Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników z FGŚP

103
169194
dofinansowanie wymagrodzeż z FGŚP - przestój pracownika

Tarcza antykryzysowa (pakiet antykryzysowy) obejmuje szereg rozwiązań dla przedsiębiorców, o których przeczytasz tutaj. Jednym z nich jest art. 15g ustawy COVID-19, który dotyczy trzech form pomocy przedsiębiorcom:

 • wprowadzenia przestoju ekonomicznego i zmniejszenia do 50% wynagrodzenia pracownikowi, który nie wykonuje pracy;
 • ograniczenia wymiaru czasu pracy do 20%, a co za tym idzie proporcjonalnego zmniejszenia pensji pracownika;
 • otrzymania dofinansowania wynagrodzenia i dofinansowania składek na ubezpieczenie społeczne z FGŚP.

Jak czytać nasze poradniki?

Korzystaj z powyższego spisu treści. Klikając w niego możesz przejść do poszczególnych fragmentów artykułu.
Zmiany wynikające z Tarczy 2.0. opisaliśmy w osobnym akapicie o nazwie “7. Tarcza 2.0. Zmiany od 18.04.2020 r.”. Ponadto skreśliliśmy nieaktualne treści. Na pomarańczowo zaznaczyliśmy definicje, które wyjaśniamy na końcu artykułu. 

PRZYKŁAD / WSKAZÓWKA

W artykułach posługujemy się też przykładami i wskazówkami, które wyróżniamy wizualnie.

Nowa ustawa jest bardzo skomplikowana i pełna błędów. Skorzystanie z opisywanych form pomocy może być uzależnione od szybkości złożenia wniosków i ich poprawności. Nie ryzykuj i skorzystaj z naszych porad telefonicznych i wzorów pism. Omawiana ustawa wprowadza również szereg innych form pomocy dla przedsiębiorców. Możemy przygotować ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. W tym celu skontaktuj się z nami.

Co zrobić, żeby skorzystać z art. 15g ustawy?

W przypadku każdej z trzech ww. form pomocy przewidzianej w art. 15g ustawy, trzeba spełnić podobne przesłanki. Ich spełnienie musi nastąpić łącznie.

Przesłanki:

 1. nastąpił spadek obrotów o 15% (wg Kryterium I) lub o 25% (wg Kryterium II);
 2. spadki obrotów są następstwem wystąpienia COVID-19;
 3. z pracownikami zawarto porozumienie, w trybie opisanym w art. 15g ust. 11 ustawy;
 4. zgodnie z zawartym porozumieniem, pracownik nie wykonuje pracy z przyczyn, które go nie dotyczą (przestój ekonomiczny) lub pracownikowi zredukowano wymiar czasu pracy.

Czym jest spadek obrotów?

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Skoro w ustawie wskazano kryterium ilościowe i wartościowe, niezależnie od branży oraz tego, czy spadek dotyczy towarów czy usług, możliwe jest przyjęcie różnych sposobów obliczenia ww. spadku.

PRZYKŁAD

Sprzedajemy surowiec, którego cena z roku na rok wzrosła o 60%. Nasza sprzedaż w ujęciu wartościowym wzrosła, ale wzrosły też nasze koszty, ponieważ wzrósł koszt zakupu. W takim przypadku jedyną rozsądną formą jest przyjęcie kryterium ilościowego rozumianego np. jako spadek ilości sprzedawanego surowca.

Powody spadku obrotów

Bardzo ważne jest to, żeby spadek obrotów był związany z wystąpieniem COVID-19. Jeśli więc dana branża ma charakter sezonowy i możliwe jest wykazanie dużego spadku obrotów z miesiąca na miesiąc, bez związku z koronawirusem, to przesłanki z ustawy nie będą spełnione.

PRZYKŁAD

Serwis motoryzacyjny w styczniu zawsze wykazuje zwiększone przychody w stosunku do lutego ze względu na liczne wymiany akumulatorów. Każdego roku przychodu w lutym są co najmniej o 25% niższe niż w styczniu. Nie jest to jednak efekt COVID-19. Wpływ koronawirusa na przychody nie jest przyjmowany bez wykazania i należy go w jakiś sposób udokumentować.

Jak obliczyć spadek obrotów?

Kryterium I polega na porównaniu 2 kolejnych miesięcy w 2020 r. do 2 miesięcy w 2019 r.
Kryterium II polega na porównaniu 1 miesiąca w 2020 r. do poprzedniego miesiąca w 2020 r.

KRYTERIUM I. JAK OBLICZYĆ SPADEK OBROTÓW?

a. Wybieramy przedział czasowy po 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.

PRZYKŁAD

Planujemy złożenie wniosku 03.04.2020 r., więc okres 2 miesięcy musimy wyznaczyć w przedziale po 01.01.2020 r. do 02.04.2020 r.

b. W ww. przedziale wybieramy 2 kolejne miesiące.

WSKAZÓWKA

Nie musi to być miesiąc liczony od pierwszego dnia miesiąca np. luty i marzec (od 01.02.2020 r. do 31.03.2020 r.), choć w praktyce to właśnie marzec będzie miesiącem, w którym nastąpił spadek obrotów z uwagi na COVID-19.

Można rozpocząć liczenie 2 miesięcy od dowolnego dnia miesiąca np. od 04.02.2020 r. albo od 15.02.2020 r. W takim przypadku przyjmuje się, że miesiąc = 30 dni. Dni najlepiej policzyć „ręcznie”, czyli skreślając je w kalendarzu i licząc do 30. Unikniemy wtedy niepotrzebnych pomyłek. Przykładowo 2 miesiące liczone od 04.02.2020 r. to okres od 04.02.2020 r. do 03.04.2020 r. W takim przypadku wniosek możemy złożyć najwcześniej 04.04.2020 r.

c. Porównujemy wybrany okres 2 miesięcy do identycznego okresu 2 miesięcy rok wcześniej. Spadek obrotów musi wynieść co najmniej 15%.

PRZYKŁAD

Wybraliśmy jako podstawę obliczeń okres od 04.02.2020 r. do 03.04.2020 r. Obroty w tym okresie wyniosły 100.000 zł. Z kolei w okresie od 04.02.2019 r. do 03.04.2019 r. obroty wyniosły 135.000 zł. Obliczenia można wykonać proporcją:
135.000 -> 100%
100.000 -> ?
? = (100.000 x 100%) / 135.000
? = 10.000000 / 135.000
? = 74,07%
100% – 74,07% = 25,93%
Obroty w przyjętym okresie za 2020 r. spadły o 25,93% w stosunku do tego samego okresu w 2019 r.

KRYTERIUM II. JAK OBLICZYĆ SPADEK OBROTÓW?

a. Wybieramy przedział czasowy po 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.

PRZYKŁAD

Planujemy złożenie wniosku 03.04.2020 r., więc okres 2 miesięcy musimy wyznaczyć w przedziale po 01.01.2020 r. do 02.04.2020 r.

b. W ww. przedziale wybieramy 1 miesiąc.

WSKAZÓWKA

Nie musi to być miesiąc liczony od pierwszego dnia miesiąca np. luty. Można rozpocząć liczenie 1 miesiąca od dowolnego dnia miesiąca np. od 04.02.2020 r. albo od 15.02.2020 r. W takim przypadku przyjmuje się, że miesiąc = 30 dni. Dni najlepiej policzyć „ręcznie”, czyli skreślając je w kalendarzu i licząc do 30. Unikniemy wtedy niepotrzebnych pomyłek. Przykładowo 1 miesiąc liczony od 04.02.2020 r. to okres od 04.02.2020 r. do 04.03.2020 r. W takim przypadku wniosek możemy złożyć najwcześniej 05.04.2020 r.

c. Porównujemy wybrany okres 1 miesiąca do poprzedniego miesiąca. Spadek obrotów musi wynieść nie mniej niż 25%.

PRZYKŁAD

Jeśli przyjęliśmy, że wybranym miesiącem jest luty jako miesiąc kalendarzowy (od 01.02.2020 r. do 29.02.2020 r.) to porównujemy go do stycznia (od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.). Jeśli przyjęliśmy, że miesiącem będzie wybrany przez nas okres 30 dni (np. od 05.03.2020 r. do 03.04.2020 r.) to porównujemy go do poprzednich 30 dni (od 04.02.2020 r. do 04.03.2020 r.).

UWAGA. W ustawie przyjęto nietypowy i mylący sposób zapisu dat poprzez sformułowanie, że okres, w którym obliczamy spadek obrotów to okres „z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r.”. Dosłowne rozumienie tego przepisu kazałoby w ogóle nie ujmować miesiąca stycznia w obliczeniach (pierwszy miesiąc kalendarzowy przypadający po 01.01.2020 r. to luty). Dla bezpieczeństwa, ewentualne obliczenia należy zacząć co najmniej od 02.01.2020 r. (i przyjąć za miesiąc kolejne 30 dni), nie zaś od 01.01.2020 r. Co prawda we wzorze wniosku przygotowanym przez WUP można podać datę „od 01.01.2020 r.”. Wniosek został więc przygotowany w sposób sprzeczny z ustawą.

Porozumienie z pracownikami

Porozumienie reguluje warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy.
U większości pracodawców nie ma organizacji związkowych ani zakładowych organizacji związkowych, w związku z czym należy zawrzeć porozumienie z przedstawicielami pracowników. Ustawa opisuje to w następujący sposób:

„Porozumienie zawiera pracodawca oraz (…) przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy (…); w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy”.

W praktyce najlepiej sporządzić oświadczenie, w którym pracownicy wskazują zgodnie konkretne osoby jako swoich przedstawicieli i przedstawiciele ci zawrą porozumienie z pracodawcą. Co istotne, ustawa mówi o „przedstawicielach”, a nie „przedstawicielu”. W celu uniknięcia wątpliwości, jeśli mamy taką możliwość, najlepiej żeby porozumienie było zawarte z co najmniej dwoma przedstawicielami pracowników.

Porozumienie obejmuje co najmniej:

 • grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;
 • obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;
 • okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Przy zatrudnianiu niewielkiej liczby pracowników zasadne jest wskazanie konkretnych stanowisk pracy objętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Kopię porozumienia przekazuje się właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. Wzór porozumienia z pracownikami znajdziesz tutaj.

Zmniejszenie wynagrodzenia do 50%

Jest to możliwe, jeśli konkretni pracownicy nie wykonują pracy, w efekcie przestoju ekonomicznego i zostanie zawarte porozumienie opisane w art. 15g ustawy COVID-19.

UWAGA. Wynagrodzenie można zmniejszyć, ale nadal nie może być ono niższe niż wynagrodzenie minimalne, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. „Z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy” oznacza, że jeśli pracownik pracował na 0,8 etatu to obniżone wynagrodzenie nie będzie mogło być niższe niż 80% wynagrodzenia minimalnego.

Ograniczenie wymiaru czasu pracy o 20%

Jeśli praca dla pracownika jest, ale w mniejszym wymiarze niż dotychczas należy rozważyć obniżenie wymiaru czasu pracy. Obniżenie może mieć miejsce o nie więcej niż 20%. Obniżenie czasu pracy nie może doprowadzić do tego, że pracownik będzie pracował na mniej niż 0,5 etatu.

Dofinansowanie wynagrodzeń i składek z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Przyznanie świadczeń z FGŚP wymaga odrębnego wniosku przedsiębiorcy (art. 15g ust. 1) składanego do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy (art. 15g ust. 20).

Przesłanki dofinansowania

Aby skorzystać z dofinansowania należy spełnić opisane wyżej przesłanki uprawniające do zmniejszenia wynagrodzenia i / lub ograniczenia wymiaru czasu pracy. Ponadto trzeba spełnić łącznie następujące, dodatkowe przesłanki:

 1. przedsiębiorca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy (za III kwartał 2019 r. i wcześniej);
 2. nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;
 3. wynagrodzenie, które ma być dofinansowane nie może być wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2020 r., ogłoszonego przez GUS (około 15000 zł brutto). Za punkt odniesienia przyjmujemy wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek.

Wysokość i czas dofinansowania

Pieniądze wypłacane są przez maksymalny łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku (art. 15g ust. 16).

W zakresie dofinansowania do wynagrodzenia, zależy ono od tego, czy dotyczy przestoju i związanego z nim zmniejszenia wynagrodzenia do 50 % (sytuacja nr 1), czy też redukcji wymiaru czasu pracy do 20 % (sytuacja nr 2).

Sytuacja nr 1

Dofinansowanie wynosi 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy (art. 15g ust. 7).

PRZYKŁAD

Pracownikowi pracującemu na cały etat, objętemu przestojem, zmniejszyliśmy pensję z 3000 zł brutto do 2600 zł brutto*. Dofinansowanie do pensji wyniesie 1300 zł brutto + składki (przykład ramka niżej).

Pracownikowi pracującemu na 0,5 etatu, objętemu przestojem, zmniejszyliśmy pensję z 2000 zł brutto do 1300 zł brutto. Dofinansowanie do pensji wyniesie 650 zł brutto, czyli połowę pensji minimalnej, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika (2600 zł x 50% x 0,5 etatu) + składki (przykład ramka niżej).

Sytuacja nr 2

Dofinansowanie wynosi nie więcej niż 50 % „nowego” wynagrodzenia pracownika, przy czym nie może być to kwota wyższa niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2020 r., ogłoszonego przez GUS, czyli około 5000 zł (art. 15g ust. 10).

Dofinansowanie składek

Zarówno w sytuacji nr 1 jak i w sytuacji nr 2 przedsiębiorcy przysługują też środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników „od przyznanych świadczeń” tj. od dofinansowanych części wynagrodzeń.

PRZYKŁAD

Pracownik z pensją minimalną trafia na przestój. Nie może dostawać mniej niż 2600 zł brutto, więc kwota płacona przez pracodawcę nie zmienia się. 

Łączna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 1533,09 zł, na którą składa się 1300 zł brutto dofinansowania do pensji (50% z 2600 zł brutto) i 233,09 zł dofinansowania na składki po stronie pracodawcy (50 % z kwoty 466,18 zł, na którą składa się 253,76 zł składki emerytalnej, 169 zł składki rentowej i 43,42 składki wypadkowej przy stawce 1,67%). Obliczenia wykonano na podstawie arkusza Excel udostępnionego przez WUP.

Różnice pomiędzy dofinansowaniem od starosty (PUP) a FGŚP

Zbliżoną regulację przyjęto przy dofinansowaniach od starosty (z Powiatowego Urzędu Pracy), przy czym:

 • w dofinansowaniu z FGŚP są dwa sposoby obliczania spadku przychodów, a przy środkach od starosty jest jeden sposób;
 • w dofinansowaniu z FGŚP wymagane są niższe procentowe spadki przychodów;
 • w dofinansowaniu z FGŚP konieczne jest zawarcie porozumienia z pracownikami;
 • w dofinansowaniu z FGŚP dofinansowane mogą być jedynie pensje pracowników objętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Dofinansowanie od starosty opisujemy w tym artykule.

Tarcza 2.0. Zmiany od 18.04.2020 r.

BYŁO

JEST

Podmiotem uprawnionym do uzyskania wsparcia był przedsiębiorca.

Podmiotem uprawnionym do uzyskania wsparcia jest przedsiębiorca, organizacja pozarządowa, inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz państwowe osoby prawne.

Sens zmiany: poszerzenie zakresu uprawnionych.

Dofinansowanie udzielane było przez okres 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Dofinansowanie udzielane jest przez okres 3 miesięcy od miesiąca złożenia wniosku.

Sens zmiany: uproszczenie okresów rozliczeń, tak żeby obejmowały pełne miesiące kalendarzowe, a nie okresy rozpoczynające się od innego dnia niż pierwszy dzień miesiąca.

Obostrzenia w zakresie rozwiązania umowy z pracownikiem po zakończeniu dofinansowania (odpowiednie stosowanie art. 13 pkt 2 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, który nakazuje nie zwalniać pracownika po okresie dofinansowania, przez okres równy okresowi dofinansowania).

Wyłączenie obowiązku odpowiedniego stosowania art. 13 pkt 2 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Sens zmiany: sporny. Może być rozumiany albo jako zmniejszenie obowiązków po stronie przedsiębiorcy, albo jako usunięcie wątpliwości w zakresie odesłania do przepisów Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Odesłanie dotyczy tylko i wyłącznie zasad „wypłaty i rozliczania”, a nie warunków bezzwrotnego charakteru wsparcia. Aktualnie nie powinien mieć zastosowania § 2 ust. 2 pkt 2 umowy z WUP. Sugerujemy aneksowanie umowy.

Pomoc prawna

Naszym celem jest udzielanie specjalistycznej pomocy prawnej przy wykorzystaniu najnowszych technologii i zapewnieniu pomocy każdemu klientowi, niezależnie od budżetu.

Tabela porównawcza

Tabela, w której na podstawie 17 kryteriów porównujemy formy pomocy dla przedsiębiorców przewidziane w tarczy antykryzysowej. Bezpłatnie otrzymasz przyszłe aktualizacje tabeli. Możesz ją kupić tutaj.

Łączenie dofinansowań. Poradnik

Dokładne opracowanie dotyczące łączenia form pomocy z ZUS, PUP i FGŚP. Podajemy przykłady, przepisy i stanowiska urzędów. Wszystko zrozumiałym językiem. Poradnik możesz kupić tutaj.

Porozumienie z pracownikami. Dokumenty

Porozumienie z pracownikami konieczne do skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń z FGŚP. Otrzymasz też instrukcję wypełnienia dokumentu, protokół wyboru przedstawiciela pracowników, pismo do inspektora pracy, pismo informacyjne dla pracownika. Dokumenty możesz kupić tutaj.

Subwencje dla firm z PFR, ARP, BGK. Poradnik

Tarcza Finansowa to kolejna forma wsparcia dla przedsiębiorców. Obejmuje m.in. umarzalne pożyczki. Czym się różnią subwencje z PFR, ARP, BGK i Funduszy Europejskich? Które wybrać? Te i różne praktyczne kwestie omawiamy w naszym nowym poradniku. Poradnik możesz kupić tutaj.

UWAGA. Przedsprzedaż w niższej cenie. Program subwencji jest w trakcie akceptacji przez KE. Poradnik otrzymasz do 2 dni od zatwierdzenia subwencji przez Komisję Europejską.

Porady telefoniczne i mailowe

Nie ryzykuj i skorzystaj z naszych porad telefonicznych. Możemy też przygotować ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. W tym celu skontaktuj się z nami mailowo.

Definicje

ustawa COVID-19 – ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374) ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją, która weszła w życie 01.04.2020 r.

pracownik – definicja obejmuje nie tylko osobę zatrudnioną na umowę o pracę, ale również inne osoby, z którymi zawarto umowę, o ile podlegają obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu.

Zgodnie z art. 15g ust. 4 ustawy COVID-19 „pracownikiem (…) jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną”.

FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o którym mowa w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

przeciętne miesięczne wynagrodzenie za I kwartał 2020 r. ogłoszonego przez GUS – ustawa odwołuje się do niego w art. 15g ust. 7 i w art. 15g ust. 10. Przepisy odnoszą się do „przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku”.

„Poprzednim kwartałem” jest I kwartał 2020 r., jednak nie ma jeszcze aktualnych danych GUS.

Zgodnie z art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie: 2) do 7 roboczego dnia drugiego miesiąca każdego kwartału kwotę przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale”.

Aktualnie dysponujemy jedynie informacjami o IV kwartale 2019 r. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 r. „ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5198,58 zł.

Wzory i wnioski do pobrania

Nie istnieją wymagane ustawą wzory wniosków i oświadczeń, ale urzędy przygotowały ujednolicone w skali kraju proponowane wzory, z których korzystają wnioskodawcy. 

Wniosek, umowę i kalkulator dofinansowań ściągnąć ze strony praca.gov.pl lub stron konkretnych WUP lub PUP. Pamiętaj, że wniosek możesz złożyć online na praca.gov.pl.

UWAGA. Nie ma urzędowej formy porozumienia z pracownikami, zawiadomienia okręgowego inspektora pracy i protokołu wyboru pracowników. Dokumenty te możesz zdobyć tutaj.

Jeśli ściągasz dokumenty ze strony innej niż rządowa koniecznie sprawdź ich aktualność. Nowe wersje dokumentów na stronach rządowych oznaczane są na końcu ich nazwy np. poprzez dopisek „v.3.0”, „v.3.4” itd.

Przepisy, na podstawie których przygotowano artykuł

Art. 15g.

1. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, na zasadach określonych w ust. 7 i 10.

2. Przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321) od przyznanych świadczeń, o których mowa w ust. 1.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, musi spełniać kryteria, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669), z zastrzeżeniem, że nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

4. Pracownikiem, o którym mowa w ust. 1, jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

5. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz środki, o których mowa w ust. 2, są wypłacane w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

6. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

8. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

9. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub

2) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

11. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Porozumienie zawiera pracodawca oraz:

1) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 210), z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo

2) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo

3) zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo

4) przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa; w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.

12. Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. W przypadku gdy pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli objęci ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, okręgowy inspektor pracy przekazuje informacje o porozumieniu w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy do rejestru ponadzakładowych układów pracy.

13. W zakresie i przez czas określony w porozumieniu w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się warunków wynikających z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy.

14. W porozumieniu określa się co najmniej:

1) grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;

2) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;

3) okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

15. Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się art. 42 § 1–3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

16. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz środki, o których mowa w ust. 2, przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

17. Do wypłaty i rozliczania świadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz środków, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7–16 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, z wyjątkiem art. 8 ust. 3 pkt 8 tej ustawy, oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

18. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

19. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 16, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

20. Zadania organów administracji wynikające z ust. 1 realizują dyrektorzy wojewódzkich urzędów pracy.

103 KOMENTARZE

 1. Witam a jeśli ktoś założył firmę z dotacji bo musiał np w tym czasie _ i to nastąpiło w połowie kwietnia to żadna pomoc go nie obejmuje z tarczy _czy tacy przedsiębiorcy są całkowicie wykluczeni ?

 2. Pobieram świadczenie przedemerytalne i prowadzę nie rejestrowana działalność gospodarczą rozliczam się z podatku pit 36 wynajmuję lokal za który musiałam zapłacić w czasie pandemii a nie pracowała 2 miesiące. Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość jakiejś pomocy pozdrawiam Zofia.

 3. Czy po wykorzystaniu dofinansowania wynagrodzeń z PUP (kwiecień,maj,czerwiec)mogę się zwrócić do WUP o dofinansowanie na następne 3 miesiące???
  Zatrudniam 4 pracowników na umowę o pracę,w PUP spełniałem wszystkie warunki i dofinansowanie dostałem.

 4. Witam,

  W związku z sytuacją epidemiologiczną Pracodawca od połowy marca wstrzymał wszystkie urlopy po czym wysyła nas na jednotygodniowy urlop w terminie od 01.07 do 30.09 powołując się na tarczę antykryzysową. Czy jest to zgodne?

  Wiem, że 10 dniowy urlop nie musi być wykorzystany w okresie letnim

 5. Jak mamy się teraz rozliczyć z otrzymanej pomocy za kwiecień 2020? Nigdzie nie ma na ten temat żadnych informacji. Pani na infolini poinformowała nas, że na podstawie przelewów przedstawionych do WUP, potwierdzających wypłatę danemu pracownikowi wynagrodzenia. Ale przecież jeśli jesteśmy firmą, która jest również płatnikiem zasiłków, a przecież z potwierdzenia przelewu nie wynika czy to wynagrodzenie w 100 czy może jakiś zasiłek.

 6. witam, Chcę podać spadek obrotów w ujęciu ilościowym (transport osób- ilość sprzedanych biletów) ale wniosek do PUP automatycznie przelicza na zł. Jak mam złożyć taki wniosek? Bardzo proszę o odpowiedź. Czy ktoś miał podobny problem?

 7. Witam, obecnie przebywam na urlopie wychowawczym do dnia 20.05.2020 w pierwszym dniu pracy przechodzę na zwolnienie lekarskie (w związku z ciążą). Pracodawca wymaga abym już teraz podpisała porozumienie związane z obniżeniem wynagrodzenia o 20%. Czy muszę się na to zgodzić? Co mi grozi jeśli tego nie podpisze ? (Zatrudniona jestem na umowie o prace na czas nieokreslony)

 8. Witam, czy pracownik zatrudniony w firmie założonej w sierpniu 2019 ma szanse na dofinansowanie do pensji?’na cokolwiek?

 9. Witam. Jesteśmy przedsiębiorcą. Prowadzę działy specjalne produkcji rolnej. Jest to zgloszone w Urzędzie skarbowym, Urzędzie Statystycznym, w Krusie. Mam nadany nr NIP, REGON. Nie widnieje w CEIDG., bo nie ma takiego obowiazku. Poprostu tej działalności tam się nie rejestruje. Dziś zanioslem wypełnione dokumenty na tzw””pozyczke dla przedsiębiorcy `’. Pani w Urzędzie Pracy nie przyjeja mi tych dokumentów bo nie widnieje w CEIDG i koniec. Nie mogę sie ubiegać o pomoc z tarczy antykryzysowej. Nawet zadnego kwitka nie dala z jakiego powodu mnie odeslal. Proszę o pomoc i poradę.

  • Panie Jacku, wydaje mi się, że pomylił Pan miejsca. Udzielam tutaj niezobowiązujących porad w formie komentarzy w momencie, w którym wystarczy mi czasu po skończeniu wszystkich innych rzeczy. Nie daję ani żadnej gwarancji tego, że komukolwiek takiej porady udzielę, ani tego, że poświęcę na analizę sprawy w komentarzu napisanym pod postem na internecie, wystarczająco dużo czasu.

 10. Dzień dobry.Mam pytanie mojej sytuacji z tytułu pandemii zostaliśmy wysłani na początku na urlopy płatne Teraz ostatnie dwa tygodnie Kwietnia mieliśmy bezpłatnego w między czasie proszony byłem o przyjazd by podpisać nową umowę o zmniejszenie z pełnego etatu do 1/4 na co się zgodziłem, i podpisałem urlop kolejny tym razem bezpłatny na dwa miesiące co wtej kwestii można teraz zrobić za Kwiecień będę miał tylko zapłacone za dwa pierwsze tygodnie miesiąca pozostałe dwa miesiące będą bez wypłaty nieromawiali ani nieproponowali postojowego, miałem nadzieję na załapanie się z pomocy antykrysowej że firma stanie na wysokości zadania i że mimo przestoju będziemy mieć mniejsze wypłaty ale ze będą, ponoć jakoby tylko ci pracownicy co pracują mają możliwość i mogą skorzystać z pomocy antykrysowej dopłat od Państwa do swoich wypłat tak mi dziś powiedzieli z pracy telefonicznie, część niewielka pracowników pracuję u nas w ma Donaldzie co są wstanie wszystkie stanowiska pracy obsłużyć,a co znami pozostałymi wysłanymi na urlopy bezpłatne,niemają na tyle ruchu zamówień byśmy mogli wszyscy z powrotem pracować ponoć po poprawie większego ruchu zamówień mam stopniowo wracać do pracy działa tylko u nas okienko ci obsługuje samochody proszę o szybką odpowiedź.

 11. W związku z osiągnieciem wieku emerytalnego pracodawca zaproponował mi podpisanie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o pracę. Porozumienie zawarto 17.02.2020r.
  Pracodawca i pracownik zgodnie oświadczyli iż z dniem 27.04.2020w trybie art. 30 paragraf 1 KP rozwiązują umowę zawartą na czas nieokreślony. W okresie od dnia 18.02.2020 do 27.04.2020 Pracodawca zwalnia pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. ( Zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika)
  W dniu 17.04.2020 Pracodawca poinformował mnie telefonicznie , że został mi obniżony etat do 4/5 i tym samym zostało mi obniżone wynagrodzenie z uwagi na Tarczę Antykryzysową że dotyczy to wszystkich pracowników w dziale mnie również. Jak się okazało pracodawca poświadczył nieprawdę ponieważ w moim dziale .jednej z pracownic nie obniżył ani etatu ani wynagrodzenia Pracownica ta tak ja nabyła praw emerytalnych ja w styczniu 2020 ona w lutym 2020 i jej nie obniżono wynagrodzenia ani etatu.

  Moje pytanie
  Czy pracodawca postąpił słusznie ?
  1. Dlaczego w moim przypadku moc prawną maja dwa porozumienia ?? ale tylko każde z nich połowicznie- porozumienie Pracodawcy ze mną z dnia 17.04.20120 rozwiązuje ze mną umowę o pracę przy tym nie dotrzymuje warunków tego porozumienia co do zachowania prawa do wynagrodzenia , ponieważ zastosowano wobec mnie drugie Porozumienie przedstawicieli Pracowników z Pracodawcą pod które również jestem podciągnięta i ono zabiera mi część wynagrodzenia nie gwarantując przy tym miejsca pracy bo moje pierwsze porozumienie z Pracodawcą kończy mój stosunek pracy 27.04.2020 . Jak to prawo działa wstecz ?Jak jest pracownik chroniony . Czemu w moim przypadku są stosowane dwa Porozumienia czy to jest zgodnie z prawem?

 12. Dzień dobry. Przy tarczy 2 będzie można wziąć kredyt. Prowadzą lokal gastronomiczny -restaurację. Na stałe mam 3 ludzi, plus nas dwóch właścicieli i dziewczyny na umowę zlecenie. Dlaczego przy kryteriach otrzymania pożyczki, moja i żony /obaj jesteśmy na emeryturach, co podobno nie ma znaczenia/ osoby nie są brane pod uwagę jako osoby pracujące. Załóżmy 100% braku dochodów tj przy 3 pracownikach 108tyś. Pytanie dlaczego nie mogę mnie z żoną doliczyć jako osoby pracującej? Albo czegoś nie wiem.Dziękuję za odpowiedz.

  • Przepis wyraźnie wskazuje kogo uznajemy za pracownika i trzeba się go trzymać. Zależnie od formy prawnej Państwo mogą rozważać inne, dodatkowe formy pomocy. W celu przejrzystego porównania form pomocy proponuję kupno tego: https://sklep.maszprawo.org.pl/strona-glowna/28-tabela-porownawcza-wzory-pism.html.
   Tabela – na podstawie kilkunastu kryteriów – jasno opisuje z jakich form dofinansowań / zwolnień można skorzystać, a z jakich nie. Można np. zaznaczyć sobie pola, które się spełnia i na tej podstawie zdecydować.

 13. Witam moja firma ma spadek
  nastąpił spadek obrotów o 15% (wg Kryterium I) i spadki obrotów są następstwem wystąpienia COVID-19;
  Do kogo złożyć dokumenty ? Jaki organ zajmuje się tarczą ?

 14. Arkusz Excel, tabela gdzie jest pytanie czy pracownik korzysta ze zwolnienia z ZUS tak(1), nie (0). Czy to chodzi o to, czy ubiegaliśmy się o zwolnienie w opłacaniu składek na ZUS w związku COVID-19?

 15. Dzien dobry.
  Jestem na emeryturze i prowadzę dzialalnosc/jednoosobowa/. Zawiesiłam te działalność na czas nieokreślony. Czy mogę skorzystać z dofinansowania?

 16. witam prowadze salonh fryzjesrski nhapisalam o zwolnhienhie mnhie i pracownhice ze skladek zus i postojowe dla siebi…..e.. pracownhica zatrudnhionha od 1 marca nha umowe zlecenhie stawka bgodzinhowa wedlubg przepracowanhycnh bgodzin…..ja tez pracuje nha stanhowisku….czy nalezy mi sie wynhabgrodzenhie dla pracownhikow obgjetycnh postojem i czy mojej pracownhicy nhalezy sie to dofinhanhsowanhi i w ja kiej wysokosci gdzie zlozyc wnhiosek do pupczy wup

 17. Czy pracownik otrzymujace minimalne wynagrodzenie 2600 brutto po obniżeniu wymiaru o 20% powinien otrzymać 2080 zł czy musi mieć nadal zagwarantowane wynagrodzenie minimalne 2600.?

  • 2080 zł brutto. W przepisie jest sformułowanie, że chodzi o minimalną, ale „z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy”, więc skoro mamy zamiast 1 -> 0,8 to tak samo 2600 -> 2080.

 18. Czy z dofinansowania FGŚP może skorzystać spółka z o.o., której jedyny pracownik to prezes, który też jest udziałowcem (ale nie jedynym, 50%). Mógłby mu zostać obniżony wymiar czasu pracy i odpowiednio wynagrodzenie. Czy są jakieś przepisy, które by wyłączały taką sytuację? Jak zawrzeć porozumienie – prezes sam ze sobą, a może przez pełnomocnika? Czy oferowany tutaj do zakupu pakiet z porozumieniem nada się do takiej sytuacji?

 19. Dzień dobry,

  Wnioskowałam o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy o 20%-wcześniej nie mogłam się starać o zwolnienie z ZUS gdyż mam zgłoszonych 11 pracowników. W tarczy 2.0 mogę wnioskować o zwolnienie z 50% składek za siebie i pracowników i jak to się ma do dofinansowania z WUP który wg umowy ma pokryć 50% należnych składek za pracowników? Wniosek złożyłam w zeszłym tygodniu, nie otrzymałam jeszcze żadnej odpowiedzi

 20. Witam, Prowadzę działalność którą założyłem 17 stycznia 2020 roku , jest to pub który jest teraz zamknięty lecz działalność nie zawieszona .Czy po tak krótkim czasie prowadzenia działalności mogę starać się o dofinansowanie donwyplat dwóch moich pracowników których mam zatrudnionych na pół etatu?

  • To nie ma znaczenia. Jeśli moment rozpoczęcia DG nie uniemożliwia wykonania obliczeń na potrzeby spadku obrotów, to nie ma problemu.

 21. Witam.
  Mam pracownika na 0.5 etatu. Marzec i kwiecień spadek o ponad 90 procent co do poprzedniego roku. Pracownica w maju rodzi i przechodzi na urlop macierzyński. Chce jednak pracować na umowę zlecenie od czerwca. Czy macierzyński koliduje w jakiś sposób z pozyskaniem dofinansowania np. Pożyczki do 5 tyś zł oraz dopłaty do wypłaty na miesiąc marzec i kwiecień z UP? Pozdrawiam

  • Nie ma związku z pożyczką. Odnośnie dofinansowań gdzie rekompensowano by ZUS to w momencie jak ZUS „przejmuje” pracownika, to dofinansowanie do ZUS – w tym zakresie – się nie należy.

 22. Wypełniając wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy do Powiatowego Urzędu Pracy ( z tzw. Tarczy antykryzysowej ) pojawia się ważne pytanie:
  Z jakiego okresu obliczyć spadek obrotów ?
  przypadku porównania obrotów z 2 kolejnych miesięcy w 2020 r. do 2 miesięcy w 2019 r., przy założeniu, że miesiąc zaczyna się od dowolnego dnia miesiąca ( w trakcie miesiąca ), przy czym miesiąc to 30 dni.
  Planujemy złożenie wniosku 26.04.2020r., ponieważ na 25.04.2020r. obroty spadną o co najmniej 30% i w związku z tym pojawia się pytanie:
  Który z podanych poniżej sposobów liczenia okresów jest prawidłowy?
  Sposób liczenia nr 1:
  od 26.02.2020r. do 25.04.2020r. ( 60 dni )
  do 25.02.2019r. do 25.04.2019r. ( 60 dni )

  Sposób liczenia nr 2:
  od 26.02.2020r. do 25.04.2020r. ( 60 dni )
  do 26.02.2019r. do 25.04.2019r. ( 59 dni )

  Sposób liczenia nr 3:
  od 26.02.2020r. do 25.04.2020r. ( 60 dni )
  do 26.02.2019r. do 26.04.2019r. ( 60 dni )

  Proszę o szybką odpowiedź ( z uwagi na to , że 2020r. jest rokiem przestępnym i luty ma 29 dni ), ponieważ termin naboru jest tylko 14 dni i chcemy zdążyć ze złożeniem wniosku.
  Dziękuję

 23. Dzień dobry. Czy przysługuje mi jakaś pomoc dla prowadzących działalność pozarolniczą? Jestem samozatrudniony i opłacam składki w KRUS.

  • Nie jest to temat tego artykułu. Proszę przeczytać pozostałe. Jak najbardziej jakaś pomoc może przysługiwać, ale zależy to od spełnienia przesłanek. Proszę przeczytać artykuł o pożyczce, postojowym dla przedsiębiorcy i o dofinansowaniu dla samozatrudnionego od starosty.

 24. Dzień dobry,
  W grudniu 2019 otrzymalismy zaliczkę 5000 zł do usługi która zakończyła się w kwietniu br. W kwietniu została wystawiona faktura końcowa gdzie uwzględniono 5000 zł zaliczki z grudnia i 6000 zł dopłaty. Czy licząc obroty w kwietniu powinniśmy wziąć pod uwagę wartość 6000 zł czy 11000 zł ?

  • To zagadnienie na gruncie pojęcia przychodu i tego czy rozliczany jest zgodnie z prawem podatkowym czy inaczej. Wymagałoby to analizy prawnej. Skrótowo rzecz ujmując jeśli Państwa forma opodatkowania zakłada przekazywanie informacji o przychodzie do urzędu skarbowego to proszę bazować na tych informacjach. Jeśli nie, to trzeba sprawę porządnie, najrozsądniej odpłatnie u nas / u prawnika / w biurze rachunkowym, przeanalizować.

 25. Jestem właścicielem lokalu i wynajmuje go co jest jedynym moim źródłem utrzymania , na działalność gastronomiczną która została zatrzymana i podnajmujący nie chcą płacić czynszu ,z jednej strony ich rozumiem ,ale ja muszę z czegoś żyć czy ja mogę ubiegać się o jakieś dofinansowanie ?do tej pory płaciłem podatek zryczałtowany od wynajmu dla US ale nie prowadzę działalności gospodarczej

 26. Czy pracownikowi w okresie ochronnym przedemerytalnym mozna w nastepstwie covid-19 obnizyc wymiar czasu pracy o 20% i tym samym obnizyc o tyle samo jego wynagrodzenie? Czy musi byc na to zgoda takiego pracownika i co w wypadku jezeli sie nie zgodzi?

  • Wstępnie nie widzę przeszkód, ale wymagałoby to wykonania analizy prawnej, ponieważ nowa ustawa na to nie odpowiada, a żaden z WUP nie przygotował wytycznych w tym zakresie.

 27. Jak mam liczyc 60 dni? np. od 14 kwietnia 60 dni wstecz? i tak samo w 2019 od 14 kwietnia 60 dni wsztecz? czy od np 15lutego w 2019 i 15 lutego w 2020 po 60 dni?, niestety rok przestępny nam przesunie pokrycie się dni

   • Porównujemy wybrany okres 2 miesięcy do identycznego okresu 2 miesięcy rok wcześniej. Spadek obrotów musi wynieść co najmniej 15%.

    nie da się bo w tym roku luty ma 29 dni i niestety daty nie pokrywają się

 28. Ustawodawca nie wziął też pod uwagę, że 2020 jest rokiem przestępnym i mamy dodatkowy dzień w lutym. Czy jeśli chcemy wybrać okres od połowy lutego do połowy kwietnia to 2×30 ma się tyczyć 2019 czy 2020 roku?

 29. witam, moja firma ma przestój, salon kosmetyczny, przychód w marcu spadł w porównaniu z lutym o 54%. 3 pracownoków jest na minimalnej krajowej 2600, pomimo braku klientów od poowy marca zapłaciłem pracownikom równiez 2600, poł miesiąca niepracowali i dalej neipracuja bo rząd kazał zamknąć salony, czy przysługuje mi dofinansowanie z tytułu przestoju choc nie zmeniejszyłem wypłat?

  • Aby skorzystać z tego dofinansowania trzeba wprowadzić przestój / ograniczony wymiar czasu prawy. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby teraz Pan to zrobił. Jeśli nie chce Pan robić przestoju to dążyłbym do uzyskania dofinansowania od starosty. W celu przejrzystego porównania form pomocy proponuję kupno tego: https://sklep.maszprawo.org.pl/strona-glowna/28-tabela-porownawcza-wzory-pism.html.
   Tabela – na podstawie kilkunastu kryteriów – jasno opisuje z jakich form dofinansowań / zwolnień można skorzystać, a z jakich nie. Można np. zaznaczyć sobie pola, które się spełnia i na tej podstawie zdecydować.

   • przestój mam, o połowy marca nie wystawiłem anijednego paragonu, salon jets zamkniety ale pracownice otryzmują cały czas wynagordzenie 2600 brutto bo nie moge im go obniżeć bo takie mają na umowe o pracę.
    także czy jak mam przesój ale nie obniżam pensji mog dostać dofinansowanie?

    • Opisuje to artykuł. Proszę zawierać z nimi porozumienie i składać wniosek do FGŚP. Ewentualnie trzeba porównać czy bardziej opłacalna nie będzie pomoc od starosty.

 30. Do banku potrzebuję zaświadczenia o niezaleganiu że składkami. Wiadomo jak będzie wyglądało takie zaświadczenie jeśli korzystam z tarczy antykryzysowej?

 31. Dzień dobry
  W wykazie pracowników, który należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie do pensji pracowników z WUP czego bym nie wpisywała w zakładce „obroty” w pozycji „dzień, od którego liczony jest spadek obrotów” cały czas wyskakuje mi błąd, że data musi być niewcześniejsza niż 1 stycznia 2019 lub data jest w złym formacie. Format wpisuje taki jaki jest podany, data też nie jest wcześniejsza. Jak uzupełnić to pole?

  W przypadku gdy zatrudniony jest 1 pracownik, czy zawarte z nim porozumienie również musi być dostarczone do Inspekcji Pracy ? Występuje przestój w pracy.

  • Tak, musi być dostarczone. Co do dat, na różnych komputerach ustawiony format daty może być różny np. 30.12.2019 / 2019-12-30 / 30-12-2019. Np. w Windowsie 8 i wyższych wersjach można wyszukać opcję „Wyświetl bieżący format daty i godziny”.

 32. Czy w przypadku jeśli w połowie marca z pracownikami (Aby ich nie zwalniać – brak możliwości działania restauracji) zmieniłem umowy na 1/2 etatu (1300zł brutto) to czy:

  a) pomoc finansową można otrzymać dopiero na pensje od dnia podpisania z przedstawicielem pracowników porozumienia tj. np od 10.IV (czyli na wypłaty pensji z marca (wypłacane w kwietniu) nie otrzymam dofinansowania)?
  b) skoro pracownicy już mają tylko 1/2 etatu i 1300zł brutto to pomoc będzie liczona w wysokości 50% od tej kwoty?
  c) jeżeli jednak FGŚP dofinansuje pensje marcowe – to w jaki sposób je liczyć/wpisać do excela(załącznik do wniosku) skoro w połowie miesiąca zrobiliśmy redukcję etatów z 1/1 do 1/2 – co za tym idzie inne kwoty .
  d) skoro firma ma przesyłać co miesiąc dane o pracownikach(wartościach) to czy instytucja WUP nie przyczepi się do tego, że w marcu były większe kwoty (wynikające z wyższej 1/1 etatu w 1szej połowie marca) niż w kwietniu?. Ilość osób pracujących się nie zmienia
  e) jeśli w marcu 1 osobę zwolniłem (porozumienie stron) to po prostu do wniosku jej nie wpisywać ?

  • Pana pytania są bardzo obszerne. Ze względu na aktualny nakład pracy i skomplikowany charakter regulacji nie jesteśmy w stanie niezobowiązująco udzielać porad prawnych. W związku z tym sugerujemy jedno z poniższych rozwiązań:
   1. ponowną lekturę artykułu, który dotyczy sprawy. Być może jest w nim zawarta odpowiedź;
   2. napisanie komentarza pod artykułem. Staramy się na nie odpowiadać, żeby ta wiedza była dostępna publicznie. Niemniej jednak tak odpowiedź może zająć 1-3 dni i rzadko odpowiadamy na tak obszerne pytania;
   3. skorzystanie z naszej odpłatnej porady lub jednego ze wzorów pism dostępnych pod adresem https://sklep.maszprawo.org.pl/13-tarcza-antykryzysowa.
   4. zwrócenie się do nas mailowo z pytaniem o wycenę usługi dostosowanej do Pana sytuacji.

   W szczególności proponuję nasze gotowe produkty, czyli tabelę porównującą formy pomocy, poradnik dotyczący łączenia form pomocy oraz inne dokumenty. Wszystkie dostępne są pod poniższym linkiem:
   https://sklep.maszprawo.org.pl/13-tarcza-antykryzysowa.

 33. Witam, jakie formy pomocy przysługują osobie która:
  29.01.2020 zawarła umowę zlecenia na czas od 01.03.20 do 31.03.2020. Nadmienię, że z powodu epidemii-braku zleceń nastąpiła utrata pracy-brak przedłużenia umowy zlecenia/zawarcia umowy o pracę.
  W okresie 13.01.2020-21.02.2020 osoba ta była zatrudniona na umowie o pracę w innej firmie, zaś za rok 2019 zatrudniona na umowie o pracę w okresie 01.04.19-31.12.19. Czy to pracodawca czy pracownik sklada wniosek (do ZUS/innego urzedu?)
  Dziękuję za jakąś podpowiedź.

 34. Dzien dobry, prosze o podpowiedź w następującej sprawie. Osoba pobiera emeryturę z mswia i prowadzi działalność gospodarczą -rozlicza się karta podatkową. Czy może złożyć wniosek o postojowe w związku z koronawirusem. Jest we wniosku oświadczenie o niepobieraniu świadczeń ubezpieczenia społecznego z innych źródeł.

  • Wydaje się, że podstawowym kryterium dla ZUS-u jest kod ZUS płatnika składek wpisany na drugiej stronie formularza zgłoszeniowego. Jeżeli jest wpisany kod 05.10 czyli emeryt lub rencista prowadzący dział. gospodarczą to powinno się postojowe należeć 2080 (na karcie podatkowej połowa – 1040). Jeżeli jednak zarejestrował się jako osoba niepełnosprawna z prawem do renty inwalidzkiej czyli kod 10.12 to nic nie dostanie. Może wystąpić tylko o zwolnienie ze składek czyli właściwie tylko zdrowotnej bo innych emeryci nie płacą. Tę informację warto jeszcze potwierdzić bo ja zawodowo zajmuję się rehabilitacją a nie księgowością i doradztwem finansowym. -) Pozdrawiam Adam rehgab@wp.pl

  • Wydaje się, że podstawowym kryterium dla ZUS-u jest kod ZUS płatnika składek wpisany na drugiej stronie formularza zgłoszeniowego. Jeżeli jest wpisany kod 05.10 czyli emeryt lub rencista prowadzący dział. gospodarczą to powinno się postojowe należeć 2080 (na karcie podatkowej połowa – 1040). Jeżeli jednak zarejestrował się jako osoba niepełnosprawna z prawem do renty inwalidzkiej czyli kod 05.12 to nic nie dostanie. Może wystąpić tylko o zwolnienie ze składek czyli właściwie tylko zdrowotnej bo innych emeryci nie płacą. Tę informację warto jeszcze potwierdzić bo ja zawodowo zajmuję się rehabilitacją a nie księgowością i doradztwem finansowym. -) Pozdrawiam Adam rehgab@wp.pl

 35. Dzien dobry, czy pracownice w okresie ochronnym w ciagu 1-go roku po powrocie z urlopu macierzynskiego i pracujace w zredukowanym czasie pracy moga miec w obecnej sytuacji zmiejszone wynagrodzenie i czas pracy – narzucone przez pracodawce w ramach opcji jakie oferuje tarcza? Czy ochrona takich pracownic pzrestaje tym samym obowiazywac?

 36. Dzień dobry,
  Firma chce wystąpić o dofinansowanie z FGŚP dotyczące obniżenia czasu pracy i wynagrodzeń pracowniczych o 20 % w okresie 3 miesięcy. Zakładamy, że takie dofinansowanie dostaniemy. Po upływie miesiąca lub dwóch zmienia się sytuacja w firmie i dla części pracowników nie ma pracy. Chcemy utrzymać zatrudnienie tych pracowników, ale płacąc wyłącznie postojowe. Czy możemy dla tych pracowników skrócić okres przyznanego dofinansowania w ramach obniżenia czasu pracy i wystąpić o dofinansowanie postojowego dla tych pracowników? Czy też już po przyznaniu dofinansowania nie możemy zmienić formy i kwoty dofinansowania dla części pracowników (z obniżenia czasu pracy do postojowego)?

  • Pracownika obejmujemy albo przestojem albo obniżonym wymiarem. Można później ewentualnie próbować zawrzeć drugie porozumienie i dostać na nie odrębne dofinansowanie.

 37. Dzień dobry,
  Co w przypadku jeśli firma działa jak dotychczas (bez przestoju, bez redukcji etatu), ale obserwujemy spadek obrotów w stosunku do roku poprzedniego o ponad 20% biorąc pod uwagę luty i marzec. Czy też możemy skorzystać z pomocy tarczy?

 38. Witam mam pytanie dotycząca wsparcia mojej działaności z tarczy antykryzysowej. Na dzień 29.02.2020 byłem jednoosobowa działalnością z dniem 03.03.2020 zatrudniłem 2 osoby czyli moja firma na dzień 03.03.2020 już nie była firma jedno osobowa tylko mikro przedsiębiorstwem czy mogę liczyć na jakas pomoc od państwa ??

  • Zdecydowanie tak. co najmniej zwolnienie z ZUS, pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy 5 tys. zł i jeśli wykażemy spadek obrotów / przychodu to coś jeszcze. W celu przejrzystego porównania form pomocy proponuję kupno tego: https://sklep.maszprawo.org.pl/strona-glowna/28-tabela-porownawcza-wzory-pism.html.
   Tabela – na podstawie kilkunastu kryteriów – jasno opisuje z jakich form dofinansowań / zwolnień można skorzystać, a z jakich nie. Można np. zaznaczyć sobie pola, które się spełnia i na tej podstawie zdecydować.

 39. Witam,
  jeśli pracownik jest zatrudniony na minimalnym wynagrodzeniu 2600zł, obniżam mu wymiar czasu pracy o 20%, to czy jego wynagrodzenie również obniżam o 20% do poziomu 2080zł?

 40. Dzień dobry
  Co jeśli nie mamy porozumienia z pracownikami.Nigdy nie potrzebowaliśmy takiej instytucji jak przedstawiciele pracowników. Firma zatrudnia 11 pracowników. Pomoc z PUP się nie należy(rożnica między ubiegłym rokiem a tym 9%) jedyne co pozostało to FGŚP KryteriumII( spadek 37%) tylko to nieszczesne porozumienie.
  Od kwietnia firma zamknięta. Czy „postojowe” muszę gdzieś zgłosić ?
  czy jest szansa na dofinansowanie?
  Za odpowiedz z góry serdecznie dziękuje i życze zdrowia

 41. Mam umowę do stycznia następnego roku w ramach prac interwencyjnych.dofinansowane z Pup są składki ZUS.w obecnej sytuacji za marzec dostałam pensję korzystajac ze starego urlopu.teraz uslyszalam że szefowa nie może jednocześnie korzystać z umozenia zusu i dotacji na pensję.czy może wypowiedzieć umowę wcześniej.pozdrawiam Ilona

  • Pani pytanie dotyczy już istniejącej umowy z PUP. Nie sposób odpowiedzieć bez zapoznania się z nią. Na pewno w zakresie w jakim prace interwencyjne finansuje PUP, nie można dostać teraz innego dofinansowania bo by się dublowało. Natomiast w zakresie w jakim prace interwencyjne pokrywa pracodawca, w mojej ocenie, dofinansowanie jest możliwe.

   Polecam też Pani uwadze poniższy, nowy przepis, który może ułatwić rozmowy z PUP.

   art. 15zzf
   W przypadku usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form wsparcia realizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych skutków COVID-19, starosta na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej umowy, może zmienić jej warunki, w tym w szczególności wydłużyć termin na jej realizację lub przesunąć termin na realizację zobowiązań z niej wynikających.

 42. Dzień dobry,
  jeśli spełnimy wszystkie kryteria oraz otrzymamy dofinansowanie, to czy jest przyznawane na 3 miesiące?
  Jeszcze w marcu będziemy mieli przychody 100, w kwietniu 74. i w Maju planujemy złożyć wniosek.
  Czy jeśli w maju przychody wzrosną nie otrzymamy dofinansowania?/ otrzymamy za 1 miesiąc…?

 43. Witam.
  Księgowa powiedziała mi że nie należy mi sie dofinansowanie z FGŚP na pracowników gdyż w 2019 roku miesiąc MARZEC I KWIECIEŃ był u mnie niehandlowy (sprzedaż zaczeła się dopiero 6 czerwca 2019 roku). DG założyłem w listopadzie 2018 roku i od grudnia 2018 roku ją zawiesiłem. W 2019 w kwietniu odwiesiłem DG, 6 czerwca 2019 zacząłem handlować. Do dziś DG działa cały czas (nie była zawieszana).
  Czy księgowa ma racje że nie moge się starać i dofinansowanie czy się myli?
  Dziękuję za odpowiedź.

  • Nieistotne, czy miesiąc był handlowy / niehandlowy, tylko czy jesteśmy w stanie obliczyć spadek obrotów wg jednego z opisanych kryteriów. Jeśli takie okoliczności, które Pan opisał, tego nie uniemożliwiają, to nie będzie problemu.

 44. Witam,

  Czy można skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników z FGSP jeśli korzysta się już ze zwolnienia ze składek ZUS (dla tych samych pracowników)?

  Pozdrawiam