Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej samozatrudnionego

120
131676

Tarcza antykryzysowa (pakiet antykryzysowy) obejmuje szereg rozwiązań dla przedsiębiorców, o których przeczytasz tutaj. Jednym z nich jest art. 15zzc ustawy COVID-19, który dotyczy dofinansowania od starosty (lub prezydenta miasta w przypadku miast na prawach powiatu) części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników. Można otrzymać kwotę do 7020 zł.

Jak czytać nasze poradniki?

Korzystaj z powyższego spisu treści. Klikając w niego możesz przejść do poszczególnych fragmentów artykułu.
Zmiany wynikające z Tarczy 2.0. opisaliśmy w osobnym akapicie o nazwie “11. Tarcza 2.0. Zmiany od 18.04.2020 r.”. Ponadto skreśliliśmy nieaktualne treści. Na pomarańczowo zaznaczyliśmy definicje, które wyjaśniamy na końcu artykułu.

PRZYKŁAD / WSKAZÓWKA

W artykułach posługujemy się też przykładami i wskazówkami, które wyróżniamy wizualnie.

Nowa ustawa jest bardzo skomplikowana i pełna błędów. Skorzystanie z opisywanych form pomocy może być uzależnione od szybkości złożenia wniosków i ich poprawności. Nie ryzykuj i skorzystaj z naszych porad telefonicznych i wzorów pism. Omawiana ustawa wprowadza również szereg innych form pomocy dla przedsiębiorców. Możemy przygotować ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. W tym celu skontaktuj się z nami.

Co zrobić, żeby skorzystać z art. 15zzc ustawy COVID-19?

W przypadku chęci otrzymania dofinansowania do części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej od starosty (prezydenta miasta) konieczne jest łączne spełnienie opisanych niżej przesłanek.

Przesłanki:

 1. nastąpił spadek obrotów o co najmniej 30% lub 50% lub 80% wg Kryterium spadku obrotów. Wyższy spadek obrotów skutkuje wyższym dofinansowaniem;
 2. spadki obrotów są następstwem wystąpienia COVID-19;
 3. wnioskodawca jest osobą fizyczną, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudnia pracowników;
 4. przedsiębiorca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy (wg stanu na koniec III kwartału 2019 r.);
 5. nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;
 6. zgłoszenie wniosku do powiatowego urzędu pracy po ogłoszeniu naboru i zawarcie umowy z PUP.

Należy zwrócić uwagę na brak progu maksymalnych przychodów, który występuje np. w przypadku zwolnienia ze składek ZUS osób, które nie zatrudniają pracowników. Opisujemy to w tym artykule.

Czym jest spadek obrotów?

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Skoro w ustawie wskazano kryterium ilościowe i wartościowe, niezależnie od branży oraz tego, czy spadek dotyczy towarów czy usług, możliwe jest przyjęcie różnych sposobów obliczenia ww. spadku.

PRZYKŁAD

Sprzedajemy surowiec, którego cena z roku na rok wzrosła o 60%. Nasza sprzedaż w ujęciu wartościowym wzrosła, ale wzrosły też nasze koszty, ponieważ wzrósł koszt zakupu. W takim przypadku jedyną rozsądną formą jest przyjęcie kryterium ilościowego rozumianego np. jako spadek ilości sprzedawanego surowca.

Powody spadku obrotów

Bardzo ważne jest to, żeby spadek obrotów był związany z wystąpieniem COVID-19. Jeśli więc dana branża ma charakter sezonowy i możliwe jest wykazanie dużego spadku obrotów z miesiąca na miesiąc, bez związku z koronawirusem, to przesłanki z ustawy nie będą spełnione.

PRZYKŁAD

Serwis motoryzacyjny w styczniu zawsze wykazuje zwiększone przychody w stosunku do lutego ze względu na liczne wymiany akumulatorów. Każdego roku przychodu w lutym są co najmniej o 30% niższe niż w styczniu. Nie jest to jednak efekt COVID-19. Wpływ koronawirusa na przychody nie jest przyjmowany bez wykazania i należy go w jakiś sposób udokumentować.

Jak obliczyć spadek obrotów?

Kryterium spadku obrotów polega na porównaniu obrotów z 2 kolejnych miesięcy w 2020 r. do obrotów z 2 analogicznych miesięcy w 2019 r. Robimy to w następujący sposób:

a. Wybieramy przedział czasowy po 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.

PRZYKŁAD

Planujemy złożenie wniosku 03.04.2020 r., więc okres 2 miesięcy musimy wyznaczyć w przedziale od 02.01.2020 r. do 02.04.2020 r.

b. W ww. przedziale wybieramy 2 kolejne miesiące.

WSKAZÓWKA

Nie musi to być miesiąc liczony od pierwszego dnia miesiąca np. luty i marzec (od 01.02.2020 r. do 31.03.2020 r.), choć w praktyce to właśnie marzec będzie miesiącem, w którym nastąpił spadek obrotów z uwagi na COVID-19.

Można rozpocząć liczenie 2 miesięcy od dowolnego dnia miesiąca np. od 04.02.2020 r. albo od 15.02.2020 r. W takim przypadku przyjmuje się, że miesiąc = 30 dni. Dni najlepiej policzyć „ręcznie”, czyli skreślając je w kalendarzu i licząc do 30. Unikniemy wtedy niepotrzebnych pomyłek. Przykładowo 2 miesiące liczone od 04.02.2020 r. to okres od 04.02.2020 r. do 03.04.2020 r. W takim przypadku wniosek możemy złożyć najwcześniej 04.04.2020 r.

c. Porównujemy wybrany okres 2 miesięcy do identycznego okresu 2 miesięcy rok wcześniej. Spadek obrotów musi wynieść co najmniej 30%.

PRZYKŁAD

Wybraliśmy jako podstawę obliczeń okres od 04.02.2020 r. do 03.04.2020 r. Obroty w tym okresie wyniosły 100.000 zł. Z kolei w okresie od 04.02.2019 r. do 03.04.2019 r. obroty wyniosły 145.000 zł. Obliczenia można wykonać proporcją:
145.000 -> 100%
100.000 -> ?
? = (100.000 x 100%) / 145.000
? = 10.000000 / 145.000
? = 68,96%
100% – 68,96% = 31,04%
Obroty w przyjętym okresie za 2020 r. spadły o 31,04% w stosunku do tego samego okresu w 2019 r.

UWAGA. W ustawie przyjęto nietypowy i mylący sposób zapisu dat poprzez sformułowanie, że okres, w którym obliczamy spadek obrotów to okres „2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r.”. Dosłowne rozumienie tego przepisu kazałoby w ogóle nie ujmować miesiąca stycznia w obliczeniach (pierwszy miesiąc kalendarzowy przypadający po 01.01.2020 r. to luty). Dla bezpieczeństwa, ewentualne obliczenia należy zacząć co najmniej od 02.01.2020 r. (i przyjąć za miesiąc kolejne 30 dni), nie zaś od 01.01.2020 r.

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek składany jest do właściwego dla nas powiatowego urzędu pracy tj. wg miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Forma wniosku i zawierania umowy jest podobna jak przy innych formach wsparcia takich jak staże, prace interwencyjne, czy dotacja na działalność, które znamy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

PUP ogłosi nabór i konieczne będzie złożenie wniosku w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru, a następnie zawarcie umowy z PUP. Istnieje ryzyko rozbieżności praktyk ogłaszania naboru i zawierania umowy pomiędzy różnymi powiatowymi urzędami pracy. Rozbieżności te mogą dotyczyć np. form zabezpieczenia umowy. Warto więc już teraz zastanowić się nad tym, czy mamy potencjalnych poręczycieli lub osoby, które złożą weksle. Warto też przygotować informacje z jakich dotychczas form pomocy PUP i kiedy korzystaliśmy. Urząd może wymagać tych informacji.

Dofinansowanie przyznawane jest na nie dłużej niż 3 miesiące (art. 15zzc ust. 3). Wypłacane jest raz w miesiącu po każdorazowym złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia pod warunkiem, że przedsiębiorca nadal będzie prowadził działalność gospodarczą (art. 15zzc ust. 5).

Wymogi formalne wniosku

Wymogi formalne wniosku określa art. 15zzc ust. 8 ustawy. Prawdopodobnie treść wniosku zostanie przygotowana przez PUP, który będzie unikał przyjmowania samodzielnie sporządzonych wniosków. Wymogi formalne, na które warto zwrócić uwagę i zawczasu zadbać o przygotowanie niezbędnych dokumentów to:

 • oświadczenie o wystąpieniu spadku obrotów. Na wszelki wypadek warto przygotować dowody potwierdzające ten fakt. W tym celu warto skontaktować się z księgowością;
 • uzasadnienie związku spadku obrotów z COVID-19;
 • oświadczenie o przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Najbezpieczniej będzie zebrać też dowody na okoliczność kosztów cyklicznych oraz jednorazowych, których jeszcze nie uregulowaliśmy. Dowody takie mogą nie być wymagane, ponieważ nie przewiduje tego ustawa, niemniej jednak praktyki poszczególnych urzędów mogą być różne.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie jest przyznawane w wysokości zależnej od spadku obrotów. Nie jest wypłacane jednorazowo tylko cyklicznie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Oznacza to, że możemy dostać dofinansowanie na okres krótszy.

Spadek obrotów wynosi co najmniej 30%

Otrzymamy miesięcznie kwotę odpowiadającą 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 1300 zł. Jeśli dofinansowanie zostanie nam przyznane na 3 miesiące otrzymamy łącznie 3900 zł.

Spadek obrotów wynosi co najmniej 50%

Otrzymamy miesięcznie kwotę odpowiadającą 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 1820 zł. Jeśli dofinansowanie zostanie nam przyznane na 3 miesiące otrzymamy łącznie 5460 zł.

Spadek obrotów wynosi co najmniej 80%

Otrzymamy miesięcznie kwotę odpowiadającą 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 2340 zł. Jeśli dofinansowanie zostanie nam przyznane na 3 miesiące otrzymamy łącznie 7020 zł.

Obowiązki związane z dofinansowaniem

Jeśli otrzymamy dofinansowanie, będziemy musieli prowadzić działalność gospodarczą przez okres dofinansowania, a także po jego zakończeniu przez okres równy okresowi dofinansowania (art. 15zzc ust. 6 ustawy). W przeciwnym przypadku musimy proporcjonalnie zwrócić dofinansowanie (art. 15zzc ust. 7 ustawy).

PRZYKŁAD

Otrzymaliśmy dofinansowanie na 3 miesiące od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. Oznacza to, że od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. musimy prowadzić działalność gospodarczą.

Jeśli zakończymy prowadzenie działalności gospodarczej 31.05.2020 r. będziemy musieli zwrócić dofinansowanie za okres 1 miesiąca.

Czy działalność gospodarczą można zawiesić?

Przepis art. 15zzc mówi o konieczności „prowadzenia działalności gospodarczej”. Niestety pojęcie to nie występuje w Prawie przedsiębiorców, a w ustawie nie sprecyzowano, czy działalność może zostać zawieszona, a przez nieprowadzenie będzie można rozumieć jedynie jej zaprzestanie i docelowo wykreślenie wpisu z CEIDG.

Najbezpieczniej przyjąć, że działalności nie należy zawieszać. Wskazują na to cytowane niżej źródła.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Art. 25. ust. 1. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 20 listopada 2019 r., III AUa 345/19

„Zaprzestanie działalności gospodarczej może być okresowe i spowodowane przerwą w jej wykonywaniu. Musi jednak wiązać się z wolą zaprzestania działalności gospodarczej w sposób definitywny, co winno znaleźć formalny wyraz w wyrejestrowaniu działalności z ewidencji działalności gospodarczej, względnie w jej zawieszeniu.”

Komierzyńska-Orlińska E., Art. 1 [w:] Bielecki Leszek i in., Komentarz do ustawy – Prawo przedsiębiorców, [w:] Konstytucja biznesu. Komentarz

„Wykonywanie działalności gospodarczej to dokonywanie czynności, które składają się na przedmiot wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. „«Prowadzenie działalności gospodarczej» oznacza dokonywanie przez przedsiębiorcę czynności faktycznych i prawnych zmierzających w sposób zorganizowany i ciągły do osiągnięcia celu zarobkowego. (…) Równoznaczna z prowadzeniem działalności gospodarczej jest gotowość do realizacji zadań objętych zakresem konkretnej działalności (…).”

Z drugiej strony Prawo przedsiębiorców w art. 25 ust. 2 wskazuje na szereg czynności, które przedsiębiorca może wykonywać w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej. Może np. „wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów”.

Wobec niejednoznacznego charakteru odpowiedzi na postawione pytanie, należy każdorazowo w sposób wiążący i pisemny ustalić to w trakcie zawierania umowy o dofinansowanie.

Tarcza 2.0. Zmiany od 18.04.2020 r.

BYŁO JEST
Dofinansowanie udzielane było przez okres 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. Dofinansowanie udzielane jest przez okres 3 miesięcy od miesiąca złożenia wniosku.

Sens zmiany: uproszczenie okresów rozliczeń, tak żeby obejmowały pełne miesiące kalendarzowe, a nie okresy rozpoczynające się od innego dnia niż pierwszy dzień miesiąca.

Dofinansowanie było wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane. Usunięto wymóg składania oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu.

Sens zmiany: zmniejszono obowiązki sprawozdawcze po stronie przedsiębiorcy. Działalność jednak nadal trzeba prowadzić.

Przedsiębiorca był obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

Sens zmiany: zmniejszono obowiązki sprawozdawcze po stronie przedsiębiorcy. Dofinansowania nie będzie trzeba zwracać np. w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej po zakończeniu dofinansowania.

Wymóg niezalegania w regulowaniu należności publicznoprawnych do końca trzeciego kwartału 2019 r. Wymóg utrzymano, przy czym usunięto wymóg niezalegania z należnościami wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Sens zmiany: zmniejszono obowiązki po stronie przedsiębiorcy.

Pomoc prawna

Naszym celem jest udzielanie specjalistycznej pomocy prawnej przy wykorzystaniu najnowszych technologii i zapewnieniu pomocy każdemu klientowi, niezależnie od budżetu.

Tabela porównawcza

Tabela, w której na podstawie 17 kryteriów porównujemy formy pomocy dla przedsiębiorców przewidziane w tarczy antykryzysowej. Bezpłatnie otrzymasz przyszłe aktualizacje tabeli. Możesz ją kupić tutaj.

Łączenie dofinansowań. Poradnik

Dokładne opracowanie dotyczące łączenia form pomocy z ZUS, PUP i FGŚP. Podajemy przykłady, przepisy i stanowiska urzędów. Wszystko zrozumiałym językiem. Poradnik możesz kupić tutaj.

Porozumienie z pracownikami. Dokumenty

Porozumienie z pracownikami konieczne do skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń z FGŚP. Otrzymasz też instrukcję wypełnienia dokumentu, protokół wyboru przedstawiciela pracowników, pismo do inspektora pracy, pismo informacyjne dla pracownika. Dokumenty możesz kupić tutaj.

Subwencje dla firm z PFR, ARP, BGK. Poradnik

Tarcza Finansowa to kolejna forma wsparcia dla przedsiębiorców. Obejmuje m.in. umarzalne pożyczki. Czym się różnią subwencje z PFR, ARP, BGK i Funduszy Europejskich? Które wybrać? Te i różne praktyczne kwestie omawiamy w naszym nowym poradniku. Poradnik możesz kupić tutaj.

UWAGA. Przedsprzedaż w niższej cenie. Program subwencji jest w trakcie akceptacji przez KE. Poradnik otrzymasz do 2 dni od zatwierdzenia subwencji przez Komisję Europejską.

Porady telefoniczne i mailowe

Nie ryzykuj i skorzystaj z naszych porad telefonicznych. Możemy też przygotować ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. W tym celu skontaktuj się z nami mailowo.

Definicje

ustawa COVID-19 – ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374) ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją, która weszła w życie 01.04.2020 r.

pracownik – w przeciwieństwie do np. art. 15zzb ust. 2 ustawy, w art. 15zzc nie wskazano jak rozumieć pojęcie pracownika. Wobec tego należy każdorazowo w sposób wiążący i pisemny ustalić to w trakcie zawierania umowy o dofinansowanie. W naszej ocenie za pracownika należy uznać osobę pozostającą z przedsiębiorcą w stosunku pracy.

FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o którym mowa w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Wzory i wnioski do pobrania

Nie istnieją wymagane ustawą wzory wniosków i oświadczeń, ale urzędy przygotowały ujednolicone w skali kraju proponowane wzory, z których korzystają wnioskodawcy.

Wniosek, umowę i kalkulator dofinansowań ściągnąć ze strony praca.gov.pl lub stron konkretnych WUP lub PUP. Pamiętaj, że wniosek możesz złożyć online na praca.gov.pl.

Jeśli ściągasz dokumenty ze strony innej niż rządowa koniecznie sprawdź ich aktualność. Nowe wersje dokumentów na stronach rządowych oznaczane są na końcu ich nazwy np. poprzez dopisek „v.3.0”, „v.3.4” itd.

Przepisy, na podstawie których przygotowano artykuł

Art. 15zzc.

1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

2. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku spadku obrotów o:

1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

– na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

4. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 3, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

5. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3, jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

6. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

7. W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez okres, o którym mowa w ust. 6, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

8. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:

1) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o której mowa w ust. 3, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1;

2) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

3) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;

4) przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej;

5) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

9. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 i 8, przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

10. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

120 KOMENTARZE

 1. Dzień Dobry, mam pytanie- jeśli składałem wniosek 30.11 na dwa miesiące to czy listopad już się liczy jako miesiąc w którym miałem działalność. Ponieważ chce zawiesić działalność ze względu na możliwość podjęcia pracy. Czy mogę od stycznia zawiesić czy dopiero od lutego? Z góry Dziękuje Bardzo za odpowiedz.

 2. Dzień dobry,
  złożyłam w maju wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności na okres 3 miesięcy. Pod koniec maja otrzymałam decyzję i dyspozycje wypłaty za jeden miesiąc (maj). Do tej pory nie mam kolejnych transz, mimo,że wniosek został zaakceptowany. Co w tej sytuacji? DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDŹ.

  • Mam dokladnie ta sama sytuacje. Wniosek zaakceptowany na 3 miesiace a tylko jedna transza wyplacona i dalej nic. Czy ktos sie dowoedzial o co chodzi? Trzeba co miesiac skladac jakies wnioski/dokumenty, mimo, ze UP wydal pozytywna decyzje na 3 miesiace?

 3. Dzień Dobry,
  Od 2018 roku prowadzę jednoosobowa firmę, z przerwa – zawieszenie marzec – kwiecień 2020 rok. oraz od lutego 2020 roku jestem dodatkowo w spółce cywilnej. Chcąc złożyć wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności. Mam porównać obrót np. maj i czerwiec z JDG z roku 2019 do maja i Czerwca Z JDG 2020 roku czy do 2020 roku trzeba dodać również obrót z Spółki?

 4. Czy dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniająca pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 stanowi PRZYCHÓD? Czy należy to zaksięgować do KPiR? Dostałem Notę Księgową czy mam to zaksięgować? Jak ma to wyglądać zgodnie z prawem?

 5. czy jako miesiące spadku obrotu mogą być podane miesiące gdy firma była zawieszona, ? czy pomoc 5000 pozyczka bezzwrotna kooliduje z pomocą związaną ze spadkiem obrotu?

  • Nie mogą być podane miesiące w których działalność była zawieszona. Pożyczka nie koliduje z tą formą pomocy.

 6. Złożyłem wniosek – wskazałem, że w analogicznym okresie 2019 r. wykonywałem 2 usługi w ujęciu ilościowym, zaś w 2020 r. wykonałem jedną usługę w ujęciu ilościowym. Wniosłem o 50 % dofinansowania.
  Dziś otrzymałem odpowiedź – wniosek rozpatrzony negatywnie bo „Zgodnie z opinią naszego Radcy Prawnego wykazanie obrotów w roku 2020 na poziomie 1,00 w porównaniu do obrotów z tych samych dwóch miesięcy roku 2019 r., które były na poziomie 2,00 , nie stanowi żadnej różnicy i trudno uznać, że nastąpił spadek obrotów o określony procent”.

  Czy może mi to ktoś wytłumaczyć? Przecież to absurd.
  Co z tym mogę zrobić?

 7. Dzień dobry,
  mam pytanie czy jeżeli w 2019 roku zatrudniałem pracownika, a w 2020 r. jestem już jako osoba jednoosobowa działalność gospodarcza nie zatrudniająca pracownika, to czy mogę skorzystać z tego dofinansowania?

 8. Witam prowadzę działalność od sierpnia 2019r nie mam możliwości porównać tych samych miesięcy. Czy jest możliwość uzyskania dofinansowania? Pozdrawiam

  • Na ten moment nie mam możliwości otrzymania dofinansowania. Aby skorzystać z dofinansowania należy porównać spadek obrotów dwóch miesięcy z roku 2019 w stosunku do roku 2020. Przy czym miesiące te powinny być z okresu po 1 stycznia do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.

   • „Aby skorzystać z dofinansowania należy porównać spadek obrotów dwóch miesięcy z roku 2019 w stosunku do roku 2020.” Jest odwrotnie. Porównujemy obroty z dwóch wybranych miesięcy bieżącego roku do obrotów z tych samych miesięcy ubiegłego roku.

 9. Prowadzę działalność od 2018r. spadek obrotów w miesiącach styczeń -marzec był powyżej 60%. wniosek dofinansowanie złożyłem na początku maja czy jeżeli w maju, czerwcu i lipcu będę miał wzrost obrotów w stosunku do roku ubieglego to mogę korzystać z dofinansowania czy nie?

  • Dołączam do pytania. Poza tym co z kolejnymi transzami, za drugi i trzeci miesiąc, gdy sytuacja w firmie uległa poprawie? Liczy się tylko to, że w analizowanych dwóch miesiącach nastąpił spadek, a przychody w kolejnych miesiącach nie mają znaczenia?
   Pozdrawiam

  • Liczy się tylko miesiące, które zostały wskazane we wniosku jako spadek obrotów. Jeśli wniosek został złożony w maju np. na 3 miesiące to dofinansowanie dotyczy:maj, czerwiec, lipiec. A spadek obrotów zostaje taki jaki został podany we wniosku, nie jest on korygowany.

 10. Witam. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą od ponad 25 lat, jednak w kwietniu 2020 roku byłem cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim przez co nie mogę za ten miesiąc wykazać obrotów. Czy mogę starać się o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej samozatrudnionego? Wtedy musiałbym wykazać, że w kwietniu 2020 miałem 100% spadek obrotów w porównaniu do kwietnia 2019

 11. Dzień Dobry. Zatrudniam 1 osobę na Umowę Zlecenie czy mogę się starać o dofinansowanie z PSZ-DKDG ..
  Czy to kolejna tarcza z haczykiem ?
  Bardzo proszę o odpowiedz

  • Tak. Można skorzystać zarówno z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności jak również z dofinansowania na pracowników (15zzb) zatrudnionych na umowę zlecenia.

 12. Czy mogę skorzystać z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych jeśli jestem na KRUSie?

 13. Zwolnienie z płacenia składek ZUS jest pomocą publiczną.. właśnie o tym przeczytałam.. czyli we wniosku o dofinansowanie muszę napisać że otrzymałam pomoc ? I wpisać kwotę że składek za ostatni miesiąc?

 14. w odpowiedzi na tą ilość dni to jak zaczynasz 1 dni miesiąca to musisz już bra dwa miesiące pełne kalendarzowe. żeby brać 60 kolejnych dni nie możesz zacząć 1 tylko np 2 dnia mieasiąca albo 30 poprzedniego

 15. Witam mój wniosek został odrzucony na Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej samozatrudnionego ponieważ stwierdzono że zaznaczyłem zły zakres dat czy podając kolejno 60dni po sobie występujących od 1.03 do 29.04 wniosek złożony 30.04. Powiedziano mi że powinienem dać zakres od 1.03 do 30.04 jako 2 miesiące lub od 02.03 do 30.04 i złożyć wniosek w maju kaczego pierwsza wersja jest zła czyli od 1 marca do 29 kwietnia przecież jest 60 kolejnych dni.

 16. Chcę podać spadek obrotów w ujęciu ilościowym a kalkulator PUP automatycznie zamienia na złotówku. jak mam złożyć taki wniosek?

  • Czy będąc na urlopie macierzyńskim mogę się starać o wsparcie zwrotu części kosztów z działalności gospodarczej?

 17. Dzień dobry, Mam taką sytuację: działamy jako spółka cywilna (udziały 70% i 30%) i mamy 1 pracownicę , która od listopada 2019 przebywa jednak na urlopie macierzyńskim. W związku z tym zarówno wynagrodzenie jak i składki społeczne/zdrowotne opłacane są przez ZUS. W tym sensie aktualnie pracownika czynnego zawodowo nie mamy. Czy w tej sytuacji mogę składać indywidualnie (ja lub wspólnik) wniosek o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej ? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 18. Dzień dobry, Przegapiłem czas do 14 dni na złożenie wniosku o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników. Czy będzie jeszcze ponowna szansa, aby w maju złożyć taki wniosek? Z góry dziękuję za odpowiedź

  • Należy przeglądać stronę internetową „swojego” powiatowego urzędu pracy i sprawdzać informacje dotyczące ogłoszenia naboru wniosków przez dyrektora tego urzędu. Taki nabór może być ogłoszony w maju, ale póki co nikt nic nie wie.

 19. Czy jako wspólnicy spółki cywilnej ( w ramach własnych działalności) można się starać o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności. Zaznaczam że spółka zatrudnia pracowników i wystąpiliśmy już o dofinansowanie wynagrodzeń.

  • Każdy ze wspólników spółki cywilnej może starać się o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, wtedy gdy jest ogłaszany nabór wniosków przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

 20. Dzień Dobry,mam 80% spadek obrotów, maksymalne dofinansowania wynosi 2340, maksymalnie przez 3 miesiące, czyli 3×2340=7020.
  Czy mam obowiązek miesięcznie przeznaczyć 2340 zł na wydatki związane z firmą, czy mogę całą kwotę (7020 ) rozdysponować do końca roku kalendarzowego ?
  Przy okazji zapytam, świadczenie postojowe jest opodatkowane ?

 21. dzień dobry, Mam pytanie o rok przestępny w 2020 r.
  Składam wniosek do UP o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności. Najbardziej mi odpowiada złożyć 29.04.2020, i liczyć okres 60 dni (od 29 II 2020 – do 28 IV 2020). Jednak realnie nie można porównać tej daty w okresie 2019 r. – bo nie było roku w 2019 r. – 29 lutego (nie był rokiem przestępnym). czy to nie będzie problem dla urzędu?

  ps. dziękuję za poradnik „jak łączyć formy pomocy”

  • W takim przypadku w zeszłym roku liczymy 60 dni zaczynając od 28.02.2019 r. Urzędy potwierdzają, że tak można. Dziękuję za miłe słowa. 🙂

 22. Założyłam firmę we wrześniu 2019. Koszty mam takie same jak ci co założyli w lutym2019. Dlaczego mi nie należy się dofinansowanie?Czy jest jakaś możliwość ominięcia tego porównywania przychodów? Czy można wziąć dowolne 2 m-ce z 2019r.

 23. Mam pytanie co do okresu, na jaki wnioskujemy o dofinansowanie. W ciągu dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku miałam 50% spadku (liczmy dla uproszczenia do dziś), ale wiem że na pewno w kolejnych miesiącach będzie to 100%. Wniosek muszę jednak złożyć teraz, bo mija termin naboru. Czyli rozumiem, że muszę zawnioskować od razu o dofinansowanie na 3 miesiące (na podstawie spadku 50%), bo jeśli zawnioskuję na miesiąc to później będę po terminie (chyba, że będzie kolejny nabór?)

  Druga kwestia – jeśli mogę teraz złożyć na 1 miesiąc, to jaki okres mam brać pod uwagę składając kolejny wniosek za miesiąc?

  • Nabory są ponawiane, ale gwarancji nie ma. Można złożyć teraz na 1 miesiąc, a później na kolejne 2 albo najpierw na 2, a później na 1. Okres jaki należy brać pod uwagę przy obliczaniu spadku opisuje artykuł. Dla każdego wniosku proszę go liczyć tak jakby to był pierwszy wniosek. Nie ma tu żadnej modyfikacji.

 24. Wniosek do PUP a zawieszenie działalności od 1-10.04.2019 r.
  Jeżeli ktoś miał zawieszoną działalność w tamtym okresie to nie może złożyć wniosku o dofinansowanie ?
  Bardzo dobry artykuł !!

     • To jak zgodnie z wymaganiami porównać np. styczeń i luty 2019 z obecnym 2020 ?:)) A wymagany jest spadek obrotów rok do roku. Ciężko będzie teraz mieć mniejsze obroty nawet przy epidemii niż w czasie zawieszonej działalności :))

 25. Proszę o informację odnośnie obrotu gosp. Prowadzę dg, nie jestem płatnikiem vat. Rozumiem, że obrót to przychód – podatek doch. We wniosku chciałabym wskazać datę od 21.02 – 20.04, ale jak na tę chwilę obliczyć obrót z kwietnia, jesli nie wiem jaki ostatecznie będzie dochód i podatek do zapłaty? Czy licząc obrót z kwietnia powinnam wziąć pod uwagę tylko przychód?

 26. Dzień dobry,
  czy mogę jednocześnie skorzystać z pożyczki ze środków FP (15zzd) oraz z „dofinansowania kosztów prowadzenia działalności” (15zzc) ? Czy lepiej wybrać „korzystniejszą opcję” ?
  Czy pieniądze przeznaczone z 15zzd lub 15zzc muszą być udokumentowane? Chodzi mi o fakt przeznaczenia tej kwoty. Czy UP będzie to w jakiś sposób weryfikował?
  Jestem na ryczałcie i na ogół nie mam kosztów (świadczenie usług), ale płace rachunki za telefon, internet.. jednak faktura nie jest brana na firmę. Dodatkowo koszty paliwa, zapłata podatku..

 27. Dzień dobry
  Prowadzę działalność od 2017roku. od 13 stycznia do 30 marca tego roku przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Gdy po zakończonym zwolnieniu chciałam wrócić do pracy mój butik, który prowadzę na targowicy został zamknięty, tak jak wszystkie punkty i stoiska handlowe. Od tamtej pory nie mam możliwości uzyskania dochodu, a rachunki jednak płacić trzeba… w związku z tym moje pytanie dotyczy : czy należy mi się postojowe i ewentualnie pożyczka z UP.
  Będę wdzięczna za odpowiedź b moje biuro się niestety wiedzą nie popisało

 28. Dzień dobry!. Czy jest możliwe połączenie dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej z pożyczką na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia DG? Oraz czy dofinansowanie jest pomocą publiczną?

 29. Witam!
  Czy po otrzymaniu świadczenia postojowego mogę wnioskować o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej samozatrudnionego? Oraz czy w pytaniu we wniosku “Czy podmiot któremu ma być udzielona pomoc otrzymał już inną pomoc publiczną
  rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19? ” mam zaznaczyć TAK
  Pozdrawiam!

   • No właśnie to nie do końca jest jasne jeśli chodzi o pytanie we wniosku “Czy podmiot któremu ma być udzielona pomoc otrzymał już inną pomoc publiczną
    rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19? ”
    Moje biuro rachunkowe twierdzi ,że świadczenie postojowe nie jest pomocą publiczną więc wpisujemy we wniosku o dofinansowanie z pup „NIE” . Więc już sam nie wiem co tam wpisać…

    • To prawda, nie jest. Dla bezpieczeństwa wpisałbym „Nie” ale i tak opisał, że był taki wniosek, ale że nie jest to pomoc de minimis.

 30. Dzień dobry,
  Dzięki za przejrzyste wytłumaczenie zapisów. Wiele branż obserwuje spadek obrotów po 15.03, kiedy wprowadzono obostrzenia. Tymczasem Powiatowy Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków między 29.04 a 12.05.2020.
  Zakładając, że liczymy 2 miesiące od 15.03 koniec wypada 15.05, czyli po terminie składania wniosków.
  Czy we wnioskach można wpisać prognozowany obrót? W innym przypadku ciężko się wyrobić w czasie ze złożeniem tego wniosku 🙂 Może źle rozumiem te zasady? Pozdrawiam

  • Spadek określamy w przedziale po 01.01.2020 a do dnia poprzedzającego złożenie wniosku. Niezależnie od tego, nabory prawdopodobnie będą ponawiane. Dziękuję za miłe słowa odnośnie artykułu. 🙂

 31. Dzień dobry.
  „Mój” PUP będzie przyjmował wnioski to 10 maja 2020.
  Ostatnią fakturę w tym roku wystawiłem w dniu 02.03.2020, czy do obliczenia spadku obrotów mogę przyjąć okres od 03.03.2020 r do 01.05.2020r? W tym okresie mój przychód wynosi 0 zł.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam
  Mateusz

  • Spadek określamy w przedziale po 01.01.2020 a do dnia poprzedzającego złożenie wniosku. Proszę pamiętać, żeby prawidłowo obliczyć terminy tj. pełne miesiące kalendarzowe albo po 30 dni liczone od innego dnia niż od początku miesiąca.

   • Tak, to wiem ale dla mnie kluczowe jest to czy skoro wystawiłem fakturę w dniu 02.03.2020, a spadek policzę sobie od 03.03 to czy nie muszę uwzględniać tej faktury w przychodzie za te 60 dni w roku 2020?
    Pozdrawiam

 32. Witam
  A co ze spółką cywilną? Czy należy traktować każdego ze wspólników wpisanego do CEiDG jako osobnego przedsiębiorcę tak jak ZUS przy umorzeniu składek ?

 33. Dobrze rozumiem że osoba prowadząca działalność od maja 2019 nie może starać się o dofinansowanie? Bo w zasadach dofinansowania nie ma wprost o tym napisane tylko może to wywnioskować po algorytmie wyliczeń spadku obrotów

  • Nie ma wprost napisane, wynika to ze sposobu liczenia. Można ewentualnie składać wniosek później, o ile będzie kolejny nabór.

 34. A jak jest z „ilościowym” spadkiem obrotów – jeżeli w 2019 r. wykonywałem usługi dla dwóch podmiotów, a w 2020 r. dla jednego to znaczy, że mam spadek 50 % tak?

  • no niby spełniasz kryterium, ale wejdź na stronę – jak chcesz to udowodnić, skoro w rubryce i tak musisz wpisać obrót ??? tak czy inaczej, trzeba tam wpisać obroty w sumie z tych dwóch zleceniobiorców za 2019 i z tego jednego (obrót) – inaczej tego nie widzę..

 35. uwaga do Przykładu
  Rok 2019 nie był przestępny w związku z tym 60 dni w roku 2019 trwa od 04.02.2019 do 04.04.2019 a nie do 03.04.2019

  • Witam mój wniosek został odrzucony na Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej samozatrudnionego ponieważ stwierdzono że zaznaczyłem zły zakres dat czy podając kolejno 60dni po sobie występujących od 1.03 do 29.04 wniosek złożony 30.04. Powiedziano mi że powinienem dać zakres od 1.03 do 30.04 jako 2 miesiące lub od 02.03 do 30.04 i złożyć wniosek w maju kaczego pierwsza wersja jest zła czyli od 1 marca do 29 kwietnia przecież jest 60 kolejnych dni.

 36. Proszę o pomoc. Chciałbym skorzystać z dofinansowania. Działalnosć prowadzę od 2 marca 2019 r.

  Czy to znaczy, że JEDYNĄ opcją jaką mogę wpisać we wniosku to okres 2 marca 19/20 – 2 maja 19/02 ? Nie mogę zatem złożyć wniosku przed 2 maja tak?

  Przed uruchomieniem działalności (tj przed 2 marca 19) i trochę w trakcie działalności (2 tygodnie) pracowałem na etacie – czy może mogę zaliczyć to do spadku obrotów czy nie?

  Rozumiem to tak, że w zasadzie ustawodawca ograniczył miesiące które można wziąć pod uwagę do okresu 1 stycznia – dzień złożenia wniosku (dziś 15 kwietnia). A co zatem z osobami, które jak ja – założyły działalność w marcu i nie mają skąd wziąć tych dwóch miesiący? Albo w ogóle założyły działalność np. w czerwcu 2019 ? One nie mają jak o to wystąpić?

  Pozdrawiam

 37. Proszę o pomoc. Chciałbym skorzystać z dofinansowania. Działalnosć prowadzę od 2 marca 2019 r.

  Czy to znaczy, że JEDYNĄ opcją jaką mogę wpisać we wniosku to okres 2 marca 19/20 – 2 maja 19/02 ? Nie mogę zatem złożyć wniosku przed 2 maja tak?

  Przed uruchomieniem działalności (tj przed 2 marca 19) i trochę w trakcie działalności (2 tygodnie w trakcie DG) pracowałem na etacie – czy może mogę zaliczyć to do spadku obrotów czy nie?

  Rozumiem to tak, że w zasadzie ustawodawca ograniczył miesiące które można wziąć pod uwagę do okresu 1 stycznia – dzień złożenia wniosku (dziś 15 kwietnia). A co zatem z osobami, które jak ja – założyły działalność w marcu i nie mają skąd wziąć tych dwóch miesiący? Albo w ogóle założyły działalność np. w czerwcu 2019 ? One nie mają jak o to wystąpić?

  Pozdrawiam

 38. Witam. Mam chyba nietypowy problem.
  Przyjmuję zaliczki od klienta na poczet usługi, które zostaną zrealizowana za miesiąc, 2, 3 a nawet później. Nie wystawiam faktur cząstkowych do paragonów, tylko końcową fakturę VAT-Marża po zrealizowaniu usługi.
  Czy do obliczenia spadku obrotów powinienem wziąć pod uwagę wpływ zaliczek w czasie (na podstawie przelewów, kasy fiskalnej), czy daty rozliczenia usług – wystawienia faktur VAT-marża ?

  • I żeby było jeszcze trudniej dodam, że w okresie który musi znaleźć się w rozliczenie (26.luty) otrzymałem zapłatę za usługę wykonaną wcześniej, na którą dla odmiany nie było wpłacanych zaliczek.

 39. Kiedy został ogłoszony nabór w PUP dofinansowanie do wynagrodzeń oraz dofinansowanie do kosztów prowadzenia działal. gospodarczej? Wnioski można składać w terninie do 14 dni od datu naboru, nigdzie nie mogę znaleźć daty naboru. Przedsięborca zatrudniający osobę na umowę zlecenie (zgłoszoną tylko do składki zdrowotnej) może ubiegać się o Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej samozatrudnionego z PUP czy o Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników od starosty lub prezydenta miasta?? Z góry dziękuję za odpowiedz.

 40. Witam, prowadzę JDG złożyłem już wniosek o zwolnienie ze składek zus oraz świadczenie postojowe(wnioski nie zostały jeszcze rozpatrzone ) ,widzę że zaczął się nabór wniosków o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej samozatrudnionego w którym na końcu jest pytanie „czy podmiot któremu ma być udzielona pomoc otrzymał już inną pomoc publiczną
  rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19? ” Niby oczywiste jest ,że zaznaczam odpowiedź :”nie”,ale czy w przypadku pozytywnie rozpatrzonych wcześniejszych wniosków nie będzie to traktowane jako fałszywe oświadczenie?.

  • Jeśli pytanie dotyczy już otrzymanej pomocy to zaznacza Pan „NIE”. Były też formularze, w których pytano o fakt wnioskowania, więc tam zaznaczylibyśmy „TAK”. Co ciekawe, zmienia się to. Np. ZUS już nie żąda przy zwolnieniu formularza o pomocy de minimis.

   • Wg mnie, przy dobrych wiatrach, istnieje duże prawdopodobieństwo skorzystania z kilku form wsparcia. Np. w przypadku JDG może być i zasiłek opiekuńczy (bo ktoś ma akurat dziecko do 8 lat) i zwolnienie ze składek plus postojowe, a jak ktoś miał duże koszty (lub będzie je miał, bo akurat coś zakupi) wówczas może skorzystać i z dofinansowania z PUP. A na upartego nawet i pożyczkę jako 5 wsparcie można pozyskać dla mikroprzedsiębiorcy. Musi się jednak złożyć kilka okoliczności na to. Fajna strona, życzę powodzenia w rozwoju 🙂

    • Pisałem o tym w komentarzu poniżej – czytajcie dokładnie i ze zrozumieniem co wypełniajcie i co podpisujecie, róbcie sobie kopie tego i działajcie tak aby nie można wam było niczego zarzucić. To że stwierdzenia w formularzach brzmią tak a nie inaczej to nie jest „błąd” czy „niedopatrzenie” – więc korzystajcie z tego. Nabór na pomoc w PUP już ogłosili, ale poczekam jeszcze półtora tyg. z wnioskiem bo wtedy wpadnę w korzystniejszy próg dla mnie. Pożyczka z umorzeniem na 5tyś – czekam aż Prezydent klepnie, bo w sejmie już przeszło. A nawet jeśli z jakichś magicznych powodów umorzenie by się nie udało, to koszt tej pożyczki jest tak śmieszny, że żal nie skorzystać i tak. Absolutnie nie popieram rozdawnictwa i żerowania na socjalu – ale jako przedsiębiorca czuję się już tak długo i tak bardzo dymany, że teraz już nie mam skrupułów. Dziadek mnie uczył „dają, to bierz i nie gadaj”. Całokształt sytuacji i tak jest kiepski i pewnie szybko lepszy nie będzie.

 41. Jak należy rozumieć koszty, o których mowa przy tej formy pomocy? Czy należy je wyliczyć w ten sam sposób, co w przypadku podatku, tj. np. tylko 20 % kwoty przeznaczonej na zakup benzyny, czy liczymy realnie wydane pieniądze?

 42. Dzień Dobry, prowadzimy z żoną spółkę cywilną, nie zatrudniamy pracowników – czy każde z nas może złożyć wniosek na założona na siebie indywidualną DG, które prowadzimy wyłącznie w formie S.C.? Mamy udziały 50% – czyli do swojego wniosku każde bierze połowę obrotu spółki?

 43. Dzień dobry, czy można łączyć to dofinansowanie ze zwolnieniem ze składek ZUS? Czy przedsiębiorca samozatrudniony może JEDNOCZEŚNIE skorzystać ze wszystkich trzech form pomocy tj. dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, świadczenia postojowego i zwolnienia z ZUS?

  • Ma Pani ust. 10 przepisu, który mówi, że „Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych”. Jeśli postojowe obejmie inne koszty to można próbować.

   W celu przejrzystego porównania form pomocy proponuję kupno tego: https://sklep.maszprawo.org.pl/strona-glowna/28-tabela-porownawcza-wzory-pism.html.
   Tabela – na podstawie kilkunastu kryteriów – jasno opisuje z jakich form dofinansowań / zwolnień można skorzystać, a z jakich nie. Można np. zaznaczyć sobie pola, które się spełnia i na tej podstawie zdecydować.

   • Przecież „Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych” to nie jest „Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą”, które „ma Ci zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej” – wedle oficjalnego opisu z http://www.gov.pl Rekompensata utraty przychodów, a dofinansowanie części kosztów to są wg mnie dwie zupełnie odrębne kwestie więc nie może być mowy o finansowaniu tego samego z dwóch różnych środków publicznych. To jest napisane wprost i nie rozumiem dlaczego wszyscy się nad tym zastanawiają?

    • Co do zasady się z Panem zgadzam, przy czym praktyka podpisywania umów z organami państwowymi uczy tego, żeby uważać. W załączniku do umowy o dofinansowanie z art. 15zzc ustayw musimy oświadczyć „NIE OTRZYMAŁEM DOFINANSOWANIA NA TEN SAM CEL Z INNYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH”. Dla własnego bezpieczeństwa trzeba więc wcześniej uzyskać zapewnienie, że urząd rozumie przepisy tak samo jak my.

     • Ależ, Panie Oskarze, wszelkie „rozumienie” przepisów przez urzędników, to tylko tzw. „stanowisko w sprawie”. Ustawa jest tak napisania , a nie inaczej i są dwa wyjścia: albo (jak już będziemy mieć decyzje w rękach) uwalą za nadinterpretacje na niekorzyść podatnika, albo trzeba zaryzykować , bo taki ten rząd dobry, że chciał przedsiębiorcom zrobić dobrze i tak naprawdę dał tyle furtek, żeby sobie każdy korzystał do woli… A jak będzie? to się okaże. Myślę, że skala problemu dopiero się zacznie i jak zwykle będą tacy, co zaryzykują i wezmą z wielu źródeł wparcie, inni z obawy o tzw. podwójne finansowanie będą się bać i tylko złożą o same składki – będą się cieszyć, jak to miłościwie nam panujący nam pomogli, inni wcale zamkną DG, itd. itp. A luki w tych przepisach – tak naprawdę, trudno ocenić – chciałbym wierzyć, że to było na szybki pisane i dlatego są te błędy, znając rzeczywistość – nie sądzę, że taka hojność jest Morawieckiego, aby rozdawać. NIE oszukujmy się – jak się chce realnie pomóc, to zus ma nasze konta indywidualne – jeden guzik się naciska i kasa wraca na nasze konta… sorry, tysiąc pięćset wniosków, milion kryteriów plus miesiąc dywagacji co się komu przyda/pomoże/należy/nie należy… tragedia, i jeszcze każą nam się cieszyć, jacy to oni dobrzy… koszmar.

     • Składając kilka wniosków na raz nie ma również problemu z zaznaczeniem „NIE OTRZYMAŁEM DOFINANSOWANIA NA TEN SAM CEL Z INNYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH” – nie otrzymałem, dopiero wnioskuję (nawet jeśli by niesłusznie założyć, że to ten sam cel, o czym pisałem powyżej). Wszystko zgodnie z prawdą i własnym sumieniem. Problem leży w mentalności wszystkich – proste stwierdzenia uważacie za „błędy” i sami wszystko nad-interpretujecie na swoją niekorzyść. Ten naród jest już dawno skończony. Myślenie i jednoczenie zacznie się po kolejnym tragicznym obrocie spraw – jak to zawsze w naszej historii bywało….

 44. czy mogę łączyć to dofinansowanie z Świadczeniem postojowym ZUS?
  //świadczenie postojowe „ma Ci zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.”
  // dofinansowanie z urzędu pracy ma pokryć koszty związane z prowadzeniem działalności

 45. Dzień dobry,

  Rozpocząłem działalność 10.04.2019, wedle ustawy nie należy mi się pomoc, gdyż nabór w urzędzie pracy wyznaczono po świętach (informacja od pani z urzędu pracy) i trwa 14 dni. Zgodnie z ustawą należy mieć ustalony okres spadku obrotu, w moim wypadku będzie to do 9.06. Czy będą jeszcze nabory, czy to tylko jednorazowy i kto się załapie to załapie? A czy np. można w przypadku otwarcia działalności w ciągu roku zastosować jakiekolwiek 2 miesięce w 2020. Jak dla mnie…od czasu wprowadzenia epidemii przez rząd przez 2 miesiące powinien być liczony ten przychód. Od stycznia do marca nie było covid-19.

  • W celu przejrzystego porównania form pomocy proponuję kupno tego: https://sklep.maszprawo.org.pl/strona-glowna/28-tabela-porownawcza-wzory-pism.html.
   Tabela – na podstawie kilkunastu kryteriów – jasno opisuje z jakich form dofinansowań / zwolnień można skorzystać, a z jakich nie. Można np. zaznaczyć sobie pola, które się spełnia i na tej podstawie zdecydować.

   W niektórych formach pomocy nie ma wprost określonego terminu od kiedy należy prowadzić DG, ale można go odtworzyć właśnie na podstawie miesięcy, które można przyjąć. Jest całkiem możliwe, że nabory będą ponawiane, ale teraz nie można tego przesądzić.

  • Warunkiem pisali że ma być otwarcie działalności przed 1.02.2020 ja jestem w podobnej sytuacji więc dobrze by było żeby ktoś to sprawdził?

  • Przepis nie przewiduje innych form liczenia, w przypadku zwolnienia lekarskiego, więc należy liczyć tak jak w podanych wyżej przykładach. Jeśli np. rok temu było zwolnienie i przez to nie było przychodu, to spadku obrotów – w porównaniu rok do roku – nie będzie. Trzeba próbować wtedy manipulować przyjętymi miesiącami, lub metodą obliczeń (ilość / wartość).

  • Netto. Co do samego momentu powstania przychodu to jest to skomplikowane zagadnienie, jednak w większości przypadków można uznać, że jest to data faktury, o ile wystawiono ją w przewidzianych prawem terminach. W mojej ocenie to nie będzie w większości spraw szczegółowo badane i jeśli dokumentacja prowadzona jest rzetelnie to przyjmowałbym datę faktury. Jeśli temat interesuje Pana bardziej szczegółowo należy przeanalizować art. 14 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bo zakładam, że z taką sytuacją mamy tutaj do czynienia.

   • Na jakiej podstawie twierdzi Pan, że obrót to wartość netto wynikająca z faktur ? Według Pana obrót jest pojęciem tożsamym z przychodem ? A co w związku z powyższym z pozostałymi przychodami takimi jak refundacje, dotacje, je również należy ująć w pojęciu obrót ?

 46. Dzień Dobry, mam pytanie czy z dofinansowania może skorzystać firma założona w styczniu 2020. Niestety nie ma z czym porównać spadku, a jest to obraża eventową, więc zarabiać nie będę.

  • Niestety uznałbym, że nie, niemniej jednak jeśli chce mieć Pan pewność sugerowałbym zlecenie analizy prawnej. Systematyka tych przepisów jest taka, że jeśli nie ma kryterium spadku obrotów to wtedy wprost piszą od kiedy DG ma być prowadzona. A jak jest kryterium spadku obrotów no to na tej podstawie można wywieść minimalny okres prowadzenia DG.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here