nie powołuj się na prawo konsumenckie w tej sprawie, i nie składaj zwykłej reklamacji tylko odstąpienie od umowy z tytułu rękojmi.
   Możesz podesłać mu pismo mailowo, potem wysyłasz z oryginałem wraz z produktem. Zrób to możliwie najszybciej.

 41. Dzień dobry,

  Mam problem ze zwrotem rzeczy zakupionych przez Internet u sprzedawcy – jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W maju br zakupiłam dwa stroje kąpielowe poprzez stronę internetową. Towar był zgodny z opisem, jednak rozmiar źle dobrany, w związku z czym po kilku dniach od zakupu napisałam e-mail z odstąpieniem od umowy zakupu. Stroje kąpielowe przyszły do mnie zapakowane w dwa osobne kartoniki, zaklejone taśmą. Chcąc je obejrzeć, musiałam otworzyć karton i wyjąć je z pudełek. Sprzedawca stoi na stanowisku, że towar przesłany w zapieczętowanym opakowaniu, nie podlega zwrotowi. Taki zapis jest w regulaminie na stronie sklepu, jednak w żadnym miejscu nie ma informacji, że stroje kąpielowe będą wysyłane w takim opakowaniu. W związku z czym siłą rzeczy konsument już po zakupie nie ma możliwości zwrotu tych strojów, ponieważ sprzedawca nie przyjmuje opakowań, które zostały otwarte. Strój kąpielowy nie wymaga specjalnego, opieczętowanego opakowania, a względy higieniczne są zabezpieczone specjalną naklejką. Taki rodzaj opakowania uniemożliwia dokonanie zwrotu i wprowadza od samego początku klienta w błąd.

  Odesłałam stroje kąpielowe w tych samych opakowaniach, które przyszły, w stanie nienaruszonym na adres, który otrzymałam od sprzedawcy drogą mailową jako adres do przesłania zwracanego towaru. Po otrzymaniu zwrotu tworu przez sprzedawcę otrzymałam maila, że nie przyjmuje zwrotu (mail w korespondencji poniżej) i powołują się na następujący zapis: Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  Uważam, że rodzaj opakowania i enigmatyczny zapis w regulaminie jest sposobem na uniknięcie konieczności zwrotu towaru i jest to niezgodne z prawem, w szczególnie z prawem odstąpienia od zakupu rzeczy na odległości za pośrednictwem Internetu.

  Sprzedawca nie chce zwrócić pieniędzy, napisałam do UOKIK, ale na razie bez odpowiedzi.

  Czy stroje kąpielowe rzeczywiście nie podlegają zwrotowi?

  Proszę o pomoc!

  • UOKIK w końcu odpowie jak to wygląda. Choć moim zdaniem tego typu produkty jak bielizna, a strój kąpielowy niewątpliwie nią jest, może podlegać pod ten zapis. Nawet z butami klienci robią problemy, zwykle w sklepach dają jednorazowe skarpetki dla higieny… nie mówiąc o strojach. Tutaj mniej ma znaczenie zapieczętowane opakowanie a bardziej higiena produktu, jak sama pani pisała rozmiar był niewłaściwy a więc były przymierzane. Dalej to dobra wola sprzedawcy, choć działa on także w interesie swoich klientów, nikt nie chciałby otrzymać używanych produktów tego typu.

 42. Witam
  Zamówiłam kanapę i narożnik w sklepie stacjonarnym. O ile narożnik jest idealny (był na ekspozycji sklepu) kanapa totalnie nie spełnia moich oczekiwań oraz jest nierzetelnie wykonana. Jej wybór był dokonywany z katalogu. Czy w takiej szansy mam jakąś szansę na odstąpienie od umowy zakupu kanapy, bądź też wymiany na inny model?

  • Sklepy meblowe działają trochę na innych zasadach. Niby sprzedaż na zamówienie ale jednak w miejscu sprzedaży. Często wzór jest dostępny do obejrzenia. Jeśli odbiór był ze sklepu czy transport własny to tym bardziej trudno ocenić czy podlega pod zwrot konsumencki.

   Ale jeśli chce pan nadal taką kanapę tylko bez wad, lub wymianę na inną najlepiej powołać się właśnie na wady i rękojmię. Napisać pisemko reklamacyjne podać ustawowy czas na odpowiedź i złożyć w sklepie. Najlepiej u kierownika, może w takiej sytuacji od razu się tym zajmie.

 43. Sprzedawca oznajmił, że rower ma kamyki w oponach i dlatego nie chce go przyjąć, bo jest używany i nie sprzeda go jako nowy. Chciałem dojść do porozumienia i proponowałem obniżenie wartości zwrotu o 15%. Nie zgodził się. Ustaliliśmy, że odeśle rower czego do tej pory nie zrobił. Czy po upływie 14 dni kalendarzowych mogę wysłać mu pismo, że czas na zwrot minął i chcę pełną kwotę? Czy może inaczej to rozegrać?

  • Powinien pan doprowadzić rower do stanu nowego. Jeśli niema żadnych fizycznych uszkodzeń ani zużyć to nie powinno być problemów z usunięciem kurzu czy kamyków. Tylko że czasem takie rzeczy musi rozstrzygać sąd. A to czy sprzedawca zgodzi się na obniżenie wartości i w jakim stopniu zależy już od niego. Trudno określić na ile została obniżona, choć jeśli jest tak jak pan pisze to nie powinno to stanowić problemu i 15% jest czystym zyskiem sprzedawcy. Widać jakiś uparty.

   Oczywiście odesłać powinien bez problemu, proszę dzwonić, pisać.. w końcu odzyska pan sprzęt. Ewentualnie kontakt z UOKIK jeśli po wyznaczonym czasie (np 14 dni), sprzedawca go nie odeśle. Może pan go przed tym ostrzec.

 44. Witam,
  Zakupiłem rower przez internet, okazał się za mały, Sprzedawca oznajmił, że mogę go zwrócić. Jako, że rower był testowany, sprzedawca uznał, że był używany. Zwrotu nie chce przyjąć. Ustaliliśmy, że odeśle mi go na mój koszt za pobraniem. Mija już ponad tydzień, a rower do mnie nie wraca. Czy jest jakiś maksymalny czas ile ma sprzedawca na zwrot nie przyjętego roweru?

  • zwykle po 14 dni sąterminy, choć myślę że trudno “zmusić” sprzedawcę.
   Jeśli rower był używany to nie powinien zostać przyjęty (uszkodzenia, ślady użytkowania) tym bardziej jeśli nie ma wad. Natomiast jeśli nie ma uszkodzeń, np tylko przykurzone koła to sprzedawca powinien go przyjąć. Masz prawo testować produkt jeśli nie zostaje obniżona jego wartość, to znaczy jeśli sprzedawca może go sprzedać nadal jako nowy.

 45. Kupiłem towar przez internet od razu dokonując wpłaty. Sprzedawca (sklep) po 11 dniach poinformował mnie mailowo, że towaru nie posiada. Zaproponował, że mogę kupić coś innego z jego oferty lub mogę odstąpić od umowy i w terminie 14 dni zwróci mi pieniądze. Wybrałem to drugie rozwiązanie. Zastanawia mnie tylko kwestia czy opisana sytuacja winna być traktowana jako moje odstąpienie od umowy i czy w tym przypadku obowiązuje 14 dniowy termin zwrotu pieniędzy? Trudno to nazwać moim odstąpieniem od umowy skoro do finalizacji sprzedaży nie doszło z ewidentnej winy sprzedawcy (brak towaru). Wątpliwości też budzi w tej sytuacji termin 14 dniowy na zwrot pieniędzy. Czemu niesolidny sprzedawca miałby mieć jeszcze prawo obracania moimi pieniędzmi przez 2 tygodnie?

  • Najlepiej napisz że chcesz szybciej bo to z ich winy. Jednak niestety firmy różnie funkcjonują i nie zawsze mogą zwrócić pieniądze tego samego dnia. Niemniej jednak powinny to zrobić najszybciej jak to możliwe. To oczywiście ich wina. Natomiast zakładając że oddałabyś sprawę do sądu to tak czy inaczej sąd dałby jakiś czas na “naprawę szkody”, trudno powiedzieć ile, czy 7 czy 14 czy więcej dni. A po przekroczeniu tego terminu myślę że mogłabyś liczyć co najwyżej na odsetki. Ewentualnie UOKIK ale wątpię żeby był sens. Ewentualnie firma otrzyma pismo żeby zajęli się sprawą “bo inaczej”, więc znowu gra na czas.

   Tak więc proponuje po prostu się przypominać żeby nastąpiło to jak najszybciej i bez problemów.

 46. Witam,
  moja mama zakupiła urządzenie prawdopodobnie w lokalu przedsiębiorstwa, ale towar ma otrzymać dopiero jak przedpłaci 2 raty. Czy nie można tu odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie fizyczne rzeczy?
  Pozdrawiam

  • Rozumiem, że towar został kupiony w sklepie stacjonarnym. Towar powinna otrzymać od razu, a nie dopiero po pewnym czasie. Coś jest tutaj nie tak.

   • Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Kupiła urządzenie w placówce powiązanej z Zepter. Tam podpisała umowę. Ponieważ ma już nabrane tyle rat to musi najpierw dokonać kilka przedpłat zanim dostanie na raty kolejny towar. Ma go dostać w połowie maja a dowiedziałam się o tym z powiadomienia banku o zbliżającym się kolejnym terminie raty. Czy jak przyjdzie urządzenie to wtedy możemy skorzystać z prawa zwrotu 14 dni od wejścia w posiadanie rzeczy?

    • jak dla mnie jest to zakup w placówce, niestety, z tym że kupując zgodziła się na termin dostawy. To tak jak kupujesz w sklepie lodówkę a przywożą ci ją za tydzień. Niestety tutaj prawo do zwrotu nie obowiązuje. Jedynie reklamacja, rękojmia, gwarancja itd…

 47. W tej sytuacji należy zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Infolinii Konsumenckiej 801 440 220
  i 22 290 89 16, prowadzonej przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00, opłata wg taryfy operatora.

 48. Dzień dobry, zakupiłem elektronikę przez internet na FV, chcę odstąpić od umowy, ale sprzedawca odpisał mi tak : “zakup na fakturę vat nie podlega zwrotowi w ramach 114dniowego terminu zwrotu,jest Pan przedsiębiorcą i Prawa Konsumenckie nie obowiązują, proszę nie odsyłać”. Proszę odpowiedź, kto ma rację, bo dni płyną. Dziękuję

  • Dzień dobry
   W omawianym przypadku przedsiębiorca ma rację, ponieważ sprzęt elektroniczny został zakupiony na potrzeby Pana firmy, a nie na potrzeby własne (faktura VAT wystawiona “na firmę”). Zgodnie z dyspozycją art. 22[1] Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

   Pozdrawiam
   W.K.

   • Dziękuję za odpowiedź,
    to co w takim wypadku mam zrobić. Zakupiłem elektronikę, gdzie jest ona niezgodna z opisem (aukcja allegro), na dodatek w pełni nie działa i teraz sprzedawca się podpiera tym, że nie mogę zwrócić, bo nie mam takiego prawa.
    Pozdrawiam
    Grzegorz

    • Teraz niewiele da się zrobić. Na przyszłość należy kupić jako konsument (osoba fizyczna) i po sprawdzeniu towaru zażądać faktury na firmę. Osobiście uważam, że to dyskryminacja przedsiębiorców ze względu na wykonywany zawód, którzy też są w momencie zakupu osobami fizycznymi w końcu a nie instytucjami czy urzędami.

     • prawo do zwrotu bez podania przyczyny to dyskryminacja przedsiębiorców jako sprzedawców, nie wiem skąd pomysł aby takie prawo było. W każdym razie pod przymusem, kto chce dawać taką furtkę klientom ma pełne do tego prawo.

      W tej sytuacji jeśli produkt jest niesprawny czy niezgodny z opisem pisze pan pismo dotyczące rękojmi i z uwagi na wskazane w piśmie wady rząda pan zwrotu środków. Jeśli sprzedawca może wymienić na towar bez wad i zgodny z ofertą ma takie prawo, jeśli nie jest musi panu zwrócić środki. Jest to zupełnie niezależne od prawa konsumenckiego “bez podania przyczyny”, tutaj przyczyna jest! Niestety w przypadku gdy sprzedający jest uparty może być konieczne skierowanie sprawy do sądu. Pytanie czy warto!?

  • Dzień dobry

   Termin 14 dni na zwrot kosztów towaru plus kosztów jego przesyłki do konsumenta zgodnej z najtańszą jej formą podaną w regulaminie sklepu internetowego przedsiębiorcy należy liczyć w dniach kalendarzowych, a nie w dniach roboczych. W motywie 41 preambuły dyrektywy 2011/83/UE ustawodawca unijny podaje, że „(…) wszystkie terminy (…) należy zatem rozumieć jako wyrażone w dniach kalendarzowych”. Zgodnie z dyspozycją art. 115 K.c. jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

   Pozdrawiam
   W.K.

 49. Witam
  zakupiłam w sklepie internetowym walizke, ktora chcialam zwrocic iz wymiary nie odpowiadaly tym podanym na stronie internetowej. Chcialam kupic inna, wieksza u tego sprsedajacego. Niestety ze wzgledu na to, ze wzialam na walizke fv, dostalam informacje zd jest to umowa niekonsumencka i nie przysluguje mi zwrot towaru. Prosze o informacje, czy rzeczywiscie tak jest? Kupując rzeczy na dzialalnosc gospodarcza nie moge ich zwrocic?
  Pozdrawiam

  • Prawo do odstąpienia od umowy i zwrot towaru zakupionego w sklepie internetowym nie obejmuje przedsiębiorców. Dotyczy ono konsumentów, którzy dokonują zakupu na potrzeby własne, a nie firmy.

  • to prawda ale jeśli produkt nie zgadza się z opisem w ofercie masz prawo do złożenia reklamacji i zadania wymiany lub zwrotu, jest to niezależne od przepisów konsumenckich. Nie wiem dlaczego sklep miałby robić problemy skoro chcesz produkt wymienić.

   • “Nie wiem dlaczego sklep miałby robić problemy skoro chcesz produkt wymienić.”
    Dla nich to problem, ponieważ:
    -może klient źle zapakować towar i przyjdzie do sprzedawcy uszkodzony
    -moze byc to towar słabo chodliwy i bedzie musiał znowu czekać jak się sprzeda
    -moze była ostatnia sztuka i bedzie teraz musiał ponownie wystawiac np. na allegro, olx
    -bedą musieli zmieniac stan magazynowy na sklepie, allegro itd.
    -klienci tak jak sprzedawcy też są czasem “nie fair”, np. uszkodzą towar/pobrudzą… i odsyłają, kiedyś mieli na allegro klienci komentarze, teraz nie wiadomo na kogo się trafi i nie ma się żadnego “bata”/straszaka na nich
    -niedogodności z księgowaniem, np. korekta faktury
    i inne problemy chociażby czas spędzony na powyższych czynnościach (oraz rozpakowywanie i pakowanie walizki na wymianę)

 50. Witam ,hejka czy was też tak zapodają w kakało jak mnie ? Przedsiębiorca raz każe odsyłac towar do somalii , innym razem twierdzi że sprzęt jest zużyty i oddaje 10%? Jakie znacie jeszcze ciekawe sposoby na walenie w kakało konsumentów. O słyszałem jeszcze o takim że koszt wysyłki towaru to naprzykłąd 50zł a cena samego towaru to 5zł , napiszcie mi o waszych doodbytniczych przygodach chętnie się pośmieję.

  • nie jestem pewien czy adres do odsyłania musi być na terenie polski czy UE, natomiast jeśli wartość produktu zostanie obniżona to przedsiębiorca nie musi oddawać całej wartości, sa produkty które po rozplombowaniu mocno tracą na wartości i szczerze się nie dziwię że ktoś robi problemy przy zwrocie,albo telefony które z tygodnia na tydzień tracą na wartości, nikt nie chce dokładać do interesu. A koszt przesyłki powinien być jasny przy zakupie, jeśli koszt wysyłki nie jest wyszczególniony to choćby była z zagranicy i tak musi przedsiębiorca oddać za całe zamówienie. Jeśli wysyła jest z polski i jest z jakiś powodów wysoka, np z powodu wybrania specjalnych opcji, czy nietypowych gabarytów przedsiębiorca nie musi zwracać tego kosztu. Z tego co wiem prawo zwrotu przesyłki dotyczy najtańszej opcji bez dodatkowych udziwnień, choć tą kwestię uważam również za nieuczciwą, przecież koszt przesyłki został poniesiony, ktoś coś kupi za 1 zł, koszt przesyłki 10 zł, i przedsiębiorca musi sprzedać pewnie z 30 szt żeby mu się zwróciło za tą jedną przesyłkę.

 51. Witam.
  Kupiłem kamerkę szpiegowską i chciałbym ją zwrócić , a w regulaminie sprzedawcy jest napisane że sprzęt szpiegowski nie podlega zwrotowi. Jeżeli odeślę im w ciągu 14 dni towar to powinni zwrócić mi pieniądze?

 52. Witam,
  Czy złożenie u sprzedawcy reklamacji na zakupiony przez internet towar, wydłuża o czas trwania rozpatrywania reklamacji, ten 14-dniowy termin na zwrot tego towaru? Czyli przykładowo – przesyłkę
  otrzymuję 1.02, w dniu 2.02 składam reklamację, której rozpatrywanie trwa do 10.02 i zostaje rozpatrzona negatywnie. Czy w takim wypadku 14-dniowy termin zwrotu towaru liczy mi się od 1.02 czy od 10.02 (kiedy to już wiem, że sprzedawca próbuje się wymigać ze zgłoszenia reklamacyjnego)?
  Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam!

  • nie, nie wydłuża, reklamacja jest niezależna od zwrotu konsumenckiego. Jednak jak zgłosisz zwrot konsumencki w ostatnim 14 dni, choćby mailowo, masz kolejne 14 dnia na odesłanie produktu. Tak więc czasu jest sporo.

 53. witam,
  klient ma 14 dni na odesłanie towaru, liczy sie data stempla pocztowego-co jeżeli odeśle rzecz dnia 15 czy kolejnego? Czy nadal muszę przyjąć zwrot? pzdr

   • czy w przypadku czasu na odesłanie towaru, ma również zastosowanie zasada, że jeśli ostatni dzień jest dniem wolnym od pracy, to mogę towar odesłać w poniedziałek?

    • Dzień dobry

     Zgodnie z art. 115 Kodeksu cywilnego ( tekst jedn.: Dz.U. 2017. 459) jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

     W sytuacji podanej w pytaniu towar można odesłać do siedziby przedsiębiorcy w poniedziałek, jeżeli jest on dniem roboczym.

     Pozdrawiam
     W.K.

 54. Witam. Kupiłem 4 nowe opony w sklepie internetowym zamówiłem je przez telefon dałem je do zamontowania wulkanizatorowi i okazło sie ze opony muszą mieć inny wymiar czyli zamiast 165/65 musze mieć 155/50. Pytanie jest takie czy mam prawo do wymiany i ewentualnej dopłaty jezeli takowa bedzie potrzebna ?

  • bez problemu masz prawo w ciągu 14 dni zwrócić towar, co nie zmienia faktu że sprzedawca nie musi ci go wymienić (a właściwie sprzedać ci inny komplet), jeśli się uprze nie musi w ogóle już z tobą handlować. Choć to mało prawdopodobne, każdy chce zarobic 🙂

   • Niekoniecznie, ja jako sprzedawca nie chciałem sprzedać klientowi bo była duża szansa na problemy z jego strony.
    Tak samo inni sprzedawcy (mogę pokazac dowody) czasem nie chca sprzedac danej osobie. Np. służy do tego “czarna lista” na allegro. Oczywiscie mało kto mówi, ze nie sprzeda “bo nie”, tylko podaje jakąś wymówkę.

 55. Dzień dobry!
  Po rozmowie z kosultantem sieci komórkowych przedłużyłem umowę na kolejne 2 lata na firmę( wcale nie mały abonament) z zakupem telefonu.Kilka razy upewniałem się ile ten telefon będzie kosztował.Przypominałem również ,że jestem długoletnim i lojalnym użytkownikiem tej sieci.Pan konsultant był łaskaw ze 100 zł do nawet 20,46 zł zaproponować mi taką cenę i że tą kwotę będe musiał zapłacić kurierowi przy dostarczeniu przesyłki z telefonem i nową umową .Tak też sie stało( 2 dni temu).
  Rozpakowałem i używałem telefon 1 dzień.Dopiero po 1 dniu zorietowałem się ,że na ten telefon są rozpisane 24 raty i faktycznie trzeba za niego zapłacić 1644 . Nadmieniam że w trakcie rozmowy z konsultantem ani razu nie padło stwierdzenie że trzeba będzie płacić raty.
  Czy migę odtstąpić od umowy i odesłać ten telefon do operatora?
  Z poważaniem

  • Dodaj rate do abonamentu i zobacz co ci wyjdzie… dzięki takiemu rozwiązaniu masz możliwość rozliczenia całej wartości telefonu od razu, tym bardziej że jest na firmę. Przecież za telefon ktoś musi zapłacić, jest wliczony w abonament i w dokumentach widzisz jaka kwota składa się na usługę, a jaka na sprzęt. Po zsumowaniu wychodzi łączny abonament który zaakceptowałeś. To standard u operatorów.

 56. Czy mogę odstąpić od umowy jeśli zamówiony i opłacony towar nie dotarł do mnie? Sprzedawca odsyła mnie do operatora(Inpost).

  • Tak, odstąpienie w takim przypadku jest możliwe. Podstawy, wyrażonej wprost, w polskiej Ustawie o prawach konsumenta nie ma, ale przyjmuje się takie rozwiązanie za zgodne z celem art. 28 u.p.k.

    • Dzień dobry

     Towar zamówiony w sklepie internetowym, może Pan odebrać osobiście w sklepie stacjonarnym przedsiębiorcy. Ma Pan wtedy prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od daty odbioru towaru (art. 27 – 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Dz.U z 2014 r., poz. 827).

     Decyzją nr RBG – 32/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Prezes UOKiK Delegatura w Bydgoszczy zakwestionował w regulaminie księgarni MATRAS postanowienie abuzywne : „W przypadku odbioru PRODUKTÓW w księgarni Matras, zwrotu PRODUKTÓW można dokonać w ksiegarni, w której dokonano odbioru PRODUKTÓW wyłacznie w momencie odbioru (ksiegarnie nie przyjmuja zwrotów po dokonaniu odbioru)”.

     W uzasadnieniu niniejszej decyzji czytamy: “(…) przedsiębiorca błędnie informuje o możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość w sytuacji, gdy odbiór towaru będzie miał miejsce w stacjonarnym sklepie przedsiębiorcy. W związku z powyższym, w wyniku wprowadzenia konsument w błąd może on nawet nie podjąć próby odstąpienia od umowy w przypadku, jeśli dojdzie do wyżej wspomnianego sposobu odbioru towaru. (…)”.

     W przypadku, gdyby sklep nie chciał przyjąć zwrotu towaru z tytułu odstąpienia od umowy można powołać się na klauzulę niedozwoloną o numerze wpisu: 6362 z dnia 4 kwietnia 2016 r. “Możliwość zwrotu towaru dotyczy jedynie sprzedaży wysyłkowej, nie dotyczy zakupów odbieranych osobiście…” – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 11 lutego 2016 r., sygn. akt XVII AmC 31013/1.

     Pozdrawiam

     • SPROSTOWANIE:
      Ma Pan wtedy prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od daty odbioru towaru (art. 27 – 28 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Dz.U z 2014 r., poz. 827).

     • Toż to jakiś przepisowy absurd. Zamawiam sobie książkę przez internet, a w zasadzie rezerwuję w księgarni. Idę oglądam, odbieram, czytam pierwszy rozdział… i co? Mam prawo oddać po 14 dniach jak już przeczytałem tak? Osoba stojąca w kolejce obok nie dokonująca rezerwacji przez internet już zwrócić nie może. Najlepszy przykład że przepisy takie niszczą przedsiębiorców. Klient ma 14 dni na zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy i 14 dni na zwrot. Więc miesiąc sobie czyta książkę za rarmo, lepiej niż w bibliotece. Potem zwraca. Przy takich produktach w ogóle nie powinno być możliwości zwrotu, kto to wymyślał? Tak samo ludzie robią z grami na konsole czy PC…

 57. Dlaczego ten przepis nie obejmuje operatorów sieci komórkowych? Znajomy wziął na umowę router przenośny do internetu.Internet nie działa jak powinien. Zrywa połączenia, wolno chodzi. Na dodatek router się wyłącza i trzeba go włączać co chwilę. Już jest powód do rozwiązania umowy-operator nie wywiązuje się z umowy w której zapewnia o działaniu internetu.Poszedł do salonu i jedyne co to zaproponowali to naprawę gwarancyjną. Przy tym routerze wziął córce smartfona – który sam wysyłał drogie sms-y i muszą zapłacić w ciągu 2dni sporą kwote.Oczywiście operator stwierdził ,że to oni wysłali te sms-y .Dziwne dlaczego pózniej sam zablokował te usługę? Dlaczego w Posce można naciągać ludzi na koszta jka tylko się chce? Siostra w Austrii wzięła router przenośny i mogła go zwórcić do 30dni bez żadnych ceregieli. To tylko w naszym kochanym kraju szarak jest skubany z kasy i na dodatek prawo jest po stornie oszusta,naciągacza itp .A nie po stronie poszkodowanego.

 58. Witam zakupiłem na dokumenciki.pl karte kolekcjonerską czy mogę ją zwrócić? napisałam do nich to dostałam nastepująca odp Jeżeli karta, którą Pani zamówi będzie odbiegała od wzoru ze strony- przyjmiemy zwrot i zwrócimy pieniądze.maja też na swojej stronie regulamin zwrotów i moim zdaniem jest tam zupełnie co innego napisane.Bardzo prosze o pomoc

  • To dokument spersonalizowany więc jaki zwrot? Zamówiłaś indywidualny projekt, rozmyśliłaś się i sprzedawca NIKOMU tego nie sprzeda – więc nie ma możliwości zwrotu. Przemyślanych zakupów na przyszłość!

 59. Wychodzi na to, e nawet więcej niż 16 dni w niektórych przypadkach. Dobrym przykładem są właśnie zakończone święta Bożego Narodzenia. Gdzie 1 dzień świat wypadł w piątek co daje 17dni. Gdyby wypadł w czwartek to byłoby nawet 18dni.

 60. Generalnie ma Pan rację, że na zwrot jest 14 dni, natomiast jest pewien “trik”, dzięki któremu możemy mieć 2 dni więcej na odstąpienie od umowy, czyli 16 dni. Jak przeczytałem na jednym z blogów, nawet sam UOKiK przedstawił takie stanowisko. Cytuję: “Jeżeli termin na odstąpienie od umowy upływa w sobotę, niedzielę lub w święto ustawowe wolne od pracy, to konsument ma możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w następny dzień roboczy (np. w poniedziałek w przypadku terminu upływającego w weekend).” Nie mówię oczywiście, żeby od razu stosować to na siłę, ale warto to wiedzieć jako ciekawostka. Więcej przeczytacie na blogu, z którego się o tym dowiedziałem prokonsumencki.pl/blog/odbierz-zakupy-w-sobote-i-miej-16-zamiast-14-dni-na-odstapienie-od-umowy/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here