Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy z opcją umorzenia

100
114978

Tarcza antykryzysowa (pakiet antykryzysowy) obejmuje szereg rozwiązań dla przedsiębiorców, o których przeczytasz tutaj. Jednym z nich jest art. 15zzd ustawy COVID-19, który dotyczy udzielenia przez starostę starosty (lub prezydenta miasta w przypadku miast na prawach powiatu) jednorazowej pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, z możliwością jej późniejszego umorzenia. Nie ma kryterium spadku obrotów ani maksymalnych przychodów. Można otrzymać kwotę do 5000 zł.

Jak czytać nasze poradniki?

Korzystaj z powyższego spisu treści. Klikając w niego możesz przejść do poszczególnych fragmentów artykułu.
Zmiany wynikające z Tarczy 2.0. opisaliśmy w osobnym akapicie o nazwie “9. Tarcza 2.0. Zmiany od 18.04.2020 r.”. Ponadto skreśliliśmy nieaktualne treści. Na pomarańczowo zaznaczyliśmy definicje, które wyjaśniamy na końcu artykułu.

PRZYKŁAD / WSKAZÓWKA

W artykułach posługujemy się też przykładami i wskazówkami, które wyróżniamy wizualnie.

Nowa ustawa jest bardzo skomplikowana i pełna błędów. Skorzystanie z opisywanych form pomocy może być uzależnione od szybkości złożenia wniosków i ich poprawności. Nie ryzykuj i skorzystaj z naszych porad telefonicznych i wzorów pism. Omawiana ustawa wprowadza również szereg innych form pomocy dla przedsiębiorców. Możemy przygotować ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. W tym celu skontaktuj się z nami.

Co zrobić, żeby skorzystać z art. 15zzd ustawy?

W przypadku chęci otrzymania pożyczki od starosty (prezydenta miasta) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej konieczne jest łączne spełnienie opisanych niżej przesłanek.

Przesłanki:

 1. wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą;
 2. zgłoszenie wniosku do powiatowego urzędu pracy po ogłoszeniu naboru i zawarcie umowy z PUP.

Należy zwrócić uwagę na brak progu maksymalnych przychodów, który występuje np. w przypadku zwolnienia ze składek ZUS osób, które nie zatrudniają pracowników. Opisujemy to w tym artykule.

Aktualnie nie trzeba zatrudniać pracowników, żeby otrzymać pożyczkę. Wystarczy prowadzić działalność gospodarczą.

Z ustawy nie wynika, żeby wnioskodawca musiał zatrudniać pracowników, żeby otrzymać pożyczkę, niemniej jednak w praktyce mogą pojawić się wątpliwości po stronie powiatowych urzędów pracy, które uważają tę formę wsparcia za dedykowaną dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników. Zostaną one omówione poniżej.

Cel pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy z opcją umorzenia

Zgodnie z art. 15zzd ust. 1 ustawy, pożyczka ma służyć pokryciu bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Przepis nie wymaga wykazywania tych kosztów, ale ze względu na możliwość rozbieżnych praktyk poszczególnych powiatowych urzędów pracy najbezpieczniej będzie zebrać dowody np. na okoliczność kosztów cyklicznych oraz jednorazowych, których jeszcze nie uregulowaliśmy. Niemniej jednak, jak dotąd żadne urzędy nie wymagały takich dowodów.

Warunki pożyczki (wysokość, oprocentowanie, terminy)

Pożyczka udzielana jest jednorazowo w kwocie nie wyższej niż 5000 zł. Możemy więc otrzymać kwotę niższą (art. 15zzd ust. 3). Okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

W okresie spłaty przez pierwsze 3 miesiące obowiązuje karencja. Oznacza to, że przez pierwsze 3 miesiące nie musimy spłacać kapitału ani odsetek.

Odsetki są symboliczne i wynoszą 0,0525 % w skali roku. Zgodnie z art. 15zzd ust. 4 ustawy wartość ta stanowi iloczyn 0,05 (pięciu setnych) stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Stopa redyskonta weksli, zgodnie z uchwałą RPP NBP wynosi aktualnie 1,05%.

Wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy

Wniosek składany jest do właściwego dla nas powiatowego urzędu pracy tj. wg miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Forma wniosku i zawierania umowy jest podobna jak przy innych formach wsparcia takich jak staże, prace interwencyjne, czy dotacja na działalność, które znamy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

PUP ogłosi nabór i konieczne będzie złożenie wniosku, a następnie zawarcie umowy z PUP. Istnieje ryzyko rozbieżności praktyk ogłaszania naboru i zawierania umowy pomiędzy różnymi powiatowymi urzędami pracy. Rozbieżności te mogą np. dotyczyć tego, czy musimy zatrudniać pracownika i kto jest uznawany za pracownika. Warto też przygotować informacje z jakich dotychczas form pomocy PUP i kiedy korzystaliśmy. Urząd może wymagać tych informacji.

Wymogi formalne wniosku

Jedynym wymogiem formalnym wskazanym wprost w ustawie jest złożenie oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Od momentu usunięcia w Tarczy 2.0. wymogu złożenia oświadczenia o stanie zatrudnienia, wniosek nie ma żadnych istotnych wymogów formalnych.

Czy trzeba zatrudniać pracowników, żeby dostać pożyczkę?

Od momentu wprowadzenia Tarczy 2.0. jest jasne, że nie trzeba zatrudniać pracownika, żeby dostać pożyczkę. Jeśli np. złożyliśmy wniosek i został on rozpatrzony negatywnie, warto złożyć go ponownie.

Kryterium zatrudniania pracowników jest sporne. Przepis nie wskazuje wprost na obowiązek zatrudniania pracowników, ale wprowadza obowiązek oświadczenia o stanie zatrudnienia. W razie chęci umorzenia pożyczki przepis wprowadza obowiązek zadeklarowania, że stan zatrudnienia nie będzie zredukowany. Przepis nie wskazuje też sposobu obliczania stanu zatrudnienia (np. możliwości wskazania w stanie zatrudnienia samego przedsiębiorcy). Na gruncie różnych przepisów wprowadzających obowiązek podawania stanu zatrudnienia, stan ten obliczany jest różnie i nie ma jednego sposobu właściwego dla wszystkich aktów prawnych.

Ponadto jeśli jakaś inna forma wsparcia wymagała zatrudniania pracowników podawano w jej przypadku jak definiuje się pracownika. Tymczasem w art. 15zzc zabrakło definicji pracownika.

Warunki umorzenia pożyczki

Zgodnie z art. 15zzd ust. 7 ustawy „pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki”.

Zgodnie z treścią przepisu pożyczka może być umorzona w całości. Rodzi to problem w postaci ustalenia momentu, w którym możliwe jest złożenie wniosku o umorzenie pożyczki. Literalne brzmienie przepisu wskazuje na to, że wniosek należy złożyć po upływie 3 miesięcy od momentu udzielenia pożyczki, czyli wtedy gdy możliwe będzie złożenie oświadczenia o dalszym prowadzeniu DG. o nie zmniejszeniu zatrudnienia w okresie 3 miesięcy od daty jej udzielenia.

Jeśli wniosek o umorzenie będzie składany w ww. sposób może to rodzić problem polegający na tym, że w okresie rozpatrywania wniosku przez PUP wymagalna stanie się pierwsza rata do spłaty. Należy więc zadbać albo o szybkie rozpatrzenie wniosku przez PUP albo o uregulowanie tej kwestii w umowie.

Przepis nie wskazuje co z umorzeniem pożyczki dla przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników. Może być to dla PUP podstawą do twierdzenia, że pożyczka nie może być udzielona takiemu przedsiębiorcy niemniej jednak nie można wnioskować w ten sposób, ponieważ przepis nie opisuje przesłanek udzielenia pożyczki a przesłanki jej umorzenia.

Wobec braku regulacji ustawowej przedsiębiorca powinien złożyć ponownie oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Należy również zwrócić uwagę jak ta kwestia została opisana w umowie z PUP.

Tarcza 2.0. Zmiany od 18.04.2020 r.

BYŁO JEST
Należało złożyć oświadczenie o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Usunięto wymóg składania oświadczenia o stanie zatrudnienia.

Sens zmiany: wyeliminowano sporny stan prawny, w ramach którego PUP nie chciały udzielać pożyczki przedsiębiorcom niezatrudniającym pracowników na umowę o pracę. Aktualnie bezspornie pożyczkę może otrzymać osoba niezatrudniająca pracowników.

W celu umorzenia pożyczki po 3 miesiącach należało oświadczyć, że od momentu otrzymania pożyczki nie zmniejszyło się stanu zatrudnienia. W celu umorzenia pożyczki po 3 miesiącach należy oświadczyć, że od momentu otrzymania pożyczki nadal prowadzi się działalność gospodarczą.

Sens zmiany: wobec wskazania wprost, że krąg uprawnionych do pożyczki obejmuje podmioty niezatrudniające pracowników, zmieniono warunek umorzenia pożyczki.

Umorzenie pożyczki mogło być uznane za przychód w rozumieniu prawa podatkowego. Wprowadzono wyjątek, zgodnie z którym przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Sens zmiany: de facto zwiększono wysokość dofinansowania poprzez brak konieczności uwzględnienia umorzenia pożyczki jako przychodu.

Pomoc prawna

Naszym celem jest udzielanie specjalistycznej pomocy prawnej przy wykorzystaniu najnowszych technologii i zapewnieniu pomocy każdemu klientowi, niezależnie od budżetu.

Tabela porównawcza

Tabela, w której na podstawie 17 kryteriów porównujemy formy pomocy dla przedsiębiorców przewidziane w tarczy antykryzysowej. Bezpłatnie otrzymasz przyszłe aktualizacje tabeli. Możesz ją kupić tutaj.

Łączenie dofinansowań. Poradnik

Dokładne opracowanie dotyczące łączenia form pomocy z ZUS, PUP i FGŚP. Podajemy przykłady, przepisy i stanowiska urzędów. Wszystko zrozumiałym językiem. Poradnik możesz kupić tutaj.

Porozumienie z pracownikami. Dokumenty

Porozumienie z pracownikami konieczne do skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń z FGŚP. Otrzymasz też instrukcję wypełnienia dokumentu, protokół wyboru przedstawiciela pracowników, pismo do inspektora pracy, pismo informacyjne dla pracownika. Dokumenty możesz kupić tutaj.

Subwencje dla firm z PFR, ARP, BGK. Poradnik

Tarcza Finansowa to kolejna forma wsparcia dla przedsiębiorców. Obejmuje m.in. umarzalne pożyczki. Czym się różnią subwencje z PFR, ARP, BGK i Funduszy Europejskich? Które wybrać? Te i różne praktyczne kwestie omawiamy w naszym nowym poradniku. Poradnik możesz kupić tutaj.

UWAGA. Przedsprzedaż w niższej cenie. Program subwencji jest w trakcie akceptacji przez KE. Poradnik otrzymasz do 2 dni od zatwierdzenia subwencji przez Komisję Europejską.

Porady telefoniczne i mailowe

Nie ryzykuj i skorzystaj z naszych porad telefonicznych. Możemy też przygotować ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. W tym celu skontaktuj się z nami mailowo.

Definicje

ustawa COVID-19 – ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374) ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją, która weszła w życie 01.04.2020 r.

pracownik – w przeciwieństwie do np. art. 15zzb ust. 2 ustawy, w art. 15zzc nie wskazano jak rozumieć pojęcie pracownika. Wobec tego należy każdorazowo w sposób wiążący i pisemny ustalić to w trakcie zawierania umowy o dofinansowanie. W naszej ocenie za pracownika należy uznać osobę pozostającą z przedsiębiorcą w stosunku pracy.

mikroprzedsiębiorca – zgodnie z definicją z art. 7. ust. 1. pkt 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców „użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro”.

Wzory i wnioski do pobrania

Nie istnieją wymagane ustawą wzory wniosków i oświadczeń, ale urzędy przygotowały ujednolicone w skali kraju proponowane wzory, z których korzystają wnioskodawcy. Można je ściągnąć ze strony praca.gov.pl lub dowolnego PUP.

Jeśli ściągasz dokumenty ze strony innej niż rządowa koniecznie sprawdź ich aktualność. Nowe wersje dokumentów na stronach rządowych oznaczane są na końcu ich nazwy np. poprzez dopisek „v.3.0”, „v.3.4” itd.

Przepisy, na podstawie których przygotowano artykuł

Art. 15zzd.

1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

2. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

3. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł.

4. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

5. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

6. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, o którym mowa w ust. 5, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

7. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia.

8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 7, mikroprzedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

9. Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek.

100 KOMENTARZE

 1. Dzień dobry.
  Proszę o poradę.
  Wniosek o pożyczkę był rozpatrzony negatywnie z następnego powodu:
  wynika to z dołączonego do wniosku Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Zaznaczenie w sekcji B w pkt 1 lub pkt 2 Formularza pomocy publicznej ” TAK” – powoduje, że pomoc w postaci pożyczki nie może być udzielona.
  Zgodnie z pkt. 22c Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r, pomoc nie może być przyznana przedsiębiorstwom, które w dniu 31 grudnia 2019 r. znajdowały się już w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznające niektóre kategorie pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. 651/2014).
  Pomoc z Komunikatu Komisji :
  • nie może być udzielona przedsiębiorcy, który był w trudnej sytuacji na dzień 31 grudnia 2019 r. (nawet jeśli hipotetycznie na moment udzielenia pomocy byłby w dobrej sytuacji);
  • może być udzielona przedsiębiorcy, który obecnie znajduje się w trudnej sytuacji, pod warunkiem, że nie był w trudnej sytuacji na dzień 31 grudnia 2019 r. (zakłada się bowiem, że pogorszenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa było wynikiem zaburzeń w gospodarce spowodowanych epidemią COVID-19).
  Czy Urząd pracy miał rację? Czy warto złożyć wniosek ponownie?

 2. Dobry dzień

  Potrzebujesz pożyczki na wszystkie cele? Masz problem finansowy? Gwarancja Bridge Finance polega na świadczeniu klientom usług finansowych po korzystnym oprocentowaniu. Nasze pożyczki są proste i szybkie. Skontaktuj się z nami już dziś, aby otrzymać pożyczkę, której potrzebujesz. Możemy dopasować każdy budżet z oprocentowaniem 2% Twojego budżetu. Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się teraz (bridgecoparate@gmail.com)

 3. Czy pożyczka przysługiwała i może być umorzona dla osób , które miały działalność gospodarczą zawieszona do kwietnia 2020?
  Najpierw została przydzielona, natomiast teraz mam wezwanie do zwrotu.

 4. Czy potrzebujesz pożyczki?
  Chcesz zwiększyć swoje finanse?
  Potrzebujesz pomocy w problemach finansowych? Oferujemy pożyczki osobiste, pożyczki biznesowe, pożyczki refinansowane, kapitał podwyższonego ryzyka, inwestycje kapitałowe, inwestycje początkowe lub kapitałowe oraz finansowanie zagraniczne.

  Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji. paulbrandt19701@gmail.com

  Pełen szacunku.
  Paul

 5. Zamiast ubiegać się o pożyczkę, dlaczego nie po prostu skontaktować się z vortexhackers.com w sprawie pieniędzy, których szukasz, ponieważ pomogli mi z 70000 $ przelewem bankowym, więc radzę ci sprawdzić ich stronę internetową i zhakować pieniądze, których potrzebujesz na swoje konta w ciągu kilku godzin.

 6. Działalność zawiesiłam od 9 marca do 22 czerwca 2020. Dostałam odmowę udzielenia pożyczki bo w chwili złożenia działalność była zawieszona. Czy teraz mogę złożyć wniosek ponownie?

 7. Jestem przedsiebiorca zatrudniam siebie tylko co ma wpisac w polu czy pobieralam jaks pomoc publiczna ?? pobieralam postojowe i bylam zwolniona z zus czy to jest pomoc publiczna?/

 8. Witam i jak się dzisiaj masz?

  Piszemy do Ciebie, aby poinformować Cię o naszej firmie pożyczkowej oferującej pożyczki dla osób fizycznych, firm i organizacji, przy oprocentowaniu 3% na okres od 1 do 10 lat, a nasza kwota pożyczki wynosi od 10 000,00 do 10 000 000,00, skontaktuj się z nami za pośrednictwem wells3fargo@gmail.com

  Cieszymy się na współpracę z Państwem i gwarantujemy bezpieczną i legalną transakcję.

  Dziękujemy za wzięcie udziału w czytaniu naszych wiadomości w oczekiwaniu na odpowiedź

 9. Zawiesiłam działalność gospodarczą 30.03.2020 a wznowiłam 27.04.2020, nie minęło 30 dni, więc zawieszenie jest nieskuteczne. Dostałam odmowę udzielenia pożyczki, gdyż na dzień 31.03. była zawieszona działalność. Czy można odwołać się do decyzji?

  • W sytuacji podanej w pytaniu można na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego spróbować wnieść odwołanie do sądu rejonowego – wydział cywilny.
   Art. 417 § 1.K.c. : Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.

  • W ustawie o COVID- 19 nie ma żadnej regulacji prawnej w tym temacie. Stąd tez trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

  • Środki pochodzące ze Skarbu Państwa nie podlegają egzekucjom komorniczym, bank tego nie widzi skąd jest wpływ. Napisz do ZUSu żądanie zwrotu.

 10. Złożyłam wniosek przez praca. gov do PUP w Poznaniu 23 kwietnia. Do dziś 16 mają nie otrzymałam ani pożyczki 5 tys. ani żadnej informacji. Nawet nie wiem co w tej sytuacji zrobić do PUP nie mogę się dodzwonić. 🙁

 11. co jezeli na koniec roku 2019 zatrudniałem 8 prac. od 1 stycznia 2020 7prac ,a z dniem31,01,2020 odeszła jeszcze 1 pracownica

  • Udzielenie mikropożyczki ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy zależy od spełnienia przez mikroprzedsiębiorcę (samozatrudniony) warunków podanych w art. 15zzd ustawy o COVID- 19 . Ewentualne zaległości w ZUS są tutaj bez znaczenia. Nie ma wymogu podawania we wniosku o mikropożyczkę żadnych informacji dotyczących składek ZUS.

   Oprócz ubiegania się o pożyczkę z powiatowego urzędu pracy , samozatrudniony może skorzystać z możliwości zwolnienia ze składek ZUS, świadczenia postojowego i dofinansowania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Muszą wtedy zostać spełnione wymogi ustawowe uprawniające do każdej z tych formy pomocy.

  • Zgodnie z art. 15zzd ust. 1 ustawy o COVID- 19 powiatowy urząd pracy może udzielić jednorazowej mikropożyczki ze środków Funduszu Pracy w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia firmy. Przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

   • AKTUALIZACJA: Od dnia 16 maja 2020 r. mikropożyczka może być udzielona przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Powyższa zmiana terminu została wprowadzona do art. 15zzd ust. 1 ustawy o COVID – 19 przez tarczę antykryzysową 3.0 .

 12. Złożyłam wniosek o pożyczkę 24 kwietnia do dziś nie mam odpowiedzi. Czekać dalej czy gdzieś dzwonić i pytać?

 13. Witam
  We wniosku błędnie zaznaczyłem że posiadam rachunek w SKOK czy może to rodzic konsekwencje nie przyznania pożyczki? Czy wniosek można skorygować?

   • Bardzo dziękuję za odpowiedź i proszę o doprecyzowanie czy Pani „tak „oznacza potwierdzenie możliwości nieprzyznania pożyczki? W jaki sposób można to skorygować? Wniosek został złożony w formie elektronicznej. Czy pismo wysłane w nawiązaniu do złożonego wniosku wystarczy?

    • Podanie błędnej nazwy banku nie powoduje nieotrzymania mikropożyczki ze środków FP. pisze Pan: „Wniosek został złożony w formie elektronicznej. Czy pismo wysłane w nawiązaniu do złożonego wniosku wystarczy?”.
     Moim zdaniem powinno wystarczyć, ale lepiej zadzwonić i zapytać.

   • Mikropożyczka będzie przyznana po spełnieniu warunków ustawowych, ale trzeba poinformować powiatowy urząd pracy o błędnie podanym numerze rachunku bankowego. Trzeba wtedy podać ten właściwy.

 14. Czy do stanu zatrudnienia dla mikroprzedsiębiorcy liczą się osoby czy etaty ? .Czy zatrudniając 18 osób na 1/2 etatu jestem traktowany jako mikroprzedsiębiorca i czy mogę się starać o pożyczkę z opcją umorzenia spełniając pozostałe warunki.

  • We wniosku o mikropożyczkę ze środków Funduszu Pracy nie ma wymogu podawania liczby zatrudnianych pracowników.
   Poniżej wyjaśnienie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – https://rzecznikmsp.gov.pl/wp-content/uploads/2020/04/DRP-II.0211.5.8.2020.AR_.pdf „(…) W rezultacie, po wejściu w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695), czyli od dnia 18 kwietnia br. samozatrudnieni mogą skorzystać z pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Po zmianach wprowadzo­nych ww. ustawą, aby uzyskać prawo do umorzenia wystarczy, aby mikroprzedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od momentu udzielenia pożyczki”.

   • Cały czas mowa jest o pożyczce dla mikroprzedsiębiorców . Czy zatrudniając więcej osób niż 9 będę do takich należał? Czy należy liczyć osoby, czy etaty?

    • Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców ( Dz.U. 2019. 1292)
     mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
     a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
     b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 15. Prowadzę działalność gospodarczą od 19 lutego 2020r. W od 1 kwietnia zawiesiłem firmę na 30 dni . Od 1 maja znów prowadzę działalność . Czy mogę ubiegać się o pożyczkę??

  • O mikropożyczkę ze środków Funduszu Pracy może ubiegać się mikroprzedsiebiorca , który prowadzi działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Nie musi zatrudniać nikogo.

 16. Zawiesiłem działalność 29 lutego, odwiesiłem 20 kwietnia. 23 kwietnia złożyłem wniosek. Dostałem odmowę udzielenia pożyczki z informacją, że przed 1 marca nie prowadziłem działalności ( jestem osobą samo zatrudnioną). Jak powinno się interpretować zapis „przed dniem 1 marca prowadził działalność”, czy w moim przypadku chodzi o jeden dzień?

  • Miał Pan zawieszoną działalność gospodarczą do 20 kwietnia br. Zatem przed 1 marca nie prowadził Pan firmy, a był to wymóg ustawowy w celu otrzymania mikropożyczki z Funduszu Pracy.
   Moim zdaniem, działalność gospodarcza powinna być prowadzona jeszcze w lutym.

    • Działalność gospodarczą powinien Pan wznowić jeszcze w lutym 2020 r., a nie dopiero w kwietniu br. To zdecydowanie za późno.

     • Nie spełnił zatem Pan wymogu ustawowego tj. prowadzenia działalności przed dniem 1 marca 2020 r.

     • Tak bynajmniej wynika z przepisów, ponieważ nie jest podana w nich definicja co należy rozumieć przez prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 marca 2020 r.
      Powiatowe urzędy pracy posiadają wyjaśnienia ministerialne odnośnie przyznawania pomocy z tarczy antykryzysowej. Ostatecznie może Pan spróbować złożyć wniosek o mikropożyczkę jak będzie ogłoszony kolejny nabór wniosków.

   • AKTUALIZACJA: Od dnia 16 maja 2020 r. mikropożyczka może być udzielona przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Powyższa zmiana terminu została wprowadzona do art. 15zzd ust. 1 ustawy o COVID – 19 przez Tarczę antykryzysową 3.0 .

 17. Skorzystalam juz z 5 tys pozyczki z PUP , czy moge ubiegac sie o pozyczke poprzez bank z Panstwowego Funduszu Rozwoju

 18. A czy jest konkretny termin do kiedy można się starać o tę pożyczkę 5000 tys z pup? Czy nie ma narazie terminu ostatecznego na złożenie wniosku?

  • O mikropożyczkę z PUP należy ubiegać się w okresie naboru prowadzonego przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Będzie to powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na miejsce prowadzenia firmy.
   Samozatrudniony lub mikroprzedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

 19. Wysłałem wniosek 17.04 dostałem odpowiedź 23.04 że żle wpisałem nazwę proszę złożyć wniosek jeszcze raz i urząd przesłał pliki do wypełnienia tylko że umowa z załącznika którą kazali przesłać jeszcze raz do nich była z paragrafem 3 o zatrudnianiu pracowników mimo że po 18.04 była zmiana. Wysłałem jak kazali z tym że nie powinni wymagać po zmianie ode mnie warunku umorzenia dot. stanowisk pracy. Na razie cisza…
  Dziś wysłałem świeży wniosek na nowych zasadach.
  Która umowa w końcu będzie obowiązywać?
  Oni widzą wszystkie 3 wnioski w swoich systemach?

 20. 14 kwietnia złożyłem wniosek z błędem wypełnionym w polu stan zatrudnienia. Wpisałem 1, a powinno być zero. Chciałbym złożyć korektę. Nie da się więc składam wniosek ponownie. Ale na dzień dzisiejszy, nie ma już w formularzu tego pola „Stan zatrudnienia”. Czyli były jakieś zmiany w warunkach? Czy powinieniem złożyć ten wniosek o pożyczkę jeszcze raz?

  • 18.04.2020 weszła Tarcza 2.0. i wyeliminowała ten wymóg. Można wysłać pismo wyjaśniające, ale aktualnie to kryterium nie ma znaczenia.

   • Dziękuję za odpowiedź, Czyli za 3 miesiące we wniosku o umorzenie, nie będzie tego kryterium? Wiadomu już jak będzie wyglądać?

 21. A co z uczniami, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu są wliczani w ilość osób zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwie (3 pełny etat i 7 uczni)W Zus nie byli wliczani

 22. A co z uczniami, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu są wliczani w ilość osób zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwie (3 pełny etat i 7 uczni)W Zus nie byli wliczani

 23. Czy można ubiegać się o pożyczkę z tzw. tarczy będąc firmą jednoosobową, która nie zatrudnia pracowników? Dodatkowo jestem zatrudniona na 4/5 etatu. Instytucja, w której pracuję oraz dla której wykonywałam usługi została zamknięta z powodu Covid-19. Ok. 80% dochodów miałam z działalności. Jestem osobą samotnie wychowującą dwoje dzieci i postojowe wystarcza tylko na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Grożą nam też masowe zwolnienia…

 24. Co w sytuacji jeśli dziś do wniosku o pożyczkę załączyłem umowę pożyczki bez podpisu? Czy powinnam złożyć nowy wniosek już z poprawnym załącznikiem? Czy złożyć korektę (jeśli to w ogóle możliwe)?

 25. Czy w przypadku wniosku o umorzenie będe musiał udokumentować na co wydałem przez te 3 miesiące tą pożyczkę? Czy jedyne kryterium / warunek do tego jest taki abym prowadził dalej działalność przez 3 miesiące od momentu przyznania ?

 26. Czy jest możliwość korekty złożonego wniosku? Stan zatrudnienia wpisałem 1 powinno być 0 oraz nie dołączyłem załącznika w excelu. Brak odpowiedzi z Urzędu. Czy może warto złożyć ponownie wniosek?

 27. Jestem samozatrudniony i we wniosku o stanie zatrudnienia wpisałem 1 i dostałem na kato (myślałem o sobie jako samozatrudnionym)
  Co w tej sytuacji
  -przelać im z powrotem?
  -poprosić o możliwość złożenia korekty do wniosku?
  Bo mogą być problemy przy umorzeniu a czas nie pozwoli na złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku (stan zatrudnienia 0)

 28. Co wpisać we wniosku gdzie należy wpisać kwotę obrotu z zeszłego roku, co to jest wg pup obrót? Przychód minus podatek czy co?

  • Jest sporo opracowań w internecie obrót nie równa się przychód. Zaznaczam jednak, że ta forma pomocy (pożyczka) w ogóle nie odnosi się do kwestii przychodu i obrotu.

 29. Niestety u mnie odmowa jestem samozatrudniona na prawdę jest to niesprawiedliwe bo to jest jedyne wsparcie bez innych wymagań tak naprawdę z niczego nie mogę skorzystać te wymogi są z kosmosu

 30. Czy pieniądze z udzielenia pożyczki, trzeba będzie wykazać jako przychód?
  Czy wniosek o umorzenie pożyczki będzie dostępny na platformie praca.gov.pl? czy będzie trzeba od ręcznie pisać podanie??

 31. Mam jednego pracownika zatrudnionego na umowę o prace, jednak jest to jedynie 1/8 etatu. Czy przysługuje mi pożyczka? Są ogromne rozbieżności jeśli chodzi o te informacje.

 32. Wiatam. Pieniądze z pożyczki mogę wykorzystać na jej dalsze utrzymanie. Na opłaty za lokal i pracowników. To za mało opłaty te nawet nie starcza na 1 m-c. Mam przestój ekonomiczny i nie zarabiam mam swoje opłaty takie jak kredyt mieszkaniowy i żyć trzeba ?

 33. jeżeli skłądam wnisek przez praca.gov.pl wysyłam go i podpisuję zapomoca profilu zaufanego przez bank to czy musze załączyć skan podpisanej odrecznie umowy czy wystarczy że dodam plik pdf pobrany ze strony PUP i podpis profilem zaufanym to załatwi?

 34. Będąc samozatrudnionym złożyłem wniosek o tę pożyczkę przez ePUAP jako pismo ogólne z załącznikami. Wpisałem zgodnie z prawdą 0 etatów. Zobaczymy, czy będzie odmowa i podpieranie się opinią pani polotolog/filozof z MP, którą mój PUP zamieścił już na stronie. Na razie cisza. W razie czego odwołanie do wojewody i sąd.

  • Aktualnie dają ją tylko jeśli zatrudnia się kogoś na umowie o pracę. W nowych przepisach tj. Tarczy Antykryzysowej 2.0 będzie prawdopodobnie inaczej i wtedy będzie mógł się Pan starać o pożyczkę.

 35. Artykuł pisany w formie teorii prawdopodobieństwa, coś jest, ale nie wiem co
  Ręce opadają, ale piszcie dalej – samozadowolenie gwarantowane

  • Myślę, że Pana percepcja rozmija się z treścią artykułu. Jeśli ma Pan konkretne zarzuty na pewno się do nich ustosunkuję.

 36. Prowadzę samodzielną pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacam skladki podwójne w KRUS. gdzie mogę złożyć wniosek o przestojowe . nie pracuję od 7 marca i nie wiem gdzie szukac wsparcia

  • Niestety nie ma krótkiej odpowiedzi bez poznania kilku dodatkowych zmiennych.Proponuję albo lekturę każdego z artykułów, żeby sprawdzić, czy spełnia się kryteria. Ewentualnie w celu przejrzystego porównania form pomocy proponuję kupno tego: https://sklep.maszprawo.org.pl/strona-glowna/28-tabela-porownawcza-wzory-pism.html.
   Tabela – na podstawie kilkunastu kryteriów – jasno opisuje z jakich form dofinansowań / zwolnień można skorzystać, a z jakich nie. Można np. zaznaczyć sobie pola, które się spełnia i na tej podstawie zdecydować.

 37. Dawid, nie mogą.Ja dziś dostałem odmowę.Najpierw dostałem zaakceptowany wniosek, następnie zadzwoniła Pani z MUP z pytaniem czy zatrudniam pracownika, na odpowiedź że nie stwierdziła żebym się w takim razie pocałował w dupę.Taka to tarcza antykryzysowa.

  • Też się zastanawiałam co w takiej sytuacji. Okazuje się, że oprócz umożenia składek a raczej zdrowotnej bo mam jeszcze etat (z którego teraz dostaje 60%) g@#no mi się należy.

   • Jestem dokładnie w tej samej sytuacji. Na moje oko do dyspozycji mamy tylko umorzenie zdrowotnej + maks. 7020 zł wypłaconego z tego programu „Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej samozatrudnionego”, pod warunkiem, że jesteśmy w stanie wykazać spadek 80% przychodu r/r (ewentualnie odpowiednio mniej przy mniejszym spadku). Chyba, że ktoś ma jeszcze jakieś propozycje?

    • Tylko tam jest warunek taki, że musisz prowadzić działaność z tego co pamiętam na miniumum rok przed złożeniem wniosku, żeby mieć do czego porównać spadek.

 38. We wniosku na stronie praca gov .pl (wymaganego przez mój PUP) nie da się wpisać stanu zatrudnienia 0. Czy jest to zgodne z ustawą? Czy samozatrudnieni niezatrudniający pracowników nie mogą ubiegać się o pożyczkę?

 39. We wniosku na stronie praca gov .pl (wymaganego przez mój PUP) nie da się wpisać stanu zatrudnienia 0. Czy jest to zgodne z ustawą? Czy samozatrudnieni niezatrudniający pracowników nie mogą ubiegać się o pożyczkę?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here