Kontrola osobista (przeszukanie) dokonywana przez policjantów.

73
327552

W jednym z poprzednich wpisów omówiłem uprawnienie policjantów do legitymowania. Drugim najczęściej wykorzystywanym przez policjantów uprawnieniem jest kontrola osobista potocznie i błędnie nazywana przeszukaniem (przeszukanie jest czynnością procesową uregulowaną w Kodeksie postępowania karnego).

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 15. 1. Policjanci wykonując czynności, o których mowa w art. 14, mają prawo: (…)
5) dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary.

Kontrola osobista – przesłanki

Niezbędną przesłanką podjęcia czynności kontroli osobistej przez policjanta jest stwierdzenie przez niego zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Wbrew praktykom wielu policjantów, nie ma tutaj takiej dowolności jak przy legitymowaniu, ponieważ kontrola osobista zdecydowanie bardziej narusza dobra osobiste osoby kontrolowanej, niż czynność legitymowania. Stąd też ustawodawca zróżnicował przesłanki umożliwiające legitymowanie i dokonywanie kontroli osobistej, o czym wielu policjantów nie pamięta.

Sposób dokonywania kontroli osobistej

Sposób dokonywania kontroli osobistej precyzuje rozporządzenie wydane na podstawie art. 15 ust. 8 Ustawy o Policji.

Kontrola osobista powinna być przeprowadzona w miejscu ustronnym, (zapewniającym poszanowanie godności osoby kontrolowanej), przez osobę tej samej płci. Ponadto obowiązkiem policjanta jest dopuszczenie do kontroli osoby trzeciej wskazanej przez osobę kontrolowaną.

Odstąpienie od ww. reguł jest ściśle określone w niżej cytowanych przepisach i nie pozostawia policjantom dowolności interpretacji. Jedynie w przypadku wskazanym w § 16 ust. 3 Rozporządzenia, mamy do czynienia z katalogiem otwartym przesłanek (zwrot „w szczególności”) dotyczącym sytuacji, w których kontrola musi być przeprowadzona niezwłocznie. Wtedy kontrola może być dokonana w dowolnym miejscu, przez policjanta odmiennej płci. Przesłanka niezwłocznego przeprowadzenia kontroli może być też podstawą odmowy uczestniczenia osoby trzeciej w kontroli, przy założeniu, że jej obecność utrudniałaby lub uniemożliwiałaby przeprowadzenie kontroli w sposób niezwłoczny.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów

§ 2. 1. Policjant, który przystępuje do czynności służbowych (…) jest obowiązany podać swój stopień, imię i nazwisko w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, a także podstawę prawną i przyczynę podjęcia czynności służbowej.

2. Policjant nieumundurowany (…) okazuje ponadto legitymację służbową, a na żądanie osoby, wobec której podjęto wykonywanie tych uprawnień, umożliwia odnotowanie danych w niej zawartych.

§ 16. 1. Policjant przy przeprowadzaniu kontroli osobistej wykonuje kolejno następujące czynności:
1) określone w § 2 ust. 1 lub 2;
2) sprawdza zawartość odzieży osoby kontrolowanej i przedmioty, które znajdują się na jej ciele, nie odsłaniając przykrytej odzieżą powierzchni ciała;
3) sprawdza zawartość podręcznego bagażu oraz innych przedmiotów, które posiada przy sobie osoba kontrolowana;
4) odbiera osobie kontrolowanej posiadaną broń lub inne niebezpieczne przedmioty mogące służyć do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo przedmioty mogące stanowić dowody w postępowaniu lub podlegające przepadkowi;
5) legitymuje osobę kontrolowaną.

2. Kontrolę osobistą powinien przeprowadzać policjant:
1) tej samej płci, co osoba kontrolowana;
2) w miejscu niedostępnym w czasie wykonywania kontroli dla osób postronnych.

3. Jeżeli kontrola osobista musi być przeprowadzona niezwłocznie, w szczególności ze względu na okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, może jej dokonać policjant płci odmiennej, także bez zachowania warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ze szczególnym uwzględnieniem art. 15 ust. 6 ustawy [wykonanie czynności w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby kontrolowanej- przyp. mój].

4. Osoba poddana kontroli osobistej może przybrać do tej czynności osobę przez siebie wskazaną. Policjant jest obowiązany dopuścić osobę wskazaną do udziału w czynności, chyba że jej obecność utrudniałaby lub uniemożliwiałaby przeprowadzenie czynności.

5. Policjant może przybrać do obecności przy kontroli osobistej osobę trzecią, jeżeli uzna to za konieczne dla uzyskania celu kontroli.

Przesłanka uzasadnionego popełnienia czynu zabronionego

Jak wynika z § 2 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Policji, policjant który chce przystąpić do czynności kontroli osobistej ma obowiązek wyjaśnić dlaczego jego zdaniem zaistniała przesłanka uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Nie ma tutaj pola na dowolność, a przekroczenie uprawnień przez policjanta w tym zakresie może być przesłanką złożenia zażalenia do prokuratora na podstawie art. 15 ust. 7 Ustawy o Policji lub wystąpienie z powództwem cywilnym w związku z naruszeniem lub zagrożeniem naszych dóbr osobistych.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

art. 15 ust. 7. Na sposób prowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1, przysługuje zażalenie do miejscowo właściwego prokuratora.

Protokół z kontroli osobistej

Ostatnia bardzo ważną regulacją dotyczącą kontroli osobistej jest możliwość zażądania przez osobę kontrolowaną, aby policjant sporządził z przeprowadzonej kontroli protokół. Policjant nie sporządza protokołu z urzędu. Zrobi to wyłącznie na żądanie osoby kontrolowanej. Natomiast niezależnie od tego, policjant ma obowiązek udokumentować każdą kontrolę osobistą w notatniku służbowym.

Rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów

§ 18. 1. Policjant dokumentuje czynności służbowe, o których mowa w § 16 i 17, w notatniku służbowym, określając datę, czas, miejsce i przyczynę ich przeprowadzenia oraz dane dotyczące osób objętych czynnościami i w nich uczestniczących, a także rodzaj i wynik czynności.

2. Na żądanie osoby poddanej kontroli osobistej (…) policjant sporządza protokół z przeprowadzonych czynności, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Warto więc nie tylko każdorazowo żądać sporządzenia protokołu, ale również samodzielnie dokumentować tok czynności policjanta albo nagrywając je na telefon komórkowy albo zapewniając sobie świadków. O możliwości filmowania funkcjonariuszy publicznych pisałem tutaj.

Przeglądanie zawartości bagaży

Warto zauważyć, że równolegle do kontroli osobistej w art. 15 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Policji uregulowano uprawnienie do przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego. Jest to uprawnienie odrębne w stosunku do kontroli osobistej. Dla zainteresowanych zamieszczam poniżej szczegółową regulację dotyczącą wykonywania tej czynności.

Rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów

§ 17. 1. Policjant przegląda zawartość bagaży lub sprawdza ładunek znajdujący się w portach, na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, wodnego i powietrznego w obecności posiadacza bagaży lub ładunku albo przedstawiciela przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego.

2. Policjant przegląda zawartość bagażu lub sprawdza ładunek przyjęty do przewozu wyłącznie w obecności przedstawiciela przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego.

3. W przypadku braku możliwości zapewnienia natychmiastowej obecności osób, o których mowa w ust. 1 i 2, policjant może przejrzeć zawartość bagaży lub sprawdzić ładunek bez ich obecności, jeżeli z posiadanych informacji wynika, że zwłoka może spowodować zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, lub gdy istnieje uzasadniona obawa zniszczenia bądź utracenia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie albo podlegających zajęciu w postępowaniu karnym.

Pomoc prawna

Potrzebujesz porady prawnej lub innego rodzaju pomocy prawnej? Skorzystaj z formularza kontaktowego. W ciągu kilku godzin skontaktuje się z Tobą jeden z naszych prawników. Zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i bezpłatne, wstępne informacje o możliwościach pomocy w Twojej sprawie.

Źródło obrazu: Wikipedia. Autor: Andrzej Barabasz. Licencja: CC BY-SA 3.0.

73 KOMENTARZE

 1. A czy jak ide sobie po poboczu przez wieś i nic nikomu nie robie i nie ma jeszcze godziny nocnej to może mnie przeszukać , kazać wyjąć wszystko z kieszeni i obmacać kieszenie

  • Mi na środku ulicy dwóch młodych psiarzy kazało ściągnąć spodnie w dół! Nie robię sobie żartów! Mam 52 lata nie jestem jakimś kibolem czy coś. Odmówiłem i wezwali kolejny patrol który odgrażał sie przewiezieniem na komendę i poniesieniem tego konsekwencji. Czyli wpierdolemmm. To bandziory w mundurach z zaburzeniami psychicznymi. Zażądałem rozmowy z moim adwokatem gdyż zostałem właśnie bezpodstawnie aresztowany. Żona stojąca obok zadzwoniła do naszego mecenasa wtedy rura psom zmiękła i odpuścili. Idąc dalej jakieś 200 metrów kolejny patrol i a piać to samo do nowa. Dyżurny przepraszał i tłumaczył że oni sie dopiero szkolą.

 2. (wyobraźmy sobie sytuację ) Transportuję w specjalnej chłodzonej torbie leki (zakupione w aptece ). Zatrzymuje mnie Policja przeszukuje. Trafiam na trudnego w współpracy Policjanta. Chcę by mi nie gmerał niezdezynfekowanymi łapskami przy strzykawkach, którymi będę się kuł. Poproszę o jakiś argument prawny, żeby mógł zmusić policjanta do założenia sterylnych rękawiczek.

  Z góry dziękuję Łukasz

 3. Czyli jeżeli prowadzę rower to policjan ie może dokonać kontroli osobistej, a jeżeli jade na nim to może, dobrze rozumiem?

 4. Dzien dobry. Mam takie pytanie: Czy policjant moze podjac czynnosci wylegitymowania w sytuacji, kiedy mimo ze podal swoj stopien, imie i nazwisko nie zrobil tego w sposob, ktory umozliwilby odnotowanie jego danych osobowych?

  To znaczy od razu po podaniu danych osobowych przeszedl do czynosci, ignoruje prosbe o powtorzenie by umozliwic odnotowanie.

  Czy jest jakies orzecznictwo dotyczace takiej sytuacji?

  • policjant ma ID na mundurze , imię nazwisko może się powtórzyć a ID jest [przypisane do konkretnego funkcjonariusza, a dwa jak chce się Pan dowiedzieć kto podejmował czynności a domniemam , żeby muc skargę napisać to chyba logiczniej jest wskazać dzień, godzinę i miejsce …dyżurny miasta albo komisariatu wie gdzie miła soje patrole i po co

   • Żona podróżowała z małymi dziećmi. Na jednym z dworców, gdy musiała się zająć młodszym, skradziono jej oba bagaże ze wszystkimi rzeczami zabranymi na wakacje. Przybyły policjant spisał wydarzenie, podał z jakiego jest komisariatu i na tym się wszystko skończyło. W komisariacie nikt nie wiedział o takiej interwencji, nie było żadnego protokołu, żadnej notatki, ani nikt nie słyszał o podobnym zdarzeniu. Roztrzęsiona kobieta nie pamiętała nazwiska policjanta, więc nie mogła zrobić nic więcej. I tak oto służebność policji wobec obywateli można często między bajki włożyć.

 5. jakiego prawa?
  przecież my nie mamy w tym kraju prawa..

  a jeśli je mamy to każdy je łamie…każdy w sensie że przedstawiciele prawa.

  policja? trzepie ludzi
  miałem sytuacje gdzie dziś policjant przetrzepał mnie bo zobaczył że sucho w buzi mam.
  i jestem zmęczony po pracy… podejrzewał że pale trawę….masakra.

  właśnie dlatego później dziwią się politycy dlaczego wyludnienie młodzieży jest

  człowiek zapier… w pracy od rana do wieczora i drogówka sobie zatrzymuje co prawda dobrze że jest i pilnuje idiotów na drodze

  ale normalnego obywatela? może dlatego że miałem kaptur 😀
  policjant powiedział że ma podejrzenia i trzepie wszystko jak sie da.
  kurtkę , skarpety , buty , wszystkie kieszenie

  ja rozumiem jakiegoś przećpanego typka.
  ale nie człowieka który na kryminał nie wygląda.

  Kujawsko Pomorskie województwo spada na psy jeśli chodzi o drogówkę a zawsze chwaliłem szkoda..

  generalnie wiem już dlaczego ludzie w podobnym wieku z kraju uciekają .
  porządnych obywateli którzy pracują , płacą podatki nie łamią prawa nie ćpaja bo nie mają nawet na to czasu , się niszczy a recydywie się sociale rozdaje .

  a PIS niby porządek robi ?
  na pewno nie w Kujawsko Pomorskim województwie wiem że ten policjant nie miał prawa na takie przeszukanie nie jestem mściwy dlatego to zleje bo na pewno ma przełożonych którzy im każą takie trzepanie robić

  bardziej nie podoba mi się sytuacja w kraju że na prawdę trzeba ludzi trzepać jak sie zobaczy strees w człowieku ?

  przecież każdy człowiek ma swoje problemy te marne szkolenia policjantów..
  już wiem teraz jak czują się emeryci jak sie z emerytur okrada .

  człowiek czuje się jak gówno.
  jak mamy budować kraj gdzie ludzie będą sie szanować ..
  gdzie ludzie będą płacić podatki…
  mam wrażenie że chyba nie warto mieć dzieci w Polsce bo jak moje dzieci będą spotykały takie rzeczy to wole nie męczyć dziecka i po prostu go nigdy nie mieć .

  generalnie to wpływa na człowieka negatywnie.

  nigdy nie miałem takiej chorej sytuacji… jestem zaenowany , zbulwersowany , moja samoocena spadła do minimum.

  tak mogę określić jak czuje się człowiek trzepany od A do Z przez drogówkę szukając trawy której nigdy nie posiadałem , nie posiadam i nie pale ( właśnie rzuciłem szlugi ) 😀

  szkoda

 6. Praktyka wyglada niestety inaczej. Ilekroc chcialem ukrocic gline zadajac prokolu, krzywili sie ale mowili ok, z tym, ze jedziemy na komende bo tu w radiowozie nie maja papierow. Dobrowolnie nigdy nie.mialem ochoty wpakowac sie do radiowozu, do tego czas…jak ich znam na upartego zeszloby z tym prokolem pewnie z poltorej godziny zeby we wszelki mozliwy sposob pokazac mi miejsce w szeregu. Poza tym zawsze obawiam sie zawisci i podrzucenia mi narkotykow albo oskarzenia o napasc. Nie jestem jakims dresem, ogolnie jestem kulturalny z tym, ze wojowiczy i w moim zyciu zdarzylo sie juz oskarzenie o umyslne uszkodzenie radiowozu, z wyrokiem, a takze zamiana pewnej legalnej substancji w mojej kieszeni na narkotyki, rowniez z wyrokiem dla mnie. Dziekuje dowidzenia, papiery spieprzone. Trzecia proba odwagi moze skonczyc.sie dla mnie bardzo tragicznie.

 7. Ja dzisiaj mialem kontrole osobista przez tajne psy szukali oczywiscie srodkow odurzajacych oczywiscie nie przedstawili sie machneli tylko blacha w trakcie kontroli zaprowadzili mnie do samochodu kazali zdjac spodnie a pozniej majtki jak zaczolem protestowac to powiedzieli ze jak tu tego nie zrobie to pojedIemy na komisariat i wez tu ufaj policji

 8. Witam ,mialem kontrole w autobusie MPK Lublinie,jestem rencista okazalem legitymacje rencisty oraz wazny biet ulgowy jednakze kontroler zazadal dodatkowo potiwerdzenia o niepelnosprawnosci ktorego nie mialem przy sobie,nie chcialem okazac dowodu osobistego wiec zaczela straszyc mnie policja,ktora przyjechala im tez odmowilem okazania dowodu poniewaz uwazalem ze brak podstaw prawnych ,dokonali kontroli osobistej i zawiezli mnie na komisariat gdzie dowiedzialem sie ze popelnilem wykroczenie nie okazujac dokumentow za co chcieli mi wystawic mandat 500zl ,nie uprzedili mnie o tym.Teraz kieruja sprawe do sadu.Jak sie bronic? Mam 590zl renty i 300 zl alimentow na syna.
  dzoekuje za odpowiedz
  Krzysztof

 9. Czekam pod klatka na osiedlu na mame rozmawiam przez telefon nagle z za rogu slysze dzien dobry po prosze dokumenty… pytam dlaczego? „dlatego” no po chwili rozmowy slysze glupie pytanie glupia odpowiedz. No coz wyciagam portfel zeby pokazac dowod itp a tu nagle ze musze kieszenie oproznic bo…. „pewnie sprzedaje tu narkotyki” mieszkam w tym samym bloku od 27 lat hehs no tak i jestem dilerka… co moglam zrobic musialam oproznbiac kieszenie pokazywac ze nic w nich nie ma itp to mnie nie pokoji to nie jest normalne. tym bardziej ze pokazalam dowod osobisty na ktorym adres jest i ze stoje pod wlasnym domem, Wyraz twarzy mojej mamy gdy zeszla i zobaczyla co sie dzieje „zawal na miejscu”
  Maja naprawde do tego prawo???

  • każda sprawa ma charakter indywidualny, trzeba korzystać ze swoich uprawnień, można złożyć skargę na działania tych policjantów, zawiadomić prokuraturę, wnieść sprawę do naruszenie dóbr osobistych. Płacz na forach internetowych nic nie pomoże , trzeba działać. Trzeba też mieć jakąś podstawową wiedzę … uczyć się, dzisiaj w internecie jesteście w stanie poszukać każdy przepis i jeszcze sporo komentarzy do tego. Tylko korzystać….

 10. kto to pisał? kolejny pseudo prawnik? „kontrola osobista potocznie i błędnie nazywana przeszukaniem (przeszukanie dotyczy pomieszczeń i uregulowane jest w Kodeksie postępowania karnego)” Faktem jest że kontrola osobista często błędnie nazywana jest „przeszukaniem” ale! ALE! różnica nie polega na „obiekcie” wobec którego czynność jest stosowana!!! przeszukanie może dotyczyć zarówno pomieszczeń jak i osób i ich odzieży! Zasadnicza różnica tkwi w tym, że przeszukanie jest czynnością procesową (regulowaną w kpk) a kontrola osobista nie jest czynnością procesową !!! oj wstyd panie autor :(((

  • Dziękuję za uwagę. Naprawdę nie mam problemu z przyznaniem się do błędu, szczególnie w dziedzinach, w których nie praktykuję regularnie (tekst był pisany na prośbę czytelnika). Pytanie tylko czy tak duże słowa dla tak małej sprawy nie czynią z Pana pseudo komentatora? 🙂

 11. Tekst napisany przez teoretyka, który dosłownie go tłumaczy i sobie i innym. Kreuje w ten sposób błędne postrzeganie tego co i jak policja powinna i może wykonywać i dlaczego.

  Zupełnie inną sprawą jest, że wielu policjantów ma braki w zwykłym wychowaniu. Ale dotyczy to wielu grup społecznych w tym kraju. Dobrzy policjanci są tępieni przez przełożonych. Jest ogromna patologia w kręgach oficerskich. Teoretycy, bez rozumu, rozsądku, praktyki w warunkach rzeczywistych, obłudni, dwulicowi, sztucznie odznaczani i awansowani. Czując zagrożenie w osobach rzetelnych policjantów tępią, gnoją, piętrzą sztuczne trudności. To rodzi frustrację, poczucie bezsilności, brak motywacji u policjantów. To jest prawdziwy problem, że jest jak jest. Gruba księga do napisania. Bo jest naprawdę spora grupa policjantów z głowami na karku, z wiedzą, kulturą, zapałem, chęciami. Ale kadra kierownicza to jest dno…

 12. Kontroli osobistej policjant dokonuje mając podejrzenie popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary. Nie wymaga taka czynność kwitka od prokuratora a protokół nie jest konieczny lecz sporządzany na żądanie osoby.

 13. Napiszę na chłopski rozum. Jeśli jest podejrzenie, że ktoś ma przy sobie rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub do zajęcia w postępowaniu karnym to nie mając nakazu wystarczy legitymacja i dokonuje się przeszukania osoby, jego rzeczy, torebki, plecaka itd. W ciągu 7 dni po dokonaniu dostarcza się kwit od prokuratora.

 14. Owszem, wielu policjantów nie zachowuje kultury i procedur czego przyczyny są różne. Ale nie generalizujcie i nie spłycajcie tematu bo wychodzą bzdury a ludzie to łykają. Nie pisz bzdur, że przeszukanie dotyczy jedynie pomieszczeń lub osób się znajdujących w pomieszczeniach bo się kompromitujesz.

 15. Policja w obrzydliwy sposob wykorzystuje swoje możliwości
  W takich sprawach właśnie jak np. Przeszukiwanie zatrzymanego .
  Nigdy nie widziałam a miałam parę okazji żeby policjanci na patrolu tak wykonywali swoją pracę jak jest napisane w tych ustawach wszystkich .
  Nie przypominam sobie zęby który kolwiek Pies mi się przedstawicil Imieniem, Nazwiskiem i Stopniem służenia .
  To SĄ WREDNE CHAMY I PROSTAKI, ROBI Z CZŁOWIEKIEM CO CHCA BO I TAK IM SIĘ NIC NIE UDOWODNI !!!
  Pozdrawiam 😉

 16. A co jeśli policja mnie zagarnęła do radiowozu, podchodząc od tyłu, i wywieźli w jakieś ustronne miejsce, zrobili mi kontrolę osobistą, kazali rozebrać mi się do naga. Nie powiedzieli na jakiej podstawie, nie wylegitymowali się, nie sporządzili żadnego protokołu, mimo że o to prosilem gdyż przez to spoznilem się na autobus do pracy. Oczywiście nic nie znaleźli. Nie jestem żadnym przestępcą. Czy można złożyć jakąś skargę? Byłem sam i nie mam żadnych świadków.

 17. Mam pytanie odnośnie przeszukania. Niedawno mi się to zdarzyło. Pomijając niepodanie przyczyny (nie wiedziałem, że powinni podać) – Panowie Policjalni widząc w dowodzie, że nie jestem tutejszy pytali, gdzie obecnie mieszkam i dokąd zmierzam. Czy mogą pytać o takie rzeczy? Nie, żebym coś miał odnośnie samej procedury przeszukania – panowie byli konkretni i uprzejmi.

 18. czy istnieje określona odległość wokół której policjant może przypisać przedmioty do osoby stojącej obok nich ? np. wyrzuciłem coś nielegalnego 2 metry od miejsca w którym siedziałem. Czy policjant kiedy znajdzie dany przedmiot bądź substancje ma prawo przypisać to jako moją własność i wpisać zarzut posiadania ?

 19. Rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów

  § 18. 1. Policjant dokumentuje czynności służbowe, o których mowa w § 16 i 17, w notatniku służbowym, określając datę, czas, miejsce i przyczynę ich przeprowadzenia oraz dane dotyczące osób objętych czynnościami i w nich uczestniczących, a także rodzaj i wynik czynności.
  2. Na żądanie osoby poddanej kontroli osobistej (…) policjant sporządza protokół z przeprowadzonych czynności, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

  —————-
  Czy policjant dam mi jakąś kopie z tego protokołu? wiem że pytanie dość banalne lecz prosiłbym o odpowiedź

  • Nawet jak policjant kogoś po pijaku zabije samochodem i ucieknie z miejsca zdarzenia to sąd da mu najwyżej 4 lata, a wy tutaj o zażaleniach na przeszukanie … nikt im nic nie zrobi oni lubią kłamać pod przysięgą i wypisywać brednie z notatnikach tylko po to żeby oni wyglądali lepiej w oczach sądu aniżeli wy. W sądzie zeznania policjanta są więcej warte niż zeznania cywila, o ile nie ma za sobą ludzi wpływowych z prokuratury, sądu czy urzędów. Wówczas sprawy się mają zgoła odmiennie. Także cywil może co najwyżej grzecznie przeprosić po kontroli za to, że zmusił Pana milicjanta do nadmiernego wysiłku fizycznego. Bo oni tylko do tego się nadają …. do dręczenia innych i nabijania statystyk przełożonym, żeby na koniec miesiąca było czym się pochwalić w województwie.

 20. Szkoda że nie wiedziałem o czymś takim jak:
  2. Kontrolę osobistą powinien przeprowadzać policjant:
  2) w miejscu niedostępnym w czasie wykonywania kontroli dla osób postronnych.

  Sytuacja miała miejsce w małym miasteczku nad stawikiem w bocznej ulicy. Podjeżdża dwóch Panów policjantów z miejsca pytania „co tutaj robimy” „czy spożywany alkohol” o tym że się nie przedstawili nie wspomnę w między czasie pytają: Czy Panowie posiadają jakieś dokumenty?
  Było nas 5, trzech okazało dowody osobiste, kierowca dodatkowo prawo jazdy. Następnie bez żadnego uzasadnienia poddano nas czynnościom kontroli osobistej. Odbyło się to dosłownie w kółku gęsiego podchodziliśmy i wszystko z kieszeni na maskę samochodu po czym Pan policjant jeszcze raz sam nas sprawdzał. Przy okazji komiczna sytuacja kolega wyjął prezerwatywy natomiast Panowie policjanci urządzili sobie konkurs „który ma najwięcej pieniędzy”. Przy okazji przeszukiwania wyjmowali i komentarze: „o ten to wie jak się bawić” „ale ten ma więcej” ok to przemilczę. Dodatkowo kontrola samochodu (bagażnik, SCHOWKI!!). Jednak nurtuje mnie brak podania przyczyny podjęcia kontroli osobistej. Skoro trzech podało już im swoje dane, reszta zgłosiła brak dokumentów(szliśmy na otwartą imprezę-tylko kasa przy sobie) a wszystko przeprowadzone w taki sposób!!!

 21. chyba zapomniesliscie powiedziec ze nie ma prawa wziasc waszego dowodu OSBISTEGO. do reki jego sama nazwa mowi sama za siebie DOWÓD. OSOBISTY. , dziala to bo nie raz i zwrociolem uwage za to 😀 choc potem nie milo sie zrobilo bo im ponoc wszystko wolno ;/ ale jebac ich 😀 morda nie szklanak

  • Niestety, ale mają prawo wziąć go do ręki. Legitymowanie oznacza sprawdzanie dokumentu i sąd i policja tłumaczy to tak, że policjant musi sprawdzić autentyczność dowodu, porównać wygląd lub przepytać cię czy dane są prawdziwe.

 22. chyba zapomniesliscie powiedziec ze nie ma prawa wziasc waszego dowodu OSBISTEGO do reki jego sama nazwa mowi sama za siebie DOWÓD OSOBISTY , dziala to bo nie raz i zwrociolem uwage za to 😀 choc potem nie milo sie zrobilo bo im ponoc wszystko wolno ;/ ale jebac ich 😀 morda nie szklanak

 23. A czy parking dla inwalidów może być oznaczony znakiem poziomym namalowany wózkiem inw. Bez oznaczenia np. Liniami lub koperta? Nie biorąc pod uwagę znaków pionowych oznaczonych zgodnie.

 24. Co do jednego z wpisów powyżej, dotyczącego imprez masowych.

  Służby organizatora, tj. członkowie Służby Informacyjnej i Porządkowej mają ustawowe uprawnienia do kontroli przeglądania odzieży i bagaży w czasie i miejscu trwania masowej imprezy publicznej.

  Reguluje to Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych i nie jest to nic nowego, ani nadzwyczajnego. Ponad to Służby te mają uprawnienia do legitymowania osób, ujęcia prewencyjnego, wydawania poleceń, oraz Służba Porządkowa do stosowania środków przymusu bezpośredniego.

  Dzięki powyższej ustawie ww. Panowie w sposób szczególny są chronieni prawem.

  Z kolei Ustawa z dn. 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia, art. 36 ust. 1 pkt. 1 uprawnienia do legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości w granicach chronionych obszarów i obiektów nadaje Pracownikom Ochrony Fizycznej. Są to osoby uprawnione z mocy ustawy do przetwarzania danych pochodzących z czynności legitymowania bez zgody osoby legitymowanej.

  Oczywiście Pracownicy Ochrony, którzy są kwalifikowani w rozumieniu przepisów przytoczonej ustawy również mają prawo do używania środków przymusu (siła fizyczna w postaci różnych technik, kajdanki zakładane na ręce, pałki służbowe, psy służbowe, ręczne miotacze gazu, paralizatory elektryczne oraz broń palna bojowa).

 25. Jaka jest różnica między poproszeniem przez policjanta podczas kontroli osobistej bez podejrzenia o popełnieniu przestępstwa o wyjęciu wszystkich rzeczy z kieszeni przez osobę kontrolowaną, a przeszukaniem i „grzebaniem” w kieszeniach i rzeczach osobistych przez policjanta? Czy obie czynności są zgodne z prawem? Jak można odmówić „grzebania” w rzeczach przez policjanta.

  Miałem ostatnio kontrolę osobistą oraz nie znam dokładnej nazwy kontrolę osobistą samochodu, zatrzymała mnie drogówka, na początku policjant poprosił mnie o dmuchanie w alkomat wyszło zero, a następnie zagroził testami narkotykowymi, bezpodstawnie, po czym kiedy odpowiedziałem że nie zażywałem narkotyków zaczął od kontroli os. sam, szukając mi w kieszeniach i w torbie, a następnie we wszystkich skrytkach w samochodzie. Czy jest do dozwolone prawnie, bez podejrzenia o popełnienie przestępstwa, bez info. o wcześniejszym popełnieniu podobnego przestępstwa? I teraz ostatnie pytanie.. ostatnia „moda” policji, przeszukanie w radiowozie z nakazem zdjęcia odzieży intymnej! bez podstaw o popełnienie przestępstwa- argumentem policji jest albo się rozbierasz albo jedziemy na komędę, co w przypadku osób pracujących albo spieszących się nie wchodzi w grę.

  Bardzo proszę o odpowiedź, bo zacząłem się poważnie zastanawiać W JAKIM KRAJU MY ŻYJEMY, CZY POLSKA JEST W EUROPIE CZY DO CHOLERY W JAKIEJ BIAŁORUSI!!! WTF!!!
  Dziękuję:)

 26. Mógłbyś wytłumaczyć co gdy np: siedzę sobie z kolegom pod sklepem.Jest godzina 22:13.Mieszkam na wsi 700mieszkańców.I nagle podjeżdża do nas policja i prosi nas do samochodu.Podchodzę i proszą o dokumenty.Daje Panom dokumenty i pytam się o co chodzi.I nagle od razu już jeden wychodzi sprawdza kolege drugi wychodzi i każe mi kieszenie wyciągnąć aby zobaczyć czy coś mam i karze mi wszystko z szaszetki wyciągać i kłaść na samochód i karze mi pokazywać co mam w portfelu.

  Mam pytanie czy mogę np: odmówić spisania ,ponieważ Panowie się nie wylegitymowali i czy mogę nie wyjmować rzeczy znajdujących się w szaszetce ?

 27. cyt: „Drugim najczęściej wykorzystywanym przez policjantów uprawnieniem jest kontrola osobista potocznie i błędnie nazywana przeszukaniem (przeszukanie dotyczy pomieszczeń i uregulowane jest w Kodeksie postępowania karnego).” – brak słów na to. Przeszukanie jest czynnościa procesową i TAKŻE DOTYCZY OSÓB. Policjant przeszukuje osobę gdy ta jest formalnie zatrzymana – czyli policjant powiedział, „jest Pan/i zatrzymany/a” wtedy jest przeszukanie i z tego musi być protokół.

  druga rzecz – cyt:”2. Kontrolę osobistą powinien przeprowadzać policjant:
  1) tej samej płci, co osoba kontrolowana;
  2) w miejscu niedostępnym w czasie wykonywania kontroli dla osób postronnych.”

  tutaj kluczowe jest słowo „powinien”. Kontrole osobistą może przeprowadzic policjant inne płci, i MOZNA ja przeprowadzić w dowolnym miejscu jeśli jest taka potrzeba, decyzja i ocena nalezy do policjanta.

  Spider
  ad1) tak
  ad2) to jest już kontrola osobista
  ad3) napisałem wyżej o słowie „powinien” – nie narusza przepisu

  • Przecież ten artykuł nie tego dotyczy. To z czym może spotkać się przeciętny Kowalski to właśnie kontrola osobista bynajmniej będąca przeszukaniem.

 28. 1) Czy policjant dokonujący kontroli osobistej ma obowiązek poinformawać nas o popełnienie jakiego przestępstwa lub wykroczenia jesteśmy podejrzani ?

  2) Czy polecenie opróznienia kieszeni i położenia ich na maskę samochodu jest już kontrolą osobistą

  3) Czy wogóle takie polecenie na ulicy (bardzo często pokazywane w programach tj Gliny, itp) nie narusza par 16.2 wymienionego powyżej rozporządzenia. Czy na podstawie takich programów nie powinno być wszczęte postępowanie wobec funkcjonariuszy ?

 29. Miała miejsce kontrola policyjna w radiowozie z rozbieraniem do naga, podżeganiem i zarzutami chęci zakupu narkotyków, co było nieprawdą i kompletnym naruszeniem godności ludzkiej. Osoba przeszukana i zmuszona w tych warunkach do rewizji nie zapamiętała nazwisk policjantów tajniaków i nie poprosiła o protokół. Jak dochodzić swoich praw, jak wyegzekwować nazwiska policjantów-bandytów?

 30. Bardzo proszę o poradę, co w takiej sytuacji sugeruje Pan zrobić. W ramach uzupełnienia dodam, że gdy bezpośrednio po kontroli zapytałem tego pana o co chodzi, czy może o kradzież, nic nie odpowiedział i wybiegł.
  Pozdrawiam serdecznie.

 31. Szanowny Panie Oskarze
  Pisze tutaj w następujaącej sprawie: wczoraj miało miejsce dziwne zdarzenie. Otóż, wsiadłem do autobusu, kupiłem bilet umieściłem bagaże i przeszedłem troszkę dalej, żeby nie zasłaniać przejścia. Autobus ruszył. Po kilku sekundach przednimi drzwiami wpada jakiś pan w czarnej czapce i czarnej kurtce z krótkofalówką w ręce mówi: „Proszę przejsć na koniec autobusu, dwóch panów obok też zapraszam na koniec autobusu”. Autobus był pełny ludzi. Zgodnie z prośbą poszliśmy tam. Następnie zapytał mnie: „co ma pan w kieszeniach w płaszczu, proszę pokazać?” Wyciągnąłem swój portfel i go otworzyłem, po czym schowałem. Potem zaczął klepać dłońmi od barków przez ręce, tułów do nóg – to samo chłopakom obok. Co chwilę mówił coś przez krótkofalówkę. Nagle wybiegł z autobusu gdzieś dalej – było już ciemno, nie wiem dokąd pobiegł.

  Było to późne popołudnie, wracałem z podróży. Wcześniej czekałem na autobus w poczekalni na dworcu kolejowym. W autobusie po całym zajściu czułem się jak złodziej. Czy jest to wystarczająca podstawa do żądania jakichś wyjaśnień czy choćby przeprosin ze strony tego funkcjonariusza. Nie wiem czy to był policjant czy strażnik miejski, prawdopodobnie nie był umundurowany. Wiem tyle, że na tej ulicy działa monitoring miejski.

 32. Wnosząc z Pańskiego tekstu miałem rację pisząc poniższy artykuł.
  http://interia360.pl/moim-zdaniem/artykul/gdzie-my-zyjemy,49359
  Mam jednak wątpliwość dotyczącą programów TV typu „Uwaga! Pirat!”, czy „Gliny”. Mianowicie: czy mogę odmówić poddania się czynnościom Policji w obecności osób do tego nieuprawniionych (tu: filmujących dziennikarzy). Po prawdzie to będąc kontrolowanym nie wiem kim są osoby mnie filmujące. Wg mnie powinny się wylegitymować BEZ WEZWANIA, jako funkcjonariusze nieumundurowani. Dodatkowo zauważyłem częste najazdy kamerą (zbliżenia) na wypełniane bloczzki mandatowe, czy trzymane przez Policjantów dokumenty osobiste. Czy nie stanowi to formy zbierania danych osobowych, do czego telewizja nie jest uprawniona?
  PS. Dzięki, że Pan jest.

  • Pański tekst pokrywa się z moimi odczuciami odnośnie tych policyjnych programów. W szczególności pamiętam jeden, po którym internauci bez problemu dokonali identyfikacji jednego byczka z podwarszawskiej miejscowości. W tekście jest jedynie w pewnym miejscu pomyłka- płynne przejście od kontroli osobistej opisanej w Ustawie o policji i rozporządzeniu do niej wydanym, do przeszukania opisanego w k.p.k. To są dwie różne instytucje prawne.

   Odnośnie pańskiego pytania, to nie uważam, aby obecność ekipy telewizyjnej była podstawą do odmowy uczestniczenia w czynnościach funkcjonariuszy. Mamy w takim wypadku jednak pole na:
   – skargę do prokuratora na czynności policji,
   – skargę w trybie k.p.a. do np. komendanta
   – być może jakiś wniosek do GIODO. Nie wiem, czy jest w Ustawie o ochronie danych osobowych jakiś tryb w takich przypadkach, ale na pewno można złożyć wniosek w trybie k.p.a.
   – można teoretycznie przećwiczyć wezwanie do usunięcia naruszenia prawa i następnie skargę do WSA na czynność organu administracji, z której wynikają uprawnienia bądź obowiązki. Ale głowy nie daję, czy to by chwyciło
   – z pewnością można by pozwać o naruszenie dóbr osobistych telewizję, być może policję też, w związku z tym, że był pan kręcony bez zgody, a charakter czynności tego nie wymagał. Na pewno byłoby większe pole do działania, gdyby całe zdarzenie odbywało się w miejscu publicznym,
   – gdyby wizerunek nie został dostatecznie zanonimizowany i możliwe byłoby ustalenie tożsamości, to z pewnością pozew o naruszenie dóbr osobistych podparty roszczeniem z Ustawy o prawach autorskich, gdzie co do zasady rozpowszechnianie wizerunku osób trzecich jest zakazane.

   Z pewnością można by w ramach powyższych środków udowodnić, że policja udostępniała dane osobowe osobom nieuprawnionym, gdyby takie coś rzeczywiście miało miejsce.

   Dzięki za miłe słowa.

 33. co ten człowiek pisze! sugeruję przeczytać art. 223 KPK – przeszukanie osoby.
  Reasumując jest i kontrola osobista i przeszukanie osoby!

  • Miły, nad wyraz kulturalny panie. Artykuł dotyczy tego, co policjanci robią na ulicy. W tym właśnie zakresie istnieje rozbieżność terminologiczna. Powszechnie nazywa się to przeszukaniem, a jest to kontrola osobista. Przeszukanie, o którym pan mówi jest szczególną instytucją uregulowaną w k.p.k. i stosowaną tylko i wyłącznie w toku przeszukania mieszkania, na podstawie – najczęściej – postanowienia prokuratora. Innymi słowy jest to instytucja, z którą 99% czytelników nigdy nie będzie miała do czynienia i o niej nie usłyszy. I dlatego o niej nie wspominam, żeby artykuł był czytelny i nie odstręczał nadmiarem informacji.

 34. Na przystanek komunikacji miejskiej, gdzie siedzi czwórka osobników podjeżdża oznakowany pojazd policyjny (transporter). Policjanci podejrzewają, że młodzież ma przy sobie narkotyki. Policjanci każą po kolei wchodzić do radiowozu i się rozbierać do bielizny celem kontroli osobistej.
  1) Czy taki tryb, okoliczności i miejsce dają policji prawo przeszukania w pojeździe policyjnym?
  2) Czy osoba która również jest podejrzana może być osobą wyznaczoną przez przeszukiwanego do udziału w czynnościach?
  3) Czy w takiej sytuacji osoba może odmówić poddania się czynnością z uwagi na miejsce zdarzenia oraz (jak uważa podejrzany) brak przesłanek do przeprowadzenia kontroli niezwłocznie?

  • 1. Miejsce spełnia przesłankę z par. 16 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia, ale można by próbować dowodzić, że naruszało art. 15 ust. 6 ustawy (wykonanie czynności w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby kontrolowanej). Nakazanie rozebrania się do bielizny mocno wątpliwe. Pisałbym zażalenie do prokuratora.
   2. Uważam, że tak. Osoby przeszukiwane nie mają statusu podejrzanych.
   3. Czysto hipotetycznie tak (przy oczywistym braku przesłanek do kontroli), w praktyce lepiej nie. Lepiej poddać się kontroli, udokumentować wszystko najlepiej jak się da i wystąpić z zażaleniem do prokuratora oraz powództwem o naruszenie dóbr osobistych.

 35. to może chociaż jakieś ustawy które mogą pomóc mi w tej kwestii 🙂 zależy mi na tym żeby dowiedzieć się o tym w jaki sposób kurier ma się zachować… czy policja może odplombowywać takie paczki i auto? czy inne organy mogą dokonywać takich akcji

  • Podejrzewam, że odpowiedź może nie wynikać wprost z przepisów. Najprawdopodobniej przewoźnik nie może odmówić uskutecznienia takiej kontroli bez narażania się na zarzuty karne, jednak gdyby działania konkretnych służb okazały się nie mieć podstawy prawnej, to przewoźnik może dochodzić odszkodowania w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego (art. 417 k.c.), a także uwolnić się od ewentualnej odpowiedzialności w przypadku roszczeń ze strony zleceniodawcy wykazując brak winy po swojej stronie. Są to jednak wyłącznie moje przypuszczenia- niewykluczone jest istnienie regulacji szczególnych w tym zakresie.
   Bardzo dobry blog o prawie transportowym można znaleźć pod adresem http://www.transportoweprawo.pl Prowadzący go radca prawny nie stronił od dyskusji w komentarzach, więc być może tam uda się uzyskać jakieś bliższe informacje.

  • policjant może nawet zabrać te paczki, ale na wszystko sporządza się stosowne protokoły, policja czy prokuratura jeżeli podejmuje jakąś czynność to bierze na siebie ewentualność późniejszej odpowiedzialności: dyscyplinarnej, cywilnej lub karnej.

 36. a co w wypadku przewozu przez konwojenta dokumentów niejawnych lub bankowych, czy policjant ma prawo otwierać zaplombowany samochód i zaplombowane przesyłki czy dokumenty? w jaki sposób powinien zachować się konwojent przewożący takie przesyłki…?

 37. Czyli jeżeli np. siedze w samochodzie na parkingu i podjeżdża do mnie Policja „po cywilnemu”, okazuje odznaki i prosi o pokazanie zawartości kieszeni to traktuje się jako kontrolę osobistą czy przeglądanie zawartości bagaży w środkach transportu ? I zawsze mogę złożyć zażalenie na tą czynność ?

  • Jest to kontrola osobista. To drugie uprawnienie odnosi się do sytuacji na portach, dworcach i w środkach transportu, w których znajduje się więcej osób.
   Zawsze możesz złożyć zażalenie do prokuratora, zawsze możesz żądać od policjanta spisania protokołu z czynności, zawsze można też niezależnie od powyższych, wystąpić z powództwem cywilnym o naruszenie dóbr osobistych.

   • A gdy odmówię wykonania takiej czynności to mogę zostać zatrzymany na 48 h i dowieziony do komisariatu ? W przypadku tego powództwa cywilnego o naruszenie dóbr osobistych na jakie dobro można się powołać ? Na naruszenie nietykalności cielesnej ? Prawa do prywatności ?

    • Wydaje mi się, że w pierwszej kolejności policjant użyje środków przymusu bezpośredniego, a jeżeli siłowo uniemożliwiałbyś obezwładnienie Cię, to mamy wtedy przestępstwo z art. 224 k.k. i jak najbardziej pole do zatrzymania.
     Co do dóbr osobistych: nietykalność cielesna, naruszenie godności osobistej. Katalog dóbr osobistych jest otwarty, można wymyślać 🙂

  • A kiedy taki protokół musi zostać spisany? Na miejscu kontroli czy może być na posterunku? Policjant proponował abym się z nim przejechał na komendę i tam spisze…

   • Przepisy powszechnie obowiązujące tego nie precyzują. Uważam, że ze względów technicznych spisywanie go na komendzie jest jak najbardziej dopuszczalne. Z dużym prawdopodobieństwem jest to regulowane przepisami wewnętrznymi.

  • Z tego co pamiętam z dużym prawdopodobieństwem może mieć do tego prawo. Reguluje to Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, tam znajdziesz kompetencje osób obsługujących imprezę. Niezależnie od tego, pewnie niedługo zrobię o tym wpis.
   EDIT: Reguluje to rozdział 4 wspomnianej ustawy, znajdziesz ją na isap.sejm.gov.pl W art. 20 jest m.in. tak sformułowane uprawnienie: „przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here