Tarcza Finansowa PFR 2.0. Kryteria pomocy

16
15536

Tarcza Finansowa PFR 2.0 jest pomocą udzielaną od 15.01.2021 r. do 28.02.2021 r. skierowaną do konkretnych branż określanych według kodów PKD, które przedsiębiorca wnioskujący o pomoc wskazał w rejestrze REGON GUS.

Przesłanki uzyskania pomocy są inne niż w Tarczy Finansowej PFR 1.0. Najpierw opisujemy warunki uzyskania pomocy dla mikrofirmy (mikroprzedsiębiorcy), a następnie dla MŚP (małych i średnich przedsiębiorców). W dalszej części opisujemy zagadnienia związane z kodami PKD oraz najważniejsze kwestie, które należy zweryfikować przed złożeniem wniosku. Na końcu omawiamy mało znane zagadnienia z nowego Regulaminu PFR.

Po artykule możesz nawigować się wykorzystując spis treści. Pełne omówienie Tarczy Finansowej PFR 2.0 znajdziesz w naszym poradniku.

Nasza pomoc

W ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 wsparliśmy ponad 1000 przedsiębiorców, a nasze artykuły służyły za wsparcie setkom tysięcy osób. Oferujemy każdy możliwy rodzaj pomocy od poradników, poprzez porady telefoniczne po kompleksową pomoc prawną przy najtrudniejszych sprawach.

Porady telefoniczne i mailowe

Nie ryzykuj i skorzystaj z naszych porad telefonicznych. Możemy też przygotować ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. W tym celu skontaktuj się z nami mailowo.

Pomoc online przy składaniu wniosku

Jak to działa? Kupujesz produkt w naszym sklepie. Telefonicznie ustalamy szczegóły pomocy. Instalujesz bezpłatny program, dzięki któremu widzimy co dzieje się na Twoim ekranie komputera. Podpowiadamy co kliknąć i potwierdzamy, czy zaznaczyłeś(-aś) dobre opcje.

Poradnik e-book. Tarcza Finansowa PFR 2.0

Na bazie bardzo popularnego e-booka o Tarczy Finansowej PFR 1.0 przygotowaliśmy nowy poradnik dotyczący Tarczy Finansowej PFR 2.0. Omawiamy warunki skorzystania z pomocy, najczęstsze błędy popełniane przy składaniu wniosków, sposoby zabezpieczenia się przed nimi, a także różnice pomiędzy Tarczą PFR 2.0 a Tarczą PFR 1.0. Poradnik możesz kupić w naszym sklepie.

Tarcza dla mikrofirmy

W formie skróconej przesłanki uzyskania pomocy są następujące:

 • posiadanie wpisu w CEIDG lub KRS;
 • spadek obrotów gospodarczych;
 • prowadzenie działalności na 31.12.2019 r. oraz na dzień składania wniosku (zawieszenie DG w tych datach nie jest dopuszczalne);
 • posiadanie w każdej z niżej wskazanych trzech dat kodu PKD wskazanego przez PFR: a) 31.12.2019 r., b) 01.11.2020 r. c) dzień składania wniosku.
 • zatrudnianie pracownika(-ów) na 31.12.2019 r. lub na 31.07.2020 r. (konieczne dla ustalenia statusu mikrofirmy);
 • zatrudnianie pracownika(-ów) 30.09.2020 r. (konieczne dla ustalenia wysokości subwencji);
 • brak zaległości publicznoprawnych (podatki i składki) na 31.12.2019 r. lub na 31.12.2020 r. lub na dzień składania wniosku;
 • brak postępowania upadłościowego lub naprawczego;
 • przesłanki szczegółowe: posiadanie rezydencji podatkowej na terenie EOG, brak głównego beneficjenta rzeczywistego z rezydencją podatkową na terenie kraju będącego rajem podatkowym. Uwaga! Wielka Brytania od 01.01.2021 r. nie jest częścią EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Spadek obrotów gospodarczych

Minimalny spadek obrotów uprawniający do otrzymania subwencji wynosi 30%. Wyższa kwota subwencji jest możliwa w przypadku spadku obrotów o co najmniej 60%. W Tarczy Finansowej PFR 2.0 mamy mniej możliwości obliczenia spadku obrotów w porównaniu do Tarczy Finansowej PFR 1.0. Do wyboru mamy alternatywnie dwa okresy porównawcze.

a. II-IV kwartał 2020 r. porównujemy do II-IV kwartału 2019 r.;
lub
b. IV kwartał 2020 r. porównujemy do IV kwartału 2019 r.

W przypadku okresu spod lit. a. sumujemy przychody za II, III i IV kwartał 2020 r., czyli za okres od 01.04.2020 r. do 31.12.2020 r. Następnie porównujemy te przychody do przychodów z identycznego okresu w 2019 r.

W przypadku okresu spod lit. b. sumujemy przychody za IV kwartał 2020 r., czyli za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. Następnie porównujemy te przychody do przychodów z identycznego okresu w 2019 r.

Uwaga! Nie musimy wyodrębniać przychodów dla konkretnego kodu PKD, który został wskazany przez PFR. Spadek obrotów ma być liczony dla całej firmy, niezależnie od wyodrębnienia w niej różnych rodzajów działalności. Jeśli więc w ramach jednego podmiotu prowadzimy restaurację oraz sprzedaż pojazdów, nie mamy możliwości podania danych dotyczących tylko restauracji.

Kwota subwencji

Subwencja wynosi 18 000 zł na 1 etat (przy niższym spadku obrotów) lub 36 000 zł na 1 etat (przy wyższym spadku obrotów). Równocześnie wprowadzono aż trzy kryteria ograniczające maksymalną wysokość subwencji.

Spadek obrotów gospodarczych

1. próg spadków

Co najmniej 30%, ale poniżej 60%

2. próg spadków

Co najmniej 60%

Kwota przypadająca na pracownika/etat

1. próg spadków

18.000 zł / etat, ale nie więcej niż 9 etatów

2. próg spadków

36.000 zł / etat, ale nie więcej niż 9 etatów

Maks. kwota Subwencji Finansowej

Łącznie

324.000 zł

Na pracownika wg stanu zatrudnienia na 30.09.2020 r.

36.000 zł

Maksymalna kwota subwencji na pracownika wg stanu zatrudnienia na 30.09.2020 r. po zsumowaniu subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0 i Tarczy Finansowej PFR 2.0

72.000 zł

Tarcza dla MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw)

W formie skróconej przesłanki uzyskania pomocy są następujące:

 • posiadanie wpisu w CEIDG lub KRS;
 • spadek obrotów gospodarczych lub prognozowany spadek obrotów gospodarczych;
 • strata lub prognozowana strata (tj. brak dochodu);
 • prowadzenie działalności na 31.12.2019 r. oraz na dzień składania wniosku (zawieszenie DG w tych datach nie jest dopuszczalne);
 • posiadanie w każdej z niżej wskazanych trzech dat kodu PKD wskazanego przez PFR: a) 31.12.2019 r., b) 01.11.2020 r. c) dzień składania wniosku.
 • zatrudnianie pracownika(-ów) na 31.12.2019 r. lub na 31.07.2020 r. (konieczne dla ustalenia statusu mikrofirmy);
 • zatrudnianie pracownika(-ów) 30.09.2020 r. (konieczne dla ustalenia wysokości subwencji);
 • brak zaległości publicznoprawnych (podatki i składki) na 31.12.2019 r. lub na 31.12.2020 r. lub na dzień składania wniosku;
 • brak postępowania upadłościowego lub naprawczego;
 • przesłanki szczegółowe: posiadanie rezydencji podatkowej na terenie EOG, brak głównego beneficjenta rzeczywistego z rezydencją podatkową na terenie kraju będącego rajem podatkowym. Uwaga! Wielka Brytania od 01.01.2021 r. nie jest częścią EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Spadek obrotów gospodarczych

Zagadnienie spadku obrotów gospodarczych przy MŚP jest bardziej skomplikowane niż przy mikrofirmie. MŚP musi tak naprawdę wykazać spadek nie raz, ale dwa albo nawet trzy razy. Możemy mówić o generalnym spadku obrotów (aby w ogóle móc się ubiegać o subwencję) oraz spadku obrotów w okresie straty (aby za co najmniej jeden z dwóch okresów straty otrzymać subwencję).

Generalny spadek obrotów

Jest to kryterium prawie identyczne jak przy mikrofirmie. Spadek obrotów uprawniający do otrzymania subwencji wynosi 30% i nie ma kolejnych progów uprawniających do otrzymania większego wsparcia. Do wyboru mamy alternatywnie dwa okresy porównawcze.

a. II-IV kwartał 2020 r. porównujemy do II-IV kwartału 2019 r.;
lub
b. IV kwartał 2020 r. porównujemy do IV kwartału 2019 r.

Uwaga! Nie musimy wyodrębniać przychodów dla konkretnego kodu PKD, który został wskazany przez PFR. Spadek obrotów ma być liczony dla całej firmy, niezależnie od wyodrębnienia w niej różnych rodzajów działalności. Jeśli więc w ramach jednego podmiotu prowadzimy restaurację oraz sprzedaż pojazdów, nie mamy możliwości podania danych dotyczących tylko restauracji.

Spadek obrotów w okresie straty

Subwencję otrzymamy jeśli w co najmniej jednym z dwóch okresów wykażemy stratę lub prognozowaną stratę. Okresy te to XI-XII 2020 r. oraz I-III 2021 r. W tych samych okresach musimy wykazać spadek obrotów lub prognozowany spadek obrotów. Minimalny spadek obrotów uprawniający do otrzymania subwencji wynosi 30%. Okresy porównawcze są następujące.

a. XI-XII 2020 r. porównujemy do XI-XII 2019 r.
lub
b. prognozę dla okresu I-III 2021 r. porównujemy do I-III 2019 r. (nie 2020 r.). W tym przypadku PFR wskazuje, że „w sytuacji, gdy w chwili składania Wniosku dostępne są dane rzeczywiste za część tego okresu, MŚP zobowiązane jest wykazać wielkość spadku Przychodów w oparciu o dane rzeczywiste” (§ 6 Regulaminu PFR).

W przypadku okresu spod lit. a. sumujemy przychody za listopad i grudzień 2020 r., czyli za okres od 01.11.2020 r. do 31.12.2020 r. Następnie porównujemy te przychody do przychodów z identycznego okresu w 2019 r.

W przypadku okresu spod lit. b. mamy podać nasze przewidywania odnośnie spadku obrotów. Przewidywanie nie może jedynie obejmować okresu, który już upłynął, np. stycznia 2021 r., w przypadku składania wniosku w lutym 2021 r. Następnie porównujemy te przychody do przychodów z identycznego okresu w 2019 r. (nie w 2020 r.).

Subwencję otrzymamy za okres XI-XII 2020 r. jeśli w tym okresie ponieśliśmy stratę oraz mieliśmy spadek obrotów w porównaniu do XI-XII 2019 r. o co najmniej 30%. Z kolei subwencję za okres I-III 2021 r. otrzymamy i nie będziemy musieli jej zwracać, jeśli zgodnie z naszymi prognozami potwierdzi się, że ponieśliśmy stratę oraz nasze obroty w porównaniu do I-III 2019 r. spadły o 30%.

Skoro przychody za I-III 2021 r. prognozujemy, należy mieć je pod stałą kontrolą, bo jeśli w kwietniu 2021 r. okaże się, że w porównanie I-III 2019 r. do I-III 2021 r. nie daje co najmniej 30% spadku, to subwencję za ten okres będzie należało zwrócić, nawet jeśli wykażemy za ten okres stratę.

Tożsame argumenty należy odnieść do subwencji za okres XI-XII 2020 r., przy czym za ten okres dysponujemy już pełnymi danymi, w związku z czym ryzyko konieczności zwrotu subwencji za ten okres nie istnieje, chyba że podamy nieprawdziwe dane odnośnie straty.

PRZYKŁAD

Jeśli za XI-XII 2020 r. mamy stratę oraz wykażemy min. 30% spadku obrotów porównując XI-XII 2020 r. do XI-XII 2019 r. to otrzymamy subwencję za ten okres.

Jeśli za XI-XII 2020 r. mamy stratę oraz ale nie wykażemy min. 30% spadku obrotów porównując XI-XII 2020 r. do XI-XII 2019 r. to nie otrzymamy subwencję za ten okres.

Jeśli za I-III 2021 r. prognozujemy stratę oraz prognozujemy min. 30% spadku obrotów porównując I-III 2021 r. do I-III 2019 r. to otrzymamy subwencję za ten okres. Natomiast jeśli po upływie I kwartału 2021 r. okaże się, że nasza prognoza odnośnie spadku obrotów była błędna i wynosi on poniżej 30% będziemy musieli zwrócić subwencję za ten okres. Z kolei jeśli po upływie I kwartału 2021 r. okaże się, że nasza prognoza odnośnie wysokości straty była błędna, będziemy musieli zwrócić różnicę pomiędzy stratą prognozowaną, a rzeczywiście poniesioną.

Koszty Stałe (strata) jako warunek subwencji

Firma z sektora MŚP nie otrzyma subwencji, jeśli nie wykaże straty (rzeczywistej lub prognozowanej). Wysokość subwencji zależy od faktycznej straty brutto przedsiębiorcy. Tym samym, w odróżnieniu od mikrofirmy, mały lub średni przedsiębiorca musi wykazać stratę rozumianą nie jako spadek obrotów, a jako przewaga kosztów nad przychodami. W celach marketingowych faktyczna strata brutto została w Regulaminie PFR zdefiniowana jako Koszty Stałe.

Koszty Stałe oznaczają „stratę brutto (wynik finansowy Wnioskodawcy przed opodatkowaniem, uwzględniający zysk/stratę z działalności operacyjnej oraz koszty i przychody finansowe) w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., wykazaną przez Wnioskodawcę w rachunku zysków i strat lub innych dokumentach sprawozdawczych (w przypadku Wnioskodawców niesporządzających rachunku zysków i strat), z wyłączeniem kosztów aktualizacji wartości aktywów oraz uwzględniającą przychody z tytułu pomocy publicznej uzyskane z innych źródeł (zarówno otrzymane, jak i oczekiwane)”.

Ustalenie faktycznej straty brutto powinno być zadaniem księgowości i powinno bazować na możliwych do zweryfikowania danych, które raportowane są do organów państwa. Konieczne jest więc:

 1. ustalenie straty brutto (strata netto to wynik finansowy po opodatkowaniu);
 2. nieuwzględnienie w ww. obliczeniach kosztów aktualizacji wartości aktywów (nie dotyczy każdego przedsiębiorcy);
 3. uwzględnienie w ww. obliczeniach przychodów z tytułu pomocy publicznej uzyskanej z innych źródeł.

W zakresie punktu 3) należy wskazać, że dotyczy to zarówno pomocy otrzymanej jak i oczekiwanej. Niestety PFR nie wyjaśnił, czy pojęcie „przychodów” ma tu znaczenie potoczne, czy tożsame z prawem podatkowym, ponieważ nie każda pomoc publiczna jest przychodem.

Przykładowo dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP (art. 15g ustawy COVID-19) nie jest przychodem, aczkolwiek wynagrodzenie i składki w zakresie w jakim są sfinansowane z tych środków, nie są kosztem uzyskania przychodu.

Z kolei subwencja z Tarczy Finansowej PFR 1.0 nie stanowi przychodu, aż do momentu jej umorzenia. Tym samym jest to oczekiwana pomoc publiczna, która będzie przychodem, przy czym nie sposób przewidzieć w jakim zakresie nastąpi umorzenie bo zależy to od parametrów, które będą znane w momencie umarzania (średnie zatrudnienie w przypadku mikrofirmy, a w przypadku MŚP średnie zatrudnienie i skumulowana strata gotówkowa).

Strata prognozowana

Odrębnie należy rozpatrywać zagadnienie straty rzeczywistej i straty prognozowanej. Tym samym szereg przedsiębiorców mógł nie wykazać straty w okresie XI-XII 2020 r., ale prognozuje jej wykazanie w okresie I-III 2021 r. Są to dwa odrębne okresy, dla których odrębnie ustalamy stratę (Koszty Stałe). Można otrzymać subwencję za jeden z ww. okresów lub za obydwa.

Ewentualny błąd w przewidywaniach będzie skutkował zwrotem otrzymanej nadwyżki, która będzie wynikała np. z tego, że przeszacujemy naszą prognozowaną stratę i otrzymane 70% tej straty będzie musiało zostać urealnione do straty rzeczywistej możliwej do obliczenia po pierwszym kwartale 2021 r.

Kwota subwencji

Subwencja może być przyznana do wysokości 70% straty brutto, przy czym nie może przekroczyć kwot „na pracownika” wg stanu zatrudnienia na 30.09.2020 r. Sposób obliczenia liczby pracowników na 30.09.2020 r. jest identyczny z liczeniem pracowników do wysokości subwencji dla mikrofirmy. Opisujemy go szczegółowo w naszym poradniku.

Spadek obrotów gospodarczych

 Co najmniej 30%

Kwota subwencji

70% straty za XI-XII 2020 r.

i/lub

70% straty prognozowanej za I-III 2021 r.

 

Strata to wynik finansowy wnioskodawcy przed opodatkowaniem, uwzględniający zysk/stratę z działalności operacyjnej oraz koszty i przychody finansowe w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r., wykazany przez wnioskodawcę w rachunku zysków i strat lub innych dokumentach sprawozdawczych, z wyłączeniem rezerw na utratę wartości aktywów oraz uwzględniającą pomoc publiczną uzyskaną z innych źródeł (otrzymaną lub oczekiwaną).

Maks. kwota Subwencji Finansowej

Limit

3.500.000 zł

Na pracownika wg stanu zatrudnienia na 30.09.2020 r.

72.000 zł

Maksymalna kwota subwencji na pracownika wg stanu zatrudnienia na 30.09.2020 r. po zsumowaniu subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0 i Tarczy Finansowej PFR 2.0

144.000 zł

Kody PKD dla Tarczy Finansowej PFR 2.0

Tarcza Finansowa PFR 2.0 ma charakter branżowy co oznacza, że jest dedykowana dla konkretnej kategorii przedsiębiorców. Wspierane kody są identyczne dla mikrofirm i dla MŚP. Kod PKD nie musi być kodem przeważającym.

Wykonywanie działalności gospodarczej w jednym z poniższych kodów PKD jest weryfikowane tylko w rejestrach (REGON GUS, CEIDG, KRS). Zmienianie kodów PKD aktualnie, ze wskazywaniem zmiany jako skutecznej wstecz, nie będzie skutkować przyznaniem subwencji.

Lista kodów PKD, które mogą skorzystać z Tarczy Finansowej PFR 2.0 może ulegać zmianie na podstawie uchwały Rady Ministrów. Aktualnie jest to 45 kodów PKD.

Aby otrzymać subwencję przedsiębiorca musi na dzień 31.12.2019 roku, na dzień 1.11.2020 r. oraz na dzień złożenia wniosku o subwencję (tj. w każdej z tych trzech dat), wykonywać działalność gospodarczą w jednym lub więcej z poniżej wskazanych kodów PKD:

 • 17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 • 18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
 • 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;
 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 
 • 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne; 
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów; 
 • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów; 
 • 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
 • 74.20.Z – Działalność fotograficzna; 
 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 
 • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych; 
 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych; 
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 
 • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej; 
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
 • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna; 
 • 86.90.D – Działalność paramedyczna; 
 • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny; 
 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 
 • 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych; 
 • 91.02.Z – Działalność muzeów;
 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych; 
 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem; 
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 
 • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni; 
 • 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 
 • 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

W każdej z trzech ww. dat musi istnieć, którykolwiek kod PKD z listy. Nie musi być to ten sam kod PKD. Dotyczy to firm, które zmieniały PKD w okresie od 31.12.2019 r. do dnia składania wniosku.

Co sprawdzić przed złożeniem wniosku

Bardzo ważne jest, aby w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 zweryfikować kluczowe dla naszej firmy kwestie, które pozwolą na otrzymanie subwencji w pełnej kwocie. Na co zwrócić uwagę? Najczęstsze problemy dotyczą:

 • zaległości w ZUS, które mogą wynikać z niewprowadzenia do systemu informatycznego ZUS informacji o płatności, odroczeniu składek, umowie ratalnej itp. Wejdź na PUE ZUS i sprawdź jakie jest Twoje saldo i jakie decyzje w sprawie zwolnień zostały podjęte;
 • liczby pracowników. Czasem jest to problem po stronie ZUS, czasem okazuje się, że nasza księgowość nie przesłała do ZUS prawidłowych informacji. W razie wątpliwości złóż do ZUS wniosek RD-3 z załącznikiem RD-PFR;
 • błędnego ustalenia statusu firmy mikroprzedsiębiorca (mikrofirma) lub MŚP (małe lub średnie przedsiębiorstwo). W tym zakresie błędnych porad potrafił udzielać sam PFR, w związku z czym w razie wątpliwości warto skonsultować się z prawnikiem;
 • niebrania pod uwagę przedsiębiorstw partnerskich i powiązanych, tj. firm które mają w części lub w całości istotne powiązania osobowe i/lub kapitałowe. Ustalanie takich powiązań jest na tyle trudne, że zawsze wymaga konsultacji z prawnikiem;
 • błędnego obliczenia obrotów przez PFR. W takim przypadku wiele spraw udało się rozstrzygać dopiero na etapie reklamacji. Czasem jednak błąd jest po stronie firmy. Np. przy wystawianiu faktury VAT marża należy oznaczyć to w deklaracji VAT. Jeśli księgowość tego nie robiła to PFR potraktuje nas tak, jakbyśmy nie wystawiali faktur VAT marża i inaczej policzy nasze obroty;
 • błędnego wybrania okresów porównawczych dla ustalenia liczby pracowników lub spadku obrotów. Ze względu na trudne w wypełnianiu wnioski na stronach banków wiele firm popełniło błędy, przyjęło mniej korzystne dla siebie okresy porównawcze i otrzymało niższe subwencje. W związku z tym oferujemy pomoc online przy składaniu wniosku przy użyciu pulpitu zdalnego;
 • złożenia wniosku przez osobę nieuprawnioną np. przez pracownika dysponującego dostępem do rachunku bankowego. Wniosek powinna składać osoba uprawniona do reprezentacji firmy lub też osoba, która otrzymała pełnomocnictwo z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Istotne problemy z Tarczą Finansową PFR 2.0

Już teraz możliwe jest określenie kilku istotnych problemów i zagadnień, które odróżniają Tarczę Finansową PFR 2.0 od jej poprzedniczki.

Przedsiębiorstwa partnerskie i powiązane

W trakcie składania wniosku musimy wyraźnie oświadczyć, czy jesteśmy przedsiębiorstwem samodzielnym, czy też mamy przedsiębiorstwa partnerskie i powiązane. Jest to skomplikowane zagadnienie, które opisaliśmy w tym artykule. PFR może wykorzystać te informacje również do weryfikowania wsparcia z poprzedniej Tarczy.

Obowiązek reklamowania PFR

Zgodnie z § 14 ust. 1 lit. i) Regulaminu PFR po otrzymaniu subwencji przedsiębiorca ma obowiązek „umieszczenia na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych, w miejscu widocznym dla osób odwiedzających, informacji o uzyskaniu Subwencji Finansowej wraz ze wskazaniem, że podmiotem udzielającym wsparcia był PFR oraz utrzymywania tej informacji przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej (o ile Beneficjent posiada stronę internetową lub konto w mediach społecznościowych)”.

W przeciwnym przypadku subwencja może zostać odebrana. Pozwala na to § 16 ust. 1 lit. i) Regulaminu PFR, zgodnie z którym „PFR ma prawo do wypowiedzenia Umowy Subwencji Finansowej w każdym czasie w okresie jej obowiązywania w trybie natychmiastowym, bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia, w przypadku: i) naruszenia przez Beneficjenta któregokolwiek z jego obowiązków określonych w Umowie Subwencji Finansowej, w tym, dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, także w Regulaminie”.

Obowiązek wpisu do CRBR

O tym, że PFR poważnie traktuje zagadnienie przedsiębiorstw partnerskich i powiązanych świadczy § 14 ust. 1 lit. k) Regulaminu PFR, zgodnie z którym przedsiębiorca otrzymujący subwencję „w terminie nie późniejszym niż 30 Dni Roboczych od dnia uzyskania Subwencji Finansowej dokona wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (…)”.

Dotyczy to jedynie spółek kapitałowych i osobowych, ponieważ jednoosobowe działalności gospodarcze nie podlegają wpisowi do CRBR. O obowiązku wpisania się do CRBR pisaliśmy w tym artykule. Przygotowaliśmy też poradnik i film instruktażowy.

Niespełnienie ww. obowiązku może skutkować wypowiedzeniem umowy subwencji w trybie § 16 ust. 1 lit. i) Regulaminu PFR.

Zakaz łamania restrykcji epidemicznych

Powszechnie znanym faktem są uzasadnione prawne wątpliwości dotyczące podstaw prawnych wprowadzania zakazów prowadzenia działalności gospodarczej lub ograniczania jej prowadzenia. PFR wspierając politykę rządu zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy subwencji, w przypadku naruszania przez przedsiębiorcę restrykcji epidemicznych.

§ 16 Regulaminu PFR

PFR ma prawo do wypowiedzenia Umowy Subwencji Finansowej w każdym czasie w okresie jej obowiązywania w trybie natychmiastowym, bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia, w przypadku: naruszenia przez Beneficjenta, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1 – 6 i 8 – 12 Ustawy o Zwalczaniu Chorób Zakaźnych.

W naszej ocenie dotyczy to tylko i wyłącznie sytuacji prawomocnego ukarania przedsiębiorcy karą administracyjną lub prawomocnego skazania przedsiębiorcy w postępowaniu karnym lub w sytuacji przyjęcia przez przedsiębiorcę mandatu. Nie sposób jednak ocenić, czy i w jaki sposób PFR będzie wykorzystywał ww. postanowienie Regulaminu PFR.

Subwencja przy prognozowanej stracie

W przypadku firm z sektora MŚP istnieje możliwość wnioskowania o subwencję jedynie w oparciu o prognozowane spadki oraz jedynie w oparciu o prognozowaną rzeczywistą stratę brutto (tzw. Koszty Stałe wg definicji PFR). Prawdopodobnie oznacza to, że nawet w przypadku braku spadków firma z sektora MŚP będzie mogła otrzymać subwencję, która będzie miała tak naprawdę charakter nieoprocentowanej pożyczki, której zwrot w całości będzie konieczny dopiero w terminie rozliczenia tj. w okresie od 31.10.2021 r. do 31.01.2022 r. (§ 6 ust. 4 Regulaminu PFR). Stwarza to ryzyko nadużyć i wskazywania hipotetycznych prognozowanych spadków obrotów i prognozowanej straty rzeczywistej straty brutto, mimo pewności przedsiębiorcy, że takie zdarzenia nie będą miały miejsca.

16 KOMENTARZE

 1. Witam
  PFR odmówił dotacji za I kwartał 2021r, mam firmę od marca 2019, status MŚP.
  Styczeń i luty 2019 bez przychodu, marzec 2019 przychód 157’000,00. I kwartał 2021 przychód max 10’000,00 na miesiąc a strata rzędu 70’000,00 miesięcznie.
  Postępowanie wyjaśniające złożone na początku lutego i po 40 dniach tylko e-mail z banku że PFR rozpatrzył pozytywnie wniosek i jest on dostępny w bankowości elektronicznej.
  Ale niestety wniosku jak i odpowiedzi brak!
  Ani bank ani PFR nie potrafi odpowiedzieć co się stało i jaka jest treść decyzji.
  W dodatku przy próbie otwarcia umowy i decyzji ze stycznia 2021 informacja iż nie mam żadnych umów oraz decyzji (pomimo że za listopad i grudzień 2020 zostały wypłacone).
  Stąd też pytanie czy jest ktoś, kto podejmie się poprowadzenia sprawy z powództwa cywilnego za poniesione straty?

  • Proponuję skierować do banku reklamację i uzyskać w banku informację jaki jest numer zgłoszenia nadany przez PFR (przykładowy numer np. w banku PKO to TF2REPKO-123). Na tej podstawie należy wezwać pisemnie PFR do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie a bank wezwać do weryfikacji, czy odpowiedź z PFR przyszła. Może też Pan opisać nam sprawę w prywatnym mailu i dołączyć dokumenty. https://maszprawo.org.pl/porady-prawne/

 2. Reklama PRF
  przedsiębiorca ma obowiązek “umieszczenia na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych, w miejscu widocznym dla osób odwiedzających, informacji o uzyskaniu Subwencji Finansowej wraz ze wskazaniem, że podmiotem udzielającym wsparcia był PFR oraz utrzymywania tej informacji przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej (o ile Beneficjent posiada stronę internetową lub konto w mediach społecznościowych)”.

  Czy ten wpis ma mieć jakąś konkretną formę?

  Właśnie dostałem decyzję pozytywną „Subwencja przyznana”

 3. dzień dobry,

  proszę o jasne potwierdzenie czy dobrze interpretuję jeden z warunków dla Mikroprzedsiębiorstw ubiegających się o subwencję PFR z tarczy 2.0.
  Mam na myśli ten warunek:
  – brak zaległości publicznoprawnych (podatki i składki) na 31.12.2019 r. lub na 31.12.2019 r. lub na dzień składania wniosku;

  czy to znaczy, że jeżeli spełniam pierwszy z tych warunków (brak zaległości na 31.12.2019) mam prawo do otrzymania subwencji ? nie muszę spełniać dwóch pozostałych?

  Zresztą na tej samej podstawie (warunek o niezaleganiu na 31.12.2019) otrzymałam subwencję z tarczy 1.10

 4. Czy jest szansa na odwołanie jeśli nie ma się wpisanych kodów PKD (nie było takiego wymogu w chwili zakładania działalności) jednak prowadzi się działalność udokumentowaną zgodną z kodami PKD? Czy ktoś już podjął taką polemikę?

 5. Czy znane są Państwu sytuacje, kiedy złożenie wniosku w bankowości elektronicznej jest niemożliwe, ze względu na błąd techniczny wniosku? Od kilku dni czekam na rozpatrzenie zgłoszenia przez bank, obawiam się, że pomoc nie nadejdzie. Sytuacja rozbija się o potwierdzenie umocowania dla jednoosobowej reprezentacji Stowarzyszenia, potwierdzonej wpisem do KRS. Jednak wniosek naszego banku nie uwzględnił tej możliwości dla Fundacji/Stowarzyszeń, i wymagane jest pełnomocnictwo zamiast samego odpisu KRS.

 6. Witam , Złozyłam wniosekz tarcz 2 i niestety pomyliłam rubryki . Wpisałam spadek obrotów od 1.04 do 31 grudnia . natomiast w rubrykach obroty wpisałam za ostatni kwartał . Przez ten błąd przyznali mi połowę dotacji , czy jest szansa na wyrównianie do pełnej sumy wnioskowanej . Prawdopodobnie odwołanie nie przejdzie , przez to że nie zmieniam sumy wnioskowane. co robic ?

  • Według Regulaminu PFR powinna istnieć szersza niż w Tarczy Finansowej PFR 1.0 możliwość modyfikacji wniosku na etapie odwołania. Zobaczymy na ile postanowienia Regulaminu będą odzwierciedlone we wnioskach na stronie banku. Odwołania zaczną się 1.02.2021 r.
   Można też już teraz próbować zwrócić się do PFR w ramach tzw. postępowania wyjaśniającego (tzw. reklamacja).

   • złozyłam wniosek o postępownie wyjaśniające powołując sie na 13& punkt 7 , który rozumiem ,że powinni mi odrzucić wniosek ” oświadczenia złożone
    przez Beneficjenta w związku zawarciem Umowy Subwencji Finansowej są nieprawdziwe.” i wtedy mogłabym złożyć ponowny już poprawny . Czekam na odpowiedż i mam nadzieje że sie doczekam .

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj