Złamanie zakazów epidemicznych. Mandat od policji

0
2107

Wprowadzone zakazy i ograniczenia, z uwagi na pośpiech w przygotowaniu stosownych przepisów, są ze sobą sprzeczne, a w skrajnych przypadkach niezgodne z Konstytucją. Nakładanie ograniczeń w zakresie podstawowych wolności i praw człowieka i obywatela musi odbywać się na podstawie prawidłowo stanowionego prawa, w szczególności zgodnie z podstawowymi zasadami wyrażonymi w Konstytucji.

W ostatnim czasie w mediach pojawiło się mnóstwo informacji na temat kar wystawianych przez policję lub sanepid w związku ze złamaniem zakazów i nakazów wprowadzonych przez rząd w związku z wprowadzonym stanem epidemii.

Artykuł nie ma na celu nawoływania do nieposłuszeństwa obywatelskiego i łamania zakazów i ograniczeń wprowadzony na terenie kraju w związku z panującą epidemią koronawirusa. W pierwszej kolejności dbajmy o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i swoich najbliższych.

Stan prawny w artykule jest aktualny na 08.05.2020 r.

Mandat karny wystawiany przez policję

Jak wynika z doniesień prasowych większa część mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy Policji dotyczy złamania ogólnych zakazów np. przemieszczania się (przed 20 kwietnia 2020) nakazu noszenia maseczki ochronnej, obowiązku poruszania się w ilości nie więcej niż 2 osoby w odległości minimum 2 metrów itp. wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z 02.05.2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (pełna treść).

Należy podkreślić, że wprowadzenie nakazów i zakazów podstawowych praw i wolności obywatelskich może nastąpić tylko w przypadku wprowadzenia jednego z trzech stanów nadzwyczajnych, co dotychczas nie miało miejsca.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

art. 228.
1. W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej.
(…)
3. Zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres, w jakim mogą zostać ograniczone wolności i prawa człowieka i obywatela w czasie poszczególnych stanów nadzwyczajnych, określa ustawa.

Brak wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, który to stan nadzwyczajny odpowiada obecnej sytuacji związanej z koronawirusem powoduje, że zakazy wyrażone w treści ww. rozporządzenia uznać należy za niekonstytucyjne, a w związku z tym bezprawne.

Co zrobić przy kontroli policji?

Mając na uwadze powyższe rozważania w przypadku zatrzymania do kontroli przez Policję, która uzna że naruszyliśmy zakaz wynikający z Rozporządzenia i w związku z tym nakłada na nas mandat karny z art. 54 k.w. możemy po prostu odmówić przyjęcia tego mandatu.

Kodeks wykroczeń

Art. 54. Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

W takim przypadku do Sądu zostanie skierowany wniosek o ukaranie, a w ramach toczącego się postępowania będziesz miał możliwość obrony.

Specyfika postępowania w sprawach o wykroczenia wskazuje, że w pierwszej kolejności otrzymasz wyrok nakazowy, w którym zostaniesz uznany za winnego popełnienia wykroczenia. Niech ten wyrok Cię nie przestraszy. W tym przypadku powinieneś wnieść sprzeciw od wyroku i wtedy toczy się zwyczajne postępowanie sądowe w ramach którego będziesz mógł przestawić swoje stanowisko.

Wzór sprzeciwu od wyroku nakazowego oraz stanowiska w sprawie o wykroczenie możesz zobaczyć tutaj.

Co jeżeli już przyjąłem mandat karny?

Również w tym przypadku masz możliwość obrony. Możesz złożyć do sądu rejonowego wniosek o uchylenie mandatu karnego przedstawiając stanowisko z jakiego powodu nałożona na ciebie kara jest bezpodstawna i dlaczego powinna zostać uchylona. Wniosek ten składasz w terminie 7 dni od dnia przyjęcia mandatu.

Wzór wniosku o uchylenie mandatu karnego możesz zobaczyć tutaj.

Co jeżeli termin do złożenia wniosku już upłynął?

Również w tym przypadku nie jesteś pozostawiony bez ochrony prawnej. Co do zasady uchylenie mandatu karnego następuje na wniosek ukaranego jego, ale mandat może również zostać przez sąd uchylony z urzędu.

Oznacza to, że jeżeli sąd uzna, że przedstawione przez Ciebie argumenty są trafne i nałożono na Ciebie mandat bez podstawy prawnej to pomimo upływu terminu do złożenia wniosku o uchylenie mandatu Sąd sam może podjąć taką sprawę i prowadzić ją z urzędu.

Wzór wniosku o uchylenie mandatu karnego z urzędu możesz zobaczyć tutaj.

Co jeszcze mogę zrobić?

Kwestie niekonstytucyjności wprowadzonych zakazów zostały również zauważone przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który apelował do rządzących o zmianę przepisów w tym zakresie w taki sposób, aby wprowadzone ograniczenia były zgodne z Konstytucją.

Rzecznik Praw Obywatelskich może podejmować czynności we wszystkich sprawach w których dochodzi do łamania podstawowych wolności i praw człowieka i obywatela. Tym samym, możesz zwrócić się do Rzecznika aby w ramach posiadanych kompetencji podjął czynności w Twojej sprawie.

Wzór wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich możesz zobaczyć tutaj.

Kara administracyjna nakładana przez sanepid

Odrębną, niezależną od mandatu kwestią jest kara administracyjna nakładana przez sanepid. Może być tak, że otrzymamy mandat i niezależnie od tego zostanie wobec nas wszczęte postępowanie przed sanepidem. Może być też tak, że policja nas nie ukarze, a sanepid i tak rozpocznie przeciwko nam postępowanie. Szczegóły opiszemy w kolejnym artykule.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here