Jak liczyć spadek obrotów? Subwencje i dofinansowania

10
106662
tarza antykryzysowa - spadek obrotów - jak go liczyć

Ustawa COVID-19 przewiduje konieczność spadku obrotów gospodarczych w celu uzyskania pomocy z powiatowego lub wojewódzkiego urzędu pracy. Takie same wymagania stawiane są w Tarczy Finansowej, na której wdrożenie czekamy.

Tarcza Finansowa będzie polegała m.in. na subwencjach (pożyczkach) z Polskiego Funduszu Rozwoju, Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego i z Funduszy Europejskich. Nigdzie jednak nie ma odpowiedzi jak rozumieć obrót i jak dokładnie go liczyć.

Jak czytać nasze poradniki

Korzystaj z powyższego spisu treści. Klikając w niego możesz przejść do poszczególnych fragmentów artykułu. Na pomarańczowo zaznaczyliśmy definicje, które wyjaśniamy na końcu artykułu.

PRZYKŁAD

W artykułach posługujemy się też przykładami i wskazówkami, które wyróżniamy wizualnie

Nowa ustawa jest bardzo skomplikowana i pełna błędów. Skorzystanie z opisywanych form pomocy może być uzależnione od szybkości złożenia wniosków i ich poprawności. Nie ryzykuj i skorzystaj z naszych porad telefonicznych i wzorów pism. Omawiana ustawa wprowadza również szereg innych form pomocy dla przedsiębiorców. Możemy przygotować ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. W tym celu skontaktuj się z nami.

Tarcza PFR 1.0 i wszystkie Tarcze Antykryzysowe

Odrębnym zagadnieniem jest pojęcie obrotu w Tarczy PFR 1.0 oraz we wszystkich Tarczach Antykryzysowych, które odnoszą się do pojęcia obrotu wskazanego w art. 15g ustawy COVID-19.

Praktyczne problemy

Zdefiniowanie obrotu usunęłoby liczne pytania takie jak: jak liczyć obrót, czy liczyć go netto lub brutto, czy obrót jest tym samym co przychód, czy wliczać do obrotu zbycie środka trwałego, jak organy zweryfikują mój obrót, jak udowodnić obrót, czy chodzi o obrót w rozumieniu ustawy o rachunkowości, czy jakiś inny, czy osobno liczyć obrót dla sprzedaży towarów i sprzedaży usług, czym się różni obrót ilościowy od wartościowego?

Czym jest obrót?

Nie wdając się w prawnicze szczegóły, najbardziej „działającą” na gruncie ustawy COVID-19 definicją obrotu jest ta z Ustawy o rachunkowości. W ustawie o rachunkowości nie pada wprost definicja obrotu, ale powszechnie przyjmuje się, że obrotem jest definicja przychodów i zysków zawarta w art. 3 pkt 30 ww. ustawy.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

art. 3 pkt 30)
przychody i zyski– rozumie się przez to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Dzięki takiemu rozumieniu obrotów – przy ujęciu wartościowym – możemy uniknąć wliczania do nich sprzedaży środków trwałych. Z drugiej strony powinniśmy uwzględnić np. otrzymaną zaliczkę.

Jak liczyć obrót?

W praktyce dla wielu przedsiębiorców obrotem będzie przychód. Płatnicy VAT, w większości we wnioskach jako obrót podają przychód netto. Przyjęcie, że obrót = przychód będzie dotyczyć na pewno większości jednoosobowych działalności gospodarczych. Trzeba pamiętać o tym jak organy mogą weryfikować te informacje. Będą bazować na danych, do których dostęp ma Krajowa Administracja Skarbowa ( nip. PIT, CIT, JPK), więc warto ustalić z naszą księgowością, które liczby i wartości trafiają do skarbówki. One mogą być dla organu lub instytucji udzielających nam wsparcia punktem odniesienia.

Spadek ilościowy czy wartościowy

Ustawodawca zostawił nam furtkę umożliwiającą liczenie spadku obrotów poprzez odniesienie do przychodów ze sprzedaży albo poprzez odniesienie do ilości (wolumenu) sprzedaży. W takim przypadku należy bazować np. na ilościach wynikających z faktur i paragonów. Spadek ilościowy obrotu liczymy łącznie dla wszystkich towarów i usług, bo ustawodawca nie zostawił nam innego wyjścia. Jeśli mamy część przedsiębiorstwa, gdzie sprzedaż wzrosła i drugą, gdzie drastycznie spadła to i tak to sumujemy.

PRZYKŁAD

Prowadzimy sklep i serwis samochodowy. Sprzedaż części (towarów) nie spadła, ale spadła ilość napraw (usług).  W przypadku liczenia spadku obrotów w ujęciu ilościowym sumujemy zarówno sprzedaż części i świadczone usługi.

Które przepisy wymagają spadku obrotów?

Problem ma charakter bardzo praktyczny, ponieważ spadek obrotów jest wymagany przy wsparciu z art. 15g (dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP), art. 15zzb (dofinansowanie wynagrodzeń z PUP), art. 15zzc (dofinansowanie kosztów JDG z PUP) i zastosowaniu art. 15zf (porozumienie o mniej korzystnych warunkach zatrudnienia).

Spadek obrotów wymagany będzie też przy Tarczy Finansowej, na podstawie której będzie można otrzymać częściowo umarzalne pożyczki (subwencje) z Polskiego Funduszu Rozwoju, Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego i z Funduszy Europejskich.

Stare problemy i brak rozwiązań

Znamiennym jest, że opisywany problem istnieje od 2009 r. ponieważ już w po upadku banku Lehman Brothers, w trakcie kryzysu finansowego 2007-2009 powstała Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U.2009.125.1035). Była w niej mowa o pomocy dla przedsiębiorcy „u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż, nie mniej jednak niż o 15 %, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym”.

Brzmi znajomo, prawda? Nasz ustawodawca w ustawie COVID-19 zawarł rozwiązanie znane od ponad 10 lat i nie zdecydował się na doprecyzowanie go, mimo że już wtedy prawnicy pisali.

Opinia do rządowego projektu ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (druk sejmowy nr 2044) (źródło)

„Zwrócić należy uwagę, iż zgodnie z projektowaną ustawą spadek obrotów gospodarczych (…) może być ustalony zarówno na podstawie spadku zamówień, jak i sprzedaży liczonych w ujęciu ilościowym lub wartościowym. W mojej ocenie spadek ten powinien być ustalany wyłącznie na podstawie spadku sprzedaży liczonej w ujęciu wartościowym. Argumentami przemawiającymi za takim podejściem są:

1) dokumentowanie spadku obrotów na podstawie spadku zamówień może rodzić problemy natury dowodowej i być źródłem nadużyć,

2) spadek ilości sprzedawanych produktów nie musi oznaczać, iż spada sprzedaż w ujęciu wartościowym”.

Opinie takie jak wyżej nie były odosobnione i można było je wyeliminować poprzez zdefniowanie obrotu. Mimo to identyczne pojęcie pojawiło się później w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, a teraz w regulacji dotyczącej COVID-19.

Naruszenie przepisów przez PFR

Polski Fundusz Rozwoju w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 w ogóle zignorował możliwość określania spadku obrotów w ujęciu ilościowym. Ponadto przy analizowaniu obrotów ograniczył się do weryfikacji danych w arbitralnie wybranych rejestrach nie biorąc pod uwagę szeregu sytuacji np. firm, które co prawda są podatnikami VAT, ale część transakcji jest u nich zwolniona z VAT. W takim przypadku PFR brał pow uwagę tylko transakcje opodatkowane VAT. Podobnych kłopotów stanowiących naruszenie przepisów (programu rządowego i decyzji KE) było więcej.

Obrót w Tarczy Finansowej PFR 2.0

Tarcza Finansowa PFR 2.0 bazuje na innym programie rządowym i innej decyzji Komisji Europejskiej niż Tarcza Finansowa PFR 1.0. Aktualnie zrezygnowano z odnoszenia się do art. 15g ustawy COVID-19, w efekcie czego rząd zostawił Polskiemu Funduszowi Rozwoju decydowanie o tym czym jest obrót. PFR przyjął arbitralnie poniższe kryteria.

Jak rozlicza się wnioskodawca Dane brane do obliczeń przez PFR
Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT, który rozlicza się miesięcznie. Sprzedaż towarów i usług wykazana w deklaracji JPK V7M.
Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT, który rozlicza się kwartalnie. Sprzedaż towarów i usług wykazana w deklaracji JPK V7K (w zakresie przychodu za dany miesiąc).
Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT wystawiającym faktury VAT marża Dane stanowiące podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT lub PIT, tj. a) przychód z innych źródeł (tzw. przychód operacyjny) w rozumieniu ustawy o CIT lub b) przychód w rozumieniu ustawy o PIT.
Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT rozliczający się kasowo
Wnioskodawca świadczący tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (tzw. zwolnienie przedmiotowe)
Wnioskodawca niebędący podatnikiem VAT (w tym wnioskodawcy zwolnieni podmiotowo z VAT).
Wnioskodawcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Wnioskodawca korzystający z karty podatkowej, niebędący czynnym podatnikiem VAT. Kwota oszacowana przez wnioskodawcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków.

Niestety ww. sposoby ustalania obrotów i ich spadku nie eliminują wielu praktycznych problemów. Przykładowo:

 • czynny podatnik VAT może świadczyć usługi zwolnione z VAT, które w Tarczy Finansowej PFR 1.0 nie były brane pod uwagę w obliczeniach, co mogło znacznie zniekształcać dane o obrotach i spadkach;
 • PFR w odniesieniu do faktur VAT marża wskazuje, że ww. sposób obliczeń dotyczy „beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży”. Równocześnie nie wskazuje w jakim okresie ma zostać wystawiona faktura VAT marża, aby ten sposób obliczeń znalazł zastosowanie;
 • dane podatnika, który w trakcie 2019 lub 2020 r. stał się czynnym podatnikiem VAT mogą być błędnie weryfikowane przez oprogramowanie.

Nasza pomoc

W ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 wsparliśmy ponad 1000 przedsiębiorców, a nasze artykuły służyły za wsparcie setkom tysięcy osób. Oferujemy każdy możliwy rodzaj pomocy od poradników, poprzez porady telefoniczne po kompleksową pomoc prawną przy najtrudniejszych sprawach.

Porady telefoniczne i mailowe

Nie ryzykuj i skorzystaj z naszych porad telefonicznych. Możemy też przygotować ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. W tym celu skontaktuj się z nami mailowo.

Pomoc online przy składaniu wniosku

Jak to działa? Kupujesz produkt w naszym sklepie. Telefonicznie ustalamy szczegóły pomocy. Instalujesz bezpłatny program, dzięki któremu widzimy co dzieje się na Twoim ekranie komputera. Podpowiadamy co kliknąć i potwierdzamy, czy zaznaczyłeś(-aś) dobre opcje.

Poradnik e-book. Tarcza Finansowa PFR 2.0

Na bazie bardzo popularnego e-booka o Tarczy Finansowej PFR 1.0 przygotowaliśmy nowy poradnik dotyczący Tarczy Finansowej PFR 2.0. Omawiamy warunki skorzystania z pomocy, najczęstsze błędy popełniane przy składaniu wniosków, sposoby zabezpieczenia się przed nimi, a także różnice pomiędzy Tarczą PFR 2.0 a Tarczą PFR 1.0. Poradnik możesz kupić w naszym sklepie.

10 KOMENTARZE

 1. Witam. Proszę to rozwinąć nie bardzo rozumiem. „Zanotowały spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 czerwca 2020 r.
  w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w drugim półroczu 2019 r. o co najmniej 75%”

 2. Dzień dobry,
  Czy do obrotu w działalności gospodarczej należy brać sumę przychodów netto z danego miesiąca czy sumę przychodów pomniejszoną o podatek dochodowy (bez uwzględniania kosztów)?
  Chodzi o wyliczenie obrotu do wniosku 15zzc (dofinansowanie kosztów JDG z PUP).

 3. Dzień dobry,
  Prowadzę działalność polegającą na świadczeniu usług krótkoterminowego najmu.

  Zastanawia mnie fakt ewidencjonowania faktur w kontekście porównywania spadku obrotów. Jeżeli klient dokonuje rezerwacji w okresie od 20.02 do 04.03, momentem wykonania usługi jest marzec. Fakturę również wystawiam w marcu. Czy w takiej sytuacji, w celu porównania przychodów w ujęciu wartościowym do marca 2019 r., mogę uwzględnić wskazaną wyżej fakturę? Czy w przypadku odwołania rezerwacji bezzwrotnej, przychód z tego tytułu powinien być również uwzględniony w ujęciu wartościowym?

  Pozdrawiam

 4. Jeśli w firmie będą i sztuki jakichś wyrobów i usługi to nie da się dodać tego do siebie w prosty sposób. to jest nieporównywalne. firma może mieć 2 usługi wykonane które robią głowny obrót i tysiące sztuk ktore beda stanowić tylko np. 30% obrotu. I wyjdą bzdury.

  Mam pytanie: czy w obliczeniach powinny być wykluczone inne przyczyny? np. w styczniu i w lutym nastąpiło znaczne zmniejszenie obrotów z innych powodów niż koronawirus. Następnie w marcu i w kwietniu rowniez jest spadek już związany ścisle z wirusem. Jeśli będzie porównanie obrotów do ubieglego roku to wskaznik bedzie ok ale w obliczeniach są tez te spadki styczniowe. Zdjąć je czy się tym nie martwić?

  • Przepisy nie dają odpowiedzi na ten temat. Osobiście skupiłbym się na weryfikacji na ile te inne przyczyny mogłyby być możliwe do weryfikacji lub też na tym, żeby przyjąć okres rozliczeniowy, który będzie ujmował przede wszystkim przyczyny spadku związane z covid-19.

 5. Zgoda. ale Jest zapewnienie z wielu PUPów, że od 4 maja będzie 2 nabór na te dofinansowania, bo aktualnie ludzie składają głównie o mikropożyczki, bo tam są dużo prostsze zasady, mniejsze wymagania i czytelniejsze kryteria, przy dofinansowaniach wielu przedsiębiorców czeka na najkorzystniejszy okres porównawczy, który wypadnie na miesiące marzec i kwiecień – bo tu dla wielu spadek obrotów będzie największy, a co za tym idzie wyższy udział procentowy przelicznika w stosunku do tej najniższej krajowej noi wyższe w efekcie świadczenie.

 6. Witam,
  obok problemów interpretacyjnych związanych z definicją „obrotu”, przy ubieganiu się o wsparcie dofinansowania kosztów dla samozatrudnionych z PUP, dość ryzykowne jest porównywanie lutego tego roku, ponieważ był to 29 dniowy miesiąc, wówczas nie będzie spełniony warunek o porównaniu dwóch analogicznych okresów z tego i ubiegłego roku. najlepiej więc dopierać takie okresy , aby omijały ten dzień 🙂 najlepiej poczekać i liczyć od 1 marca…

  i tak praktycznie w każdej ustawie, każdym rozporządzeniu w tym kraju…
  czy jest jakiś dokument prawny jasno przygotowany bez żadnych wątpliwości?

  • Osobiście nie widzę tego problemu bo albo porównujemy miesiące kalendarzowe albo liczymy równe 60 dni zaczynając zarówno w 2019 r. i w 2020 r. od tego samego dnia. Np. liczymy 60 dni od 03.02.2019 r. i 60 dni od 03.02.2020 r.

   Natomiast co do meritum się zgadzam, bo temat tego dnia przestępnego pojawiał się w wielu pytaniach na forach i u nas też. Nie powinno być to jednak moim zdaniem przedmiotem dodatkowej regulacji w ustawie tylko przedmiotem rzetelnej komunikacji idącej z urzędów. A z tą komunikacją jest jak jest.

   • Zgoda. ale Jest zapewnienie z wielu PUPów, że od 4 maja będzie 2 nabór na te dofinansowania, bo aktualnie ludzie składają głównie o mikropożyczki, bo tam są dużo prostsze zasady, mniejsze wymagania i czytelniejsze kryteria, przy dofinansowaniach wielu przedsiębiorców czeka na najkorzystniejszy okres porównawczy, który wypadnie na miesiące marzec i kwiecień – bo tu dla wielu spadek obrotów będzie największy, a co za tym idzie wyższy udział procentowy przelicznika w stosunku do tej najniższej krajowej noi wyższe w efekcie świadczenie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj