Przedsiębiorstwa partnerskie i powiązane

1
22476

W ramach pomocy z Tarczy Finansowej PFR 1.0 i Tarczy FInansowej PFR 2.0 przedsiębiorca zobowiązany jest ustalić, czy wnioskuje o subwencję jako przedsiębiorstwo samodzielne, czy też ma przedsiębiorstwa partnerskie lub powiązane. W przypadku, w którym ma przedsiębiorstwa partnerskie lub powiązane musi doliczyć do zatrudnienia, obrotów i sumy bilansowej część lub całość danych z przedsiębiorstw partnerskich lub powiązanych. Skutkuje to tym, że mikrofirma może stać się np. małym przedsiębiorcą, a średni przedsiębiorca dużym przedsiębiorcą. Równocześnie ww. dane nie są doliczane na potrzeby obliczenia wysokości subwencji.

Nasza pomoc

W ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 wsparliśmy ponad 1000 przedsiębiorców, a nasze artykuły służyły za wsparcie setkom tysięcy osób. Oferujemy każdy możliwy rodzaj pomocy od poradników, poprzez porady telefoniczne po kompleksową pomoc prawną przy najtrudniejszych sprawach.

Porady telefoniczne i mailowe

Nie ryzykuj i skorzystaj z naszych porad telefonicznych. Możemy też przygotować ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. W tym celu skontaktuj się z nami mailowo. Możemy przygotować opinię prawną, w której ustalimy, czy masz przedsiębiorstwa partnerskie lub powiązane.

Pomoc online przy składaniu wniosku

Jak to działa? Kupujesz produkt w naszym sklepie. Telefonicznie ustalamy szczegóły pomocy. Instalujesz bezpłatny program, dzięki któremu widzimy co dzieje się na Twoim ekranie komputera. Podpowiadamy co kliknąć i potwierdzamy, czy zaznaczyłeś(-aś) dobre opcje.

Poradnik e-book. Tarcza Finansowa PFR 2.0

Na bazie bardzo popularnego e-booka o Tarczy Finansowej PFR 1.0 przygotowaliśmy nowy poradnik dotyczący Tarczy Finansowej PFR 2.0. Omawiamy warunki skorzystania z pomocy, najczęstsze błędy popełniane przy składaniu wniosków, sposoby zabezpieczenia się przed nimi, a także różnice pomiędzy Tarczą PFR 2.0 a Tarczą PFR 1.0. Poradnik możesz kupić w naszym sklepie.

Jak ustalić, czy mam przedsiębiorstwa partnerskie lub powiązane

Zagadnienie to jest bardzo skomplikowane i niemal zawsze powinno być przedmiotem oceny prawnika. Przykładowo nawet przy spółce cywilnej to czy odrębne działalności gospodarcze wspólników i działalność gospodarcza w ramach spółki będą miały charakter przedsiębiorstw partnerskich lub powiązanych, będzie zależało od okoliczności konkretnej sprawy.

Podstawą prawną do ustalania statusu przedsiębiorstwa jest Załącznik I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu Tekst mający znaczenie dla EOG. Treść rozporządzenia dostępna jest tutaj. Poniżej przedstawiamy pełną treść przepisu dotyczącą ustalania istnienia powiązań lub partnerstwa pomiędzy przedsiębiorstwami. Niestety ma on bardzo skomplikowany charakter i nie jest dostosowany do realiów polskiego porządku prawnego.

Artykuł 3. Rodzaje przedsiębiorstw brane pod uwagę przy obliczaniu liczby personelu i kwot finansowych

1.  „Przedsiębiorstwo samodzielne” oznacza każde przedsiębiorstwo, które nie jest zakwalifikowane jako przedsiębiorstwo partnerskie w rozumieniu ust. 2, ani jako przedsiębiorstwo powiązane w rozumieniu ust. 3.

2.  „Przedsiębiorstwa partnerskie” oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu ust. 3 i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo (przedsiębiorstwo wyższego szczebla) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa niższego szczebla) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

Przedsiębiorstwo można jednak zakwalifikować jako samodzielne i w związku z tym niemające żadnych przedsiębiorstw partnerskich, nawet jeśli niżej wymienieni inwestorzy osiągnęli lub przekroczyli pułap 25 %, pod warunkiem że nie są oni powiązani w rozumieniu ust. 3, indywidualnie ani wspólnie, z danym przedsiębiorstwem:

a) publiczne korporacje inwestycyjne, spółki venture capital, osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych prowadzące regularną działalność inwestycyjną w oparciu o venture capital, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie (tzw. anioły biznesu), pod warunkiem że całkowita kwota inwestycji tych aniołów biznesu w jedno przedsiębiorstwo wynosi mniej niż 1 250 000  EUR;
b)  uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk;
c) inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego;
d) niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000 .

3.  „Przedsiębiorstwa powiązane” oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;
b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;
d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

Zakłada się, że wpływ dominujący nie istnieje, jeżeli inwestorzy wymienieni w ust. 2 akapit drugi nie angażują się bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie danym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako udziałowców/akcjonariuszy.

Przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym ze związków opisanych w akapicie pierwszym za pośrednictwem co najmniej jednego przedsiębiorstwa, lub jednego z inwestorów, o których mowa w ust. 2, również uznaje się za powiązane.

Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie również uznaje się za przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą one swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych.

Za „rynek pokrewny” uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do rynku właściwego.

4.  Poza przypadkami określonymi w ust. 2 akapit drugi przedsiębiorstwa nie można uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny.

5.  Przedsiębiorstwa mogą złożyć oświadczenie o swoim statusie prawnym przedsiębiorstwa samodzielnego, przedsiębiorstwa partnerskiego lub przedsiębiorstwa powiązanego, załączając dane dotyczące pułapów określonych w art. 2. Oświadczenie można złożyć nawet wtedy, gdy kapitał jest rozdrobniony w stopniu uniemożliwiającym określenie właściciela, w którym to przypadku przedsiębiorstwo w dobrej wierze oświadcza, że w sposób prawnie uzasadniony może przyjąć, iż 25 % lub więcej jego kapitału nie jest w posiadaniu innego przedsiębiorstwa ani we wspólnym posiadaniu większej liczby powiązanych przedsiębiorstw. Oświadczenia takie nie wykluczają kontroli i postępowań wyjaśniających przewidzianych w przepisach krajowych lub unijnych.

Kolejność analizy powiązań

Wskazany przepis należy analizować od końca. Najpierw ustalamy, czy dla naszego przedsiębiorstwa istnieją przedsiębiorstwa powiązane. Jeśli takich przedsiębiorstw nie ma to ustalamy, czy dla naszego przedsiębiorstwa istnieją przedsiębiorstwa partnerskie. Jeśli takich przedsiębiorstw nie ma to nasza firma jest przedsiębiorstwem samodzielnym.

PRZYKŁAD. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność zarejestrowaną w CEIDG oraz posiada 60% udziałów w spółce, w której jest również członkiem zarządu. Przedsiębiorstwa są powiązane, ponieważ, zgodnie z art. 3 ust. 3 lit a) Załącznika I do Rozporządzenia przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca.

Niestety tak proste przykłady jak ww. są rzadkie, a sposoby możliwych powiązań tak liczne, że analizie muszą podlegać:

 • dane dostępne w KRS, CEIDG, REGON GUS, CRBR;
 • umowa spółki i inne umowy zawarte pomiędzy weryfikowanymi firmami;
 • stosunki rodzinne pomiędzy osobami, które prowadzą weryfikowane firmy;
 • wykorzystywanie tych samych składników majątku do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • analiza tożsamości lub podobieństwa rynków, na których działają weryfikowane firmy.
PRZYKŁAD. Sześciu członków rodziny pełni różne role (właścicieli i/lub członków zarządu) w dwóch spółkach komandytowych i w dwóch spółkach z o.o., które to spółki są komplementariuszami tych spółek komandytowych. Poza grupą tych sześciu osób, w czterech spółkach występują też inne osoby będące udziałowcami albo cżłonkami zarządu. Samodzielnie żadna z tych osób nie może kontrolować żadnej z firm, ale jako grupa osób spełniają kryteria z art. 3 ust. 3 lit. a) i b) Załącznika I do Rozporządzenia.

Jeśli te firmy działają co najmniej w części na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych to wszystkie cztery przedsiębiorstwa mają status powiązanych.

Skutki istnienia przedsiębiorstw partnerskich lub powiązanych

Dane przedsiębiorstwa powiązanego doliczamy w całości (pracownicy, obrót, suma bilansowa). Przykładowo jeśli powiązana jest jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) z CEIDG i spółka z o.o. to do danych JDG doliczamy dane sp. z o.o. Natomiast gdyby spółka również wnioskowała o wsparcie to wtedy doliczamy do niej dane JDG. Wynika to z tego, że istnienie powiązania lub partnerstwa ma charakter wzajemny.

Jeśli przedsiębiorstwa są partnerskie to doliczamy jedynie stosowny procentowy udział przedsiębiorstwa partnerskiego wynoszący co najmniej 25%. Wynika to z § 11 ust. 3 Regulaminu PFR, ale zbliżone postanowienia znajdziemy w art. 6 Załącznika I do Rozporządzenia.

Regulamin PFR

Określając status Mikrofirmy lub MŚP, Wnioskodawca jest zobowiązany zweryfikować, czy zachodzą po jego stronie powiązania w ramach relacji łączących go z innymi przedsiębiorstwami (m.in. w ramach grup kapitałowych), które mogą mieć następujący charakter i w razie konieczności sumować dane dotyczące przedsiębiorstw z nim powiązanych w następujący sposób: (i) w przypadku gdy dane przedsiębiorstwo posiada Przedsiębiorstwa Powiązane – do jego danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się w całości dane Przedsiębiorstw Powiązanych, (ii) przypadku gdy dane przedsiębiorstwo posiada Przedsiębiorstwa Partnerskie – do jego danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się dane Przedsiębiorstw Partnerskich proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu (z tym że należy wziąć pod uwagę wyższy udział (…).

Co istotne doliczenie ww. danych następuje jedynie na potrzeby określenia statusu przedsiębiorstwa (mikrofirma / MŚP / duży przedsiębiorca). Nie następuje ono na potrzeby ustalenia wysokości subwencji. Przykładowo, jeśli powiązane są dwie mikrofirmy, gdzie w pierwszej firmie na 30.09.2020 r. (data istotna dla ustalenia wysokości subwencji) wykazano 3 etaty, a w drugiej firmie 4 etaty, to na potrzeby ustalania statusu każdej z firm mamy 7 etatów (obydwa przedsiębiorstwa zachowują status mikrofirm), ale już na potrzeby ustalenia wysokości subwencji są to odpowiednio 3 i 4 etaty. Naturalnie każdy z tych dwóch przedsiębiorców może odrębnie wnioskować o subwencję.

1 KOMENTARZ

 1. mam pytanie dot. sumowania danych przy spółkach powiązanych, przykład z ostatniego akapitu – skoro w przypadku spółek powiązanych należy dodać dane obu spółek (obrót, suma bilansowa, l.zatrudnionych) to dlaczego w formularzach banków (sprawdziłam kilka) jest zapis:
  „…Przedsiębiorca oświadcza, że wielkość obrotów Przedsiębiorcy (z wyłączeniem podmiotów
  powiązanych) wnioskującego o udzielenie subwencji finansowej w 2019 roku wyniosła wskazaną wartość…”
  identyczny zapis z adnotacją – (z wyłączeniem podmiotów powiązanych) !! jest przy sumie bilansowej i liczbie zatrudnionych
  ??? jak należy to rozumieć?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj