Uprawnienia honorowych dawców krwi

2
24284

Zasłużeni honorowi dawcy krwi, w oparciu o Ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: UstZdrow), posiadają dwa bardzo istotne uprawnienia: pierwsze dotyczy korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza „kolejką”, drugie zniżek na ceny leków nabywanych w aptekach. W związku ze znowelizowaniem UstZdrow z dniem 18 maja 2014 r., warto przypomnieć jakimi uprawnieniami dysponują zasłużeni honorowi dawcy krwi.

I. Niższe ceny leków.

Istotnym argumentem dla oddawania krwi może być nie kilka tabliczek czekolady, a znaczne oszczędności związane z uprawnieniem przyznanym przez art. 43 ust. 1 ww. ustawy.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008.164.1027 j.t.)

Art. 43. 1. Świadczeniobiorcy, który posiada tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawi legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu finansowania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, zaopatrzenie w leki objęte wykazem:
1) o którym mowa w art. 37 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy,
2) leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów

– na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji.
2. Osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest obowiązana do okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 1.

Nie wdając się w szczegóły UstZdrow najlepiej jest skorzystać z przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia rejestru leków. Po wejściu na stronę Informatora o Lekach wystarczy zaznaczyć równocześnie opcje „Ubezpieczony w leczeniu ogólnym” oraz „Zasłużony honorowy dawca krwi”. Następnie po kliknięciu opcji „Dalej” i wpisaniu nazwy leku otrzymamy informację o cenie leku, wysokości refundacji oraz identyczne informacje o zamiennikach leku.

Jak widać na poniższym screenie rejestr jest czytelny i kompleksowo ujmuje wszelkie niezbędne informacje pozwalające na jak najkorzystniejsze kupienie leków.

rejestr lekow

II. Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością.

Uszczegółowionym w nowelizacji uprawnieniem jest dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej. Podkreślenia wymaga fakt, że uprzywilejowanie dla zasłużonego honorowego dawcy krwi nie dotyczy pierwszeństwa w kolejce w danym dniu (tj. posiadania pierwszego „numerka” do lekarza), a udzielenia świadczenia poza kolejnością wynikającą z listy oczekujących tworzonej w związku z istnieniem limitów świadczeń. Wielu świadczeniodawców nie ma wiedzy o tym fakcie  i warto ich w tym zakresie uświadamiać.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008.164.1027 j.t.)

Art. 47c. 1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, [zasłużeni honorowi dawcy krwi lub przeszczepu] (…) mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
(…)

UstZdrow nie rozróżnia kolejki utworzonej w oparciu o listę oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2 UstZdrow od kolejki w danym dniu. Ta druga jest tylko i wyłącznie „fragmentem” tej pierwszej. Ewentualne doprecyzowanie sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych może wynikać z regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, o którym mowa w art. 24 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t.).

Skorzystanie przez zasłużonego honorowego dawcę krwi ze świadczeń zdrowotnych w trybie art. 47c UstZdrow jest odstępstwem od zasady realizowania świadczeń zdrowotnych w oparciu o listę oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2 UstZdrow. Nie jest to jedyne odstępstwo przewidziane przez UstZdrow. ponieważ przy przypadkach nagłych (por. art. 19 i 60 UstZdrow) kolejka również nie będzie miała zastosowania. Dotyczy ona jedynie świadczeń realizowanych planowo.

Problematycznym pozostaje zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych (tj. czy wskazane uprawnienie dotyczy świadczeń wysokospecjalistycznych) oraz przesłanka niemożliwości wskazana w art. 47c ust. 4 UstZdrow. Brak wiedzy świadczeniodawców we wskazanym zakresie oraz jednoznacznych procedur, spowodował iż stowarzyszenia kombatanckie pilotują akcję „Szpitale Przyjazne Kombatantom”, w ramach której ze szpitalami podpisywane są porozumienia mające na celu respektowanie uprawnień przyznanych w art. 47c UstZdrow zarówno kombatantom jak i zasłużonym honorowym dawcom krwi.

2 KOMENTARZE

  1. Cześć, cieszę się że tutaj trafiłem. Dobrze iż dużo
    stron przedstawia porady medyczne. Korzystając z okazji zachęcam do odwiedzin mojej
    strony. Z wyrazami szacunku!

  2. Sprawdźcie proszę, jak wygląda przyznawanie odznaczeń dla krwiodawców. Ja sprawdziłem. Jeśli oddałeś około 40 litrów krwi, to aby uzyskać odznaczenie, musisz być członkiem PCK – wtedy może oni wystąpią. Jak nie jesteś, to MASZ SAM WYSTĄPIĆ Z PROŚBĄ!!!!
    To jakaś paranoja – oddawałeś krew i masz teraz sam prosić, aby łaskawie podziękowali ci za to. I dziwią się, że brakuje krwiodawców?!!!!!!!!!!!!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here