Świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy

69
73255

Tarcza antykryzysowa (pakiet antykryzysowy) obejmuje szereg rozwiązań dla przedsiębiorców, o których przeczytasz tutaj. Jednym z nich jest art. 15zq – art. 15za ustawy COVID-19, który dotyczy dwóch form pomocy.

Pierwsza z nich przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy mają tzw. przestój, czyli np. odnotowali spadek obrotów, zawiesili działalność gospodarczą. Druga z nich przeznaczona jest dla osób, które współpracują z przedsiębiorcami, czyli dla zleceniobiorców, usługodawców, wykonawców dzieł itp.

W tym artykule opisano wsparcie dla przedsiębiorców. Wsparcie dla drugiej grupy opisano tutaj.

Jak czytać nasze poradniki?

Korzystaj z powyższego spisu treści. Klikając w niego możesz przejść do poszczególnych fragmentów artykułu.
Zmiany wynikające z Tarczy 2.0. opisaliśmy w osobnym akapicie o nazwie “9. Tarcza 2.0. Zmiany od 18.04.2020 r.”. Ponadto skreśliliśmy nieaktualne treści. Na pomarańczowo zaznaczyliśmy definicje, które wyjaśniamy na końcu artykułu.

PRZYKŁAD / WSKAZÓWKA

W artykułach posługujemy się też przykładami i wskazówkami, które wyróżniamy wizualnie.

Nowa ustawa jest bardzo skomplikowana i pełna błędów. Skorzystanie z opisywanych form pomocy może być uzależnione od szybkości złożenia wniosków i ich poprawności. Nie ryzykuj i skorzystaj z naszych porad telefonicznych i wzorów pism. Omawiana ustawa wprowadza również szereg innych form pomocy dla przedsiębiorców. Możemy przygotować ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. W tym celu skontaktuj się z nami.

Co zrobić, żeby skorzystać z art. 15zq ustawy?

Musisz spełnić poniższe przesłanki, a ich spełnienie musi nastąpić łącznie.

Przesłanki:

 1. jesteś osobą fizyczną, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Jest to tak zwana JDG – jednoosobowa działalność gospodarcza. Obojętnym jest czy zatrudniasz pracowników, czy nie (art. 15zq ust. 1 pkt 1);
 2. nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż ww. działalność gospodarcza (art. 15zq ust. 1);
 3. firma została założona przed 01.02.2020 r. (art. 15zq ust. 4);
 4. nastąpił tzw. przestój w prowadzeniu działalności (np. spadł przychód lub zawieszono działalność) i doszło do tego w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zq ust. 3).

Możliwe są różne formy przestoju. Kolejno opiszemy na czym polega przestój: 1) przy niezawieszaniu działalności gospodarczej, 2) przy zawieszaniu działalności gospodarczej, 3) przy osobie, która rozlicza się w formie karty podatkowej i korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług, niezależnie od tego czy zawieszała działalność, czy też nie.

Przestój w przypadku niezawieszania działalności gospodarczej

Jeśli w momencie składania wniosku nie mamy zawieszonej działalności gospodarczej musimy wykazać spadek przychodu. Punktem odniesienia są zawsze dwa miesiące poprzedzające złożenie wniosku. Przykładowo jeśli wniosek składamy w kwietniu to będziemy porównywać przychód z marca do przychodu z lutego (art. 15zq ust. 4 pkt 1).

Na powyższym przykładzie konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek:

 • w marcu przychód wyniósł o co najmniej 15 % mniej niż w lutym.
 •  w marcu przychód nie był wyższy niż około 15.000 zł netto („około” bo czekamy na dane z Głównego Urzędu Statystycznego).

Przestój w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej

Jeśli w momencie składania wniosku mamy zawieszoną działalność gospodarczą nie musimy wykazywać spadku przychodu. Musimy wykazać łączne spełnienie dwóch przesłanek (art. 15zq ust. 4 pkt 2):

 •  zawieszenie działalności nastąpiło po 31.01.2020 r.
 • przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie był wyższy niż około 15.000 zł netto („około” bo czekamy na dane z Głównego Urzędu Statystycznego).

Przykładowo jeśli zawiesiliśmy działalność gospodarczą w kwietniu to musimy wykazać, że przychód w marcu nie był wyższy niż ww. kwota.

Obojętnym jest czy działalność zawieszono w lutym, marcu, czy dopiero w kwietniu, przed złożeniem wniosku.

Przestój w przypadku karty podatkowej

W przypadku, w którym wniosek składa osoba fizyczna rozliczająca się w formie karty podatkowej, która równocześnie korzysta ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o VAT, nie ma kryterium spadku przychodu albo zawieszenia działalności. Wynika to z faktu braku możliwości rzetelnego zweryfikowania wysokości przychodu. W przypadku tej kategorii osób wysokość świadczenia za przestój będzie niższa.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Art. 113. [Zwolnienia podmiotowe] 1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. (…)

9. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 [chodzi o przedmiot opodatkowania tj. usługi / towaru objęte podatkiem- przyp. OM], jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Nie jest jasne, czy wobec osoby na karcie podatkowej obowiązuje wymóg prowadzenia działalności gospodarczej przed 01.02.2020 r. Prawdopodobnie intencją ustawodawcy było zwolnienie tej kategorii przedsiębiorców wyłącznie z wymogu wykazywania wysokości przychodu i jego ewentualnego spadku. Tymczasem poprzez wyłączenie w art. 15zq ust. 6 zastosowania art. 15zq ust. 4, ustawodawca wyłączył też ww. wymóg dotyczący daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Na stronie ZUS nie wskazuje się ww. wymogu daty rozpoczęcia wobec osób rozliczających się na karcie podatkowej, więc teoretycznie działalność można założyć nawet teraz i otrzymać wsparcie.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek

Wniosek o świadczenie postojowe składa się do ZUS.

Zgodnie z art. 15zs ust. 6 ustawy wniosek „może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych”.

Logowanie do Platformy Usług Elektronicznych ZUS możliwe jest tutaj: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi.

Jeśli wniosku nie składamy przez PUE ZUS, a mamy wątpliwości co do właściwego dla nas oddziału ZUS, możemy go sprawdzić tutaj. http://wi.lex.pl/govsearch/. Najpierw wpisujemy miasto, następnie ulicę, a po otrzymaniu wyników w menu po lewej wybieramy „Instytucje działalności gospodarczej”.

Wniosek należy złożyć „najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii” (art. 15zs ust. 7). Stan epidemii ogłoszono 20.03.2020 r, więc wniosek można złożyć najpóźniej 20.06.2020 r.

Wymogi wniosku o świadczenie postojowe

Wymogi formalne wniosku określa art. 15zs ust. 3 ustawy. Ich przytaczanie nie jest celowe, ponieważ formularz wniosku zawiera wszystkie niezbędne pozycje.

Wymogi formalne, na które warto zwrócić uwagę to:

 • nazwa skrócona płatnika. Jeśli masz co do niej wątpliwości, skontaktuj się z księgowością. Nazwa skrócona to zazwyczaj nazwa firmy bez znaków innych niż litery i cyfry (do 31 znaków);
 • wypełnienie informacji o przychodzie. Pamiętaj, że ZUS może weryfikować je z danymi z urzędu skarbowego, więc kluczowe są informacje, które Twoja księgowość przekazała do urzędu. Zazwyczaj przychodem będzie kwota netto wskazana na fakturach za dany miesiąc.

Jaką kwotę otrzymam?

Jest to jednorazowe świadczenie w kwocie:

 • 2080 zł (80 % pensji minimalnej), dla wszystkich poza osobami na karcie podatkowej ze zwolnieniem z VAT (art. 15zr ust. 1);
 • 1300 zł jeśli rozliczasz się na karcie podatkowej i równocześnie korzystasz ze zwolnienia z VAT (art. 15zr ust. 3 w zw. z art. 15zq ust. 6).

Nie można otrzymać kilku świadczeń postojowych, jeśli nastąpi kilka stanów, które by to uzasadniały. Oczywiście można dążyć do łączenia świadczenia postojowego z innymi formami pomocy, które opisujemy w naszych artykułach np. ze zwolnieniem z ZUS.

Zgodnie z Tarczą 2.0. istnieje możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego w oparciu o uproszczone oświadczenie. Nie będzie trzeba składać ponownie pełnego wniosku. Świadczenie przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

Tarcza 2.0. Zmiany od 18.04.2020 r.

BYŁO JEST
Limit przychodu osoby uprawnionej do postojowego, który nie mógł być wyższy niż około 15.000 zł netto (“około” bo czekamy na dane z Głównego Urzędu Statystycznego). Usunięto limit przychodu i konieczność składania oświadczenia o nieprzekroczeniu limitu przychodu.

Sens zmiany: poszerzenie zakresu uprawnionych.

Przepisy wskazywały, że świadczenie ma charakter jednorazowy. Na mocy nowego przepisu, art. 15zua wprowadzono możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego w oparciu o uproszczone oświadczenie. Świadczenie przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

Pomoc prawna

Naszym celem jest udzielanie specjalistycznej pomocy prawnej przy wykorzystaniu najnowszych technologii i zapewnieniu pomocy każdemu klientowi, niezależnie od budżetu.

Tabela porównawcza

Tabela, w której na podstawie 17 kryteriów porównujemy formy pomocy dla przedsiębiorców przewidziane w tarczy antykryzysowej. Bezpłatnie otrzymasz przyszłe aktualizacje tabeli. Możesz ją kupić tutaj.

Łączenie dofinansowań. Poradnik

Dokładne opracowanie dotyczące łączenia form pomocy z ZUS, PUP i FGŚP. Podajemy przykłady, przepisy i stanowiska urzędów. Wszystko zrozumiałym językiem. Poradnik możesz kupić tutaj.

Porozumienie z pracownikami. Dokumenty

Porozumienie z pracownikami konieczne do skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń z FGŚP. Otrzymasz też instrukcję wypełnienia dokumentu, protokół wyboru przedstawiciela pracowników, pismo do inspektora pracy, pismo informacyjne dla pracownika. Dokumenty możesz kupić tutaj.

Subwencje dla firm z PFR, ARP, BGK. Poradnik

Tarcza Finansowa to kolejna forma wsparcia dla przedsiębiorców. Obejmuje m.in. umarzalne pożyczki. Czym się różnią subwencje z PFR, ARP, BGK i Funduszy Europejskich? Które wybrać? Te i różne praktyczne kwestie omawiamy w naszym nowym poradniku. Poradnik możesz kupić tutaj.

UWAGA. Przedsprzedaż w niższej cenie. Program subwencji jest w trakcie akceptacji przez KE. Poradnik otrzymasz do 2 dni od zatwierdzenia subwencji przez Komisję Europejską.

Porady telefoniczne i mailowe

Nie ryzykuj i skorzystaj z naszych porad telefonicznych. Możemy też przygotować ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. W tym celu skontaktuj się z nami mailowo.

Definicje

ustawa COVID-19 – ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374) ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją, która weszła w życie 01.04.2020 r.

15.000 zł – jest to hipotetyczne przeciętne miesięczne wynagrodzenie za I kwartał 2020 r. ogłaszane przez GUS – ustawa odwołuje się do niego w art. 15zq ust. 4 pkt 1) pkt 2) i ust. 5 pkt 2). Przepisy odnoszą się do „przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku”.

„Poprzednim kwartałem” jest I kwartał 2020 r., jednak nie ma jeszcze aktualnych danych GUS.

Zgodnie z art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” w terminie: 2) do 7 roboczego dnia drugiego miesiąca każdego kwartału kwotę przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale”.

Aktualnie dysponujemy jedynie informacjami o IV kwartale 2019 r. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 r. „ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5198,58 zł.

Przepisy, na podstawie których przygotowano artykuł

Art. 15zq.

1. Osobie:

1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, zwanej dalej „osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą”,

2) wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej „umową cywilnoprawną”

– przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

2. Świadczenie postojowe przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:

1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub

3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

4. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:

1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;

2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

5. Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.;

2) przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

6. Wymogów, o których mowa w ust. 4, nie stosuje się do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

Art. 15zr.

1. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

2. W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

3. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15zq ust. 6, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r.

4. W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe.

Art. 15zs.

1. Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby, o której mowa w art. 15zq ust. 1, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2. W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek, o którym mowa w ust. 1, składany jest za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) dane osoby uprawnionej:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu – w przypadku osób, o których mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 2,

c) numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru, numery PESEL i REGON w przypadku osób, o których mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1,

d) adres do korespondencji w przypadku osób, o których mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 2,

e) nazwę skróconą płatnika składek w przypadku osób, o których mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1;

2) wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego;

3) dane odpowiednio zleceniodawcy albo zamawiającego za pośrednictwem którego składany jest wniosek:

a) imię i nazwisko, nazwę skróconą,

b) numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru – numery PESEL i REGON,

c) adres do korespondencji;

4) oświadczenie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą potwierdzające:

a) uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe przychodu nie wyższego od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,

b) przestój w prowadzeniu działalności, o którym mowa w art. 15zq ust. 3,

c) uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe przychodu o co najmniej 15% niższego od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc, jeżeli nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;

5) inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia postojowego;

6) podpis wnioskodawcy.

4. Odpowiednio zleceniodawca lub zamawiający załącza do wniosku, o którym mowa w ust. 1:

1) oświadczenie potwierdzające:

a) niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności, o którym mowa w art. 15zq ust. 3,

b) datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej,

c) uzyskanie przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, przychodu nie wyższego niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,

d) otrzymanie oświadczenia od osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o wysokości uzyskanych przychodów z innych umów cywilnoprawnych;

2) kopię umów cywilnoprawnych.

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i ust. 4, osoba uprawniona, zleceniodawca lub zamawiający składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

7. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

69 KOMENTARZE

 1. Chyba jest błąd w tekście artykułu. Jest napisane:
  ” Wniosek należy złożyć “najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii” (art. 15zs ust. 7). Stan epidemii ogłoszono 20.03.2020 r, więc wniosek można złożyć najpóźniej 20.06.2020 r. ”
  Data zdefiniowana jako „miesiąc, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii” jeszcze NIE nastąpiła – nie było Zniesienia stanu epidemii (który został Ogłoszony 20.03) więc wnioski można składać nadal.

 2. Dzień dobry, kwestie ubiegania się o świadczenie postojowe mamy już dość dobrze rozjaśnioną. Pojawia się wiele kontrowersji w kwestii wydatkowania postojowego. W przypadku pożyczki dla mikroprzedsiebiorców, jest określone na co można środki przeznaczyć. W przypadku postojowego nie mogę dotrzeć do wiarygodnych informacji. Wielu przedsiębiorców zastanawia się czy może wykorzystać postojowe na tzw „życie”, jeśli środkami z pożyczki opłaca bieżące wydatki firmowe.

 3. Chciałam zgłosić swój problem Prowadzę działalność z zakresu medycznego -gabinet stomatologiczny /.w związku z prowadzeniem zakazu przyjmowania pacjentów z dniem 24 marca 2020r(pracownik biura podatkowego miał zawiesić działalność z dniem 01.04.2020 ale zrobił błąd) do tego jestem lekarzem sądowym z umową zleceniem o zusowaną i opodatkowaną ze Sądem Okręgowym ,którą również pisemnie zawiesiłam|(stosowne dokumenty posiadam) odmówiono wypłaty postojowego argumentując że mam czynną umowę zlecenie.Według mnie to zleceniodawca czyli Sąd Okręgowy nie dopełnił formalności a mianowicie zawieszenia mojej działalności w ZUSie.Proszę o odpowiedź czy moj tok myślowy jest prawidłowy że za brak postojowego wyraźnie odpowiada Sąd Okręgowy jako zleceniodawca który nie dokonał zawieszenia umowy zlecenia w ZUSie .Sprawa trafiła jako odwołanie ale w ZUsie nic nie mogą zrobić dla nich umowa jest czynna mimo że na moje wezwanie Sąd wydał zaświadczenie że nie świadczyłam w okresie 1.04-2020 do 30.06 2020 usług.Pozdrawiam i oczekuję odpowiedzi i sugestii co dalej (jestem w grupie podwyższonego ryzyka – wiek oraz na lekach imunosupresyjnych)Z szumnych tarcz antykryzysowych nie otrzymałam nic a utrzymanie działności niestety też kosztuje.

 4. Mam problem. Prowadzę jedną działalność gospodarczą w formie spółki jawnej od 1998 r i tym przypadku nie kwalifikuję się do otrzymania postojowego oraz druga działalność jako spółka cywilna od 10 marca 2020r, gdzie obroty spadły poniżej 30 %. Dostałam odmowę ponieważ cytuję ” Swiadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju wprowadzeniu działalności. Z posiadanej dokumentacji wynika ze prowadzi Pani pozarolniczą działalność gospodarczą jako wspólnik spółki jawnej. Swiadczenie postojowe przysługuje wyłącznie osobom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów Prawa przedsiębiorców . Koniec cytatu… Nie rozumiem , przecież ubiegałam się o postojowe dotyczące spółki cywilnej…

 5. Witam. Złożyłam wnioski o 2 postojowe, spełniając wszystkie warunki. Pieniądze zostały wypłacone. W czerwcu nastąpiła poprawa finansowa. Natomiast już wiem, że w lipcu szału nie będzie. Najprawdopodobniej miedzy lipcem a lutym (bo ten miesiąc jako pierwszy podałam do obliczenia spadku obrotów) nadal będzie 15% spadek obrotów. Pytanie następujące. Czy mając jednomiesięczną przerwę (kiedy to była poprawa finansowa) można złożyć kolejny wniosek o postojowe dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Będę wdzięczna za odpowiedź.

 6. Dzień dobry
  Moje pytanie dotyczy kwestii prowadzenia działalności jako zarządca sukcesyjny .córka prowadziła działalność od 2012 r ,niestety w ub.roku zmarła. Zgodnie z przepisami aktem notarialnym zostałam ustanowiona do prawa kontynuowania działalności jako zarządca sukcesyjny jest to lokal gastronomiczny który jak wszystkie został zamknięty z dniem 13 marca .W związku z tym złożyłam wniosek o wypłatę postojowego ,dostałam odpowiedź że nie należy się postojowe ponieważ właściciel nie żyje a przecież postojowe nie wypłacane osobie indywidualnej tylko dot.dzialalnosci .którą prowadzę zgodnie z przepisami .Proszę o wyjaśnienie mi czy ZUS miał prawo mi odmówić

 7. Dzień dobry,

  Pracuję na umowę u prace na uczelni oraz prowadzę jednoosobowa działalność osobowa. Ze względu na pandemie nie przyjmowałem od marca pacjentów w tamach działaności. Czy należy mi się postojowe, czy fakt etatu uniemożliwia w dalszym ciągu pozytywne rozpatrzenie wniosku ?

 8. Dzień dobry,

  Prowadzę działalność gospodarczą od kilku lat, jednak w lutym tego roku ją zawiesiłem na miesiąc z powodów niezależnych od koronawirusa. Od 1 marca została wznowiona, natomiast z powodów zdecydowanie zależnych od koronawirusa nie osiągnąłem żadnego przychodu w marcu ani kwietniu. Na początku kwietnia złożyłem wniosek o postojowe wypełniając opcję uwzględniającą zawieszenie działalności po 31.01, w której podałem tylko zerowy przychód za marzec (bez wykazywania spadku w stosunku do lutego, kiedy działalność miałem zawieszoną i również nie osiągałem przychodu). Do dzisiaj nie mam ani pieniędzy, ani odmowy. Z infolinią kontaktowałem się wielokrotnie i dopiero dzisiaj zasugerowano mi, że jak w dniu składania wniosku miałem działalność już odwieszoną to postojowego bez wykazania spadku nie dostanę. Jak to jest?

 9. Tarcza Antykryzysowa 3.0, która weszła w życie 18 maja 2020 r. wprowadza świadczenie postojowe dla osób, które założyły działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 roku. Do tej pory mogli ubiegać się o to świadczenie tylko przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed 1 lutym. Czyli wykluczone z pomocy były osoby, które założyły działalność w lutym i marcu. Po prawie trzech miesiącach nadeszła wreszcie pomoc dla nowych firm. Ale taka pomoc, że prawdopodobnie nikt z tej pomocy nie skorzysta.
  Ja założyłam działalność pod koniec lutego. Zarobiłam, wystawiłam rachunek klientowi. Czyli był przychód w lutym. Ale jak wczoraj poszłam do ZUS, żeby wypełnić wniosek o przyznanie świadczenia postojowego (bo w końcu 18 maja 2020 r. Tarczą 3.0 dopuszczono mnie do tego świadczenia), okazało się, ze we wniosku muszę wykazać przychód – tylko z marca i kwietnia. Wiadomo, w marcu wybuchła epidemia, wszystko stanęło, ludzie siedzieli w domach i bali się zarazić. Policja jeździła po ulicach i grzmiała przez megafon: „Zostańcie w domach!”. Na wszystkich padł blady strach. W związku z czym w marcu nic nie zarobiłam i w kwietniu również, bo moja praca polega na bezpośrednim kontakcie z klientem. Na wniosku o świadczenie postojowe wpisałam: marzec – przychód 0, kwiecień – przychód 0. I dowiedziałam się, że nie dostanę świadczenia postojowego, bo nie wykazuję spadku przychodów. I nie jest ważne, że w lutym, kiedy jeszcze nie było w Polsce epidemii miałam dochód. Dla ZUS liczy się przychód w marcu i kwietniu (czyli w okresie epidemii). A jeśli w czasie epidemii nic nie zarobiłeś – nie dostaniesz pomocy finansowej od państwa. Ze składek ZUS również nie będę zwolniona – ponieważ mam zaległość w ZUS sprzed 5 lat. Podsumowując – w marcu, kwietniu i maju nic nie zarobiłam z powodu epidemii, ale muszę zapłacić za ten okres składki ZUS i nie dostanę żadnej pomocy finansowej od państwa.

  • W tej sytuacji w przypadku otrzymania decyzji dotyczącej odmowy prawa do świadczenia postojowego można odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Powyższe wynika z art. 15zv. ustawy o COVID- 19. Na wydanej decyzji powinno być stosowne pouczenie. Odwołanie od decyzji ZUS należy złożyć w terminie miesiąca od otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał niniejszą decyzję.

   • Uzupełniam odpowiedź wcześniejszą.
    W ustawie o COVID nie ma żadnej wzmianki o braku przychodów w marcu i w kwietniu. A czy ZUS ma jakieś objaśnienia prawne w tym temacie, tego też nie wiemy.

    • Proszę nie wprowadzać w błąd. Odwołanie nic nie da. Ustawa jasno wskazuje, że jeśli podmiot nie był zawieszony po 31.01.2020 r., to aby otrzymać świadczenie postojowe, należy wykazać spadek przychodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do miesiąca poprzedzającego ten miesiąc. Czyli jeśli składało się wniosek w maju, to trzeba było wykazać spadek w kwietniu w porównaniu do marca. Czerwcowe, czyli składane od dzisiaj wnioski, muszą wykazać spadek majowych dochodów w stosunku do kwietniowych. Pytająca stwierdziła, że w kwietniu przychodu nie miała, więc nie będzie miała możliwości ubiegania się o postojowe w czerwcu. Najbliższa możliwość pojawi się w lipcu, kiedy trzeba będzie porównać przychód czerwcowy do majowego, więc jeśli majowy będzie większy, niż czerwcowy, to postojowe będzie przysługiwało. Pytająca co prawda 20 maja pisała, że nie zarobiła w maju, ale może coś w tej sytuacji się zmieniło. Paradoksem jest to, że wystarczy nawet jakaś absurdalna wartość przychodu, np. 1 zł, bo jeśli w kolejnym miesiącu przychodu nie będzie żadnego to spadek będzie i postojowe ponad 2 tysiące złotych będzie przysługiwało.

     • Myli pan „poprzedni” z „poprzedzającym” i „bezpośrednio poprzedzającym” w ustawie tam gdzie miesiąc jest bezpośrednio poprzedzający jest to zaznaczone, a miesiąc poprzedzający to miesiąc wcześniejszy. grudzień z poprzedniego! roku jest bezpośrednio_poprzedzający! do stycznia, styczeń jest poprzedzający! do grudnia tego samego roku. Po nim jest styczeń dla którego poprzedni styczeń to styczeń z ostatniego roku a poprzedzający to każdy który już był. Czyli można porównać luty do czerwca i ma to poparcie w logice gdzie pokazuje rzeczywisty spadek przychodów z miesięcy przed epidemią do obecnej sytuacji przedsiębiorcy. Oczywiście większość urzędników zinterpretuje sobie prawo po swojemu. Jest za to sąd. A przy wniosku DK nie trzeba już wykazywać spadku procentowego

 10. Czy pracodawca (prowadzący działalność) złożył w swoim imieniu o postojowe dla siebie, może złożyć, także o postojowe dla pracownika? Jeżeli to student do 26 r. życia zatrudniony na umowe zlecenie, ale dochód w każdym miesiącu jest różny (ze względu na to ile godzin zostało przepracowanych).

  • Zgodnie z art. 15zq ustawy o COVID- 19 tj. Ustawy z dnia z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.z 2020 r. poz. 374 z późn. zm. ) – osobie wykonującej umowę zlecenia, przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. W tym przepisie ustawodawca zrównał studentów do 26 r. życia z pozostałymi zleceniobiorcami. Stąd też zleceniodawca powinien wystąpić z wnioskiem o świadczenie postojowe dla studenta – zleceniobiorcy. Muszą zostać wtedy spełnione wymogi ustawowe co do tej formy wsparcia.

 11. Dzień dobry,
  Mam 2 pytania, a mianowicie:
  -Czy przysługuje mi świadczenie postojowe jeśli wykażę na wniosku 0zł przychodu w dwóch ostatnich miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku?
  -Czy prowadząc własną działalność i będąc zatrudnionym na umowę zlecenie z której zarabiam 200zł miesięcznie (społ.) przysługuje mi świadczenie postojowe?

 12. Dzień Dobry. czy przedsiebiorca zatrudniający zleceniobiorców w przypadku jeśli jego przychody spadły na skutek epidemii (brak klientów), jednakze wynagrodzenia wypłacone przez przedsiębiorce zleceniobiorcom były na tym samym poziomie , ma prawo do uzyskania świadczenia postojowego

 13. Dzień dobry 🙂
  Czy według Pana osobie która zawiesiła działalność i w CEIDG figuruje jako data zawieszenia 31.01.2020 r. i jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna może się starać o przyznanie świadczenia postojowego ? Z góry dziękuję za pomoc 🙂

 14. Czy mogę złożyć wniosek o świadczenie postojowe za kwiecień w maju, czyli porównując przychody z lutego i marca?

 15. A można łączyć postojowe z art 15zq z zasiłkiem opiekuńczym z tytułu opieki nad dzieckiem poniżej 8 roku życia z z powodu zamknięcia przedszkola

 16. Dzień dobry Panu. Nigdzie nie mogę znaleźć informacji dotyczących możliwości uzyskania świadczenia postojowego za marzec w przypadku, gdy od 17 marca do 12 kwietnia przedsiębiorca i jedyny pracownik przebywali na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby nie będącej w związku covid-19 i z tego tytułu złożone zostały wnioski o wypłatę zasiłków chorobowych. Czy może być nie przyznane świadczenie postojowe ze względu na to, że do spadek obrotu spowodowany był chorobą i że nie doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w następstwie covid-19?

  • Zgodnie z art. 15zq ust. 1- 3 ustawy o COVID-19 świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą mieszkającej w Polsce, która nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i w następstwie wystąpienia pandemii koronawirusa ma miejsce przestój w prowadzeniu przez nią działalności gospodarczej.

    • Zgodnie z art. 15 zq ustawy o COVID 19 tj. ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.)
     świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

     Musi wtedy nastąpić spadek przychodu o co najmniej 15%.

     Wynika to z art. 15zq ust. 4 ustawy o COVID- 19 : Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:
     1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.

     • Pani Wando., dziękuję za odpowiedź,
      wszystko się zgadza, tylko wg mnie przyczyną spadku obrotów w marcu o więcej niż 15 % była absencja spowodowana ” zwykłą” chorobą. ZUS wypłaci za okres choroby zasiłki chorobowe pracodawcy i pracownikowi. Czy ZUS może zakwestionować złożony w kwietniu przez przedsiębiorcę jednocześnie wniosek o świadczenie postojowe? Wg mnie nie nastąpił przestój będący następstwem covid-19, więc nie został spełniony podstawowy warunek z cyt. przez Panią przepisu art. 15zq. Czy istnieje możliwość, że za ten sam okres przysługiwałyby dwa świadczenia? W analogicznej sytuacji pracownik nie otrzymałby wynagrodzenia za postój ze względu na brak gotowości do pracy. Ta sytuacja nie dotyczy mnie, ale znam ją z otoczenia i jest tematem dyskusji ( i sporów).

     • „Czy ZUS może zakwestionować złożony w kwietniu przez przedsiębiorcę jednocześnie wniosek o świadczenie postojowe? ”

      Tak, może go zakwestionować, ponieważ przestój musi nastąpić z powodu pandemii koronawirusa.

     • UZUPEŁNIAM WCZEŚNIEJSZĄ ODPOWIEDŹ: Pytanie:
      Czy ZUS może zakwestionować złożony w kwietniu przez przedsiębiorcę jednocześnie wniosek o świadczenie postojowe? Wg mnie nie nastąpił przestój będący następstwem covid-19, więc nie został spełniony podstawowy warunek z cyt. przez Panią przepisu art. 15zq.

      W sytuacji podanej w pytaniu spadek przychodów nie byłby związany z COVID-19, tylko z przerwą w prowadzeniu działalności gospodarczej w okresie pobierania zasiłku chorobowego. W tym przypadku ZUS może go zakwestionować, chyba że nastąpił też spadek przychodów związany z COVID- 19 .

  • Świadczenie postojowe nie jest pomocą publiczną. Art. 15zzzh ust. 1 ustawy o COVID- 19 tj. Ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020. 374 , zm. Dz.U. 2020. 568, Dz.U. 2020. 695) nie wymienia art. 15zq dotyczącego świadczenia postojowego jako formy wsparcia , która „(…) stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce”.

 17. Dzień dobry,
  Wyjątkowa sytuacja. W grudniu 2019 zawiesiłem działalność. Styczeń-Luty 2020 byłem na umowie zlecenie w tym samym zakładzie pracy do którego dostarczałem usługi. Z dniem 1 marca odwiesiłem działalność, siłownie dla których dostarczam usługi funkcjonowały i zakładały, że będziemy pracować, jednak po tygogniu wprowadzono obostrzenia i wszystko zamknięto. Czy należy mi się postojowe ze względu na zamknięcie ośrodków sportowych i całkowite odcięcie mnie od przychodów? Z których z rozwiązań mógłbym skorzystać?
  Dziękuję za poradę.

  • Odrębna kwestia to ewentualne wnoszenie o postojowe jako przedsiębiorca a odrębna jako zleceniobiorca. Przesłanki opisałem w artykule. Jeśli nie spełnia Pan przesłanek z postojowego dla przedsiębiorcy, proszę sprawdzić, czy spełnia Pan przesłanki do postojowego dla zleceniobiorcy.

 18. Dzień dobry,
  Bardzo proszę o radę.
  Jednoosobowa działalność gospodarczą prowadze od 2017.
  Zawiesiłam działalność od 1.01.2020-31.01.2020.
  Czy mogę starac się o świadczenie postojowe pomimo zawieszenia działalności w styczniu jeśli spełniam pozostałe warunki.
  Będę wdzięczna za odpowiedź.
  Ewelina

   • Witam
    A co w sytuacji gdyby po zawieszeniu działalności w dniu 30.04.2020 podjąć z dniem 01.05.2020 zatrudnienia na umowę o pracę. Czy składając wniosek o postojowe w maju (spadek dochodów między kwietniem a marcem z tej działalności) świadczenie przysługiwałoby?
    Czy w tym momencie jest inny tytuł do ubezpieczeń i wyklucza postojowe?

    • Podbijam z lekką modyfikacją:

     Czy jeżeli w dniu składania wniosku o postojowe nie mam umowy o pracę, ale np. w następnym dniu już ją będę mieć, to czym świadczenie postojowe będzie przysługiwać za ten okres, kiedy byłam bez lub z obniżonym przychodem?

 19. Dzień dobry. Proszę o poradę – 16 marca zawiesiłam firmę (usługi charakteryzatorskie świadczone Teatrom i Operom oraz usługi kosmetyczne), 1 kwietnia złożyłam wniosek o świadczenie postojowe, które otrzymałam. Czy sądzi Pan, że mogę złożyć ponownie wniosek o takie świadczenie w następnych dwóch miesiącach, skoro dalej moja firma jest zawieszona ze względu na epidemię koronawirusa?

 20. Dzień dobry bardzo proszę o poradę,
  Ootóż mój mąż prowadzi pozarolniczą działalność jednoosobową i opłaca podwójny KRUS,
  czy w takim przypadku może ubiegać się o postojowe? jeśli tak to gdzie powinien złożyć wniosek ?

 21. Witam prowadze jednoosobowa działalność gospodarczą i rozliczam sie na ryczalcie 5.5% ile wyniesie moje postojowe? Jaka forme opodatkowania mam zaznaczyc we wniosku o postojowe 1 czy 2 ?

 22. Dzień dobry,

  Czy analizując przychody firmy w kontekście uzyskania postojowego należy brać pod uwagę przychód ze sprzedaży środka trwałego. Pech chce że akurat przed wybuchem epidemii dokonałam sprzedaży środka trwałego w marcu co wpłynęło na wysokość moich przychodów i mogę nie załapać się na świadczenie jeśli musiałabym to brać pod uwagę. dziękuję

 23. Mam zawieszona działalność od listopada 2019. Zamierzałem odwieść działalność od połowy marca 2020. Co roku mam taka przerwę w działalności z uwagi na charakter pracy- sprzedaż pamiątek. Czy w tym wypadku należy się tzw, postojowe?

 24. Witam, Mam pytanie czy w końcu weszło świadczenie postojowe na 3 miesiące a nie jednorazowo? Czy taki sam wniosek składamy w kolejnym miesiącu do ZUS? Oczywiście jak obroty spadną w kwietniu w stosunku do marca?

  • Prawdopodobnie jutro wejdzie, ale przepis zostawia dowolność po stronie ZUS. Powinien przyznać, ale nie jest to jego obowiązek.

 25. Dzień dobry, mam wątpliwości. Czy pobieranie renty rodzinnej wyklucza przyznanie świadczenia postojowego dla studenta na umowie zlecenie?

 26. Umowa zlecenie i działałalność gospodarcza
  Dobry wieczór bardzo proszę o poradę.
  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą od 2019 r., ze względu na epidemię w połowie marca br.nie miałem możliwości zarabiania w swojej firmie. w dniu 22 marca br podjąłem pracę na umowę zlecenie w innej branży ,aby ratować budżet domowy.(nie zawieszałem działalności)
  Czy w tym przypadku należy mi się świadczenie postojowe dla samozatrudnionych
  Serdecznie pozdrawiam.

 27. Dobry wieczór bardzo proszę o poradę.
  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, którą musiałam zawiesić ze względu na epidemię pod koniec marca br. Jeśli chodzi o swoją działalność to płacę tylko składkę zdrowotną, ponieważ jestem zatrudniona w innej firmie na umowę o pracę na czas nieokreślony od kilku lat.
  Czy w tym przypadku nie należy mi się postojowe?
  Serdecznie pozdrawiam.

  • Dodam że moja działalność oraz praca na etacie nie mają że sobą nic wspólnego, na etacie pracuje bez żadnych zmian na chwilę obecną.

   • Nie spełniasz warunku:
    – nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż ww. działalność gospodarcza (art. 15zq ust. 1);

 28. Świetny artykuł, wyjaśnił wiele moich wątpliwości. Nie mogę znaleźć nigdzie odpowiedzi, jaki numer konta należy podać, aby otrzymać świadczenie postojowe – firmowy czy indywidualny? Jeśli osobisty to czy może być to numer konta żony, która jest moim pełnomocnikiem?

 29. Dzień dobry! Wielokrotnie spotkałem się z informacją, że świadczenie postojowe (w zakresie przedsiębiorców) przysługuję tylko samozatrudnionym. Jednak w art. 15zq nie widzę takiego zawężenia jak np. w 1) art. 31zo (zwolnienie ze składek zus) gdzie wskazano, że dotyczy osoby prowadzącej pozarozliczną działalność i opłacającej składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne czy 2) art. 15zzc (dofinansowanie przez starosta) gdzie wskazano, ze dotyczy przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników. W zasadzie jedynie na tej stronie spotkałem się z jednoznacznym poglądem, że postojowe przysługuję obojętnie czy zatrudniasz pracowników, czy nie. Czy Pana pogląd w tej sprawie jest „w mniejszości”? Z czego wynika ta rozbieżność?

  • Nie ma takiego zawężenia. To błąd powielany w doniesieniach medialnych. Ocenę dlaczego mój pogląd jest w mniejszości pozostawiam Panu. 🙂 Znajdzie Pan jednak wiele innych artykułów, które to potwierdzają, ale giną one w gąszczu pozostałych.
   Poza tym sam ZUS niefortunnie w kilku miejscach posłużył się pojęciem „samozatrudnionego”. Zwracam jednak uwagę, że we wniosku ZUS o to świadczenia, nie ma słowa o konieczności niezatrudniania pracowników.

   W celu przejrzystego porównania form pomocy proponuję kupno tego: https://sklep.maszprawo.org.pl/strona-glowna/28-tabela-porownawcza-wzory-pism.html.
   Tabela – na podstawie kilkunastu kryteriów – jasno opisuje z jakich form dofinansowań / zwolnień można skorzystać, a z jakich nie. Można np. zaznaczyć sobie pola, które się spełnia i na tej podstawie zdecydować.

 30. Dzień dobry,
  Jak tutaj rozumieć przestój w działalności gospodarczej.
  We wniosku jest oświadczenie w którym trzeba zadeklarować wyżej wymieniony postój.
  Czy mimo że nadal prowadzę działalność i nie zamknąłem zakładu pracy i mam spadek przychodów więcej niż 15% oraz spełniam kryterium 300% (około 15 600 zł) przysługuje mi świadczenie postojowe?

 31. Dzień dobry panu.
  Proszę o poradę.
  A zatem jestem na działalność gospodarczej, jestem kierowcą taxi ze względu na to ze nie ma kąpletnie zleceń i ze wzgledu na ryzyko nie jeżdżę. złożyłam wniosek do ZUS o zwolnienie ze składek i postojowe .Jestem samotna matka i mam 9 letniego synka w domu któremu muszę teraz dużo poświęcić czasu że wzgledu na lekcje i nie tylko, wzięłam ostatnio L4 na niego i moje pytanie jest takie czy to L4 może jak kolwiek mi przeszkodzić w tym zwolnieniu że składek i postojowe które wnioskuje w zus??? Proszę o odpowiedź

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here