Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników od starosty lub prezydenta miasta

73
85008
dofinansowanie kosztów prowadzenia dg przez starostę PUP

Tarcza antykryzysowa (pakiet antykryzysowy) obejmuje szereg rozwiązań dla przedsiębiorców, o których przeczytasz tutaj. Jednym z nich jest art. 15zzb ustawy COVID-19, który dotyczy dofinansowania od starosty (lub prezydenta miasta w przypadku miast na prawach powiatu) wynagrodzeń dla pracowników. Jest to forma zbliżona do dofinansowania z FGŚP, jednak różni się w szczegółach, które opiszemy w artykule.

Jak czytać nasze poradniki?

Korzystaj z powyższego spisu treści. Klikając w niego możesz przejść do poszczególnych fragmentów artykułu.
Zmiany wynikające z Tarczy 2.0. opisaliśmy w osobnym akapicie o nazwie “Tarcza 2.0. Zmiany od 18.04.2020 r.”. Ponadto skreśliliśmy nieaktualne treści. Na pomarańczowo zaznaczyliśmy definicje, które wyjaśniamy na końcu artykułu. 

PRZYKŁAD / WSKAZÓWKA

W artykułach posługujemy się też przykładami i wskazówkami, które wyróżniamy wizualnie.

Nowa ustawa jest bardzo skomplikowana i pełna błędów. Skorzystanie z opisywanych form pomocy może być uzależnione od szybkości złożenia wniosków i ich poprawności. Nie ryzykuj i skorzystaj z naszych porad telefonicznych i wzorów pism. Omawiana ustawa wprowadza również szereg innych form pomocy dla przedsiębiorców. Możemy przygotować ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. W tym celu skontaktuj się z nami.

Co zrobić, żeby skorzystać z art. 15zzb ustawy?

W przypadku chęci otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników od starosty (prezydenta miasta) konieczne jest łączne spełnienie opisanych niżej przesłanek.

Przesłanki:

 1. nastąpił spadek obrotów o co najmniej 30% lub 50% lub 80% wg Kryterium spadku obrotów. Wyższy spadek obrotów skutkuje wyższym dofinansowaniem;
 2. spadki obrotów są następstwem wystąpienia COVID-19;
 3. wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą;
 4. przedsiębiorca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy (za III kwartał 2019 r. i wcześniej);
 5. nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;
 6. zgłoszenie wniosku do powiatowego urzędu pracy po ogłoszeniu naboru i zawarcie umowy z PUP.

Czym jest spadek obrotów?

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Skoro w ustawie wskazano kryterium ilościowe i wartościowe, niezależnie od branży oraz tego, czy spadek dotyczy towarów czy usług, możliwe jest przyjęcie różnych sposobów obliczenia ww. spadku.

PRZYKŁAD

Sprzedajemy surowiec, którego cena z roku na rok wzrosła o 60%. Nasza sprzedaż w ujęciu wartościowym wzrosła, ale wzrosły też nasze koszty, ponieważ wzrósł koszt zakupu. W takim przypadku jedyną rozsądną formą jest przyjęcie kryterium ilościowego rozumianego np. jako spadek ilości sprzedawanego surowca.

Powody spadku obrotów

Bardzo ważne jest to, żeby spadek obrotów był związany z wystąpieniem COVID-19. Jeśli więc dana branża ma charakter sezonowy i możliwe jest wykazanie dużego spadku obrotów z miesiąca na miesiąc, bez związku z koronawirusem, to przesłanki z ustawy nie będą spełnione.

PRZYKŁAD

Serwis motoryzacyjny w styczniu zawsze wykazuje zwiększone przychody w stosunku do lutego ze względu na liczne wymiany akumulatorów. Każdego roku przychodu w lutym są co najmniej o 30% niższe niż w styczniu. Nie jest to jednak efekt COVID-19. Wpływ koronawirusa na przychody nie jest przyjmowany bez wykazania i należy go w jakiś sposób udokumentować.

Jak obliczyć spadek obrotów?

Kryterium spadku obrotów polega na porównaniu obrotów z 2 kolejnych miesięcy w 2020 r. do obrotów z 2 analogicznych miesięcy w 2019 r. Robimy to w następujący sposób:

a. Wybieramy przedział czasowy po 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.

PRZYKŁAD

Planujemy złożenie wniosku 03.04.2020 r., więc okres 2 miesięcy musimy wyznaczyć w przedziale od 02.01.2020 r. do 02.04.2020 r.

b. W ww. przedziale wybieramy 2 kolejne miesiące.

WSKAZÓWKA

Nie musi to być miesiąc liczony od pierwszego dnia miesiąca np. luty i marzec (od 01.02.2020 r. do 31.03.2020 r.), choć w praktyce to właśnie marzec będzie miesiącem, w którym nastąpił spadek obrotów z uwagi na COVID-19.

Można rozpocząć liczenie 2 miesięcy od dowolnego dnia miesiąca np. od 04.02.2020 r. albo od 15.02.2020 r. W takim przypadku przyjmuje się, że miesiąc = 30 dni. Dni najlepiej policzyć „ręcznie”, czyli skreślając je w kalendarzu i licząc do 30. Unikniemy wtedy niepotrzebnych pomyłek. Przykładowo 2 miesiące liczone od 04.02.2020 r. to okres od 04.02.2020 r. do 03.04.2020 r. W takim przypadku wniosek możemy złożyć najwcześniej 04.04.2020 r.

c. Porównujemy wybrany okres 2 miesięcy do identycznego okresu 2 miesięcy rok wcześniej. Spadek obrotów musi wynieść co najmniej 30%.

PRZYKŁAD

Wybraliśmy jako podstawę obliczeń okres od 04.02.2020 r. do 03.04.2020 r. Obroty w tym okresie wyniosły 100.000 zł. Z kolei w okresie od 04.02.2019 r. do 03.04.2019 r. obroty wyniosły 145.000 zł. Obliczenia można wykonać proporcją:
145.000 -> 100%
100.000 -> ?
? = (100.000 x 100%) / 145.000
? = 10.000000 / 145.000
? = 68,96%
100% – 68,96% = 31,04%
Obroty w przyjętym okresie za 2020 r. spadły o 31,04% w stosunku do tego samego okresu w 2019 r.

UWAGA. W ustawie przyjęto nietypowy i mylący sposób zapisu dat poprzez sformułowanie, że okres, w którym obliczamy spadek obrotów to okres „2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r.”. Dosłowne rozumienie tego przepisu kazałoby w ogóle nie ujmować miesiąca stycznia w obliczeniach (pierwszy miesiąc kalendarzowy przypadający po 01.01.2020 r. to luty). Dla bezpieczeństwa, ewentualne obliczenia należy zacząć co najmniej od 02.01.2020 r. (i przyjąć za miesiąc kolejne 30 dni), nie zaś od 01.01.2020 r.

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek składany jest do właściwego dla nas powiatowego urzędu pracy. Właściwego, czyli wg siedziby (osoby prawne) lub wg miejsca wykonywania pracy przez pracowników.

Forma wniosku i zawierania umowy jest podobna jak przy innych formach wsparcia takich jak staże, prace interwencyjne, czy dotacja na działalność, które znamy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

PUP ogłosi nabór i konieczne będzie złożenie wniosku w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru, a następnie zawarcie umowy z PUP. Istnieje ryzyko rozbieżności praktyk ogłaszania naboru i zawierania umowy pomiędzy różnymi powiatowymi urzędami pracy. Warto też przygotować informacje z jakich dotychczas form pomocy PUP i kiedy korzystaliśmy. Urząd może wymagać tych informacji.

Dofinansowanie przyznawane jest na nie dłużej niż 3 miesiące (art. 15zzb ust. 5), wypłacane jest raz w miesiącu po przedłożeniu przez pracodawcę dokumentów potwierdzających dalsze zatrudnianie pracowników i wysokość ich wynagrodzeń. (art. 15zzb ust. 7). 

Wymogi formalne wniosku

Wymogi formalne wniosku określa art. 15zzb ust. 10 ustawy. Wymogi formalne, na które warto zwrócić uwagę i zawczasu zadbać o przygotowanie niezbędnych dokumentów to:

 • oświadczenie o wystąpieniu spadku obrotów. Na wszelki wypadek warto przygotować dowody potwierdzające ten fakt. W tym celu warto skontaktować się z księgowością;
 • uzasadnienie związku spadku obrotów z COVID-19;
 • oświadczenie o zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem, wysokości ich wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie jest przyznawane w wysokości zależnej od spadku obrotów i obliczane jest dla konkretnego pracownika. Ustawa nie ogranicza liczby pracowników zgłoszonych we wniosku.

Spadek obrotów wynosi co najmniej 30%

Na pracownika otrzymamy nie więcej niż kwotę odpowiadającą 50% jego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 1300 zł brutto (50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę). Ponadto otrzymamy kwotę odpowiadającą składkom na ubezpieczenie społeczne, które płaci pracodawca dla pracownika.

Treść przepisu nie jest dostatecznie jasna, aby ustalić, czy będzie to do 50% tych składek, czy całość. Niemniej jednak z udostępnionego na stronie praca.gov.pl kalkulatora wynika, że składki są dofinansowywane proporcjonalnie do dofinansowanego wynagrodzenia.

PRZYKŁAD

Pracownik zarabia 2900 zł brutto. Dofinansowanie do pensji nie może wynieść więcej niż 1300 zł brutto. 

Łączna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 1533,09 zł, na którą składa się 1300 zł brutto dofinansowania do pensji (50% z 2600 zł brutto) i 233,09 zł dofinansowania na składki po stronie pracodawcy (50 % z kwoty 466,18 zł, na którą składa się 253,76 zł składki emerytalnej, 169 zł składki rentowej i 43,42 składki wypadkowej przy stawce 1,67%). Obliczenia wykonano na podstawie arkusza Excel udostępnionego przez praca.gov.pl.

Dla dociekliwych cytujemy poniżej treść przepisu, w przypadku chęci jego samodzielnej wykładni odnośnie dofinansowania składek. 

„art. 15zzb ust. 4. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku spadku obrotów o:
1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika” *

*sformułowanie „powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy” sugeruje jego procentowe niemodyfikowanie. Przepis sformułowano inaczej niż analogiczny art. 15g ustawy o dofinansowaniu z FGŚP, gdzie w art. 15g ust. 2 wskazano, że środki przeznaczone są na składki „od przyznanych świadczeń”, czyli kwot odpowiadających np. 50% pensji minimalnej. 

Spadek obrotów wynosi co najmniej 50%

Na pracownika otrzymamy nie więcej niż kwotę odpowiadającą 70% jego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 1820 zł brutto (70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę). Ponadto otrzymamy dofinansowanie na składki na ubezpieczenie społeczne, przy zastrzeżeniu ww. uwag.

Spadek obrotów wynosi co najmniej 80%

Na pracownika otrzymamy nie więcej niż kwotę odpowiadającą 90% jego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 2340 zł brutto (90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę). Ponadto otrzymamy dofinansowanie na składki na ubezpieczenie społeczne, przy zastrzeżeniu ww. uwag.

Różnice pomiędzy dofinansowaniem z FGŚP a PUP

Zbliżoną regulację przyjęto przy dofinansowaniach z FGŚP, przy czym:

 • w dofinansowaniu z FGŚP są dwa sposoby obliczania spadku przychodów, a przy środkach od starosty jest jeden sposób;
 • w dofinansowaniu z FGŚP wymagane są niższe procentowe spadki przychodów;
 • w dofinansowaniu z FGŚP konieczne jest zawarcie porozumienia z pracownikami;
 • w dofinansowaniu z FGŚP dofinansowane mogą być jedynie pensje pracowników objętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Dofinansowanie z FGŚP opisujemy w tym artykule.

Tarcza 2.0. Zmiany od 18.04.2020 r.

BYŁO

JEST

Dofinansowanie udzielane było przez okres 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Dofinansowanie udzielane jest przez okres 3 miesięcy od miesiąca złożenia wniosku.

Sens zmiany: uproszczenie okresów rozliczeń, tak żeby obejmowały pełne miesiące kalendarzowe, a nie okresy rozpoczynające się od innego dnia niż pierwszy dzień miesiąca.

Obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową z PUP przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

Obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową z PUP przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

Sens zmiany: zmniejszenie obowiązków uprawnionego do dofinansowania. Przedsiębiorca nie będzie musiał zwracać dofinansowania, jeśli rozwiąże umowę z pracownikiem po okresie dofinansowania.

Pomoc prawna

Naszym celem jest udzielanie specjalistycznej pomocy prawnej przy wykorzystaniu najnowszych technologii i zapewnieniu pomocy każdemu klientowi, niezależnie od budżetu.

Tabela porównawcza

Tabela, w której na podstawie 17 kryteriów porównujemy formy pomocy dla przedsiębiorców przewidziane w tarczy antykryzysowej. Bezpłatnie otrzymasz przyszłe aktualizacje tabeli. Możesz ją kupić tutaj.

Łączenie dofinansowań. Poradnik

Dokładne opracowanie dotyczące łączenia form pomocy z ZUS, PUP i FGŚP. Podajemy przykłady, przepisy i stanowiska urzędów. Wszystko zrozumiałym językiem. Poradnik możesz kupić tutaj.

Porozumienie z pracownikami. Dokumenty

Porozumienie z pracownikami konieczne do skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń z FGŚP. Otrzymasz też instrukcję wypełnienia dokumentu, protokół wyboru przedstawiciela pracowników, pismo do inspektora pracy, pismo informacyjne dla pracownika. Dokumenty możesz kupić tutaj.

Subwencje dla firm z PFR, ARP, BGK. Poradnik

Tarcza Finansowa to kolejna forma wsparcia dla przedsiębiorców. Obejmuje m.in. umarzalne pożyczki. Czym się różnią subwencje z PFR, ARP, BGK i Funduszy Europejskich? Które wybrać? Te i różne praktyczne kwestie omawiamy w naszym nowym poradniku. Poradnik możesz kupić tutaj.

UWAGA. Przedsprzedaż w niższej cenie. Program subwencji jest w trakcie akceptacji przez KE. Poradnik otrzymasz do 2 dni od zatwierdzenia subwencji przez Komisję Europejską.

Porady telefoniczne i mailowe

Nie ryzykuj i skorzystaj z naszych porad telefonicznych. Możemy też przygotować ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. W tym celu skontaktuj się z nami mailowo.

Definicje

ustawa COVID-19 – ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374) ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją, która weszła w życie 01.04.2020 r.

pracownik – definicja obejmuje nie tylko osobę zatrudnioną na umowę o pracę, ale również inne osoby, z którymi zawarto umowę, o ile podlegają obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu.

Zgodnie z art. 15zzb ust. 2 ustawy COVID-19 „przepis (…) stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną”.

FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o którym mowa w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Wzory i wnioski do pobrania

Nie istnieją wymagane ustawą wzory wniosków i oświadczeń, ale urzędy przygotowały ujednolicone w skali kraju proponowane wzory, z których korzystają wnioskodawcy. 

Wniosek, umowę i kalkulator dofinansowań ściągnąć ze strony praca.gov.pl lub stron konkretnych WUP lub PUP. Pamiętaj, że wniosek możesz złożyć online na praca.gov.pl.

Jeśli ściągasz dokumenty ze strony innej niż rządowa koniecznie sprawdź ich aktualność. Nowe wersje dokumentów na stronach rządowych oznaczane są na końcu ich nazwy np. poprzez dopisek „v.3.0”, „v.3.4” itd.

Przepisy, na podstawie których przygotowano artykuł

Art. 15zzb.

1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

3. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

4. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku spadku obrotów o:

1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;

2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

5. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 10, mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

6. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 5, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

7. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, o której mowa w ust. 1, oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

8. Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, o której mowa w ust. 1, przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

9. W przypadku niedotrzymania warunku, o którym mowa w ust. 8, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

10. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:

1) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o której mowa w ust. 4, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1;

2) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

3) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;

4) posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy;

5) zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;

6) wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;

7) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

11. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7 i 10, są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

12. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

73 KOMENTARZE

 1. W maju 2020r. obniżyłam czas pracy o 20% na trzy miesiace. Złożyłam wniosek o dofinansowanie do WUP (15gg). Dofinansowanie otrzymałam na 3 miesiące. Czy mogę obecnie, w 2021 roku złożyć taki wniosek do PUP z 15zzb? Pracownicy obecnie pracują na pełny etat.

 2. napisze Pan poradnik dotyczące dofinansowań, które mają wejść w listopadzie lub grudniu 2020.
  Bardzo dobry poradnik. Szkoda, że dopiero teraz na niego natrafiłem. Sporo się namęczyłem składając wnioski na wiosnę.

 3. dzień dobry, szukam informacji, czy jesli duża firma wystapiła z wnioskiem o dofinansowanie wynagordzeń dla pracowników z WUP z powodu spadku obrotów, gdzie obnizono o 20% płace i etaty, to czy jest to w sprzeczności z wnioskiem o odroczenie skadek ZUS. Podkreślam, że nie chodzi o zwolnienie ze składek tylko zapłacenie ich w późniejszym terminie bez karnych odsetek.
  Wszędzie widzę komentarze dotyczące zwolnienia ze składek ale nie ma nic, jak się mają dotacje z WUP w przypadku odroczenia płatnosci składek zus. Czy obowiazują te same zasady, że wtedy nie ma dotacji z WUP w części dotycącej składek zus? przecież firma te składki ostatecznie bedzie musiała zapłacić. czy znjadują Państwo jakieś wyjasnienia w tej kwestii

 4. Witam serdecznie, mam pytanie odnośnie składania wniosku w formie elektronicznej o dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników i składek ZUS z PUP. Jestem wspólnikiem w spółce cywilnej gdzie jest dwóch właścicieli 50/50. Czy muszę dołączyć pełnomocnictwo drugiego wspólnika do złożenia tego wniosku i związanych z tym wszystkich formalności.

 5. Złożyłam wniosek o dofinansowanie do pensji pracowników w PUP na okres 3 miesiące .W porozumieniu doPIP zaznaczyłam postój czy mogę uruchomić działalność i mogę normalnie pracować czy muszę utrzmać postój 3 miesiące .

  • Porozumienie o którym Pani pisze dotyczy dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych składanego do wojewódzkiego urzędu pracy , a nie z Funduszu Pracy.

 6. Witam, mam pytanie dot. zmiany z Tarczy 1.0: „Obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową z PUP przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.” na: „Obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową z PUP przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.” w Tarczy 2.0. Jeśli firma zatrudniająca pracowników stara się o dofinansowanie w kwietniu za kwiecień, a w maju składa kolejny wniosek o dofinansowanie za maj i czerwiec, to czy obowiązek utrzymania pracowników objętych umową za kwiecień dotyczy także maja i czerwca, czy jedynie kwietnia? A jeśli tak, to czy można składać wniosek za maj i czerwiec, który obejmie innych pracowników niż ten złożony za kwiecień i czy utrzymanie pracowników z wniosku za maj i czerwiec do końca czerwca będzie oznaczało spełnienie warunku utrzymania zatrudnienia? I inna kwestia: jak starać się o dofinansowanie dla pracowników będących na zasiłku opiekuńczym w jednym miesiącu objętym wnioskiem (np.maju), a nie będących na zasiłku opiekuńczym w drugim miesiącu objętym wnioskiem (np.czerwcu)? Z góry dziękuję za podpowiedzi.

 7. Dostałem już Subwencję z PFR , a teraz zamierzam wystąpić do PUP o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.
  Wystąpiłem też o zwolnienie ze składek ZUS , decyzji jeszcze nie ma.
  Czy we wniosku o dofinansowanie z PUP w załączniku o pomocy publicznej mam wpisać:
  Subwencję z PFR??
  Zwolnienie w ZUS??
  Mikropożyczkę 5000 z PUP??
  Czy nie wpisywać?

 8. Jeśli posiadam układ ratalny w ZUS i spłacam go regularnie a bieżące składki były płacone terminowo, to czy mogę skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń? czy jest to zaległość za III kwartał 2019, która wyklucza mnie z tej pomocy?

   • Ale jak to udowodnić w PUP ,jakiś konkretny artykuł, na który można się powołać. Dla PUP liczy się tylko stan na koniec III kwartału 2019 i nie przyjmują do wiadomości, że układ ratalny to nie zaległość 🙁

 9. Jeżeli składam wniosek 15 maja. To okres rozliczeniowy za dwa miesiące mogę uwzględnić od 1.03.2020 do 30.04.2020
  i czy składając wniosek na pomoc przez trzy miesiące otrzymam ta pomoc przez maj czerwiec i lipiec czy za miesiące wstecz marzec kwiecień maj?

  • dofinansowanie od maja do lipca i tak można uwzględnić obroty od 1 marca. ale proszę rozważyć złożenie dwóch wniosków, bo za maj może korzysta Pani ze zwolnienia z ZUS więc z PUP już będzie tylko dofinansowanie wynagrodzeń bez składek. i składając od razu na 3 miesiące traci Pani dofinansowanie składek za czerwiec i lipiec, bo później nie ma możliwości aneksowania umowy. oczywiście należy się upewnić czy w danym PUP będzie nabór.

 10. Staram się o dofinansowanie do wypłat od kwietnia, na trzy miesiące. Troje pracowników jest na zasiłku na opiekę nad dziećmi , jedna jest na zwolnieniu lekarskim, To jest stan na kwiecień . Mam ich wpisywać na listę pracowników ze stawką zero?Czy pominąć?
  Zasiłki skończą się prawdopodobnie 24 maja, za pozostały czas będę im płacić.

 11. Czy pracodawca który ubiega się o dofinansowanie wynagrodzeń i składek zus od starosty (dofinansowanie art. 15zzb), powinien wypłacić wynagrodzenia pracowników w odpowiednim terminie (ustalonym w regulaminie pracy) z własnych środków, czy też ma ma je wypłacić dopiero wówczas, gdy otrzyma dofinansowanie ze środków otrzymanych w ramach pomocy?
  Złożyłam wniosek do PUP o dofinansowanie wynagrodzeń w kwietniu. Co zrobić jeżeli PUP nie wypłaci mi środków do 10 maja (termin wypłaty wynagrodzeń). Czy mam wynagrodzenia za kwiecień wypłacić z własnych środków czy czekać na środki z PUP i wypłacać wynagrodzenia po terminie?

 12. Mam problem z wpisaniem wykształcenia w wykazie pracowników – Kalkulator do wniosku. Nie wiem co to znaczy -„wybrać wartość z listy” Prosze o podpowiedź.
  Krystyna

 13. 27.04 będę składać wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w związku ze spadkiem obrotów firmy. W załączniku nr 2, który powinien zostać dołączony do pierwszego wniosku należy podać m.in. wynagrodzenie brutto pracownika oraz osoby na umowie zlecenie . Dofinansowanie będzie za miesiące kwiecień , maj , czerwiec . Osoby na umowie zlecenie mają w każdym miesiącu inne kwoty na rachunkach uzależnione od wykonanych czynności. W załączniku mam podać kwotę z miesiąca marca z rachunku do umowy zlecenia ?

  • Tak. Niestety nie ma możliwości modyfikowania tych kwot. Na potrzeby przyszłych wypłat mogą one ulec jedynie ograniczeniu (np. wnioskowaliśmy o 2800 zł a ktoś zarobi 2000 zł). Nie będzie tak, że zawnioskujemy o 2000 zł, a później napiszemy, że jednak potrzebujemy 2800 zł bo pracownik więcej pracował.

 14. Witam,
  mam problem w polu nr pesel pracownika(mikro przedsiębiorca)…po wpisaniu wyskakuje komunikat, że pesel musi składać się z 11 cyfr i spełniać wewnętrzne reguły tego numeru.
  Podaje prawidłowe 11cyfrowe numery pesel
  Jak wybrnąć z tej pułapki?
  Piotr

 15. Witam, czy składają wiosek o dofinansowanie w maja jest możliwość dofinansowania z 15 zzb wynagrodzeń za marzec oraz czerwiec?

 16. Chcemy złożyć dofinansowanie do pensji pracowników na kwiecień z PUP. Natomiast w maju chcemy złożyć drugi wniosek na wynagrodzenia majowe i czerwcowe. Czy na pewno tak możemy?

  Drugie pytanie – czy jeśli złożyliśmy wniosek o zwolnienie że składek ZUS to we wniosku do PUP na stronie 7 „w tym na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od kwoty dofinansowania do wynagrodzeń w kwocie” – stawiamy kreskę?

  • Tak, można złożyć dwa wnioski tylko proszę upewnić się, że będzie nabór.
   Co do drugiego pytania, trzeba w dowolnej formie wyraźnie zaznaczyć, że wniosek nie obejmuje dofinansowania ZUS.

   • A mnie poinformowano na infolinii PUP ze do kiedy nie ma odpowiedzi z ZUS to zaznaczam razem z kosztami ZUS bo pomocy jeszcze nie otrzymałam

    • To dosyć oryginalna koncepcja, nie spotkałem się z nią i – na szybko bez weryfikacji – wydaje mi się sprzeczna z treścią samych wniosków, gdzie oświadczamy, czy ubiegamy się lub planujemy ubiegać się o wsparcie finansowe do tych samych pracowników.

 17. Dzień dobry,

  mam problem z uzupełnieniem pola F5 w kalkulatorze

  DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW I NALEŻNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ SKŁADEK NA UBEZP. SPOŁECZNE (art. 15zzb):

  Obowiązująca pracodawcę stawka ubezpieczenia wypadkowego (w procentach)

  W tym polu można wpisać wartość między 0,67 a 3,33.

  Niestety jakąkolwiek wartość by się nie wpisało to wyskakuje komunikat „Wpisywana wartość musi mieścić się między 0,67 a 3,33.

  Czy można prosić o informację jak rozwiązać ten problem ?

 18. Prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Co do zasady spółka cywilna nie jest mikroprzedsiębiorcą, bo nie jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej. Ale pracodawcą dla zatrudnionych pracowników jest właśnie spółka cywilna (tak wynika z kodeksu Pracy).
  Czy w takim wypadku mogę złożyć wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników?
  Czy wniosek ma zwierać dane spółki cywilnej (NIP,REGON) jako pracodawcy, ale nie mikroprzedsiębiorcy?

  • Spółka cywilna jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy (tekst jedn. Dz.U.2019.1040). Potwierdza to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 lutego 2011 roku (II FSK 838/2010) zgodnie z którym artykuł 3 Kodeksu pracy jednoznacznie określa, że pracodawcą mogą być jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Na gruncie tej ustawy to spółka cywilna jako organizacja wspólników, a nie sami wspólnicy, jest pracodawcą.

   Spółka cywilna składa wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników wraz z załącznikami do powiatowego urzędu pracy w okresie prowadzonego przez jego dyrektora naboru wniosków. Niniejszy wniosek powinien zawierać dane spółki, a nie jej wspólników.

 19. Witam,
  chciałabym dopytać o definicję obrotu. Czy mam brać pod uwagę tylko przychody ze sprzedaży czy również wpłacone zadatki na realizacje, które odbędą się w przyszłości?

 20. 25.04 będę składać wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w związku ze spadkiem obrotów firmy. W załączniku nr 2, który powinien zostać dołączony do pierwszego wniosku należy podać m.in. wynagrodzenie brutto pracownika – i tu pojawia się pytanie, jak ustalić wynagrodzenie pracownika , wynagradzanego stawką godzinową: na 25.04, czy należne na 30.04 ? W kolejnych miesiącach należy podawać wynagrodzenie uzyskane na ostatni dzień miesiąca, natomiast nie jest wyjaśnione jakie wynagrodzenie podać we wniosku za pierwszy miesiąc.

  • Podaje się brutto za poprzedni miesiąc, bez żadnych dodatków, za pełny wymiar czasu pracy. Odnośnie szczegółów znajdzie Pani FAQ o dofinansowaniach z FGŚP na stronach kilku WUP w Polsce (Kraków, W-wa, Wrocław). Zasady liczenia tych rzeczy są takie same przy dofinansowaniu z PUP i z FGŚP, więc warto je poczytać. Linki do tych FAQ dostanie Pani od nas na maila po zapisie na newsletter https://tarcza.getresponsepages.com/

 21. Dzień dobry. Złożyłam wniosek elektroniczny o dofinansowanie jako firma samozatrudnienie bez pracowników ale… zrobiłam błąd podając ilość miesięcy. Czy możliwa jest anulacja wniosku i złożenie ponownie bądź korekta przed wypłatą środków. Będę wdzięczna za pomoc. Pozdrawiam

 22. Chcemy złożyć wniosek do PUP o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Obrót porównawczy z 2019 do 2020 za 60 dni od 20 lutego do 20 kwietnia. Niestety księgowa odpisała nam, iż może podać obrót tylko w zakresie miesiąca kalendarzowego, bo tak wynika z zasad księgowości i dostosowania programu do niego – nie ma innej możliwości. Co my mamy z tym zrobić?

 23. Zatrudniam w swojej firmie 15 osób na umowę o pracę. Będę ubiegać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla 12 pracowników. Czy muszę utrzymywać prze okres 6 miesięcy (tj. 3 m-ce dofinansowania jak również 3 m-ce po okresie dofinansowania) 15 etatów czy chodzi jedynie o liczbę miejsc pracy osób dofinansowanych w tym przypadku tj. 12 osób ?

 24. Witam,
  czy jeżeli złożyłam wniosek o niskoprocentową pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy do PUP, to czy mogę jednocześnie złożyć wniosek o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników ?

  • Podpinam sie pod pytanie jeżeli złożyłem wniosek o zwolnienie ze skladek zus i otrzymałem niskooprocentowaną pożyczke z UP to czy moge wnioskować o wypłatę dofinansowania części kosztow wynagrodzeń pracowników oczywiście bez składek zus bo o to zwolnienie już wnioskowałem

 25. Dzień dobry, mam działalność w której są cztery działy (sprzedaż samochodów, serwis mechaniczny, serwis blacharsko lakierniczy i sprzedaż samochodów). Nie mogę udokumentować spadku sprzedaży wartościowego ponieważ w ubiegłym roku w pierwszym kwartale nie sprzedawaliśmy samochodów. Siłą rzeczy ogólnie wystąpił wzrost przychodów w stosunku do 2019 przy czym bardzo duży spadek z pozostałych działów. Czy zgodne z prawem będzie wystąpienie o zwrot kosztów wynagrodzeń dla pracowników działów, które zanotowały spadek?? Spadek przychodów z tytułu sprzedaży samochodów również oczywiście nastąpił ale mogę go jedynie wykazać w bieżącym roku?? Czy ta sytuacja dyskwalifikuje mnie całkowicie z możliwości otrzymania jakiegokolwiek wsparcia??

  • Nie rozpatrujemy spadku w ramach działów tylko w ramach całego przedsiębiorstwa. Jeśli spadek nastąpił to można go liczyć ilościowo, a nie wartościowo. Proszę wtedy jednak zadbać o pismo przewodnie z wyjaśnieniem. Nie jest to wymóg, ale na pewno się przyda.

 26. Dzień dobry,

  Nie mogę nigdzie znaleźć wyjaśnienie odnośnie zaległości na III kwartał 2019 i wcześniejszy
  „przedsiębiorca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy (za III kwartał 2019 r. i wcześniej)”
  Czy chodzi tu o warunek, że na tamten okres nie może być zaległości i już nie da się tego zmienić? Czy na dzień złożenia wniosku nie może być zaległości i wystarczy je uregulować i można złożyć wniosek?

  Dziękuję

 27. Czy po otrzymaniu tej refundacji pracodawca bedzie mogl w tym roku starac sie o dofinansowanie w ramach prac interwencyjnych czy innych form pomocy w urzędzie?

  • Tu akurat nie ma jednoznacznej odpowiedzi bo część z tych instrumentów jest realizowana w ramach programów unijnych, gdzie inne rodzaje pomocy mogą mieć wpływ na późniejsze umowy z urzędem pracy. Należy ustalać to z konkretnym PUP.

 28. Czy rolnik odprowadzajacy za siebie skladki w krus a zatrudniajacy na umowe zlecenie kilku pracownikow moze starac sie o ta refundacje?

  • Z tego co pamiętam to tak bo rolnik to przedsiębiorca, do którego nie stosuje się po prostu Prawa przedsiębiorców. Zaznaczam jednak, że mogę się mylić i dla pewności należałoby zrobić analizę prawną tej sytuacji.

  • Co do zasady tak, przy czym sugeruję wcześniej kontakt z PFRON bo przy łączeniu tych form pomocy następuje sporo problemów, których stopień szczegółowości wymaga analizy w obrębie konkretnego przypadku.

 29. Niejasna jest dla mnie kwestia terminu składania wniosków o dofinansowanie. Nie widzę na stronie PUP Bydgoszcz ogłoszenia o naborze wniosków, mimo że informacje, wzory, wniosków i kalkulator zostały opublikowane 31 marca. Czy ta data jest jednoznaczna z ogłoszeniem naboru?

  • Nie ma. Na razie nie ma danych z GUS, które by pozwoliły na ostatecznie rozstrzygnięcie spraw, aczkolwiek nabór mógłby już być. Natomiast może Pan już starać się o pieniądze z FGŚP.

   W celu przejrzystego porównania form pomocy proponuję kupno tego: https://sklep.maszprawo.org.pl/strona-glowna/28-tabela-porownawcza-wzory-pism.html.
   Tabela – na podstawie kilkunastu kryteriów – jasno opisuje z jakich form dofinansowań / zwolnień można skorzystać, a z jakich nie. Można np. zaznaczyć sobie pola, które się spełnia i na tej podstawie zdecydować.

 30. Jeżeli skorzystam ze zwolnienia z ZUS z Art 31 zł to czy będę mógł skorzystać z pomocy od Starosty na wynagrodzenia bez składek ZUS z Art 15 zzb?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj